Category Archives: Φορολογικά νέα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

Print Friendly, PDF & Email

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

Τηλ. 210 82 53 445, Fax: 210 82 53 44ό, e-maii: pefee@otenet.gr, web site: www.pofee.gr
Αθήνα: 24/09/2010

Αρ.Πρωτ. 050

Προς το Ο.Ε.Ε.
Ομάδα Εργασίας για την Πιστοποίηση των Λογιστών – Φοροτεχνικών
Σχετικό: έγγραφό σας Φ/2/10995/14-9-2010 που μας κοινοποιήθηκε με fax στις 14/9/10

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
Είναι ΑΝΑΓΚΑΙΟ πριν τοποθετηθούμε αναλυτικά στα «αρχικά» ερωτήματα της Επιτροπής να αναφερθούμε στις ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ και ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ που πρέπει ή να αποτελούν όρους της Πιστοποίησης ή ακόμη και να προηγηθούν της προβλεπόμενης Υπουργικής Απόφασης για την Πιστοποίηση των Λογιστών – Φοροτεχνικών:
Μηδενισμός των ορίων του άρθρου 38 (σύμφωνα και με απόφαση της ΣτΑ του Ο.Ε.Ε.)
Το Π.Δ. 340/1998 και ο Ν.2515/1997 διατηρούνται σε ισχύ επομένως ΟΛΟΙ όσοι κατέχουν νόμιμα Άδεια και ΑΣΚΟΥΝ αποδεδειγμένα το Επάγγελμα θα λάβουν την Πιστοποίηση χωρίς την πληρωμή κανενός παραβόλου υπέρ οιουδήποτε καθώς είναι «υποχρεωτική», εκ του Ν.3842/2010, η παροχή της Πιστοποίησης
Η Πιστοποίηση δεν είναι «πιστοποίηση τύπου ISO» , δεν Πιστοποιεί Γνώσεις καθώς αυτό το ελέγχει ένας Νόμος και ένα Π.Δ. αλλά μέσω αυτής το Δημόσιο ΠΡΕΠΕΙ να ελέγγει ΠΟΙΟΙ (και ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΟΙ) έχουν το δικαίωμα να ασκούν ΝΟΜΙΜΑ το Επάγγελμα , ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους έναντι του Δημοσίου, των Πελατών τους και των Συναδέλφων τους αλλά ταυτόχρονα και τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ που κατοχυρώνουν ουσιαστικά τους Επαγγελματίες του Κλάδου έναντι του Δημοσίου και των Πελατών τους και εξασφαλίζει την ΜΗ δυνατότητα άσκησης του Επαγγέλματος από πρόσωπα που είτε δεν έχουν έναρξη στην Δ.Ο.Υ. είτε δεν έχουν ούτε Άδεια από το Ο.Ε.Ε.
Ταυτόχρονη ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ – ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ των αρμοδιοτήτων του Επαγγέλματός μας και ΚΥΡΙΩΣ πλήρη Εκπροσώπηση των Πελατών μας στις Υπηρεσίες του ΥΠ.ΟΙ.Κ.Ο. αλλά και στα Ασφαλιστικά Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης
Να μπει ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΦΡΑΓΗ στην δυνατότητα οι Ελεγκτές να είναι και Ελεγχόμενοι (Ορκωτοί Λογιστές, Εφοριακοί των οποίων τα τέκνα δραστηριοποιούνται στην Δ.Ο.Υ. που υπηρετεί ο πατέρας τους, Τραπεζοϋπάλληλοι που ο/η σύζυγος έχει Λογιστικό Γραφείο στην ίδια πόλη – να απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση από τον Πιστοποιημένο Λογιστή – Φοροτεχνικό ότι θα γνωρίσει στον επιβλέποντα φορέα κάθε αντίστοιχη μεταβολή εργασίας ή τόπου εργασίας συγγενικού του προσώπου α’ Βαθμού),και
Θα πρέπει να εξετασθεί – από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής – εάν μπορεί να προσβληθεί «ως Αντισυνταγματική» μια τόσο σημαντική Υπουργική Απόφαση (κατ’ εξουσιοδότηση του Ν.3842/2010) και επομένως θα απαιτηθεί να περάσει για έγκριση και από την Βουλή (ως Νόμος) από όλους όσους θίγονται τα συμφέροντα τους καθώς η συνολική προσπάθεια για την πάταξη της φοροδιαφυγής και την εξυγίανση της σχέσης Δημόσιο – Λογιστής-Φοροτεχνικός – Φορολογούμενος στερεί από πάρα πολλούς παράνομα εισοδήματα .

Επί πλέον, είναι σημαντικό, να επισημάνουμε ότι πιθανότατα – μετά και την Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας μας στις 09/10/2010 με βασικό θέμα τους όρους της Πιστοποίησης – θα επανέλθουμε με επικαιροποιημένες θέσεις επί ουσιαστικών θεμάτων για τον Κλάδο συνεξετάζοντας και τις απόψεις που θα καταθέσουν οι Συνάδελφοι στο site του Ο.Ε.Ε..

ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο  Είναι αναγκαία η πιστοποίηση του Λογιστή Φοροτεχνικού και πως αντιλαμβάνεστε τη σχέση μεταξύ φορολογουμένων (επιχειρήσεων – φυσικών προσώπων), Δ.Ο. Υ. και Πιστοποιημένων Λογιστών – Φοροτεχνικών ;

Ναι η πιστοποίηση των Λογιστών – Φοροτεχνικών είναι ένα χρόνιο αίτημα των Ελεύθερων Επαγγελματιών και το ζητούμενο δεν ήταν τα δικαιώματα αλλά η αποσαφήνιση των υποχρεώσεων μας και η εξάλειψη της παραοικονομίας στον Κλάδο μας φαινόμενο που καλύπτει το 40% των εργασιών του Κλάδου (από επίσημα χείλη πρώην Υπουργού).

Όμως τα θεμέλια του «Πιστοποιημένου Λογιστή – Φοροτεχνικού» υποσκάπτονται συστηματικά από την διατήρηση διατάξεων που επί χρόνια κατήργησαν στην πράξη ακόμη και τις Άδειες ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού που «μοίραζε» το Οικονομικό Επιμελητήριο από το 1997 φτάνοντας σήμερα στο σημείο να είναι κάτοχοι αυτών συνταξιούχοι υπάλληλοι του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα, εν ενεργεία τραπεζοϋπάλληλοι και υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών αλλά και άνθρωποι που πήραν μια Άδεια και την έβαλαν στο συρτάρι χωρίς να ασκούν το Επάγγελμα έκτοτε αλλά και οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία που σήμερα κατάφεραν να είναι «ελεγκτές και ελεγχόμενοι».

Άποψη του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. είναι ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη για την πιστοποίηση των Λογιστικών-Φοροτεχνικών Γραφείων για τους κάτωθι λόγους , ίσης σημασίας ανεξάρτητα από την σειρά αναφοράς, :

• Τίθενται ελάχιστοι κανόνες για τον έλεγχο τόσο της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών από τους Λογιστές – Φοροτεχνικούς όσο και της τήρησης ενός minimum Κώδικα Δεοντολογίας για τις σχέσεις τους με τους φορολογούμενους και τις Δημόσιες Υπηρεσίες που όμως είναι αναγκαίο να κατοχυρωθεί νομοθετικά καθώς η ύπαρξή του προβλέπεται ακόμη και από τις σχετικές Οδηγίες της Ε. Κ. που αναφέρονται στην άσκηση του Επαγγέλματός μας, και η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. έχει έτοιμη πρόταση για το περιεχόμενό του

• Προκύπτουν ουσιαστικά οφέλη για το Ελληνικό Δημόσιο όπως:

Βελτίωση της υφιστάμενης «εικόνας» που έχουν οι φορολογούμενοι για τις Δ.Ο.Υ και τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών.
Αποσυμφόρηση των Δ.Ο.Υ. στα τμήματα Μητρώου ( διαγραφές-μεταβολές κλπ) καθώς οι αντίστοιχες εργασίες θα γίνονται από πιστοποιημένα γραφεία μέσω του TAXISnet
Απελευθερώνεται προσωπικό και ώρες εργασίας για επικέντρωση σε ελέγχους και διασταυρώσεις στοιχείων με αποτέλεσμα
Ουσιαστική αύξηση των φορολογικών εσόδων αφενός μέσω της σύλληψης φορολογητέας ύλης και αφετέρου μέσω της μείωσης της παραοικονομίας στον Κλάδο μας (καθώς θα τεθούν φραγμοί στους πάρεργα απασχολούμενους που και φοροδιαφεύγουν, οι ίδιοι, αλλά και βοηθούν – εν κρυπτώ και χωρίς καμία ευθύνη – στην απόκρυψη ή ψευδή δήλωση φορολογικών εσόδων)
Το μέτρο δεν έχει πολιτικό κόστος καθώς η θέσπιση κανόνων στην άσκηση επαγγέλματος θα βελτιώσει ουσιαστικά τις σχέσεις Φορολογούμενου – Κράτους καθώς θα συμβάλλει στην βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης ακόμη και εάν – οι ίδιοι προσωπικά – προσέρχονται για συναλλαγές στις ήδη αποσυμφορημένες Δ.Ο.Υ,

Θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι αναφερόμενοι σε «πιστοποίηση» δεν αναφερόμαστε στην κατοχή πιστοποίησης τύπου ISO 9001 ή κάτι ανάλογου αλλά αναφερόμαστε στην θέσπιση όρων και κανόνων ώστε το Ελληνικό Δημόσιο να δημιουργήσει έναν κατάλογο αναγνωρισμένων «Πιστοποιημένων Φοροτεχνικών – Λογιστών » (όπως υφίστανται σε πολλές χώρες της Ε.Κ.) στους οποίους θα αναγνωρίζει – και μόνον σε αυτούς – την πλήρη αντιπροσώπευση των πελατών τους και την διεκπεραίωση πάσης φύσεως συναλλαγών με τις Δ.Ο.Υ. και το TAXISnet, ακόμη και αν αυτοί έχουν απλά την προφορική εντολή από τον φορολογούμενο – πελάτη για την διενέργεια κάποιας εργασίας, κατ’ αντιστοιχία με το πρόσφατο (ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 11853/6.5.2009) έγγραφο της Δνσης Σχέσεων Κράτους-Πολίτη της Γεν. Δνσης Δ/κής Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υπουργείου Εσωτερικών, «Περί της εκπροσώπησης των πολιτών στις Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους».

1α – Ποιες από τις εργασίες των Δ.Ο.Υ. εκτιμάτε ότι μπορεί να καλύψει ένας Λογιστής – Φοροτεχνικός ;
Με το άρθρο 17 παρ. 7,8,9 και 10 γίνεται προσπάθεια να τεθούν τα θεμέλια ενός νέου θεσμού που θα είναι αρωγός του Υπουργείου Οικονομικών στην προσπάθεια για μείωση ή και εξάλειψη της φοροδιαφυγής και ταυτόχρονα θα εξοικονομεί χιλιάδες ανθρωποώρες από τους υπαλλήλους του οι οποίες θα μπορούν να διατεθούν στον έλεγχο.

Όμως η διατύπωση της παρ. 9 του άρθρου 17 του νομοσχεδίου καταλήγει σε νομιμοποίηση διάταξης που αποτελεί την βάση για την παραοικονομία που επιθυμεί να πατάξει η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου.

Και η αιτιολογία της θέσης μας είναι πολύ απλή:
Η διατήρηση σε ισχύ των ορίων που θέτει η παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν.2873/2000 καταστρέφει όλη την προσπάθεια καθώς αφήνει χωρίς έλεγχο από πιστοποιημένο Λογιστή – Φοροτεχνικό περίπου 970.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιτηδευματίες προς ευχαρίστηση όλων αυτών που συμπληρώνουν ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ το εισόδημά τους. (Τα στοιχεία είναι από την Γ.Γ.Π.Σ. και είναι στην διόθεσή σας σε πρώτη ζήτηση)

Με άλλα λόγια 970.000 επιχειρήσεις μεταξύ των οποίων και Ελεύθεροι Επαγγελματίες (όλοι θυμόμαστε τις πρόσφατες «ανακαλύψεις» του ΣΔΟΕ και της ΓΓΠΣ) θα έχουν φορολογική ασυλία καθώς δεν θα ελέγχονται από κανέναν και όλη η προσπάθεια για την πάταξη της φοροδιαφυγής θα «τιναχθεί στον αέρα».

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ να ζητείται από τον Κλάδο μας να κάνει ουσιαστικά φορολογικό έλεγχο στον πελάτη του – αυτό σημαίνει το «.. είναι υπεύθυνος για την ορθή φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται και τις οποίες παραθέτει αναλυτικά σε κατάσταση που συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος» – και με την ίδια παράγραφο ο νόμος να εξαιρεί από αυτήν την υποχρέωση το 81% των μικρομεσαίων.

s Ποιος θα τις ελέγξει και με ποιο κόστος για το Δημόσιο;
s Ποιος τηρεί τα λογιστικά τους βιβλία χωρίς Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ;
s Ποιος – εκτός από την Πολιτική Ηγεσία – δεν έχει αντιληφθεί την ύπαρξη του «παράθυρου» ή ποιους εξυπηρετεί το «παράθυρο» αυτό ;

Η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θέλει να «χρησιμοποιήσει» ως ελεγκτές τους χιλιάδες Συναδέλφους που ασκούν νόμιμα το Επάγγελμα και ο Κλάδος ζητά το Επάγγελμα να ασκείται ΜΟΝΟΝ από όποιους το ασκούν νόμιμα.
Το ίδιο ζητούν και οι εκατοντάδες – κάθε χρόνο – απόφοιτοι των Οικονομικών Σχολών και των Α.Τ.Ε.Ι. που δίκαια διεκδικούν μια θέση στην αγορά εργασίας ή στο Ελεύθερο Επάγγελμα.

Επίσης :
-Οι σκιές και οι ασάφειες στις υποχρεώσεις μας πρέπει να διευκρινισθούν.
-Όχι με Υπουργικές αποφάσεις που μπορεί εύκολα να αλλάζουν αλλά μέσα από τον Νόμο καθώς πολύ εύκολα θα μπορούν να προσβληθούν – για την Συνταγματικότητά τους – από όσους θίγονται τα συμφέροντά τους αλλά και γιατί δεν πρέπει οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Κλάδου να αποτελούν αντικείμενο τριβής ή διαπραγμάτευσης με τον εκάστοτε Υπουργό Οικονομικών.

Οι Πιστοποιημένοι Λογιστές – Φοροτεχνικοί πρέπει να/και μπορούν κατ’ ελάχιστο να :
καταχωρούν ΑΜΕΣΑ μια σειρά μεταβολών στο Μητρώο (πλην Ενάρξεων και Παύσεων)
εκδίδουν Φορολογικές Ενημερότητες μέσα από το Taxisnet
εκδίδουν αναλυτική κατάσταση βεβαιωμένων οφειλών για τους πελάτες τους
υποβάλλουν ηλεκτρονικά ΟΛΕΣ τις δηλώσεις (προσωρινές, εκκαθαριστικές, εμπρόθεσμες, εκπρόθεσμες, τροποποιητικές ή συμπληρωματικές) που σήμερα υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα και στις Δ.Ο.Υ. ή αποκλειστικά στις Δ.Ο.Υ. όπως είναι οι δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων ή οι δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενων φόρων κλπ
Έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό αρχείο ώστε να μπορούν να ελέγξουν την νομιμότητα εταιρειών αναφορικά με την υποβολή δηλώσεων Φ.Ε. και Φ.Π.Α. καθώς και αν εμπλέκονται σε υποθέσεις πλαστών – εικονικών με την χρήση του Α.Φ.Μ. του Ν.Π. ή Φ.Π.
Έχουν πρόσβαση – ενημέρωσης – εκτύπωσης σε όλο το φορολογικό αρχείο του Πελάτη τους (μετά από έγγραφη δήλωση – άπαξ – στο Μητρώο)
Επικοινωνούν ηλεκτρονικά ή με fax με το αρμόδιο Τμήμα κάθε Δ.Ο.Υ. για διαβίβαση εγγράφων ή αιτημάτων κάθε πελάτη τους και να λαμβάνουν αυτόματα οι ίδιοι με e mail ή fax τον αριθμό πρωτοκόλλου αλλά και την απάντηση στο αίτημα – ερώτημα που υπέβαλλαν.
Να εκδίδουν μέσω του αρχείου του TAXIS κάθε είδους βεβαίωση που αιτούνται άλλες υπηρεσίες (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: τζίρου από την Δνση Συγκοινωνιών)

Οι Υπάλληλοι των Δ.Ο.Υ. πρέπει να απελευθερωθούν ώστε να ασκούν κυρίως τα αναγκαία για την πάταξη της φοροδιαφυγής ελεγκτικά καθήκοντα και ο «τελικός φορολογικός έλεγχος» ΟΛΩΝ των φορολογικών αντικειμένων είναι η αναφαίρετη και αναντικατάστατη αρμοδιότητά τους.

ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο Έχετε γνώμη για το τι ισχύει σε άλλες χώρες για το θεσμό του πιστοποιημένου Λογιστή – Φοροτεχνικού ;

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. έχει την πληροφόρηση για το ισχύον καθεστώς σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. λόγω και της συμμετοχής μας στην Πανευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Φοροτεχνικών Confederation Fiscale Europeenne (C.F.E.) και μπορεί να σας καταθέσει – σε ηλεκτρονική μορφή – ή να αποστείλει στο e-mail που θα μας υποδείξετε την σχετική έρευνα (1ο και 2ο μέρος που έγινε τον Απρίλιο και Σεπτέμβριο του 2009) όπως το είχε πράξει και πριν ένα χρόνο όταν συναντήθηκε για το θέμα της Πιστοποίησης με την νυν (αλλά και την τέως) Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας από το Ο.Ε.Ε. για λογαριασμό της Επιτροπής και του Υπουργείου Οικονομικών.

ΕΡΩΤΗΜΑ 3ο Ποια κριτήρια, προϋποθέσεις, διαδικασία πιστοποίησης πρέπει να θεσπισθούν και πως πρέπει να γίνει η διαδικασία πιστοποίησης ;
(Α) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Για την Π.Ο.Φ.Ε.Ε. η πιστοποίηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κατοχύρωση του τίτλου Λογιστής – Φοροτεχνικός για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες ή τις Εταιρίες που θα παρέχουν κατά κύριο λόγο Υπηρεσίες Λογιστικές – Φοροτεχνικές , όπως αυτές προσδιορίζονται ήδη στο Άρθρο 2 του Π.Δ. 340/1988 ή θα προσδιορισθούν στο μέλλον καθώς υπάρχει ανάγκη επαναπροσδιορισμού και συμπλήρωσης του περιεχομένου σύμφωνα με τις πραγματικά προσφερόμενες υπηρεσίες.

Η «πιστοποίηση» θα παρέχεται:
> σε φυσικά πρόσωπα που έχουν Άδεια Λογιστή – Φοροτεχνικού.
> σε Προσωπικές Εταιρίες με Μέλη Φυσικά Πρόσωπα που είναι – ΟΛΑ – κάτοχοι Αδείας Λογιστή – Φοροτεχνικού
> σε Ανώνυμες με Ονομαστικές Μετοχές που κατέχονται από φυσικά πρόσωπα που έχουν – ΟΛΑ – Άδεια Λογιστή – Φοροτεχνικού όπως και όλα τα Μέλη του Δ.Σ..

Αναφερόμενοι στην άσκηση του Επαγγέλματος «κατά κύριο λόγο» εννοούμε ότι δεν θα αρκεί να είναι απλά κάτοχοι της σχετικής Άδειας Επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού ή να το αναφέρουν σαν ένα από τα αντικείμενα δραστηριότητας στην Δ.Ο.Υ. (ακόμη και αν το δηλώνουν σαν κύρια δραστηριότητα) αλλά να έχουν το κύριο κομμάτι των εσόδων τους από την δραστηριότητα αυτή, πλέον του 50% ,ενώ σίγουρα – μέσα από τον Κώδικα Δεοντολογίας – θα προβλέπεται και το ασυμβίβαστο της παράλληλης άσκησης κάποιων δραστηριοτήτων.

Επιπλέον πρέπει να τονίσουμε ότι η κατοχή της «πιστοποίησης» και η εγγραφή κάποιου στο «Μητρώο Πιστοποιημένων Φοροτεχνικών – Λογιστών» είναι ανεξάρτητη και δεν καταργεί το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο (άρθρο 3 του Π.Δ.340/1998) για το «Περιεχόμενο Επαγγελματικής Δραστηριότητας κατά κατηγορία αδείας» ενώ επιπλέον κατοχυρώνει τις εκ του νόμου προσδιορισθείσες αρμοδιότητες κάθε Τάξης των χορηγούμενων Αδειών, κάτι που σήμερα ουσιαστικά δεν ελέγχεται από τις Δ.Ο.Υ.

Πιστεύουμε δε ότι και στο μέλλον μετά την «απελευθέρωση» και του Επαγγέλματός μας θα μπορεί να χρησιμεύσει σαν ένα μητρώο Φοροτεχνικών – Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματιών με τους οποίους το Ελληνικό Δημόσιο θα έχει μια «σχέση εμπιστοσύνης» ως προς την σωστή εκπροσώπηση των πελατών τους.
Βέβαια όλο αυτό το θεσμικό πλαίσιο μπορεί να μεταφερθεί ως προς την εποπτεία και σε ένα Φοροτεχνικό Επιμελητήριο, που τυχόν να ιδρυθεί στο μέλλον, σύμφωνα με τα πρότυπα που εφαρμόζονται και σε άλλα Ευρωπαϊκά Κράτη.

(β) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Πιστεύουμε λοιπόν ότι η πιστοποίηση θα πρέπει να παρέχεται – κατ’αρχάς – μετά από την διαπίστωση ύπαρξης (κατ’ ελάχιστο) των εξής προϋποθέσεων:

Κατοχή νόμιμης Άδειας Λογιστή – Φοροτεχνικού που εκδίδει το Ο.Ε.Ε. βάσει του Ν.2515/1997 και του Π.Δ.340/1998 ή Επαγγελματικού Τίτλου Σπουδών αναγνωρισμένου από την Ε.Κ. (σύμφωνα με την Οδηγία για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και την ελεύθερη διακίνηση εντός της Ε.Ε κατόπιν επιτυχών εξετάσεων στην γλώσσα και στο Εθνικό Φορολογικό Δίκαιο.)
Ύπαρξη ενεργής δήλωσης έναρξης δραστηριότητας στην Δ.Ο.Υ. με κύριο αντικείμενο εργασιών την άσκηση του Επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού
Εφόσον δεν πρόκειται για νέο Επαγγελματία – διαπίστωση της δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα βάσει των εσόδων του στο έντυπο Ε3 κατά την προηγούμενη τριετία (3ετία)
Καθαρό Ποινικό Μητρώο (γενικής χρήσης που να έχει σχέση με την άσκηση του Επαγγέλματος) για κάθε φυσικό πρόσωπο, εταίρο, μέτοχο ή υπάλληλο.
Ύπαρξη της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής για μηχανογραφική τήρηση βιβλίων, η ύπαρξη ενεργής σύνδεσης με το Internet και η ύπαρξη e-mail (πιθανότατα να θεωρηθεί αναγκαίο να δοθεί προθεσμία 1 ή 2 ετών – μέχρι την επόμενη ή την μεθεπόμενη ανανέωση – για την απόκτηση domain name ώστε να μην υπάρχει αλλαγή στο e-mail σε περίπτωση αλλαγής παρόχου)
Κατοχή ηλεκτρονικής ταυτότητας χορηγούμενη από δημόσια αρχή ή αναγνωρισμένο φορέα από το Ελληνικό Δημόσιο.
Καταστατικό με όλες τις τροποποιήσεις (μαζ με βεβαίωση του οικείου Πρωτοδικείου) για τις προσωπικές εταιρίες ή Καταστατικό και επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης (από την αρμόδια Δνση Εμπορίου ή την εποπτεύουσα αρχή μετά την έναρξη εφαρμογής του ΓΕΜΗ) όπου θα φαίνονται οι παρόντες Μέτοχοι μαζ με θεωρημένο – από την εταιρεία – αντίγραφο του Μητρώου Μετόχων που τηρείται λόγω των ονομαστικών Μετοχών.
Αντίγραφο της Κατάστασης Απασχολούμενου Προσωπικού – θεωρημένου από την Επιθεώρηση Εργασίας – ώστε να είναι δυνατή η διεκπεραίωση εργασιών, και από αυτό, για λογαριασμό των πελατών του Γραφείου που εργάζονται.
Υπεύθυνη Δήλωση από όλους όσους θα δικαιούνται να «πιστοποιηθούν» ότι έλαβαν γνώση του Κώδικα Δεοντολογίας τον οποίο και αποδέχονται ως ισχυρό.

Σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού θα γίνεται πιστοποίηση αυτού με την προσκόμιση μόνον των ανάλογων δικαιολογητικών.
Αρχικά – και για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται το ισχύον σύστημα χορήγησης των Αδειών μέσω του Ο.Ε.Ε. – δεν τίθεται θέμα κατάθεσης πιστοποιητικών σπουδών ή προϋπηρεσίας κάτι που ίσως στο μέλλον να χρειασθεί.

(Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών ταυτόχρονα με την εγγραφή στο Μητρώο και την χορήγηση του σχετικού αριθμού μητρώου (που θα πρέπει να υπάρχει στην σφραγίδα και σε κάθε έγγραφο του Λογιστικού-Φοροτεχνικού Γραφείου) θα χορηγείται και κάποιου είδους ταυτότητα που, θεωρούμε χρήσιμο, θα φέρει κατ’ ελάχιστο την επωνυμία του «πιστοποιημένου» Φοροτεχνικού – Λογιστή ή της Εταιρίας, το Α.Φ.Μ., πιθανόν φωτογραφία και ίσως την Δ.Ο.Υ. στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας έχει την έδρα του. Με την ίδια ταυτότητα θα εφοδιάζονται όλοι οι εταίροι – μέτοχοι καθώς και το νομίμως απασχολούμενο προσωπικό. Βέβαια, το ακριβές περιεχόμενο και ο τύπος θα καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών που θα ασκεί και την σχετική εποπτεία. Η διαδικασία έκδοσης και χορήγησης μπορεί να ανατεθεί στο Ο.Ε.Ε. ή σε άλλο Ανεξάρτητο Φορέα μετά από απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών.

Πιστεύουμε ότι οι προτάσεις μπορούν να συμπληρωθούν ή ακόμη και να βελτιωθούν μέσα από μια γόνιμη συζήτηση.

Σε κάθε περίπτωση θέλουμε να γίνει αντιληπτό ότι δεν θέλουμε να κάνουμε καμία «απόπειρα» αποποίησης των ευθυνών που έχουμε απέναντι στους Πελάτες μας αλλά και στο Ελληνικό Δημόσιο.

Αντίθετα όλες οι προσπάθειες μας έχουν σαν στόχο να υπάρχει αντίκρισμα στις ήδη υπάρχουσες ευθύνες μας εκ του νόμου ή της ηθικής καθώς το Λειτούργημα που ασκούμε δεν πρέπει να στηρίζεται μόνον σε υποχρεώσεις αλλά και σε δικαιώματα και το απλούστερο και το πιο εύκολο, με μηδενικό μάλιστα κόστος για το δημόσιο (και με όφελος επιπλέον), είναι η εφαρμογή μεθόδου για την εξάλειψη της παραοικονομίας στον Κλάδο μας.

Ένα πρώτο βήμα είναι η κατάργηση των υφιστάμενων ορίων που θέτει το άρθρο 38 για την μη υποχρέωση των πάσης φύσεως δηλώσεων επιχειρήσεων με μικρό τζίρο από Φοροτεχνικό – Λογιστή.

Σήμερα με την Φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή να κινείται σε μεγάλα ποσοστιαία επίπεδα η πιστοποίηση των Επαγγελματιών του Κλάδου μας είναι μονόδρομος. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη συνύπαρξης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων προς όφελος των Επιχειρήσεων και του Δημοσίου.

ΕΡΩΤΗΜΑ 4ο Πως θεωρείτε ότι πρέπει να γίνεται ο έλεγχος των πιστοποιημένων Λογιστών – Φοροτεχνικών ;

Ο έλεγχος των Πιστοποιημένων Λογιστών – Φοροτεχνικών πρέπει να γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς οι αυξημένες χορηγούμενες αρμοδιότητες, είναι αναγκαίο να «ανανεώνονται» με κάποιο αποδεικτικό που θα καταχωρείται ακόμη και στο Taxis ώστε να αποφεύγεται η «κατάχρηση» .

Σε κάθε λοιπόν ανανέωση (που προτείνουμε να είναι ανά διετία και μάλιστα να γίνεται κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου ) της υπάρχουσας Πιστοποίησης πρέπει, κατ’ ελάχιστο , να απαιτούνται:
Βεβαίωση από την Π.Ο.Φ.Ε.Ε. (η οποία θα αναλάβει όλο το κόστος εξέτασης των δικαιολογητικών το οποίο πρέπει να καλυφθεί με επιδότηση του κόστους από το Ο.Ε.Ε. εκ των εσόδων από την ανανέωση των Αδειών) ότι τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
> Ενεργή άσκηση του Επαγγέλματος
> Παρακολούθηση σεμιναρίων στο γνωστικό μας αντικείμενο που διενεργούνται από ιδιωτικούς, δημόσιους ή συνδικαλιστικούς φορείς συνολικής διάρκειας τουλάχιστοντριάντα (30) ωρών (ενδεικτικά σε Κ.Β.Σ..- Φ.Π.Α.-Φορολογία Εισοδήματος – Φορολογία Κεφαλαίου – Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα – χρήση προγραμμάτων με την χρήση Η/Υ & Internet κλπ) κατ’ έτος.
Πρόσφατο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης για όλους όσους εργάζονται για το Πιστοποιημένο Λογιστικό – Φοροτεχνικό Γραφείο.
Βεβαίωση από το Ο.Ε.Ε. για ανανέωση της Άδειας Φοροτεχνικού-Λογιστή
Πιστεύουμε βέβαια ότι ο έλεγχος θα πρέπει – παρά την πρόβλεψη του Ν.3842/10 – να ανατεθεί σε έναν ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ Δημόσιο αυτοχρηματοδοτούμενο Φορέα που θα είναι ο ίδιος που θα χορηγεί αυτό το «υποχρεωτικό» πιστοποιητικό με την συμμετοχή βεβαίως του Ο.Ε.Ε., του Δημοσίου (εκπροσώπου από το Υπουργείο Οικονομικών ή Ανώτερο Δικαστικό) αλλά και εκπροσώπου της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. καθώς ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ότι η μη συμμετοχή και Κλαδικού Εκπροσώπου (της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) στον ΕΛΕΓΧΟ της ΕΠΑΚΡΙΒΟΥΣ τήρησης των όσων θα περιλαμβάνει η , κατ’ εξουσιοδότηση, Υπουργική απόφαση θα οδηγήσει και πάλι στο άνοιγμα της «κεκρόπορτας» που επιχειρεί το άρθρο 17 του Ν.3842/2010 να κλείσει.

Ακόμη και αν το Ο.Ε.Ε. αναλάβει τον συντονισμό ή ακόμη – ακόμη και την Προεδρία (κατ’εξουσιοδότηση από τον Υπουργό Οικονομικών) του τριμερούς ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ φορέα αυτός πρέπει να ΜΗΝ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ εντός του Ο.Ε.Ε., ούτε να λειτουργεί υπό την εποπτεία και τον ουσιαστικό έλεγχο του Ο.Ε.Ε. και ο πίνακας των κατόχων «πιστοποίησης» να είναι αναρτημένος στο δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ. για ενημέρωση και έλεγχο από κάθε ενδιαφερόμενο.

ΕΡΩΤΗΜΑ 5o Τι θα πρέπει να περιλαμβάνει ο Κώδικας Δεοντολογίας για τους Πιστοποιημένους Λογιστές – Φοροτεχνικούς ;

Είναι αναγκαίο να αποτυπωθούν οι ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ του απολύτως αναγκαίου ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ που προτείνουμε:
– εξασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και των Πελατών μας
– περιορισμός της παραοικονομίας στον Κλάδο μας και καθορισμός στο ποιοι θα το ασκούν
– μείωση φαινομένων αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ Συναδέλφων
– έμμεσος καθορισμός αξιοπρεπών αμοιβών μέσω καθορισμού «βασικού ωρομισθίου» που θα συνδέεται με ισχύουσες Σ.Σ.Ε. για Λογιστές – Φοροτεχνικούς
– συναδελφική αλληλεγγύη σε πολλούς τομείς
– αναβάθμιση του «προφίλ» μας στην κοινωνία
– έλεγχος των παραπτωμάτων από Συναδέλφους μας
– ποινές που να αποτρέπουν παραβάσεις αλλά με έλεγχο της ορθολογικής επιβολής τους
– καθορισμός και δικαιωμάτων (πέρα από τις υποχρεώσεις μας)
– κατοχύρωσή μας απέναντι σε «κακούς» πελάτες
– δημιουργία ενός κώδικα που να μπορεί να εφαρμοσθεί, μεσοπρόθεσμα, τόσο μεταξύ ελεύθερων επαγγελματιών όσο και μεταξύ ιδιωτικών υπαλλήλων που εργάζονται σε γραφεία ελευθέρων επαγγελματιών ή εργάζονται παράλληλα – νόμιμα – και σαν ελεύθεροι επαγγελματίες
– η άσκηση του ίδιου Επαγγέλματος να ενώνει τους Συναδέλφους και όχι να δρα ανταγωνιστικά.

Άρθρο 1 Σκοπός

Ο παρών Κανονισμός έχει ως σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας και διαφάνειας των παρεχομένων από τους Λογιστές – Φοροτεχνικούς υπηρεσιών για την προστασία:
> α) του κάθε Λογιστή – Φοροτεχνικού Ελεύθερου Επαγγελματία αλλά και του ηθικού και επαγγελματικού κύρους του Κλάδου
> β) των νομίμων δικαιωμάτων κάθε Φυσικού ή Νομικού Προσώπου που χρειάζεται και λαμβάνει, υποχρεωτικά ή μη, Λογιστικές ή Φοροτεχνικές υπηρεσίες από Λογιστή – Φοροτεχνικό
> γ) του Δημοσίου Συμφέροντος

Άρθρο 2 Γενικές αρχές ασκήσεως Επαγγέλματος

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, επιβάλλεται για κάθε Λογιστή ή Φοροτεχνικό που ασκεί το επάγγελμα του Λογιστή – Φοροτεχνικού και είναι κάτοχος Αδείας Λογιστή – Φοροτεχνικού η τήρηση των παρακάτω γενικών αρχών και κανόνων, παράλληλα με τις ειδικότερες υποχρεώσεις που απορρέουν από άλλες διατάξεις νόμων και οδηγιών, καθώς και από ειδικές διατάξεις του παρόντα Κανονισμού.

Σε κάθε περίπτωση, ο Λογιστής οφείλει:
Να συμπεριφέρεται με αξιοπρέπεια έναντι των αντισυμβαλλομένων μερών, των Συναδέλφων και των μελών των θεσμοθετημένων οργάνων.
Να ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα χωρίς να θίγει την τιμή και την υπόληψη των συναδέλφων του ή να προκαλεί αμφιβολίες για την επαγγελματική τους ικανότητα ή αξιοπιστία, ενώ σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ δύο Συναδέλφων υπάρχει η υποχρέωση να εξαντλούν όλα τα περιθώρια συμβιβασμού διαμέσου των Συνδικαλιστικών τους Ενώσεων.
Να παρέχει τις επαγγελματικές υπηρεσίες του με τρόπο αντικειμενικό, τηρώντας τις Αρχές της Λογιστικής αλλά και κάθε άλλο Νόμο που αφορά το επάγγελμα του (Εταιρική, Εμπορική, Φορολογική, Εργατική Νομοθεσία).
Να μην εγκαταλείπει χωρίς δικαιολογημένο λόγο οποιαδήποτε ανατεθείσα σ’ αυτόν εργασία αφήνοντας εκτεθειμένους τους συνεργάτες, τους πελάτες ή τον εργοδότη του.
Να μην παρέχει ανακριβή ή παραπλανητικά στοιχεία και πληροφορίες σε συνεργάτες ή πελάτες του εργοδότη-πελάτη του ή και τρίτους, καθώς και στα θεσμικά ή εντεταλμένα κρατικά όργανα φορείς και δημόσιες Υπηρεσίες. Εάν η υποχρέωσή του αυτή γίνει αιτία να λυθεί η έμμισθη ή επαγγελματική σχέση του, λόγω άρνησής του έναντι εντολών του εργοδότη ή πελάτη του, είναι υποχρεωμένος να το καταγγείλει άμεσα στο Πρωτοβάθμιο Σωματείο που ανήκει και στο Ο.Ε.Ε. ή στον φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την εποπτεία του επαγγέλματος. Τόσο ο Συνδικαλιστικός του φορέας όσο και το Ο.Ε.Ε. ή ο εκάστοτε υπεύθυνος φορέας είναι υπεύθυνα να υπερασπισθούν τα δικαιώματα του Λογιστή – Φοροτεχνικού με όλα τα ένδικα ή άλλα μέσα.
Να μη δυσφημεί, απειλεί, προσβάλλει συνεργάτες ή πελάτες ή και τρίτους συναδέλφους. Να μην ανταγωνίζεται με τρόπο αθέμιτο άλλους λογιστές – φοροτεχνικούς συνεργάτες ή συναδέλφους και να μην επιδιώκει την προσέλκυση ή διατήρηση εργασιών με μη διαφανή μέσα ή ψευδείς πληροφορίες ως προς τα επαγγελματικά του προσόντα.
Επίσης να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο για τις Λογιστικές , Φοροτεχνικές και οικονομικές υποθέσεις που χειρίζεται και αφορούν τον Εργοδότη ή Πελάτη του ακόμη και αν θεωρεί ότι η παροχή κάποιων πληροφοριών που τους αφορούν δεν πρόκειται να τους βλάψει
Να μην υπογράφει και να μην διεκπεραιώνει εργασίες οι οποίες δεν καλύπτονται από την κατάλληλη επαγγελματική άδεια όπως αυτή διατίθεται τώρα από το Ο.Ε.Ε. σύμφωνα με Ν. 2515/97 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3470/06 άρθρο 17 ή από τις διατάξεις που, εκάστοτε, θα διέπουν την κατοχή και χρήση της επαγγελματικής του άδειας.
Να σέβεται την εργατική νομοθεσία και να μην προβαίνει σε ενέργειες που μπορεί να βλάπτουν τα δικαιώματα των εργαζομένων κάθε ειδικότητας στις επιχειρήσεις που προσφέρει τις υπηρεσίες του ή στην επιχείρησή του.

Ειδικά ο ελεύθερος επαγγελματίας Λογιστής – Φοροτεχνικός που χρησιμοποιεί με οποιαδήποτε σχέση Αδειούχους Λογιστές – Φοροτεχνικούς πρέπει να συμπεριφέρεται άψογα προς αυτούς.

Να μην υποτιμά την εργασία τους και να μη σχολιάζει αρνητικά την ικανότητα ή τη συνεισφορά τους. Πρέπει να τηρεί τις συμφωνίες για την αμοιβή των υπαλλήλων του και να εξασφαλίζει την καταβολή της, παρέχοντάς τους κάθε βοήθεια ώστε να εισπράττουν έγκαιρα τις αντίστοιχες δικαιούμενες αμοιβές από τους πελάτες που παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

Στην περίπτωση που ο Λογιστής χρησιμοποιεί συνάδελφό του είτε τακτικά είτε έκτακτα είτε για την διεκπεραίωση όλων ή ορισμένων εργασιών του γραφείου του πρέπει:
α. Να συμπεριφέρεται προς αυτόν συναδελφικά και με ισοτιμία και όχι σαν προϊστάμενος προς υφιστάμενο.
β. Να συνεργάζεται μαζί του με συναδελφικότητα, ευγένεια και κατανόηση, να μη θίγει την επαγγελματική και ατομική του αξιοπρέπεια και να μην τον απασχολεί σε μη Λογιστικά ή Φοροτεχνικά καθήκοντα.
γ. Να καταβάλλει έγκαιρα τη συμφωνημένη αμοιβή.
δ. Να προβάλλει την εργασία του συνάδελφου του προς τον πελάτη, τις δημόσιες υπηρεσίες και προς τους τρίτους.

Να προστατεύει και να σέβεται τις κατά καιρούς αποφάσεις ή κατευθύνσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου και να μη συγκαλύπτει οιανδήποτε παράβαση του παρόντος κανονισμού που περιήλθε από οιονδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο σε γνώση του.

Να αρνείται και να μην δέχεται να προσφέρει υπηρεσίες, με αμοιβή ή δωρεάν, σε επαγγελματίες, εταιρίες και ιδιώτες αν δεν υπάρχει μεταξύ τους είτε υπαλληλική σχέση με όλες τις προϋποθέσεις που ορίζει η εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία είτε σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών με την έκδοση του προβλεπόμενου στοιχείου του Κ. Β. Σ. και η οποία προϋποθέτει έναρξη εργασιών σε Δ.Ο.Υ.

Σε περίπτωση έκτακτου γεγονότος – ασθένεια ή ανωτέρα βία – μπορεί και πρέπει να απευθύνεται στο συνδικαλιστικό του σωματείο ή στο αντίστοιχο Π.Τ. του Ο.Ε.Ε. ή στον φορέα που ασκεί την εποπτεία άσκησης του επαγγέλματος για την προσωρινή ή οριστική κάλυψη των αναγκών των πελατών του από συναδέλφους βάσει λίστας εθελοντών που πρέπει να διατηρούν για παρόμοιες καταστάσεις ανά Δ.Ο.Υ.

Είναι ασυμβίβαστα με την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού:

(α) η παράλληλη υπαλληλική ιδιότητα στο δημόσιο – ιδιαίτερα στις Δ.Ο.Υ. ή στο ΥΠ.ΟΙ.Κ.Ο. – ή στις Τράπεζες και τα Ν.Π.Δ.Δ. (εκτός από τις περιπτώσεις που παραχωρείται άδεια από την Δημόσια Υπηρεσία που υπηρετεί η οποία πρέπει να κοινοποιηθεί στο πρωτοβάθμιο Συνδικαλιστικό όργανο που ανήκει ο Δήμος της εργασίας του αλλά και στο αντίστοιχο Π.Τ. του Ο.Ε.Ε. ή στον φορέα που ασκεί την εποπτεία άσκησης του επαγγέλματος).
(β) η άσκηση άλλης επιστήμης ή τέχνης ή εμπορίου, μεσιτείας και γενικά υπηρεσίας που είτε δεν έχει σχέση με την άσκηση του επαγγέλματος είτε δεν συμβιβάζεται με την ανεξαρτησία και την απαιτούμενη αξιοπρέπειά του.
(γ) η τήρηση λογιστικών βιβλίων και η παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών (σύμφωνα και με το άρθρο 15 του Π.Δ. 226/1992) από Μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών καθώς και από εταιρίες στις οποίες είναι μέτοχοι ή εταίροι Ορκωτοί Ελεγκτές ή και ασκούμενοι κάθε βαθμίδος ή από φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται παράλληλα ως ασκούμενοι και ανήκουν σε κάποια από τις βαθμίδες που αναφέρει το άρθρο 10 του Π.Δ.226/1992.
(δ) η τήρηση λογιστικών βιβλίων και η παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών για τρία (3) χρόνια μετά την αποχώρηση για οποιοδήποτε λόγο (συνταξιοδότηση, αποχώρηση κ.α.) από την ενεργό υπηρεσία υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ. και του ΥΠ.ΟΙ.Κ.Ο. ανεξάρτητα από την θέση που αυτοί υπηρέτησαν, είτε ατομικά είτε μέσω της συμμετοχής τους σε εταιρία οιασδήποτε μορφής

Άρθρο 3 Έκταση εφαρμογής και εννοιολογικοί προσδιορισμοί.

1. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού διέπουν τους Λογιστές Φοροτεχνικούς και εφαρμόζονται ανεξαιρέτως για κάθε βαθμίδα Λογιστή ή Φοροτεχνικού που ασκεί το επάγγελμα του Λογιστή – Φοροτεχνικού και κάθε άλλο κάτοχο Αδείας Λογιστή – Φοροτεχνικού
2. Για την εφαρμογή του παρόντος, οι παρακάτω όροι χρησιμοποιούνται με τις προσδιοριζόμενες έννοιες:
• Μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου είναι αυτά που ορίζονται στον Ν. 1100/1980 όπως ισχύει
• Λογιστές – Φοροτεχνικοί είναι μόνον αυτοί οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Λογιστών – Φοροτεχνικών του Ο.Ε.Ε. σύμφωνα με τον Ν.2515/1997 ή στα μητρώα του εκάστοτε φορέα που ασκεί την εποπτεία άσκησης του επαγγέλματος
• Πελάτης είναι κάθε Φυσικό (επαγγελματίας ή ιδιώτης) ή Νομικό Πρόσωπο που ζητάει από Λογιστή – Φοροτεχνικό να του προσφέρει τις υπηρεσίες του είτε σε σταθερή σχέση (τήρηση ή επίβλεψη βιβλίων) για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα είτε εκτάκτως (διάφορες φορολογικές, λογιστικές ή οικονομικές γενικά εργασίες)
• Συνεργάτης είναι κάθε τρίτος ο οποίος μπορεί να έχει σχέση με τις εκτελούμενες από τον Λογιστή – Φοροτεχνικό εργασίες και ο οποίος είτε είναι κάτοχος Αδείας Λογιστή – Φοροτεχνικού είτε ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα.
• Βοηθός Λογιστή μπορεί να είναι οιοσδήποτε, ανεξάρτητα από την κατοχή ή όχι Άδειας Λογιστή – Φοροτεχνικού, ο οποίος απασχολείται σε συγκεκριμένη εργασία για λογαριασμό και υπό την εποπτεία και ευθύνη του Λογιστή – Φοροτεχνικού στον οποίο ανατέθηκε η εκτέλεση της εργασίας αυτής.
• Νόμιμη αμοιβή Λογιστή – Φοροτεχνικού είναι κάθε αμοιβή η οποία προκύπτει
α) ύστερα από νόμιμα ανατεθειμένη εργασία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία , βάσει ιδιαίτερης συμφωνίας των δύο πλευρών
β) για τους παρέχοντας τις υπηρεσίες τους με υπαλληλική σχέση βάσει της εργατικής νομοθεσίας σε συνδυασμό με τις συλλογικές ή ατομικές συμβάσεις εργασίας
γ) για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες είτε βάσει των διατάξεων του παρόντος κανονισμού που προτείνονται και αναθεωρούνται ανά διετία από το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. μετά από εισήγηση των πρωτοβαθμίων Συνδικαλιστικών Οργάνων του Κλάδου είτε
δ) βάσει δίκαιου ωρομισθίου το οποίο θα ισούται με το εκάστοτε ισχύον ελάχιστο μικτό ωρομίσθιο υπαλλήλου, με την αυτή ειδικότητα, προσαυξημένο με τα ανάλογα επιδόματα που προβλέπει η εργατική νομοθεσία που θα δικαιούταν και ο εκάστοτε παρέχων την υπηρεσία ελεύθερος επαγγελματίας, προσαυξημένο κατά 150% εφόσον απασχολεί προσωπικό ή κατά 100% εφόσον δεν απασχολεί. Το αυτό ωρομίσθιο αποτελεί και την βάση υπολογισμού των προτεινόμενων αμοιβών της παρ. γ του παρόντος άρθρου, ανά είδος υπηρεσίας, από το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. ή την Κ.Δ. του Ο.Ε.Ε. (ή του εκάστοτε αρμόδιου φορέα) που θα διαβουλεύεται υποχρεωτικά με την ομοιο-επαγγελματική Ομοσπονδία του Κλάδου, το οποίο δικαιούται να καθορίζει, βάσει μελέτης, τον απαιτούμενο ελάχιστο χρόνο, για την διεκπεραίωση, ανά είδος υπηρεσίας.

Άρθρο 4 Παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών.

1. Ο Λογιστής οφείλει να παρέχει τις επαγγελματικές υπηρεσίες του κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη νομιμότητα στην παροχή υπηρεσιών του αυτών και την εγκυρότητα της εκφραζόμενης απ’ αυτόν επαγγελματικής γνώμης. Προς τούτο, είναι υποχρεωμένος, να τηρεί παράλληλα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και τον παρόντα κανονισμό.
2. Ο Λογιστής δικαιούται να χρησιμοποιεί βοηθούς για την παροχή των επαγγελματικών υπηρεσιών του, έχει όμως την ευθύνη για την εργασία που εκτέλεσαν οι βοηθοί του, τους οποίους υποχρεούται να επιβλέπει και να αναθέτει σ’ αυτούς μόνο τις εργασίες που είναι σε θέση να εκτελέσουν ικανοποιητικά ή σύμφωνα με την τάξη της αδείας που κατέχουν.
3. Σε κάθε περίπτωση, ο Λογιστής παρέχει τις επαγγελματικές υπηρεσίες του ατομικά μόνο αν η άδειά του είναι σε ισχύ. Ο κανονισμός αυτός διέπει κάθε Λογιστή – Φοροτεχνικό Ελεύθερο Επαγγελματία ή Μισθωτό.
4. Κάθε κάτοχος αδείας Λογιστή – Φοροτεχνικού είναι υποχρεωμένος σε περίπτωση συνταξιοδότησης του να παραδώσει την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος στο Ο.Ε.Ε. ή στον φορέα που ασκεί την εποπτεία άσκησης του επαγγέλματος, συμπληρώνοντας σχετική αίτηση. Διατηρεί όμως το δικαίωμα να αιτηθεί την επαναχορήγησή της, σε περίπτωση που δηλώσει υπεύθυνα την πρόθεσή του για την εκ νέου άσκηση του επαγγέλματος, καταθέτοντας έγγραφη απόδειξη ενημέρωσης του ασφαλιστικού του φορέα όπου αυτή προβλέπεται εκ του νόμου και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικά οι πρώην υπάλληλοι του ΥΠ.ΟΙ.Κ.Ο. δικαιούνται χορήγηση ή επαναχορήγηση της Άδειας μετά την παρέλευση τριετίας από την αποχώρησή τους από τα καθήκοντα για οποιοδήποτε λόγο.
5. Κάθε κάτοχος αδείας Λογιστή – Φοροτεχνικού αποδέχεται ένα ιδιαίτερο σημείο του Λογιστικού Επαγγέλματος που αναφέρεται στην ευθύνη που αναλαμβάνει ώστε να ενεργεί βάσει του δημοσίου συμφέροντος. Επομένως η ευθύνη ενός Επαγγελματία Λογιστή δεν είναι να ικανοποιηθούν αποκλειστικά οι ανάγκες ενός μεμονωμένου πελάτη ή ενός εργοδότη .

Άρθρο 5 Ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα.

1. Κάθε Λογιστής – Φοροτεχνικός οφείλει πάντοτε να ασκεί το Λογιστικό – Φοροτεχνικό έργο κατά τρόπο αντικειμενικό και ανεξάρτητο σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της Λογιστικής Επιστήμης αλλά και της Εθνικής Νομοθεσίας.
2. Ο Λογιστής – Φοροτεχνικός που διαπιστώνει σοβαρές παρατυπίες οφείλει να διατυπώσει την επιφύλαξη κατά την υπογραφή των σχετικών δηλώσεων και επιτρέπεται , σε κάθε περίπτωση, να θέτει σφραγίδα με την αναφορά ότι «η συμπλήρωση των δηλώσεων είναι βάσει των στοιχείων που τέθηκαν υπ’ όψιν του» όταν ο ίδιος δεν έχει αναλάβει την έκδοση των φορολογικών στοιχείων, ενώ απαγορεύεται να συμπράττει σε φοροδιαφυγή ανεξαρτήτως ποσού.
3. Ο Λογιστής που αδυνατεί να είναι ανεξάρτητος, ώστε να παρέχει μία έντιμη και αμερόληπτη γνώμη, οφείλει να μην αποδεχθεί την εργασία ή να σταματήσει μια συνεργασία λόγω παράβασης φορολογικών διατάξεων παρά την αντίθετο προφορική ή έγγραφη ενημέρωση του πελάτη – εργοδότη του.
4. Κάθε μέλος του Μητρώου των Λογιστών του Ο.Ε.Ε. ή του Μητρώου του φορέα που, εκάστοτε, ασκεί την εποπτεία άσκησης του επαγγέλματος, οφείλει να τηρεί τους ακόλουθους κανόνες ώστε να εξασφαλίζει την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητά του:
(α) Να μην εκτελεί οιανδήποτε εργασία χωρίς να εκδίδει τα νόμιμα δικαιολογητικά και αποδείξεις.
(β) Να μην αποφασίζει ο ίδιος σε θέματα μη αρμοδιότητάς του και να μην βάζει σε κίνδυνο τον πελάτη του ή τον εργοδότη του με παραλήψεις ή σφάλματα .
(γ) Να είναι συνεργάσιμος με τις φορολογικές ή άλλες κρατικές αρχές και να συνδράμει στην ομαλή διεξαγωγή κάθε είδους ελέγχου που δέχεται η Επιχείρηση ή ο Πελάτης του ή ο Εργοδότης του.
(δ) Να τηρεί αυστηρά τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, τις αποφάσεις του Ο.Ε.Ε. ή του φορέα που ασκεί την εποπτεία άσκησης του επαγγέλματος και να φροντίζει για την τήρηση των ασυμβίβαστων σχετικά με το επάγγελμα.
(ε) Να καταγγέλλει στην αρμόδια επιτροπή της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. , και του Ο.Ε.Ε. ή του φορέα που ασκεί την εποπτεία άσκησης του επαγγέλματος, κάθε τρίτο που ενεργεί ενάντια στον παρόντα κανονισμό ή όπως αυτός θα ισχύει στο μέλλον αλλά και που εξασκεί το επάγγελμα ευκαιριακά χωρίς την νόμιμη επαγγελματική άδεια ή κατά παράβαση ή παρανόμως
(στ) Να θέτει την σφραγίδα και την υπογραφή του σε κάθε έντυπο ή έγγραφο που συντάσσει σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
(ζ) Να μην δέχεται δώρα ή φιλοξενία σημαντικής αξίας καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να επηρεάσουν την αντικειμενικότητά του και την ανεξαρτησία του
(η) Να μην αποδέχεται πρόταση, από επιχειρήσεις στις οποίες είναι υπεύθυνος για την Λογιστική – Φοροτεχνική τους κάλυψη, για την συμμετοχή του στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο εταιριών ή στην διοίκηση επιχειρήσεων καθ’ οιονδήποτε τρόπο καθώς υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να απολέσει την ανεξαρτησία του και την αντικειμενικότητά του και να υποπέσει σε παραβάσεις του παρόντος κώδικα
(θ) Να μην αποδέχεται πελάτης του να μπει εγγυητής σε δάνειο που χορηγήθηκε στον ίδιο ή πρόσωπο της οικογενείας του
(ι) Να θέτει τις προϋποθέσεις εκείνες ώστε οι φιλικές ή οικογενειακές σχέσεις που αναπτύσσονται σε βάθος χρόνου να μην επηρεάζουν ούτε την ποιότητα των υπηρεσιών του ούτε την ανεξαρτησία του και την αντικειμενικότητά του

Άρθρο 6 Εχεμύθεια.

1. Ο Λογιστής – Φοροτεχνικός και κάθε υπάλληλος ή συνεργάτης του υποχρεούνται στην τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου.
Καμία πληροφορία που περιέρχεται στα πρόσωπα αυτά κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή αρχή, παρά μόνο υπό συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή που δεν επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας μεμονωμένων επιχειρήσεων ή άλλου προσώπου, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που εμπίπτουν στο ποινικό δίκαιο, σε άλλες διατάξεις του παρόντος κανονισμού ή των νόμων που διέπουν την άσκηση του Επαγγέλματος.
2. Απαγορεύεται στον Λογιστή να κάνει χρήση καθ’ οιονδήποτε τρόπο για όφελος δικό του, τρίτων, ή ανταγωνιστικών επιχειρήσεων των γεγονότων και των πληροφοριών που περιήλθαν σε γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου του, εκτός αν η αποκάλυψη των γεγονότων και των πληροφοριών είναι αναγκαία για την υπεράσπισή του ενώπιον δικαστικής αρχής ή την υποστήριξη των θέσεών του ενώπιον των Πειθαρχικών οργάνων της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και του Ο.Ε.Ε. ή του φορέα που ασκεί την εποπτεία άσκησης του Επαγγέλματος.
3. Ο Λογιστής οφείλει να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο και μετά τη λήξη της παροχής των επαγγελματικών υπηρεσιών του προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
4. Ο Λογιστής οφείλει να υπενθυμίζει στους βοηθούς του και τους συνεργάτες του την υποχρέωση τηρήσεως του επαγγελματικού απορρήτου.

Άρθρο 7 Ποιοτική επάρκεια Λογιστικών Φοροτεχνικών υπηρεσιών.

1. Κάθε Λογιστής υποχρεούται για κάθε εκτελούμενη απ’ αυτόν εργασία να ακολουθεί πιστά τόσο το προβλεπόμενο από το Π.Δ.340/1998 περιεχόμενο, που συνεπάγεται η κατηγορία αδείας που κατέχει, όσο και η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ορίζει σαν υποχρεώσεις των επιτηδευματιών ή των ιδιωτών στους οποίους παρέχει τις υπηρεσίες του. Πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων του Λογιστή Φοροτεχνικού επιφέρει τις συνέπειες του Ν. 1100/80 ή νεότερου νομοθετήματος που τον συμπληρώνει ή τον τροποποιεί, που μπορεί να φθάσει μέχρι και την αφαίρεση αδείας.
2. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει να ενημερώνεται συνεχώς για όλες τις Νομικές αλλαγές που αφορούν το επάγγελμά του και γενικότερα να φροντίζει για την «δια βίου» εκπαίδευσή του με κάθε πρόσφορο, κατά την κρίση του, τρόπο ώστε να διασφαλίζει τον εργοδότη του ή τους πελάτες του μέσω του υψηλού επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών.
3. Σε περίπτωση που ζητήσει τις υπηρεσίες του πελάτης που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει είτε λόγω φόρτου εργασίας είτε λόγω έλλειψης των προϋποθέσεων που ορίζουν οι νόμοι οφείλει είτε να τον παραπέμψει σε Συνάδελφο που έχει τα νόμιμα προσόντα είτε, προκειμένου να επιλέξει κατά την κρίση του από λίστα Συναδέλφων που έχουν τα νόμιμα προσόντα, στο πρωτοβάθμιο Συνδικαλιστικό του όργανο είτε στο αντίστοιχο Π.Τ. του Ο.Ε.Ε. είτε στο τοπικό παράρτημα του φορέα που ασκεί την εποπτεία άσκησης του επαγγέλματος.

Άρθρο 8 Ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες Λογιστή ή Φοροτεχνικού

1. Ο παρέχων υπηρεσίες Λογιστή ή Φοροτεχνικού ευθύνεται για κάθε περιουσιακή ή ηθική ζημία που προκάλεσε παρανόμως και υπαιτίως με πράξη ή παράλειψή του κατά την παροχή των υπηρεσιών στον πελάτη ή εργοδότη του με ανώτερο το τριπλάσιο των ετήσιων αμοιβών του.
2. Ο ζημιωθείς υποχρεούται να αποδείξει τη ζημία και την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της παροχής της υπηρεσίας και της ζημίας.
3. Ο παρέχων υπηρεσίες φέρει το βάρος της απόδειξης της έλλειψης παρανομίας και υπαιτιότητας. Για την εκτίμηση της έλλειψης υπαιτιότητας λαμβάνονται υπόψη η ευλόγως προσδοκώμενη ασφάλεια και το σύνολο των ειδικών συνθηκών και ιδίως:
α) το διαθέσιμο χρονικό περιθώριο μέχρι την λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας β) η πληρότητα των στοιχείων που παρέδωσε ο ζημιωθείς
γ) ο εύλογος απαιτούμενος χρόνος για αντίστοιχη υπηρεσία λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον ιδιαίτερο φόρτο κάποιων χρονικών περιόδων δ) η αξία της παρεχομένης υπηρεσίας
ε) η ελευθερία δράσης που δόθηκε στον Λογιστή στο πλαίσιο της ανατεθείσας εργασίας,
στ) το αν ο ζημιωθείς ανήκει σε κατηγορία μειονεκτούντων ή ευπρόσβλητων προσώπων και
ζ) το αν η παρεχόμενη υπηρεσία αποτελεί εθελοντική προσφορά του παρέχοντος.
4. Η ύπαρξη ή δυνατότητα τελειότερης υπηρεσίας κατά το χρόνο παροχής της υπηρεσίας ή μεταγενέστερα δεν θεμελιώνει άνευ ετέρου υπαιτιότητα.
5. Εάν η υπηρεσία δεν παρασχεθεί για λόγους που αφορούν τον παρέχοντα υπηρεσίες, τότε ο πελάτης – καταναλωτής δικαιούται να λάβει ότι κατέβαλε ως αντίτιμο για τη μη παρασχεθείσα υπηρεσία.
6. Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί την συνέχιση της συνεργασίας με πελάτη του πρέπει να τον ειδοποιήσει εγγράφως και να του δώσει από δύο (2) έως τρεις (3) μήνες προθεσμία να βρει άλλον συνεργάτη ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί Β’ ή Γ’ του Κ. Β. Σ.
7. Σε περίπτωση που εκκρεμεί η πληρωμή της αμοιβής του για εργασία που έχει ήδη παρασχεθεί – κατά την λύση για οποιοδήποτε λόγο της συνεργασίας με πελάτη – οφείλει:
(α) να παραδώσει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του πελάτη στον Συνάδελφο που θα συνεχίσει την παροχή υπηρεσιών κατ’ εντολή του πελάτη του ή μετά από προφορικό ή γραπτό αίτημα του Συναδέλφου και συγχρόνως
(β) να ενημερώσει το Πρωτοβάθμιο Συνδικαλιστικό του Όργανο και το αρμόδιο Π.Τ. του Ο.Ε.Ε. ή το τοπικό παράρτημα του φορέα που ασκεί την εποπτεία άσκησης του Επαγγέλματος για το ύψος της υπάρχουσας οφειλής και τους λόγους λύσης της σχέσης ώστε να έχει την αναγκαία νομική υποστήριξη για την διεκδίκηση της αμοιβής του (εφόσον προηγουμένως έχει εκδώσει όλα τα απαιτούμενα εκ του νόμου φορολογικά στοιχεία τα οποία θα συνυποβάλλει στο έγγραφό του) ενώ το έγγραφο θα περιέχει και αιτιολόγηση της μη εφαρμογής της παραγράφου 2γ του άρθρου 9 από τον Συνάδελφο.

Άρθρο 9 Διαφήμιση – Αθέμιτος Ανταγωνισμός.

1. Ο Λογιστής δεν πρέπει να προβάλλεται με τρόπο που να δυσφημεί τις επαγγελματικές υπηρεσίες του, το όνομά του ή την επωνυμία του, ή το Λογιστικό – Φοροτεχνικό
Επάγγελμα, όπως αυτό έχει θεσμοθετηθεί και ασκείται στην Ελλάδα ή να θέτει σε αμφιβολία την επαγγελματική επάρκεια άλλων Λογιστών – Φοροτεχνικών.
Επιτρέπεται να γίνεται αναφορά σε έντυπα, πινακίδες και καταχωρήσεις των εξής προσωπικών του επαγγελματικών προσόντων:
• H Τάξη της Αδείας του
• τίτλος των Επιστημονικών ή Επαγγελματικών σπουδών του
• Η Ιδιότητα του Μέλους σε Συνδικαλιστικό Σωματείο και σε Επαγγελματικό ή Επιστημονικό Φορέα
• Η χρονική διάρκεια που ασκεί το επάγγελμα,
• Η αναλυτική αναφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια των όσων περιοριστικά ορίζουν το Π.Δ.340/1998 και μεταγενέστεροι νόμοι, Π.Δ. ή Υπουργικές Αποφάσεις.
• Απαγορεύεται κάθε σύγκριση με επαγγελματικά προσόντα Συναδέλφων του και η αναφορά σε επίπεδο αμοιβών και η παραπλανητική διαφήμιση υπηρεσιών.
2. Ο Λογιστής – Φοροτεχνικός πριν προβεί σε συμφωνία παροχής υπηρεσιών σε εργοδότη – πελάτη για την οποία είχε πρωτύτερα απασχολήσει άλλο Λογιστή – Φοροτεχνικό πρέπει:
α) Να καταβάλει προσπάθεια να πείσει τον μέλλοντα πελάτη του να μην σταματήσει την υπάρχουσα συνεργασία, αν διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει λόγος για διακοπή της αφού προηγουμένως έχει επικοινωνήσει και με τον προηγούμενο Συνάδελφο για να πληροφορηθεί την άποψή του. β) Αν δεν το πετύχει, να βεβαιωθεί πριν αναλάβει την εργασία, ότι ο προηγούμενος Συνάδελφός του έχει λάβει την αμοιβή και τα έξοδά του από τον εργοδότη – πελάτη γ) Σε περίπτωση που ο προηγούμενος Λογιστής ή Φοροτεχνικός δεν έχει πληρωθεί, ν’ αρνηθεί την ανάληψη της εργασίας, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή του.
3. Δεν επιτρέπεται:
– να εισπράττει αμοιβή μικρότερη από τα κατώτατο όρια που προβλέπει ο παρόν κανονισμός ή ορίζονται με απόφαση του Συνδικαλιστικού Οργάνου που ανήκει λαμβάνοντας ως βάση τα όσα ορίζει ο παρόν κανονισμός και όσα επιβάλουν οι ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες.
– να την περιορίζει κάτω από τα όρια είτε μετά από διαπραγμάτευση είτε με την εκ των υστέρων χορήγηση έκπτωσης.
Επιτρέπεται η δωρεάν ή με μικρότερη, από τα κατώτατα όρια, αμοιβή παροχή υπηρεσιών σε άλλο Λογιστή, ή σε συγγενή μέχρι και τρίτου βαθμού ή σε άπορους φορολογούμενους.

Άρθρο 10 Σχέσεις με συναδέλφους και Ελεγκτικούς Φορείς

1. Ο Λογιστής οφείλει να συμπεριφέρεται με ευγένεια, ειλικρίνεια και εκτίμηση έναντι όλων των άλλων μελών, είτε αυτά είναι παρόντα είτε είναι απόντα και να προασπίζει τα νόμιμα δικαιώματά τους που απορρέουν από την άσκηση των καθηκόντων τους.
2. Οι ασκούντες το επάγγελμα του Λογιστή – Φοροτεχνικού έχουν υποχρέωση να σέβονται τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών και των αρμόδιων Υπουργείων με τους οποίους συναλλάσσονται και τους Δημόσιους Λειτουργούς, ανεξαρτήτως βαθμίδος. Την ίδια υποχρέωση έχουν προς τους Λογιστές – Φοροτεχνικούς και οι υπάλληλοι των αντιστοίχων Υπηρεσιών και οι Δημόσιοι Λειτουργοί. Κάθε παράβαση της αρχής αυτής από οποιοδήποτε μέρος, ελέγχεται από το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., από το Ο.Ε.Ε. ή του φορέα που ασκεί την εποπτεία άσκησης του επαγγέλματος. Και αν μεν η παράβαση έγινε από Λογιστή, το Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 12 εισηγείται την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, αν όμως έγινε από Δημόσιο Υπάλληλο ή Δημόσιο Λειτουργό, τόσο το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. όσο και η Κ.Δ. του Ο.Ε.Ε. ή το Δ.Σ. του φορέα που ασκεί την εποπτεία άσκησης του επαγγέλματος ζητούν εγγράφως από τους προϊστάμενους τους την επιβολή κυρώσεων. Σε περίπτωση που οι προϊστάμενοι αρνούνται ή παραλείπουν την επιβολή κυρώσεων, το Ο.Ε.Ε. ή ο φορέας που ασκεί την εποπτεία άσκησης του επαγγέλματος σε συνεργασία με τον Συνδικαλιστικό Φορέα του Λογιστή ασκεί δημόσια κριτική για το παράπτωμα και για την μη επιβολή κυρώσεων.

Άρθρο11 Προστασία του κύρους του Ο.Ε.Ε.

1. Δεν επιτρέπεται η δια δηλώσεων προφορικών ή εγγράφων, υποβάθμιση του επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους του Ο.Ε.Ε. ή του φορέα που ασκεί την εποπτεία άσκησης του επαγγέλματος και των Λογιστών Φοροτεχνικών ή των Ελεγκτικών φορέων Δημόσιων και Ιδιωτικών καθώς και ο σχολιασμός της ποιότητας των προσφερόμενων από Λογιστές Φοροτεχνικούς ή ελεγκτικούς φορείς υπηρεσιών.
2. Δεν εμπίπτει στον ανωτέρω περιορισμό η εμπιστευτική αναφορά προς τον Συνδικαλιστικό του φορέα και το Ο.Ε.Ε. ή τον φορέα που ασκεί την εποπτεία άσκησης του επαγγέλματος, που υποχρεούται να κάνει κάθε Λογιστής Φοροτεχνικός όταν διαπιστώνει αξιόποινες πράξεις ή παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού από Συναδέλφους ή τρίτους.
3. Ως υποβάθμιση του επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους του Ο.Ε.Ε. θεωρείται ιδίως από μέρους Λογιστή ή Ελεγκτικού φορέα:
α) Τήρηση ή ο ισχυρισμός τήρησης Φορολογικών ή Λογιστικών αρχών και προτύπων διαφορετικών από τις παραδεγμένες από τη εθνική νομοθεσία ρυθμίσεις.
β) Επανειλημμένες παρεκκλίσεις από αποφάσεις και οδηγίες του Ο.Ε.Ε. ή του φορέα που ασκεί την εποπτεία άσκησης του επαγγέλματος
γ) Ανάρμοστη συμπεριφορά κατά οργάνων του Ο.Ε.Ε. ή του φορέα που ασκεί την εποπτεία άσκησης του επαγγέλματος εκδηλούμενη με τη χρησιμοποίηση εκφράσεων ή ειρωνικών σχολίων, σε βάρος αποφάσεων και ενεργειών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των οργάνων αυτών.
δ) Απρεπής συμπεριφορά κατά ελεγκτικού φορέα Δημόσιου ή ιδιωτικού λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 10 του παρόντος κανονισμού.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14 Ισχύς προηγούμενων Αποφάσεων και Οδηγιών.

Οι μέχρι τώρα εκδοθείσες αποφάσεις – Νόμοι αναφορικά με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες ανάληψης και εκτέλεσης των πάσης φύσεως Λογιστικών και Φοροτεχνικών υπηρεσιών, εξακολουθούν να ισχύουν ως κανονιστικές διατάξεις και να εφαρμόζονται υποχρεωτικά από όλους τους Λογιστές Φοροτεχνικούς.

Άρθρο 15 Ελάχιστο Όριο Αξιοπρεπούς Διαβίωσης Μελών του Ο.Ε.Ε.

Ως ελάχιστο όριο αξιοπρεπούς διαβίωσης ορίζεται για τους Ελεύθερους επαγγελματίες οι αμοιβές όπως αυτές προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 16 Έναρξη εφαρμογής – Δημοσιότητα

1. Ο παρών Κανονισμός Επαγγελματικής Δεοντολογίας τίθεται σε εφαρμογή από την ημερομηνία…..
2. O παρών κανονισμός μπορεί να γνωστοποιείται σε κάθε ενδιαφερόμενο ή συναλλασσόμενο με κάτοχο Αδείας Λογιστή – Φοροτεχνικού και πρέπει να είναι αναρτημένος στο site όπου θα αναγράφονται όλοι οι Πιστοποιημένοι Λογιστές – Φοροτεχνικοί με την κατηγορία που ο καθένας κατέχει.

ΕΡΩΤΗΜΑ 6o Τι πρέπει να γίνεται ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και η τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας ;

Παρακολούθηση σεμιναρίων στο γνωστικό μας αντικείμενο που διενεργούνται από ιδιωτικούς, δημόσιους ή συνδικαλιστικούς φορείς συνολικής διάρκειας τουλάχιστον τριάντα (30) ωρών (σε Κ.Β.Σ..- Φ.Π.Α.-Φορολογία Εισοδήματος – Φορολογία Κεφαλαίου – Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα – χρήση προγραμμάτων με την χρήση Η/Υ & Internet κλπ) κατ’ έτος.

Για την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας πρέπει να έχουν εφαρμογή τα άρθρα 12-13 του σχεδίου που έχουμε δημοσιοποιήσει από τον Δεκέμβριο του 2008:

Άρθρο 12  Τήρηση του παρόντος κανονισμού – Κυρώσεις 1ο Βάθμιο και 2ο Βάθμιο Πειθαρχικό.

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. , αναγνωρίζοντας την ανάγκη πιστής εφαρμογής του παρόντος κανονισμού από όλα ανεξαιρέτως τα Μέλη του Μητρώου κατόχων Αδείας Λογιστή – Φοροτεχνικού που απασχολούνται σαν Ελεύθεροι Επαγγελματίες, αποφασίζει την θέσπιση των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων που ορίζονται στις επόμενες παραγράφους.

Δημιουργείται Πενταμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο (ΙοΒάθμιο Πειθαρχικό για τις ανάγκες του παρόντος Κώδικα) , που συνεδριάζει είτε στην Αθήνα είτε στην Θεσσαλονίκη και το κόστος λειτουργίας του (έξοδα μετακίνησης και διανυκτέρευσης) καλύπτονται από την Π.Ο.Φ.Ε.Ε. στην οποία συμμετέχουν:
τρεις (3) εν ενεργεία Λογιστές – Φοροτεχνικοί Μέλη της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. που εκλέγονται από την Γ. Σ. των Αντιπροσώπων ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ. Σ. οι οποίοι δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι για άλλη εκλόγιμη θέση στα όργανα της Ομοσπονδίας. Ταυτόχρονα εκλέγονται και τρεις (3) αναπληρωματικοί, ενώ γίνεται προσπάθεια για την χωροταξική διασπορά του τόπου άσκησης του επαγγέλματος των υποψηφίων.
ένας (1) εκπρόσωπος του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και
ένας (1) εκπρόσωπο του Ο.Ε.Ε. ή του φορέα που ασκεί την εποπτεία άσκησης του επαγγέλματος που ορίζεται από το αντίστοιχο όργανο διοίκησης. Σε περίπτωση που το Ο.Ε.Ε. ή ο φορέας που ασκεί την εποπτεία άσκησης του επαγγέλματος, δεν ορίσει εκπρόσωπό του εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού αιτήματος της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. το Δ.Σ. αυτής, ορίζει και το 5ο Τακτικό Μέλος από τους εκλεγέντες αναπληρωματικούς ή δυνατόν από περιοχή που δεν καλύπτεται από τους ήδη εκλεγέντες. Στην περίπτωση αυτή την θέση του 3ου αναπληρωματικού καταλαμβάνει ο 4ος αναπληρωματικός.

– Όλα τα Μέλη του Πειθαρχικού έχουν τουλάχιστον 15ετή προϋπηρεσία σαν Ελεύθεροι Επαγγελματίες η οποία αποδεικνύεται τόσο από την έναρξη πρώτη έναρξη εργασιών ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες Λογιστές – Φοροτεχνικοί όσο και τα Εκκαθαριστικά Σημειώματα, σε περίπτωση ένστασης.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δέχεται τις καταγγελίες, εξετάζει την σοβαρότητα των καταγγελιών και της παράβασης του παρόντος κώδικα, μεσολαβεί όπου δεν υπάρχει σοβαρό θέμα προς επίλυση αλλά και ετοιμάζει την εισηγητική έκθεση προς το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας .

Το Δ.Σ. επιβάλλει τις ποινές που αποφασίζει το Πειθαρχικό Συμβούλιο.
Οποιοδήποτε Μέλος του Μητρώου Λογιστών – Φοροτεχνικών υποχρεούται να καταγγείλει γραπτώς προς το Πρωτοβάθμιο Συνδικαλιστικό του Σωματείο κάθε παραβίαση του παρόντος κανονισμού, που έχει υποπέσει στην αντίληψή του, αναφέροντας ρητά το ονοματεπώνυμο του Μέλους ή την επωνυμία του φορέα που υπέπεσε στην παράβαση, καθώς και τα περιελθόντα σε γνώση του αποδεικτικά στοιχεία. Η αναφορά είναι απόρρητη και γνωστοποιείται από το Δ.Σ. του Πρωτοβάθμιου Συνδικαλιστικού Σωματείου μόνο στον καταγγελλόμενο Λογιστή Φοροτεχνικό, ο οποίος και καλείται για παροχή εξηγήσεων πριν αποφασιστεί η τυχόν συνέχεια σε πειθαρχική δίωξή του.

Το Δ.Σ. της Ένωσης αν συντρέχει παράβαση νόμου ή του παρόντος Κανονισμού και με αιτιολογημένη απόφασή του, παραπέμπει την υπόθεση στο αρμόδιο όργανο, παραγγέλλοντας και τις αναγκαίες ενέργειες ή θέτει την υπόθεση στο αρχείο. Στην τελευταία περίπτωση μπορεί να καλέσει τον καταγγέλλοντα να παράσχει σχετικές εξηγήσεις και αν κρίνει ότι η αναφορά ή καταγγελία είναι κακόπιστη, αποφασίζει για τις περαιτέρω ενέργειές του.

Παραβάσεις του νόμου και του παρόντος κανονισμού από Λογιστές – Φοροτεχνικούς εξετάζονται από τα Δ.Σ. των Ενώσεων το οποίο παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο κάθε Μέλος που κατά την κρίση του βασιζόμενη στις υπάρχουσες καταγγελίες, μαρτυρίες ή στοιχεία, ευθύνεται ως εκ της θέσης ή των αρμοδιοτήτων του για την διαπιστούμενη ή τη καταγγελλόμενη παράβαση. Σε περίπτωση που η καταγγελία αφορά Λογιστή – Φοροτεχνικό μη Μέλος τότε ενεργεί κατά την κρίση του ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τόσο για το σύνολο των στοιχείων που διαθέτει όσο και για τις ενέργειές του το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. που αποφασίζει για τις επόμενες ενέργειες.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αφού του ανατεθεί η υπόθεση από το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., την ερευνά και αν διαπιστώσει αποδεδειγμένα την ενοχή του καταγγελλόμενου έχει την δυνατότητα να επιβάλλει τις εξής ποινές:
α) Την κατάθεση αιτήματος στο Ο.Ε.Ε. ή στον φορέα που ασκεί την εποπτεία άσκησης του επαγγέλματος για την οριστική αφαίρεση της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος.
β) Την κατάθεση αιτήματος στο Ο.Ε.Ε. ή στον φορέα που ασκεί την εποπτεία άσκησης του επαγγέλματος για την προσωρινή αφαίρεση της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος μέχρις ενός έτους.
γ) Υποχρεωτική έκτακτη εισφορά προς την Π.Ο.Φ.Ε.Ε. μέχρι 3.000,00 € που χρησιμοποιείται κυρίως για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης των Μελών του Πειθαρχικού
δ) Διαγραφή από Μέλος της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της C.F.E.
ε) Επίπληξη.

Επίσης το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να κρίνει ότι ένα Μέλος έχει απωλέσει το απαιτούμενο ήθος και την αναμφισβήτητη αρετή και να το διαγράψει από το οικείο Μητρώο, εφόσον υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι το Μέλος αυτό έχει υποπέσει καθ’ υποτροπή σε σκόπιμες παραβάσεις του παρόντος Κανονισμού και του έχουν επιβληθεί τουλάχιστον 3 ποινές .
Κατά των αποφάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου εφόσον αυτές δεν απαγγέλλουν ποινή επίπληξης , οπότε είναι ανέκκλητες, επιτρέπεται έφεση ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. κατατιθέμενη στην Γραμματεία της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες μετά από την κοινοποίηση τους. Δικαίωμα έφεσης κατά της απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου έχει ο καταδικασθείς και δύο (2) τουλάχιστον μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου υπογράφοντα από κοινού το σχετικό έγγραφο. Η προθεσμία προς έφεση και η άσκηση της έφεσης έχουν ανασταλτική δύναμη.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στο καταστατικό της Ομοσπονδίας και το άρθρο 6 του Π.Δ.277/1986 ή άλλου νομοθετήματος αναφορικά με την δυνατότητα επιβολής ποινής και από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ο.Ε.Ε. ή του αντίστοιχου οργάνου του φορέα που ασκεί την εποπτεία άσκησης του επαγγέλματος (2οΒάθμιο Πειθαρχικό για τις ανάγκες του παρόντος Κώδικα)
Άρθρο 13 Παραγραφή.

1. Οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος Κανονισμού παραγράφεται μετά παρέλευση πενταετίας από τη τέλεσή της. Ως ημερομηνία τέλεσης λαμβάνεται αυτή της έγγραφης καταγγελίας προς το Ο.Ε.Ε.
2. Καταγγελία παραβάσεως του παρόντος Κανονισμού για την οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί οι ενέργειες των αρμόδιων οργάνων μετά παρέλευση ενός (1) έτους από της ημερομηνίας καταθέσεώς της στο πρωτόκολλο, μπορεί να τεθεί στο Αρχείο, με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. στην οποία αναφέρεται συγκεκριμένος λόγος ή λόγοι της μη ολοκλήρωσης των ενεργειών.

Ελπίζουμε ότι θα έχουμε την δυνατότητα να επισημάνουμε προφορικά ενώπιον σας κάποια σημεία του εγγράφου μας αλλά και να απαντήσουμε – εν συντομία – στα εύλογα ερωτήματα που θα προκύψουν από την αναλυτική τοποθέτησή μας στα ουσιαστικά σημεία της Πιστοποίησης του Κλάδου.

Με εκτίμηση Για το Δ.Σ.

Ο Γενικός Γραμματέας
Πατέλης Γ. Νικόλαος
Ο Πρόεδρος
Πανίδης Αβραάμ

Please follow and like us:

Oσοι έχουν κάνει αυτοπεραίωση την περίοδο 2000-07 εξαιρούνται της περαίωσης.

Print Friendly, PDF & Email

«ΓΡΙΦΟΣ» παραμένει το θέμα της αυτοπεραίωσης των χρήσεων 2008 και 2009 (για το αν, δηλαδή, θα ενταχθούν ή όχι στη ρύθμιση της περαίωσης των ανέλεγκτων χρήσεων της περιόδου 2000 – ‘Α09). Οι οριστικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν στο Yπουργικό Συμβούλιο τη Δευτέρα. Το πρόβλημα, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίζεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει «δείγμα ελέγχου» από τις δύο προηγούμενες χρονιές, ωστόσο η πολιτική ηγεσία του Yπουργείου Οικονομικών σημείωνε χθες με νόημα ότι «πρόθεσή μας δεν είναι να αμφισβητήσουμε αυτούς που έχουν κάνει αυτοπεραίωση».

Oσοι έχουν κάνει αυτοπεραίωση την περίοδο 2000-07 εξαιρούνται της αυτοπεραίωσης.

«ΓΡΙΦΟΣ» παραμένει το θέμα της αυτοπεραίωσης των χρήσεων 2008 και 2009 (για το αν, δηλαδή, θα ενταχθούν ή όχι στη ρύθμιση της περαίωσης των ανέλεγκτων χρήσεων της περιόδου 2000 – ‘Α09). Οι οριστικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν στο Yπουργικό Συμβούλιο τη Δευτέρα. Το πρόβλημα, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίζεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει «δείγμα ελέγχου» από τις δύο προηγούμενες χρονιές, ωστόσο η πολιτική ηγεσία του Yπουργείου Οικονομικών σημείωνε χθες με νόημα ότι «πρόθεσή μας δεν είναι να αμφισβητήσουμε αυτούς που έχουν κάνει αυτοπεραίωση».

Συγκεκριμένα, μετά το τέλος της ενημέρωσης της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής για τη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης σχετικά με την περαίωση, ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου διευκρίνισε ότι όσοι έχουν κάνει αυτοπεραίωση την περίοδο 2000-07 εξαιρούνται της συνολικής ρύθμισης, με εξαίρεση το δείγμα ελέγχου αυτής της περιόδου και ότι παραμένουν σε εκκρεμότητα οι χρήσεις 2008 και 2009 για όσους έχουν κάνει αυτοπεραίωση. Επιπλέον, έκανε γνωστό ότι «θα δοθεί ένας αέρας» στις δόσεις, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πόσες θα είναι αυτές (η αρχική πρόταση της κυβέρνησης είναι 12, ωστόσο οι φορείς έχουν ζητήσει να είναι 36), ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης της προκαταβολής από το 25% που είναι η κυβερνητική πρόταση, χωρίς και πάλι να δώσει ακριβές ποσοστό, καθώς και του συμψηφισμού του ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της κυβέρνησης, το νομοσχέδιο που φέρει τον τίτλο «Eκούσια ρύθμιση των φορολογικών υποθέσεων του παρελθόντος και ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο» θα κατατεθεί την Τρίτη, θα εισαχθεί για συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή την Τετάρτη και θα ψηφιστεί την Πέμπτη με τις διαδικασίες του κατεπείγοντος.
Εν τω μεταξύ, έντονη ήταν η κριτική των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ κατά την παρουσίαση του προσχεδίου. Ο Γ. Φλωρίδης τόνισε ότι με την περαίωση στην πραγματικότητα «παίρνουν βραβείο όσοι έκλεψαν το κράτος» και χαρακτήρισε «εξαιρετικά κακή» την πρακτική αυτή. «Η ρύθμιση πιστοποιεί δυστυχώς ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Τώρα φαίνεται ότι τα μέτρα δεν αποδίδουν. Και εμείς που στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια, θα επιθυμούσαμε να είστε πιο αποτελεσματικοί, οργανωμένοι και συντονισμένοι στην επίτευξη των στόχων», είπε με αιχμηρό τρόπο και συνέχισε: «Οι διαλυμένες υπηρεσίες του υπουργείου έχουν αποσυντεθεί τελείως. Για το ότι δεν συγκροτήθηκαν υπηρεσίες ένα χρόνο δεν φταίει γι’Α αυτό ούτε η τρόικα, ούτε η Βουλή, ούτε ο λαός. Eχουμε απαίτηση παραγωγής καλύτερων αποτελεσμάτων». Ο Κ. Γείτονας δήλωσε πως «δεν είναι δίκαιη μία πολιτική που επιβραβεύει τον φοροφυγά», διευκρινίζοντας ότι στηρίζει τη ρύθμιση ως «αναγκαίο κακό». «Δεν είναι θετικό το μήνυμα. Η περαίωση είναι μία απολύτως ατελής διαδικασία. Δεν πρέπει να υπάρχει αμνηστία στους λήπτες εικονικών στοιχείων», ανέφερε ο Κ. Καρτάλης.

«Δεν το δέχομαι, κύριε Φλωρίδη, ότι υπάρχει διάλυση του εισπρακτικού μηχανισμού. Πότε άλλοτε το ΣΔΟΕ έχει την παρουσία που έχει σήμερα;», απάντησε ο Γ. Παπακωνσταντίνου. Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι «όσοι κάνουν προβολές στο μέλλον θα εκπλαγούν για το πού θα κλείσουν τα έσοδα στο τέλος του χρόνου». Πρόσθεσε, ακόμη, ότι τα μέτρα αποδίδουν και από την πλευρά των εσόδων και από την πλευρά των δαπανών. Επιπλέον, εξήγησε ότι το ζήτημα των εσόδων «δεν είναι η πραγματική δικαιολογητική βάση για την περαίωση, αλλά η αλλαγή του φορολογικού συστήματος». 
Από την πλευρά της Ν.Δ., ο Ν. Λέγκας θύμισε ότι ο Γ. Παπακωνσταντίνου μιλούσε για αποτυχία της Ν.Δ. και εκβιαστικό χαράτσι όταν πήρε ανάλογη πρωτοβουλία στο παρελθόν. Από το ΚΚΕ, η Βέρα Νικολαΐδου συνέστησε στην κυβέρνηση «να είναι ανήσυχοι, γιατί ο κόσμος θα ξεσηκωθεί». «Αν δεν ομονοήσουν στο ΠΑΣΟΚ, τότε πώς μπορεί να υπάρξει ευρύτερη συναίνεση» σχολίασε ο Κ. Αϊβαλιώτης (ΛΑΟΣ), ενώ ο Δ. Παπαδημούλης (ΣΥΡΙΖΑ) χαρακτήρισε «σκάνδαλο» την περαίωση και κάλεσε την κυβέρνηση να την αποσύρει.

Πηγή Express

Please follow and like us:

Ρ. Σπυρόπουλος: Αλλαγή στο σύστημα εισφορών στο ΙΚΑ

Print Friendly, PDF & Email

Τομές και ανατροπές στο ΙΚΑ για καλύτερη εξυπηρέτησης ασφαλισμένων και επιχειρήσεων, προανήγγειλε σήμερα από το Ηράκλειο ο νέος Διοικητής του Ιδρύματος Ροβέρτος Σπυρόπουλος.Ο κ. Σπυρόπουλος μίλησε για πλήρη αποκέντρωση της διοίκησης του Ιδρύματος, στα πρότυπα των 13 “Καλλικρατικών” Περιφερειών. Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Ράδιο Κρήτη», ανέφερε ότι μέσα στο 2011 θα γίνουν σοβαρές ενέργειες στην κατεύθυνση αυτή, προκειμένου το Ίδρυμα να ξεφύγει από το νόμο-μόρφωμα του 1934, ο οποίος διέπει τη λειτουργία του.

Σύμφωνα με το νέο διοικητή το ΙΚΑ στο μέλλον θα έχει 13 διοικητές, έναν σε κάθε περιφέρεια και έναν 14ο στην Αθήνα, ο οποίος θα έχει επιτελικό ρόλο. Με τη δομή αυτή – πρόσθεσε – θα καμφθούν οι σημερινές δυσλειτουργίες και θα σταματήσει ο Γολγοθάς των ασφαλισμένων, που δεν θα είναι αναγκαίο να μεταβαίνουν στο κέντρο για να επιλύσουν ή να προωθήσουν διάφορα ζητήματά τους.

Ο κ. Σπυρόπουλος προανήγγειλε επίσης ότι αλλάζει το σύστημα παρακράτησης των εισφορών, προς όφελος των επιχειρήσεων, ξεφεύγοντας από το σημερινό καθεστώς των προστίμων και των προσαυξήσεων λόγω καθυστέρησης καταβολής.

Για παράδειγμα αν μια εταιρία αδυνατεί να καταβάλει τις εισφορές ενός μήνα, μπορεί να τις επιμερίσει στους επόμενους έξι μήνες επιβαρυνόμενη μ’Α ένα μικρό επιτόκιο. Επίσης αν μια εταιρία έχει τη δυνατότητα να καταβάλει συνολικά τις εισφορές των ασφαλισμένων της για ένα χρόνο, θα έχει ένα bonus έκπτωσης.

Σε ότι αφορά τις ρυθμίσεις των οφειλών προς το ΙΚΑ, πέρα από την ισχύουσα διάταξη που επιτρέπει την καταβολή αιτήσεων μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, ο κ. Σπυρόπουλος διαβεβαίωσε ότι στη συνέχεια δεν θα υπάρξει καμία δυνατότητα υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης.

Ο κ. Σπυρόπουλος επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις του ΙΚΑ στον Εσταυρωμένο όπου είχε συναντήσεις με διοικητικό προσωπικό και εκπροσώπους των εργαζομένων. Ο ίδιος μίλησε για παθογένεια του συστήματος, η οποία θα καταπολεμηθεί με κάθε τρόπο και στάθηκε στις ικανότητες και τη φιλοτιμία του προσωπικού, που πρέπει να έχει σε πρώτο πλάνο το σύνθημα: «Πρώτα ο πολίτης». Ο ίδιος χαρακτήρισε κεφαλαιώδες θέμα της πάταξη της εισφοροδιαφυγής που φτάνει στο 30%.

Please follow and like us:

ΠΟΛ.1132/22.9.2010 Αποστολή στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων δηλώσεων στοιχείων ακινήτ

Print Friendly, PDF & Email

ΠΟΛ.1132/22.9.2010

Αποστολή στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2008

Αθήνα, 22-9-2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3375 748
E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr
d13.e9@yo.syzefxis.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1132

ΘΕΜΑ: «Αποστολή στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2008»

Εν όψει της ολοκλήρωσης έκδοσης εκκαθαριστικών σημειωμάτων Ε.Τ.ΑΚ. φυσικών προσώπων, παρακαλούμε να αποστείλετε μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2010 στη Γ.Γ.Π.Σ. τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2008, που υπεβλήθησαν στην υπηρεσία σας είτε για διόρθωση εκκαθαριστικού Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008 είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 3842/2010 και δεν έχουν καταχωρηθεί τα στοιχεία του εσωτερικού του εντύπου.

Η αποστολή των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) πραγματοποιείται από τις Δ.Ο.Υ. σε εθελοντική βάση με την προϋπόθεση ότι οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) που δεν θα αποσταλούν, θα εκκαθαρισθούν από τις Δ.Ο.Υ. μέχρι την 15η Οκτωβρίου 2010, μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής του ΟΠΣ – Περιουσιολόγιο.

Ειδικότερα αποστέλλονται:

Α. Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2008 φυσικών προσώπων που υποβλήθηκαν σύμφωνα με την ΠΟΛ.1143/31.10.2008 Α.Υ.Ο.Ο.

Δηλώσεις της κατηγορίας αυτής ελέγχονται πριν την αποστολή τους ως προς τα σημεία που έχουν αναφερθεί στην ΠΟΛ.1025/19.3.2010 εγκύκλιο, και στη συνέχεια γίνεται τακτοποίηση των δηλώσεων σε δέματα των 100. Κατά την αποστολή η ένδειξη που θα αναγράφεται σε κάθε δέμα είναι:

«Δηλώσεις Ε9 έτους 2008 φυσικών προσώπων που υπεβλήθησαν σύμφωνα με την ΠΟΛ.1143/31.10.2008 Α.Υ.Ο.Ο.»

Υπενθυμίζεται πως δεν αποστέλλονται:

α) αιτήσεις επανεκκαθάρισης οι οποίες έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1, 2 ή 3 της ΠΟΛ.1143/31.10.2008 Α.Υ.Ο.Ο.

β) δηλώσεις στοιχείων ακινήτων όταν ο υπόχρεος έχει υποβάλλει και κάποιο από τα ανωτέρω Υποδείγματα. Οι δηλώσεις και τα υποδείγματα αυτής της κατηγορίας των φορολογουμένων καταχωρούνται με απόλυτη χρονολογική σειρά και εκκαθαρίζονται από τις Δ.Ο.Υ.

γ) περισσότερες από μία δηλώσεις στοιχείων ακινήτων έτους 2008 του ιδίου υποχρέου. Οι δηλώσεις αυτής της κατηγορίας των φορολογουμένων καταχωρούνται με απόλυτη χρονολογική σειρά και εκκαθαρίζονται από τις Δ.Ο.Υ.

Β. Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2008 φυσικών προσώπων που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 3842/2010.

Δηλώσεις της κατηγορίας αυτής πριν την αποστολή τους πρέπει να ελέγχονται ως προς τα σημεία που έχουν αναφερθεί στην ΠΟΛ.1025/19.3.2010 εγκύκλιο με εξαίρεση την αναγραφή του ΑΤΑΚ, την περίπτωση 10 (υποχρεωτική αναγραφή του κωδικού μεταβολής) του πίνακα 1 και την περίπτωση 8 (υποχρεωτική αναγραφή του κωδικού μεταβολής) του πίνακα 2.

Επισημαίνεται ότι στις δηλώσεις της κατηγορίας αυτής στο «ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ» πρέπει να είναι διαγραμμισμένη μόνο η επιλογή «ΑΡΧΙΚΗ».

Οι δηλώσεις της κατηγορίας αυτής αποστέλλονται ξεχωριστά από τις δηλώσεις των άλλων ομάδων, ως ακολούθως:

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου θα γίνεται τακτοποίηση των δηλώσεων σε δέματα των 100 και θα αναγράφεται η ένδειξη που αφορά το δέμα ως εξής:

«Δηλώσεις Ε9 έτους 2008 φυσικών προσώπων που υπεβλήθησαν σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν.3842/2010»

Τρόπος αποστολής των δηλώσεων στη ΓΓΠΣ

Μετά την κατηγοριοποίηση και τη δεματοποίηση τους οι δηλώσεις θα τοποθετούνται σε σάκους ή κιβώτια, τα οποία δεν θα πρέπει να περιέχουν οποιαδήποτε άλλα φορολογικά στοιχεία.

Έξω από τα κιβώτια ή τους σάκους να αναγράφεται η διεύθυνση της Γ.Γ.Π.Σ., ανάλογα με τον τρόπο αποστολής:

α) για ταχυδρομική αποστολή Τ.Θ.1075 10110 ΑΘΗΝΑ,

β) για αποστολή με άλλο τρόπο Θεσσαλονίκης & Χανδρή 1 – Τ.Κ.18346 Μοσχάτο και η ένδειξη «ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008», ώστε να μη συγχέονται με κιβώτια εμπορευμάτων.

Κάθε αποστολή θα συνοδεύεται με σχετικό έγγραφο “ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ” που θα είναι μέσα στο σάκο και στο οποίο θα αναφέρεται λεπτομερώς το περιεχόμενο αυτού.

Η αποστολή αυτών θα γίνει ως ακολούθως:

α) Οι Δ.Ο.Υ. που εδρεύουν στην περιοχή της τέως Διοίκησης Πρωτευούσης θα στέλνουν τις δηλώσεις στη Γ.Γ.Π.Σ., 32η Δ/νση ΤΜΗΜΑ Β΄ με τον επιμελητή της Δ.Ο.Υ. ή υπάλληλο αυτής και ΟΧΙ ταχυδρομικά.

β) Η αποστολή των δηλώσεων από τις υπόλοιπες Δ.Ο.Υ. θα γίνεται με το ταχύτερο και ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο, μέσα στις προθεσμίες που αναφέρθηκαν.

Στην τελευταία αποστολή των δηλώσεων της κατηγορίας αυτής θα αποστέλλεται κατάσταση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 1 στη Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου με παράλληλη κοινοποίηση στη Γ.Γ.Π.Σ.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα σημεία ελέγχου διότι σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εκκαθάριση των δηλώσεων Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008 από τη Γ.Γ.Π.Σ., επιστρέφονται στις Δ.Ο.Υ και πρέπει να εκκαθαρίζονται από τις Δ.Ο.Υ. εντός 15νθημέρου από την επιστροφή τους.

Οι επιθεωρητές των Δ.Ο.Υ., παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την εφαρμογή της παρούσας ως προς την ακριβή τήρηση των ημερομηνιών και να παρέχουν την συνδρομή τους για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που θα ανακύψουν σε φορολογικές αρχές που εποπτεύουν.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο Γενικός Διευθυντής Φορολογίας
Δημήτρης Σταματόπουλος

Please follow and like us:

Δικηγόροι – Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση

Print Friendly, PDF & Email
Ο ορθός τρόπος αντιμετώπισης των λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων των δικηγόρων, ως ασκουμένων, ελεύθερων επαγγελματιών, μελών δικηγορικών εταιρειών και των παρεχόντων τις υπηρεσίες τους με πάγια αντιμισθία.
Εισαγωγή

Οι δικηγόροι αποτελούν μια ξεχωριστή κατηγορία εργαζομένων όσον αφορά τη λογιστική και φορολογική τους μεταχείριση. Είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, συνεπώς υπόχρεοι σε τήρηση φορολογικού βιβλίου αλλά και υπό προϋποθέσεις αποτελούν ιδιάζουσα περίπτωση μισθωτών με πάγια αντιμισθία. Διαθέτουν δικό τους ταμείο καθώς και ξεχωριστές παρακρατήσεις. Το δικηγορικό λειτούργημα θεωρείται κλειστό επάγγελμα, ο χαρακτηρισμός του οποίου εντοπίζεται στο γεγονός πως οι αμοιβές καθορίζονται με Υπουργικές Αποφάσεις. Για την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις, όπως δεκαοχτάμηνη περίοδος πρακτικής άσκησης και επιτυχείς εξετάσεις. Η λειτουργία του επαγγέλματος λαμβάνει χώρα μέσα στο πλαίσιο που διαμορφώνει το ΝΔ 3026/1954, που αποτελεί τον Κώδικα των Δικηγόρων. Στο παρόν άρθρο θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ευσύνοπτα, μια εικόνα γύρω από το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται οι λογιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις.

1. Υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων

Όλοι όσοι αποκτούν εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του ΚΒΣ, είναι υπόχρεοι να τηρούν, εκδίδουν, παρέχουν, ζητούν, λαμβάνουν, υποβάλλουν και διαφυλάσσουν τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο μέσο σχετικό με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων. Οι δικηγόροι, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν 2238/1994, θεωρούνται ελεύθεροι επαγγελματίες και κατ’ επέκταση συμπεριλαμβάνονται στην ευρύτερη κατηγορία του επιτηδευματία.

2. Ασκούμενοι Δικηγόροι

Σύμφωνα με το ΝΔ 3026/1954, ο δικηγόρος μέχρι να ολοκληρώσει την περίοδο πρακτικής άσκησης και να επιτύχει στις σχετικές εξετάσεις στερείται της δυνατότητας εγγραφής στο μητρώο κάποιου δικηγορικού συλλόγου. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της πρακτικής του άσκησης έχει την ιδιότητα του ασκούμενου. Κατά συνέπεια δεν είναι επιτηδευματίας και εκ των πραγμάτων απαλλάσσεται από τις σχετικές, με την προηγούμενη παράγραφο, υποχρεώσεις. Επομένως, για τις υπηρεσίες που παρέχει θα πρέπει να λαμβάνει απόδειξη δαπανών από τον δικηγόρο ή το δικηγορικό γραφείο στο οποίο απασχολείται. Ως ασκούμενος μπορεί να απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίων και στοιχείων, αλλά το εισόδημα που αποκτά δεν απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος. Το ποσό που λαμβάνει από την πρακτική άσκηση φορολογείται ως εισόδημα ελεύθερων επαγγελμάτων, όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 48 του Ν 2234/1994 που το κατατάσσει σε κάθε εισόδημα που δε μπορεί να υπαχθεί σε κάποια από τις περιπτώσεις Α΄ έως Ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου. Άρα στην αμοιβή που του καταβάλλεται, παρακρατείται 20% ως φόρος εισοδήματος.

3. Δικηγόρος – Ελεύθερος επαγγελματίας

Ο δικηγόρος που ασκεί ελευθέριο επάγγελμα είναι υποχρεωμένος να τηρεί φορολογικό βιβλίο στο οποίο θα καταγράφει τα έσοδα και τα έξοδα που αφορούν τη δραστηριότητά του και μόνο αυτήν. Η καταγραφή των εσόδων γίνεται κυρίως από τα εκδιδόμενα στοιχεία του δικηγόρου προς τους πελάτες του. Το άρθρο 13 του ΚΒΣ ορίζει ρητά πως οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, είναι υποχρεωμένοι στην έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών και όχι τιμολογίων, ακόμα και αν ο λήπτης της υπηρεσίας είναι επιτηδευματίας.

Α. Ελάχιστη αμοιβή – Παρακρατήσεις

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη της Ολομέλειας των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων της Ελλάδας, καθορίζεται το μήνα Δεκέμβριο κάθε δεύτερου έτους, ελάχιστη αμοιβή, ενιαία για όλους τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας όσον αφορά τις παραστάσεις των δικηγόρων ενώπιον των δικαστηρίων, για τη σύμπραξή τους σε εξώδικες ενέργειες και συμβάσεις, καθώς και για κάθε άλλη νομική υπηρεσία που παρέχουν αυτοί στον εντολέα τους. Για τις από 1.1.2008 ελάχιστες αμοιβές έχει εκδοθεί σχετική απόφαση (Πολ. 1146/2007). Η ελάχιστη αμοιβή, που προβλέπεται από την απόφαση αυτή, προεισπράττεται από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο με την έκδοση τετραπλότυπου γραμματίου. Κατά την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν 1882/1990, οι δικηγορικοί σύλλογοι, για κάθε είσπραξη αμοιβής δικηγόρου, για παράσταση στα δικαστήρια, υποχρεούνται να εκδίδουν θεωρημένη από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία τετραπλότυπη απόδειξη είσπραξης. Στην απόδειξη εκτός από τα άλλα στοιχεία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός φορολογικού μητρώου του δικαιούχου δικηγόρου και η ΔΟΥ, όπου φορολογείται κάθε δικηγόρος. Το πρώτο αντίτυπο παραδίδεται στον καταβάλλοντα την αμοιβή, το δεύτερο και τρίτο επισυνάπτεται στο σχετικό δικόγραφο και το τέταρτο παραμένει στο στέλεχος. Κατά τις διατάξεις του ΝΔ 3026/1954 του Κώδικα περί Δικηγόρων κάθε δικηγορικός σύλλογος έχει το δικαίωμα να παρακρατεί ένα ποσοστό από τις δικηγορικές αμοιβές που προεισπράττει, με βάση τα γραμμάτια προείσπραξης που εκδίδει και να αποδίδει στο δικαιούχο δικηγόρο το υπολειπόμενο μετά την παρακράτηση αυτή ποσό. Το πιο πάνω ποσοστό προορίζεται και διαμοιράζεται για την κάλυψη των δαπανών προείσπραξης του οικείου δικηγορικού συλλόγου, στο Ταμείο Νομικών, στα Ταμεία Πρόνοιας Δικηγόρων με τη μορφή που σήμερα λειτουργούν ή στο Ταμείο Συνεργασίας ή για κάποιο διανεμητικό λογαριασμό, σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις αυτού του νόμου, σε συνδυασμό με την οικεία απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, σε όσες περιπτώσεις απαιτείται.

1. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 15% από Δικηγορικό Σύλλογο

Επιπρόσθετα, οι δικηγορικοί σύλλογοι είναι υποχρεωμένοι να παρακρατούν φόρο εισοδήματος με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών που αναγράφονται στο τετραπλότυπο γραμμάτιο, μετά από την αφαίρεση των κρατήσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω. Κατά την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν 2753/1999 εξαιρούνται από αυτήν την υποχρέωση παρακράτησης φόρου: α) Οι αμοιβές για παραστάσεις, καθώς και για κάθε άλλη νομική υπηρεσία που παρέχουν δικηγόροι οι οποίοι συνδέονται με τον εντολέα τους με σύμβαση έμμισθης εντολής και αμείβονται με πάγια αντιμισθία και β) οι αμοιβές στις περιπτώσεις των εργατικών και αυτοκινητικών υποθέσεων, όπου ο δικηγόρος αμείβεται με εργολαβικό συμβόλαιο, εφόσον υποβάλλει αντίγραφο του συμβολαίου αυτού στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί κοινής ωφέλειας, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου υποχρεούνται να παρακρατούν φόρο εισοδήματος με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της αμοιβής του δικηγόρου.

2. Παρακράτηση πέραν της ελάχιστης αμοιβής

Στην Πολ. 1035/9.2.2001 διευκρινίζεται ότι εάν ο εντολέας του δικηγόρου είναι υπόχρεος κατά το νόμο να προβαίνει σε παρακράτηση φόρου και καταβάλλει στο δικηγόρο αμοιβή μεγαλύτερη από την ελάχιστη αμοιβή που αναγράφεται στο οικείο γραμμάτιο προείσπραξης, τότε στο επιπλέον ποσό θα παρακρατεί φόρο με συντελεστή 20%, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58 του Ν 2238/1994. Εξαιρείται της υποχρέωσης παρακράτησης του 20% η αλλοδαπή εταιρεία που δεν έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα (κατά το άρθρο 100 του
Ν 2238/1994) για την παροχή υπηρεσιών δικηγόρου στην Ελλάδα.

3. Παρακράτηση 15% στο μέρισμα

Επί του ιδίου άρθρου στην παρ. 4 αναφέρεται πως παρακρατείται φόρος εισοδήματος με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί οποιουδήποτε ποσού που εισπράττει ως μέρισμα ο δικηγόρος από το δικηγορικό σύλλογο ή από ταμείο συνεργασίας ή διανεμητικό λογαριασμό οποιασδήποτε νομικής μορφής. Θα πρέπει να τονισθεί πως το ποσό του μερίσματος που διανέμεται σε δικηγόρους, μέλη Δικηγορικών Συλλόγων δεν αποτελεί «αμοιβή του δικηγόρου» από «πελάτη» του. Συνεπώς, για την είσπραξη του διανεμόμενου από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο στα μέλη του μερίσματος από τον πιο πάνω λογαριασμό, ο εισπράττων το μέρισμα δικηγόρος δεν υποχρεούται να εκδώσει την
προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ΚΒΣ θεωρημένη διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών (ΣτΕ 4086/1997).

Β. Ακαθάριστη αμοιβή, έκδοση στοιχείου και ενημέρωση βιβλίου

Επί του ιδίου κειμένου (Πολ. 1035/9.2.2001) γίνεται σαφές ότι ακαθάριστη αμοιβή του δικηγόρου αποτελεί το ποσό που αναγράφεται στο τετραπλότυπο γραμμάτιο είσπραξης, μετά δηλαδή τις παρακρατήσεις του δικηγορικού συλλόγου και στο οποίο διενεργείται παρακράτηση 15%.

Στο φορολογικό βιβλίο, επομένως, ως έσοδο καταγράφεται η συγκεκριμένη αμοιβή. Επίσης, η συγκεκριμένη αμοιβή θα καταχωρείται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών του άρθρου 20 του ΚΒΣ.

Δεν πρέπει να παραλειφθεί πως, σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 22 του Ν 2859/2000 απαλλάσσεται από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας η παροχή υπηρεσιών από δικηγόρους. Κατά συνέπεια δεν αναγράφεται ο αντίστοιχος ΦΠΑ στις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών που εκδίδουν οι δικηγόροι ούτε και στην καταχώριση στο φορολογικό βιβλίο. Το ίδιο συμβαίνει με τα στοιχεία εξόδων που λαμβάνουν οι δικηγόροι, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν ΦΠΑ αλλά οι δικηγόροι δεν τον εκπίπτουν. Τα έξοδα που καταχωρούνται και τελικώς εκπίπτουν από τα έσοδα, περιλαμβάνουν και τον παραπάνω φόρο.

Παράδειγμα

Δικηγόρος παρείχε υπηρεσία στην εταιρεία Γεωργία Παπαγεωργίου ΑΕ για παράσταση σε δικαστήριο στις 17.12.2008.

Οφειλόμενη Αμοιβή: € 350,00

Ελάχιστη αμοιβή: € 241,00

Κρατήσεις για Ταμείο Νομικών, Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων (12%): € 28,92

Φόρος 15% (Ν 2753/1999): € 31,81

Στην απόδειξη παροχής υπηρεσιών αναγράφεται:

Απόδειξη παροχής υπηρεσιών

€ 321,08

Ανάλυση

Ελάχιστη ακαθάριστη αμοιβή

€ 241,00

Πλέον αμοιβή πέραν της ελάχιστης

€ 109,00

Σύνολο

€ 350,00

Μείον (-) παρακράτηση δικηγορικού συλλόγου

€ 28,92

Αξία αμοιβής

€ 321,08

Εισπραχθείσα αμοιβή

€ 321,08

Στο φορολογικό βιβλίο θα καταχωρισθεί στη στήλη των εσόδων ποσό 321,08 €.

Στις συγκεντρωτικές καταστάσεις του άρθρου 20 του ΚΒΣ θα συμπεριληφθεί το παραστατικό με το ποσό 321,08 €.

Η παρακράτηση που έχει γίνει επί αυτής της αμοιβής είναι 31,81 € από το δικηγορικό σύλλογο (15% επί της ελάχιστης αμοιβής χωρίς την παρακράτηση για ΤΝ και ΤΠΔΑ) και 21,8 € από την εταιρεία Γεωργία Παπαγεωργίου ΑΕ (20% επί της επιπλέον αμοιβής).

Αναφέρθηκε παραπάνω πως οι δικηγόροι είναι υποχρεωμένοι, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΚΒΣ να εκδίδουν ΑΠΥ κι όχι τιμολόγιο. Στο ίδιο άρθρο, επισημαίνεται ότι οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα θα πρέπει, στις εκδιδόμενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών να αναγράφουν το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη, το ποσό της αμοιβής αριθμητικώς, καθώς και ολογράφως όταν αυτή εκδίδεται χειρόγραφη. Στην περίπτωση που η υπηρεσία του δικηγόρου αφορά σε επιτηδευματία θα πρέπει στην ΑΠΥ να αναγράφουν το επάγγελμα και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του.

1. Πότε όμως είναι υποχρεωμένος ο δικηγόρος να εκδίδει απόδειξη παροχής υπηρεσιών;

Στην παρ. 3 του άρθρου 13 του ΚΒΣ αναφέρεται ότι απόδειξη παροχής υπηρεσιών των ασκούντων το ελευθέριο επάγγελμα εκδίδεται με κάθε επαγγελματική τους είσπραξη. Το παραπάνω έχει ισχύ και στην περίπτωση προκαταβολής αμοιβής. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης ΑΠΥ επί πιστώσει, από τη στιγμή που δεν αναφέρεται κάτι αντίθετο από τις διατάξεις του ΚΒΣ. Επί του συγκεκριμένου θέματος όμως, στην παρ. 6 του άρθρου 48 του Ν 2238/1994 αναφέρεται πως ο χρόνος στον οποίο θα φορολογηθεί ο δικηγόρος είναι ο χρόνος έκδοσης της ΑΠΥ και όχι ο χρόνος της μεταχρονολογημένης είσπραξης της αμοιβής.

2. Έξοδα για λογαριασμό τρίτων

Παρόλο που δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά στις διατάξεις του ΚΒΣ έχει γίνει δεκτό πως όταν πραγματοποιούνται δαπάνες κατ’ εντολή και για λογαριασμό του πελάτη, η έκδοση των δικαιολογητικών στοιχείων πρέπει να γίνεται στο όνομα του πελάτη και να παραδίδονται στον ίδιο. Εάν για τις συγκεκριμένες δαπάνες εκδόθηκαν στοιχεία στο όνομα του δικηγόρου, τότε καταχωρίζονται στα έξοδά του και αυξάνεται ισόποσα η αμοιβή του (έγγραφο 105435/741/0015/28.7.2003).

Σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου, ο δικηγόρος θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει το είδος και τη διενέργεια των δαπανών αυτών.

Παρόλα αυτά, τα ποσά που καταβάλλονται σε δικηγόρους για μετακινήσεις εκτός έδρας και για οδοιπορικά έξοδα, αποτελούν ακαθάριστο εισόδημα και συνεπώς πρέπει να εισπράττονται με θεωρημένη ΑΠΥ (Πολ. 141/3.10.1983). Το ίδιο συμβαίνει και με έξοδα που αφορούν συμβολαιογράφους, μεταφραστές, εκκαθαριστές κ.λπ. (π.χ. φωτοτυπίες, Fax).

3. Επιστροφή μέρους της αμοιβής

Σε περίπτωση που ο δικηγόρος διατίθεται να επιστρέψει μέρος της ελάχιστης αμοιβής του ως έκπτωση στον πελάτη του, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με την υπ΄ αριθμ. 672/2001 Γνωμοδότηση, διατύπωσε την άποψη ότι δεν αποτελεί εκπεστέα δαπάνη υπαγόμενη στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 49 και της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν 2238/1994, ούτε παρεχόμενη έκπτωση, αλλά δωρεά φορολογούμενη με τις διατάξεις περί φορολογίας δωρεών του Ν 2961/2001, ενώ σε κάθε περίπτωση πρέπει να ερευνάται το είδος της σύμβασης στο οποίο εντάσσεται η επιστροφή αυτή (δωρεά, δάνειο, εκπλήρωση χρέους κτλ).

4. Φορολογικό βιβλίο

Οι δικηγόροι-ελεύθεροι επαγγελματίες είναι υποχρεωμένοι βάσει του άρθρου 4 του ΚΒΣ να τηρούν φορολογικό βιβλίο τέτοιο ανάλογα με το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων τους, όχι όμως κατώτερο της Β’ κατηγορίας. Με τις ισχύουσες διατάξεις (2009) το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων πάνω από το οποίο υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίου Γ’ κατηγορίας είναι τα 1.500.000 €. Κατά συνέπεια οι δικηγόροι που ξεκινούν τη δραστηριότητά τους καταχωρίζουν τα σχετικά παραστατικά σε βιβλίο Β’ κατηγορίας (εσόδων-εξόδων). Από την επόμενη χρήση, ανάλογα με το ύψος των εσόδων τους, καθορίζεται και η κατηγορία τήρησης βιβλίων.

4. Πάγια αντιμισθία

Κατά την παρ. 4 του άρθρου 63 του ΝΔ 3026/1954 «Περί Κώδικος των Δικηγόρων», «είναι ασυμβίβαστος προς το Δικηγορικόν λειτούργημα πάσα έμμισθος υπηρεσία παρά φυσικώ ή νομικώ προσώπω. Κατ’ εξαίρεσιν επιτρέπεται εις τον Δικηγόρον η επί παγία ετησία ή μηνιαία αμοιβή παροχή καθαρώς νομικών εργασιών είτε ως Δικαστικού ή Νομικού Συμβούλου, είτε ως Δικηγόρου, και η διδασκαλία μαθημάτων νομικών ή πολιτικών επιστημών». Η κατά τα παραπάνω επιτρεπόμενη, εξαιρετικά, παροχή νομικών υπηρεσιών με πάγια ετήσια ή μηνιαία αντιμισθία, δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ούτε επιφέρει απώλεια της δικηγορικής ιδιότητας (Εγκύκλιος με αρ. 79/13.10.2003). Όσον αφορά όμως το εισόδημα του δικηγόρου που προέρχεται από πάγια αντιμισθία, στην παρ. 10 του άρθρου 19 του Ν 2214/1994 ρητά αναφέρεται ότι «εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται και το εισόδημα που αποκτούν οι δικηγόροι ως πάγια αντιμισθία για την παροχή νομικών υπηρεσιών». Άρα στην περίπτωση αυτή δεν είναι υποχρεωμένοι οι δικηγόροι να εκδίδουν ΑΠΥ. Επίσης ο δικηγορικός σύλλογος στους αμειβόμενους με πάγια αντιμισθία δικηγόρους, δεν είναι υποχρεωμένος να παρακρατήσει φόρο 15% κατά την προείσπραξη της ελάχιστης αμοιβής. Βέβαια, θα πρέπει να αναγράφεται στο γραμμάτιο είσπραξης η ένδειξη «πάγια αντιμισθία» καθώς και ο εντολέας του δικηγόρου. Εάν ο δικηγόρος είναι μέλος ΔΣ σε ανώνυμη εταιρεία όπου συγχρόνως παρέχει νομικές συμβουλές με πάγια αντιμισθία, έγινε δεκτό με την Πολ. 1214/18.7.1996 ότι η αμοιβή του δε θα θεωρηθεί ως εισόδημα που καταβάλλεται από ανώνυμη εταιρεία στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωσης εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι ασφαλισμένα σε οποιοδήποτε, εκτός του ΙΚΑ, ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο, όπως αναφέρεται στην παρ. στ΄ του άρθρου 28 του Ν 2238/1994 αλλά σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στην παρ. 10 του άρθρου 19 του Ν 2214/1994 που αναφέρθηκε παραπάνω.

Αποζημίωση δικηγόρου με πάγια αντιμισθία

Στο άρθρο 94 του Ν 3026/1994 αναφέρεται ότι ο δικηγόρος που παρέχει τις υπηρεσίες του με πάγια αντιμισθία και λυθεί η σύμβαση μεταξύ αυτού και του εντολέα του εξαιτίας: α) καταγγελίας εκ μέρους του εντολέα του, β) πτώχευσης ή διάλυσης της εντόλιδας εταιρείας και γ) πτώχευσης του εντολέα, δικαιούται να λάβει από τον εντολέα του αποζημίωση που υπολογίζεται ως εξής:

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (περιοδικές αμοιβές)

0 μήνες – 6 μήνες

6 μήνες συμπλ. – 2 έτη

1 μήνα

2 έτη συμπλ. – 3 έτη

3 μηνών

3 έτη συμπλ. – 5 έτη

6 μηνών

5 έτη συμπλ. – 8 έτη

10 μηνών

8 έτη συμπλ. – 9 έτη

12 μηνών

9 έτη συμπλ. – 10 έτη

13,5 μηνών

10 έτη συμπλ. – 11 έτη

15 μηνών

11 έτη συμπλ. – 12 έτη

17,5 μηνών

12 έτη συμπλ. – 13 έτη

19 μηνών

13 έτη συμπλ. – 14 έτη

20,5 μηνών

14 έτη συμπλ. – 15 έτη

22 μηνών

15 έτη συμπλ. – 16 έτη

23,5 μηνών

16 έτη συμπλ. – 17 έτη

25 μηνών

17 έτη συμπλ. – 18 έτη

26,5 μηνών

18 έτη συμπλ. – 19 έτη

28 μηνών

19 έτη συμπλ. – 20 έτη

29,5 μηνών

20 έτη συμπλ. και στο εξής

30 μηνών

Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης, η κατά τα παραπάνω αποζημίωση καταβάλλεται στο ήμισυ σε δικηγόρους, δικαστικούς και νομικούς συμβούλους εφ΄όσον έχουν συμπληρωθεί στον ίδιο εντολέα τουλάχιστον δεκαπέντε έτη, στα δύο τρίτα με τη συμπλήρωση είκοσι ετών και στο ολόκληρο με την συμπλήρωση εικοσιοκτώ ετών. Ειδικότερα οι αποχωρούντες του δικηγορικού λειτουργήματος δικαιούνται της πλήρους αποζημίωσης εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον εικοσαετή υπηρεσία.

5. Εξαίρεση σε ασφάλιση ΙΚΑ

Προηγουμένως έγινε αναφορά στο γεγονός πως οι δικηγόροι ασκούν δημόσιο λειτούργημα, προς το οποίο είναι ασυμβίβαστη η έμμισθη υπηρεσία σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με εξαίρεση την πάγια αντιμισθία, η οποία όμως δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο σύμβασης εξαρτημένης εργασίας. Άρα με βάση τα παραπάνω έχει γίνει δεκτό πως δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 2 και 5 παρ. 1 του Ν 1846/1951 (που αφορούν υποχρεωτική ασφάλιση στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων) στους δικηγόρους που παρέχουν την εργασία τους με σχέση έμμισθης εντολής, είτε ως δικαστικοί ή νομικοί σύμβουλοι, είτε ως δικηγόροι, αφού για την εφαρμογή αυτών των διατάξεων απαιτείται σχέση εξαρτημένης εργασίας.

6. Δικηγορικές Εταιρείες

Βάσει του ΠΔ 81/2005 που αντικατέστησε το ΠΔ 518/1999, δύο ή περισσότεροι δικηγόροι μέλη του ίδιου δικηγορικού συλλόγου μπορούν να συστήσουν «Αστική Επαγγελματική Δικηγορική Εταιρεία» με σκοπό την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών σε τρίτους και τη διανομή των συνολικών καθαρών αμοιβών, που θα προκύψουν από τη δραστηριότητά τους αυτή. Δικηγόρος ή δικηγόροι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών μπορούν να συστήσουν δικηγορική εταιρεία κατά τα ανωτέρω με δικηγόρο ή δικηγόρους μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς.

Η λογιστική χρήση της εταιρείας ολοκληρώνεται την 31 Δεκεμβρίου ή στις 30 Ιουνίου κάθε έτους, ανάλογα με αυτά που καθορίζει το καταστατικό και τα κέρδη διανέμονται στους εταίρους το αργότερο εντός 3 μηνών από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Εταίροι, εφόσον συμμετέχουν στην εταιρεία με ποσοστό μικρότερο του 2%, θα λαμβάνουν στο τέλος του έτους από τα κέρδη της εταιρείας το ελάχιστο ποσό της ετήσιας αμοιβής του επί πάγια αντιμισθία αμειβόμενου δικηγόρου, όπως αυτή καθορίζεται από το νόμο, υπό την προϋπόθεση ότι τα κέρδη της εταιρείας θα είναι τουλάχιστον δεκαπλάσια και εφόσον το ποσοστό των κερδών που τους αναλογεί υπολείπεται της ανωτέρω αμοιβής (ΠΔ 81/2005 άρθρο 26 παρ. 2).

Τήρηση βιβλίων, έκδοση στοιχείων

Στο άρθρο 45 του ΠΔ 518/1999 (το μόνο που δεν καταργήθηκε με το ΠΔ 81/2005) ορίζεται πως η εταιρεία τηρεί βιβλία Β’ κατηγορίας (εσόδων-εξόδων) σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, αλλά αντί τιμολογίων εκδίδει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 13 παρ. 12 Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών. Στο Βιβλίο εσόδων-εξόδων και στις τελευταίες σελίδες του, στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου και το αργότερο μέσα στον επόμενο μήνα από τη λήξη της, καταχωρίζεται και ανάλυση που εμφανίζει το ποσόν καθαρών εσόδων, που αναλογεί σε κάθε εταίρο, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, και τις αποφάσεις των εταίρων.

Με την υπ΄ αριθμ. 2662/1970 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που κοινοποιήθηκε με την Πολ. 321/8.12.1970, κρίθηκε ότι με βάση τα όσα ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν 2238/1994, το εισόδημα που προέρχεται από υπηρεσίες που παρέχονται από προσωπική εταιρεία (ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη) από τα μέλη της, φέρει το χαρακτήρα εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων. Δηλαδή προκειμένου να θεωρηθεί το εισόδημα μιας προσωπικής εταιρείας (όπως είναι η δικηγορική εταιρεία) ως εισόδημα Ζ’ πηγής (από ελευθέρια επαγγέλματα), θα πρέπει οι σχετικές υπηρεσίες να παρέχονται από τα μέλη της τα οποία να φέρουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν 2238/1994.

Πηγή epixeirisi on line

Please follow and like us:

ΝΟΜΟΣ 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160/20.09.2010) Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητα

Print Friendly, PDF & Email

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ                        Αρ. Φύλλου 160                   20 Σεπτεμβρίου 2010

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3877

Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 1

Προστασία και ασφάλιση της αγροτικής δραστηριότητας − Ορισμοί

1. Οι υπηρεσίες προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας παρέχονται μέσα από ένα ενιαίο εθνικό σύστημα που οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι υπηρεσίες αυτές συντονίζονται, παρακολουθούνται και ελέγχονται από τη συνιστώμενη με το άρθρ. 2 του παρόντος νόμου Διεύθυνση Διαχείρισης Κρίσεων και Κινδύνων στον Αγροτικό Τομέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Οι υπηρεσίες προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας παρέχονται από:

α) τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου κοινής ωφέλειας που ιδρύθηκε με το N. 1790/1988 (ΦΕΚ Α΄ 134), ανήκει εξ ολοκλήρου στο Δημόσιο και εδρεύει στην Αθήνα,

β) τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τους αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισμούς και τα Ταμεία Αλληλοβοήθειας και

γ) τη Διεύθυνση Διαχείρισης Κρίσεων και Κινδύνων στον Αγροτικό Τομέα του άρθρου 2 του παρόντος νόμου για τα προγράμματα της Πολιτικής Σχεδίασης ΄Εκτακτης Ανάγκης και συναφείς υπηρεσίες που αφορούν στην ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής και του αγροτικού κεφαλαίου.

3. Οι υπηρεσίες προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας περιλαμβάνουν:

α) την υποχρεωτική ασφάλιση στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) των κινδύνων που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος νόμου και περιλαμβάνονται στους σχετικούς Κανονισμούς Ασφάλισης,

β) τις προαιρετικές για τους παραγωγούς ασφαλίσεις, με επιδοτούμενο ασφάλιστρο, που συνάπτονται με ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αλληλοασφαλιστικούς συνεταιρισμούς ή άλλους ασφαλιστικούς φορείς, περιλαμβανομένου και του ΕΛ.Γ.Α. και που καλύπτουν κινδύνους που δεν καλύπτονται ή καλύπτονται μερικώς από την υποχρεωτική ασφάλιση της προηγούμενης περίπτωσης,

γ) τις καλύψεις που παρέχονται με τα Προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων που έχουν εγκριθεί από την Ε.Ε. και

δ) την ενεργητική προστασία της αγροτικής παραγωγής, του φυτικού, ζωικού, αλιευτικού, υδατοκαλλιεργητικού και εγγείου κεφαλαίου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, που ασκείται από τον ΕΛ.Γ.Α. δυνάμει του Ν. 2342/ 1995 «Ενεργητική προστασία της γεωργικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 208) όπως ο νόμος αυτός ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 2

Σύσταση Διεύθυνσης Διαχείρισης Κρίσεων και Κινδύνων στον Αγροτικό Τομέα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

1. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνιστάται νέα Διεύθυνση υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό με την ονομασία «Διεύθυνση Διαχείρισης Κρίσεων και Κινδύνων στον Αγροτικό Τομέα» αποτελούμενη από δύο Τμήματα, με σκοπό: α) το συντονισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της λειτουργίας των νομικών προσώπων των εδαφίων α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου και την οργάνωση και λειτουργία των προαιρετικών για τους παραγωγούς επιδοτούμενων ασφαλίσεων της παραγράφου 3 εδάφιο β΄ του άρθρου 1 του παρόντος νόμου (1ο Τμήμα) και β) την άσκηση των αρμοδιοτήτων για τα προγράμματα κρατικών ενισχύσεων (2ο Τμήμα). Η Διεύθυνση στελεχώνεται με το αναγκαίο προσωπικό εκ του Υπουργείου ή /και με προσωπικό αποσπώμενο ή μετατασσόμενο από άλλη υπηρεσία του δημόσιου εν γένει τομέα. Προϊστάμενοι της Διεύθυνσης αυτής  και των Τμημάτων ορίζονται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ γεωτεχνικών ή ΠΕ4 Διοικητικών – Οικονομικών ή ΠΕ5 Αναλογιστών ή ΠΕ9 Στατιστικών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, καθορίζονται η ονομασία των Τμημάτων, οι ειδικότητες, τα προσόντα και τα καθήκοντα των υπαλλήλων της Διεύθυνσης και των Τμημάτων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

2. Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης αυτής υπάγεται ιδίως:

α. Η κατάρτιση και η υποβολή προς έγκριση στους Υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των ακόλουθων προγραμμάτων του επόμενου έτους: (i) του ετήσιου προγράμματος προαιρετικής ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 18 στο οποίο προσδιορίζονται κυρίως οι προς κάλυψη κίνδυνοι, οι απαλλαγές και οι λοιποί όροι κάλυψης, οι πόροι που προορίζονται για την επιδότηση του ασφαλίστρου, τα ποσοστά επιδότησης του ασφαλίστρου, οι τιμές αποζημίωσης των προϊόντων και τα λοιπά τεχνικοασφαλιστικά ή γεωργοτεχνικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των σχετικών ασφαλιστικών προγραμμάτων και (ii) του ετήσιου προγράμματος των κρατικών ενισχύσεων στο οποίο καθορίζονται οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται προς τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 1 για την εκπλήρωση των σκοπών τους και η κατανομή τους σε κατηγορίες ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό χορήγησής τους.

β. Η διαχείριση των κρατικών ενισχύσεων που καθορίζονται στην υποπερίπτωση (ii) της προηγούμενης περίπτωσης α΄.

γ. Η κατάρτιση πρότυπων βασικών όρων ασφαλιστηρίων συμβολαίων, οι οποίοι εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

δ. Ο έλεγχος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, όπου αυτά απαιτούνται, για τους φορείς της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, ως προς τη συμβατότητά τους με τους βασικούς όρους του προηγούμενου εδαφίου γ΄, ο έλεγχος της επιλεξιμότητας των φορέων που υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο ετήσιο πρόγραμμα Γεωργικών Ασφαλίσεων και ο έλεγχος της επιδότησης του ασφαλίστρου.

ε. Η εκπόνηση μελετών και η υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τροποποιήσεις των υφιστάμενων καλύψεων του ΕΛ.Γ.Α. που προβλέπονται στους Κανονισμούς του ή την κάλυψη κινδύνων του άρθρου 5 του νόμου αυτού που υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. και οι οποίοι δεν προβλέπονται στους Κανονισμούς του και δεν ασφαλίζονται άμεσα, καθώς και για κάθε θέμα που αφορά στη δραστηριότητα του ΕΛ.Γ.Α..

στ. Η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων, η εκπόνηση αναλογιστικών μελετών και ο προσδιορισμός του τεχνικού ασφαλίστρου και η παρακολούθηση της απορρόφησης και αξιοποίησης του συνόλου των πόρων των νομικών προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.

ζ. Η κατάρτιση απολογιστικών εκθέσεων για την προηγούμενη διαχειριστική χρήση και η υποβολή τους στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τη λειτουργία των νομικών προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου και τις βελτιώσεις που απαιτούνται, την κατανομή και αξιοποίηση των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται στα παραπάνω νομικά πρόσωπα.

η. Η διεξαγωγή ερευνών για τους φυσικούς κινδύνους που απειλούν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και την επεξεργασία, αξιολόγηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ερευνών αυτών.

θ. Η υποβολή προτάσεων στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναδιάρθρωση της αγροτικής παραγωγής και την προσαρμογή των καλλιεργειών στο φυσικό περιβάλλον, με σκοπό την κατά το δυνατόν αποφυγή των καταστροφών, καθώς και την εφαρμογή τεχνικών για την ελαχιστοποίηση του αποτελέσματος των ζημιών.

ι. Η παροχή τεχνικών συμβουλών στους αγρότες και στις οργανώσεις των αγροτών σε θέματα πρόληψης, προστασίας και ασφάλισης κατά της επέλευσης καταστροφικών φυσικών κινδύνων.

3. Στην ως άνω Διεύθυνση υπάγονται και οι αρμοδιότητες για τα προγράμματα κρατικών ενισχύσεων που μεταφέρονται από τον ΕΛ.Γ.Α. στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος νόμου.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κρίσεων και Κινδύνων στον Αγροτικό Τομέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: α) εγκρίνονται τα προγράμματα της παραγράφου 2α του παρόντος άρθρου και β) καθορίζονται οι διαδικασίες απόδοσης των κρατικών ενισχύσεων που αναφέρονται στο ετήσιο πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων της παραγράφου 2α υποπερίπτωση (ii) του άρθρου αυτού, οι διαδικασίες ελέγχου και επιδότησης του ασφαλίστρου, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛ.Γ.Α.

Άρθρο 3

Σκοποί του ΕΛ.Γ.Α.

Ο ΕΛ.Γ.Α έχει τους ακόλουθους σκοπούς:

α) την ασφάλιση της φυτικής και ζωικής παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, από ζημιές που προκαλούνται από φυσικούς κινδύνους, παθήσεις και ασθένειες που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος νόμου,

β) την πρόσθετη και την προαιρετική ασφάλιση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4 παράγραφοι 4 και 5 του παρόντος νόμου,

γ) την επεξεργασία, αξιολόγηση και αξιοποίηση των ερευνών που πραγματοποιεί η Διεύθυνση του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, για τους φυσικούς κινδύνους που απειλούν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις,

δ) την υποβολή προτάσεων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναδιάρθρωση της αγροτικής παραγωγής και την προσαρμογή των καλλιεργειών στο φυσικό περιβάλλον, με σκοπό την κατά το δυνατόν αποφυγή των καταστροφών, καθώς  και την εφαρμογή τεχνικών για την ελαχιστοποίηση του αποτελέσματος των ζημιών,

ε) την παροχή τεχνικών συμβουλών στους αγρότες και στις οργανώσεις των αγροτών σε θέματα πρόληψης, προστασίας και ασφάλισης κατά της επέλευσης καταστροφικών φυσικών κινδύνων, καθώς και την παροχή τεχνικών και στατιστικών στοιχείων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

στ) τη συμμετοχή του ΕΛ.Γ.Α. σε προγράμματα ανάπτυξης του αγροτικού τομέα της οικονομίας,

ζ) την ενεργητική προστασία της αγροτικής παραγωγής, του φυτικού, ζωικού, αλιευτικού και υδατοκαλλιεργητικού κεφαλαίου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, που ασκείται σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του ν. 2342/1995 «Ενεργητική προστασία της γεωργικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 208 Α΄), όπως αυτός ο νόμος ισχύει κάθε φορά,

η) την εκπαίδευση του προσωπικού του και των εμπειρογνωμόνων του «Πίνακα Πιστοποιημένων Εμπειρογνωμόνων» που ορίζεται στο άρθρ. 17,

θ) την παροχή υπηρεσιών σε φορείς του Δημοσίου και τρίτους, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των σκοπών του.

Άρθρο 4

Ασφαλιζόμενα πρόσωπα.

Είδος και αντικείμενο ασφάλισης

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

1. Στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. υπάγονται όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις προσώπων που έχουν την πλήρη κυριότητα, την επικαρπία ή μόνο την εκμετάλλευση αγροτικών εκμεταλλεύσεων της χώρας, πλην της περιοχής του Αγίου Όρους. Δικαίωμα αποζημίωσης έχουν όσοι αποδεδειγμένα έχουν εκπληρώσει τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.

2. Στον ΕΛ.Γ.Α. ασφαλίζεται αυτοδίκαια και υποχρεωτικά από τους κινδύνους και τις παθήσεις του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, που περιλαμβάνονται στους σχετικούς Κανονισμούς Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α., το σύνολο της φυτικής παραγωγής, της ζωικής παραγωγής και το αντίστοιχο κεφάλαιο των εκμεταλλεύσεων ζωικής παραγωγής. Η κάλυψη από τον ΕΛ.Γ.Α. των αντικειμένων αυτών, αρχίζει από την ημερομηνία ισχύος του αντίστοιχου Κανονισμού Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α..

3. Εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. οι πτηνοτροφικές και χοιροτροφικές επιχειρήσεις, καθώς και οι εκμεταλλεύσεις ανθοκομικών και καλλωπιστικών προϊόντων και τα φυτώρια. Οι επιχειρήσεις αυτές μπορεί να υπαχθούν στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α ύστερα από αίτησή τους. Η ασφάλιση αρχίζει τριάντα ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης και ισχύει υποχρεωτικά για τρία τουλάχιστον έτη.

Β. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

4. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού δύνανται να ζητήσουν μείωση του ποσοστού απαλλαγής για τις καλλιέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 του παρόντος νόμου, για τις οποίες προβλέπεται αυξημένη απαλλαγή, καταβάλλοντας πρόσθετη εισφορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παρ. 1β του παρόντος νόμου.

Γ. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

5. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού δύνανται να ασφαλίζονται προαιρετικά για κάλυψη ζημιών από κινδύνους που προβλέπονται στο άρθρο 5 και δεν εντάσσονται στους υποχρεωτικά ασφαλιζόμενους κινδύνους του ΕΛ.Γ.Α., καταβάλλοντας εισφορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παρ. 1γ του παρόντος νόμου.

Άρθρο 5

Ασφαλιζόμενοι φυσικοί κίνδυνοι, παθήσεις και ασθένειες

1. Στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. υπάγονται οι ακόλουθοι φυσικοί κίνδυνοι και ασθένειες, που μπορεί να προκαλέσουν άμεσες ζημιές στη φυτική παραγωγή:

α) ο παγετός

β) το χαλάζι

γ) η ανεμοθύελλα

δ) η πλημμύρα

ε) ο καύσωνας και η ηλιακή ακτινοβολία

στ) το χιόνι

ζ) οι υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις

η) οι κίνδυνοι από τη θάλασσα

θ) ζημιές από αρκούδα

ι) ζημιές από αγριογούρουνα, στις περιοχές όπου προστατεύονται από τη συνθήκη RAMSAR

ια) ζημιές που προκαλούνται από άγρια κουνέλια, στη φυτική παραγωγή της νήσου Λήμνου

ιβ) οι επιφυτείες και οι κάθε είδους και αιτίας καταστροφικού χαρακτήρα εντομολογικές και φυτοπαθολογικές προσβολές των καλλιεργειών, συμπεριλαμβανομένων και των οφειλόμενων στον περιορισμό της χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

2. Στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. υπάγονται επίσης οι ακόλουθοι φυσικοί κίνδυνοι, ασθένειες και παθήσεις, που μπορεί να προκαλέσουν άμεσες ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο και στη ζωική παραγωγή:

α) η πλημμύρα

β) η ανεμοθύελλα

γ) το υπερβολικό ψύχος

δ) το χιόνι

ε) το χαλάζι

στ) οι υψηλές θερμοκρασίες

ζ) η κατολίσθηση και η καθίζηση εδάφους

η) ο κεραυνός

θ) η πυρκαγιά από ανωτέρα βία

ι) κίνδυνοι από άγρια ζώα και κίνδυνοι ανωτέρας βίας που επιδρούν στην καταλληλότητα της ζωϊκής παραγωγής

κ) ασθένειες – παθήσεις: παθολογικές καταστάσεις τοκετού βοοειδών, μετατόπιση ηνύστρου δεξιά με στροφή των βοοειδών, ειλεός των βοοειδών, ατυχήματα (κατάγματα εκτός περιόδου τοκετού) των βοοειδών, άνθρακας, πνευματάνθρακας, ιογενής διάρροια – νόσος των βλεννογόνων, κακοήθης καταρροϊκός πυρετός των βοοειδών (γαγγραινώδης κόρυζα των βοοειδών), γαγγραινώδης μαστίτιδα των αιγών και των προβάτων, λοιμώδης αγαλαξία των αιγών και των προβάτων, παραφυματίωση των αιγών και των προβάτων, προϊούσα πνευμονία των αιγών και των προβάτων, λιστερίαση των αιγών και των προβάτων, λοιμώδης πλευροπνευμονία των αιγών, νόσος οιδήματος των αιγών, γαγγραινώδης μαστίτιδα των βοοειδών, κολιβακιλλική μαστίτιδα των βοοειδών, νοζεμίαση των μελισσοσμηνών, σηψηγονία (αμερικάνικη) των μελισσοσμηνών και λοιποί νόσοι επιζωοτικής μορφής.

Εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. οι ασθένειες της περίπτωσης κ΄ της παραγράφου αυτής, εφόσον για την αντιμετώπισή τους προβλέπεται η εκρίζωση με βάση τους ισχύοντες κοινοτικούς κανονισμούς.

3. Η κάλυψη από τον ΕΛ.Γ.Α. των υπαγόμενων στην ασφάλισή του φυσικών κινδύνων, ασθενειών και παθήσεων που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, ενεργοποιείται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του αντίστοιχου Κανονισμού Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α. στον οποίο περιλαμβάνονται.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται ύστερα από σύνταξη αναλογιστικής μελέτης και εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κρίσεων και Κινδύνων στον Αγροτικό Τομέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζεται ο χρόνος έναρξης και οι όροι κάλυψης των κινδύνων των παραπάνω παραγράφων που δεν περιλαμβάνονται στους Κανονισμούς Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α.. Με την ίδια απόφαση οι κίνδυνοι αυτοί περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Ασφάλισης και καθορίζεται το ύψος της δαπάνης και ο τρόπος της κάλυψής της.

Άρθρο 6

Ελάχιστα όρια απαλλαγών, καλυπτόμενες ζημιές και ανώτατα όρια αποζημιώσεων λόγω της υποχρεωτικής ασφάλισης στον ΕΛ.Γ.Α.

1. Στο πλαίσιο της υποχρεωτικής ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α. καλύπτονται οι άμεσες ζημιές στη φυτική παραγωγή και στο ζωικό κεφάλαιο, που είναι μεγαλύτερες από ένα ελάχιστο ποσοστό ζημιάς, όπως αυτό καθορίζεται στους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α..

Το ποσοστό αυτό αποτελεί το ελάχιστο όριο απαλλαγής. Ζημία κατώτερη ή ίση με το όριο αυτό δεν βαρύνει τον ΕΛ.Γ.Α. Η απαλλαγή υπολογίζεται ως ποσοστό επί της συνολικής παραγωγής του αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε, κατ’ είδος και ποικιλία καλλιέργειας ή επί του αριθμού των εκτρεφόμενων ζώων κατά αυτοτελή εκτροφή.

2. Εάν πρόκειται για καλλιέργειες, όπου με βάση τα στατιστικά στοιχεία του ΕΛ.Γ.Α., η ασφαλιστική τους κάλυψη συνεπάγεται σημαντικά μεγαλύτερο και δυσανάλογο, προς τις εισφορές, κόστος για τον ΕΛ.Γ.Α., με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί είτε να αυξηθεί το ποσοστό της απαλλαγής είτε να ορισθεί εισφορά μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη στο άρθρο 7 που ακολουθεί. Στις αντίθετες περιπτώσεις, με όμοιες αποφάσεις μπορεί να μειωθεί το ποσοστό της απαλλαγής, είτε να ορισθεί εισφορά μικρότερη από την προβλεπόμενη στο άρθρο 7 που ακολουθεί.

3. Στους Ασφαλιστικούς Κανονισμούς του ΕΛ.Γ.Α., τα ποσοστά απαλλαγής μπορεί να ορίζονται στο σύνολό τους ή ανά κατηγορία κινδύνου ή ανά προϊόν ή ανά περιοχή.

4. Οι καταβαλλόμενες αποζημιώσεις λόγω της υποχρεωτικής ασφάλισης, μπορεί να επιμερίζονται ανά προϊόν στον τομέα της φυτικής παραγωγής ή ανά κατηγορία στο ζωικό κεφάλαιο, αναλογικά με τα ανά προϊόν ή ανά κατηγορία έσοδα του ΕΛ.Γ.Α. εκ της υποχρεωτικής εισφοράς.

5. Ως ανώτατο όριο αποζημίωσης που μπορεί να καταβάλλει ο ΕΛ.Γ.Α. στους δικαιούχους ορίζεται η μεγαλύτερη αποζημίωση που μπορεί να δοθεί με βάση τους Κανονισμούς Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής και του Ζωικού Κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α. που ισχύουν κάθε φορά και δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά ανά δικαιούχο τις εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ.

6. Το συνολικό ποσό των ετήσιων αποζημιώσεων που καταβάλλει ο ΕΛ.Γ.Α. λόγω της υποχρεωτικής ασφάλισης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα των ετήσιων εσόδων του από την είσπραξη της υποχρεωτικής ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς και οποιουδήποτε αποθεματικού έχει δημιουργηθεί εξ αυτού του λόγου από προηγούμενες χρήσεις.

7. Με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζονται ανά προϊόν στον τομέα της φυτικής παραγωγής ή ανά κατηγορία στο ζωικό κεφάλαιο, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του επιμερισμού των προβλεπόμενων αποζημιώσεων, ο τρόπος και η διαδικασία της οριζόντιας συμμετρικής και αναλογικής μείωσης των αποζημιώσεων που καταβάλλει ο ΕΛ.Γ.Α., καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής του άρθρου αυτού.

Άρθρο 7

Πόροι και αποθεματικά του ΕΛ.Γ.Α.

1. Πόροι του ΕΛ.Γ.Α. είναι:

α) τα έσοδα από την ειδική ασφαλιστική εισφορά που προβλέπεται στο άρθρο 8 του νόμου αυτού, η οποία ορίζεται σε ποσοστό:

− τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της ασφαλιζόμενης αξίας της φυτικής παραγωγής και προκειμένου για την ελιά, λόγω της έντονης παρενιαυτοφορίας που παρουσιάζει, σε τρία τοις εκατό (3%)

− μηδέν εβδομήντα πέντε τοις εκατό (0,75%) επί της ασφαλιζόμενης αξίας του ζωικού κεφαλαίου

− μισό τοις εκατό (0,5%) για τα προϊόντα φυτικής προέλευσης των καλλιεργειών που παράγονται στο σύνολό τους (αμιγώς) και αποκλειστικά σε «ελεγχόμενο περιβάλλον» μιας γεωργικής εκμετάλλευσης, όπως αυτό καθορίζεται από τους σχετικούς Κανονισμούς Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α.. Τα πρόσωπα που υπάγονται στη διάταξη αυτή μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν την εξαίρεσή τους από την ασφάλιση αυτή,

β) τα έσοδα από την πρόσθετη ασφαλιστική εισφορά που προβλέπεται στο άρθρο 4, του νόμου αυτού, η οποία ορίζεται σε ποσοστό επί της ασφαλιζόμενης αξίας της φυτικής παραγωγής για την ασφαλιστική κάλυψη καλλιεργειών με αυξημένη απαλλαγή,

γ) τα έσοδα από την προαιρετική ασφαλιστική εισφορά, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του νόμου αυτού, η οποία ορίζεται σε ποσοστό επί της ασφαλιζόμενης αξίας της φυτικής παραγωγής για την ασφαλιστική κάλυψη των προαιρετικά ασφαλιζόμενων κινδύνων.

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που λαμβάνεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., ορίζονται τα ποσοστά που προβλέπονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ του άρθρου αυτού,

δ) η ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του ΕΛ.Γ.Α.. Το ύψος της ετήσιας επιχορήγησης της περίπτωσης αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο 20% των πραγματοποιηθέντων ετήσιων  εσόδων του ΕΛ.Γ.Α. που προέρχονται από την εισφορά της περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής,

ε) οι λοιπές κρατικές επιχορηγήσεις προς τον ΕΛ.Γ.Α. που έχουν εγκριθεί από την Ε.Ε., οι επιχορηγήσεις από την ένταξη δράσεων του ΕΛ.Γ.Α. σε αναπτυξιακά προγράμματα, οι επιχορηγήσεις που αφορούν το μη ασφαλιστικό αντικείμενο, όπως η ενεργητική προστασία, καθώς και οι αμοιβές για παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο και τρίτους,

στ) η γενική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. που επιβάλλεται επί του εισοδήματος από γεωργικές επιχειρήσεις,

ζ) τα τέλη εκτίμησης ζημιών, οι αμοιβές και τα έσοδα από τις υπηρεσίες που παρέχει ο ΕΛ.Γ.Α. προς τρίτους,

η) επιχορηγήσεις από ειδικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.E.) και άλλων διεθνών οργανισμών,

θ) οι αποδόσεις των κεφαλαίων του, οι δωρεές, τα κληροδοτήματα και οι κάθε είδους εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων,

ι) οι αποδόσεις από την επένδυση των αποθεματικών.

2. Σε περιόδους κατά τις οποίες τα συνολικά από κάθε πηγή και αιτία έσοδα του ΕΛ.Γ.Α. υπερβαίνουν τα συνολικά του έξοδα, ο ΕΛ.Γ.Α. σχηματίζει αποθεματικό. Με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία, το ύψος, τη διάθεση και την επένδυση του αποθεματικού που σχηματίζεται καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Άρθρο 8

Ειδική Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α.

1. Στην υποχρεωτική ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ του ΕΛ.Γ.Α. υπόκεινται όλες οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

2. Δεν υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του ΕΛ.Γ.Α. οι καλλιέργειες δασικών και αγροτικών προϊόντων που εξαιρούνται από την ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφάλισης που ισχύουν.

Άρθρο 9

Ασφαλιζόμενη αξία αγροτικής παραγωγής

1. Στη φυτική παραγωγή, η ασφαλιζόμενη αξία της αγροτικής παραγωγής ανά παραγωγό, επί της οποίας επιβάλλεται η ειδική ασφαλιστική εισφορά, ορίζεται με βάση:

α) τον αριθμό των στρεμμάτων ή δένδρων – ανάλογα με την καλλιέργεια – των καλλιεργούμενων εκτάσεων που έχει στην κατοχή του ή έχει την εκμετάλλευσή τους ο παραγωγός, όπως δηλώνονται από τον ίδιο στην Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας που συνυποβάλλεται υποχρεωτικά μαζί με την Ενιαία Αίτηση,

β) τη μέση παραγωγή ανά νομό και ανά στρέμμα ή δένδρο των δηλούμενων καλλιεργειών και

γ) την αξία του παραγόμενου προϊόντος ανά κιλό ή τεμάχιο, ανάλογα με την καλλιέργεια.

2. Στο ζωικό κεφάλαιο η ασφαλιζόμενη αξία της αγροτικής παραγωγής ανά παραγωγό, επί της οποίας επιβάλλεται η ειδική ασφαλιστική εισφορά, ορίζεται με βάση:

α) τον αριθμό των ζώων που έχει στην κατοχή του ή έχει την εκμετάλλευσή τους ο παραγωγός, όπως δηλώνεται από τον ίδιο με την Ενιαία Δήλωση Εκτροφής που συνυποβάλλεται υποχρεωτικά με την Ενιαία Αίτηση,

β) την αξία του δηλούμενου ζωικού κεφαλαίου ανά είδος ή κατηγορία.

Άρθρο 10

Προσδιορισμός της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.

1. Επί της αξίας της αγροτικής παραγωγής, η οποία έχει υπολογισθεί σύμφωνα με το άρθρο 9, επιβάλλεται η ειδική ασφαλιστική εισφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7.

2. Ο ακριβής προσδιορισμός της υποχρεωτικής ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς σε χρηματικό ποσό, που αναλογεί σε κάθε ασφαλισμένο παραγωγό, γίνεται με την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης. Το συνολικό ποσό της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζεται ως ποσοστό επί του συνόλου της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής, όπως αυτή προκύπτει από τις αναγραφόμενες στην Ενιαία Αίτηση καλλιέργειες ή ζωικό κεφάλαιο.

3. Η συνολική ετήσια καταβαλλόμενη ειδική ασφαλιστική εισφορά, ανά παραγωγό, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αναλογεί στην ασφαλιζόμενη αξία, η οποία αντιστοιχεί στην ανώτατη καταβαλλόμενη αποζημίωση του άρθρου 6 παράγραφος 5.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων καλιέργειας και εκτροφής και των λοιπών εντύπων, καθώς και λοιπά στοιχεία με βάση τα οποία πραγματοποιείται ο προσδιορισμός της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς, οι μέσες ανά νομό παραγωγές, οι αξίες των ασφαλιζόμενων ειδών της φυτικής παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 11

Τρόπος καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.

1. Η καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς από τον παραγωγό αποτελεί προϋπόθεση για την αποζημίωσή του από τον ΕΛ.Γ.Α. σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικά καλυπτόμενων ζημιογόνων αιτίων. Η μη καταβολή της εισφοράς καθιστά τον παραγωγό μη δικαιούχο αποζημίωσης ΕΛ.Γ.Α..

2. Η καταβολή της οφειλόμενης ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς πραγματοποιείται με απευθείας κατάθεση από τον παραγωγό του οφειλόμενου ποσού, σε ειδικό για το σκοπό αυτόν τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α.. Στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο υπόχρεος στην καταβολή αυτή αγρότης, αδυνατεί να καταβάλει το σύνολο ή μέρος της οφειλής, δύναται να εξουσιοδοτήσει τον ΕΛ.Γ.Α. να εισπράξει για λογαριασμό του, το υπολειπόμενο ποσό της οφειλής από απαιτήσεις που πρόκειται να του καταβληθούν εντός του έτους, από φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Σε περίπτωση που δεν καταβάλλεται το σύνολο ή μέρος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς ή που παρά την εξουσιοδότηση, ο ΕΛ.Γ.Α. αδυνατεί να εισπράξει τo σύνολο ή μέρος της οφειλής, το  σχετικό οφειλόμενο ποσό οριστικοποιείται με πράξη του ΕΛ.Γ.Α., η οποία αποστέλλεται για βεβαίωση και είσπραξη στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του οφειλέτη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων και αποδίδεται στον ΕΛ.Γ.Α.

3. Η υποχρεωτική ειδική ασφαλιστική εισφορά που εισπράττεται υπέρ του ΕΛ.Γ.Α. απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου και κάθε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου.

4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού τίθενται σε εφαρμογή την 1.1.2011 και οπωσδήποτε μετά από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και την έκδοση των αντίστοιχων Κανονισμών Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α..

Άρθρο 12

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΛ.Γ.Α.

1. Απόδειξη της καταβολής των ασφαλιστικών υποχρεώσεων του παραγωγού, θεωρείται η ασφαλιστική ενημερότητα, όπως αυτή καθορίζεται στους σχετικούς Κανονισμούς ΕΛ.Γ.Α..

2. Η ασφαλιστική ενημερότητα ισχύει για το έτος για το οποίο υποβλήθηκε η Δήλωση Καλλιέργειας ή Εκτροφής μαζί με την Ενιαία Αίτηση και καθιστά τον υποχρεωτικά ασφαλιζόμενο στον ΕΛ.Γ.Α. παραγωγό, δικαιούχο διεκδίκησης αποζημίωσης ή εγκεκριμένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, σε περίπτωση ζημιάς της φυτικής παραγωγής και του φυτικού ή ζωικού κεφαλαίου του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμούς Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής και Ζωικού Κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α. και τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.

Άρθρο 13

Γενική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α.

Η γενική εισφορά του άρθρου 7 παρ. 1 περίπτωση στ΄ ορίζεται ως ποσοστό επί του συνολικού καθαρού γεωργικού εισοδήματος που δηλώνεται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Υπόχρεοι στην καταβολή της είναι τα φυσικά πρόσωπα, που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και δηλώνουν συνολικό φορολογητέο εισόδημα, συμπεριλαμβανομένου και του γεωργικού εισοδήματος, που υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον αφορολόγητο όριο, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από αγροτικές εκμεταλλεύσεις και η πλειοψηφία των μετοχών ή των μεριδίων τους δεν ανήκει σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Εισπράττεται από την αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του υπόχρεου Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και αποδίδεται στον ΕΛ.Γ.Α.. Ο συντελεστής της εισφοράς ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί του δηλούμενου εισοδήματος από γεωργικές επιχειρήσεις με την οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

Άρθρο 14

Δικαιώματα και υποχρεώσεις της πρόσθετης και της προαιρετικής ασφάλισης στον ΕΛ.Γ.Α.

1. Στην προαιρετική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α., τα εκατέρωθεν δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ΕΛ.Γ.Α. και του ασφαλισμένου ρυθμίζονται με βάση τη σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ των μερών.

2. Στην πρόσθετη ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α., τα εκατέρωθεν δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ΕΛ.Γ.Α. και του ασφαλισμένου ρυθμίζονται με βάση τη σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ των μερών.

Άρθρο 15

Καταβολή αποζημιώσεων

1. Οι αποζημιώσεις με τις οποίες βαρύνεται ο ΕΛ.Γ.Α., λόγω της υποχρεωτικής ασφάλισης, καταβάλλονται στους δικαιούχους μετά τη διαπίστωση της ζημιάς και την οριστικοποίηση του πορίσματος εκτίμησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους σχετικούς Κανονισμούς του ΕΛ.Γ.Α.. Η αποζημίωση καταβάλλεται στον δικαιούχο το αργότερο εντός δύο μηνών από την εκκαθάριση της ζημιάς, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρακάτω παραγράφων.

2. Σε περιπτώσεις ασφαλιστικά καλυπτόμενων ζημιών, για την κάλυψη των οποίων προβλέπεται ότι θα απαιτηθούν χρηματικά ποσά μεγαλύτερα από τα ταμειακά διαθέσιμα του ΕΛ.Γ.Α. που προέρχονται από την ειδική ασφαλιστική εισφορά του άρθρου 11 και εφόσον δεν προβλέπεται η κάλυψη από αντασφαλιστική σύμβαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α. με απόφασή του, μπορεί να χορηγεί στους δικαιούχους προκαταβολή έναντι της αποζημίωσης που δικαιούνται. Μπορεί επίσης να καθορίζει, με όμοια απόφαση, ποσοστό προκαταβολής διαφορετικό κατά ζημιογόνο αίτιο ή κατά προϊόν.

3. Εάν στο τέλος της ετήσιας χρήσης, οι συνολικές αποζημιώσεις που έχουν καταβληθεί είναι μικρότερες των ποσών που έχουν καταβληθεί από τους παραγωγούς και έχουν εισπραχθεί από τον ΕΛ.Γ.Α. ως έσοδα εκ της υποχρεωτικής εισφοράς, καταβάλλεται στους δικαιούχους της προηγούμενης παραγράφου, στους οποίους χορηγήθηκε προκαταβολή, το υπόλοιπο της αποζημίωσης που δικαιούνται. Αν τα πραγματικά εισπραχθέντα έσοδα πλέον των αποθεματικών του ΕΛ.Γ.Α. δεν επαρκούν για την καταβολή του υπολοίπου των αποζημιώσεων, αυτές προσαρμόζονται αναλόγως με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α.. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α., με απόφασή του, καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στην προσαρμογή αυτή από τα αποθεματικά των επόμενων ετών.

4. Ο ΕΛ.Γ.Α. δικαιούται να διενεργεί ελέγχους σχετικά με την καταβολή των αποζημιώσεων σε παραγωγούς. Σε περίπτωση που από τους ελέγχους αυτούς προκύψει ότι έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν τις δικαιούνται σύμφωνα με το νόμο και τους Κανονισμούς του ΕΛ.Γ.Α., με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α. τα μη δικαιούμενα ποσά αποζημίωσης καταλογίζονται σε βάρος αυτών που τα εισέπραξαν αδικαιολογήτως και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Για τη διεξαγωγή των ελέγχων αυτών, ο ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να ζητά από φορείς του Δημοσίου, συνεταιρισμούς και ενώσεις αυτών, καθώς και από επιχειρήσεις, οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία θεωρεί  απαραίτητη και οι φορείς αυτοί οφείλουν να παρέχουν τα σχετικά στοιχεία ή πληροφορίες εντός εύλογης προθεσμίας.

5. Κατά την καταβολή των αποζημιώσεων ή και πριν από αυτή ο ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να δημοσιοποιεί τις καταστάσεις με τα ονόματα των δικαιούχων, καθώς και το ύψος της αποζημίωσης που καταβλήθηκε ή θα καταβληθεί σε καθέναν από αυτούς.

Άρθρο 16

Κανονισμοί Ασφάλισης. Όροι και διαδικασία ασφάλισης

1. Με τους Κανονισμούς Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α. που εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., καθορίζονται:

α) οι κίνδυνοι και τα αντικείμενα ασφάλισης που καλύπτει ο ΕΛ.Γ.Α, καθώς και οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί με τους οποίους παρέχεται η ασφάλιση,

β) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων, καθώς και οι συνέπειες και οι κυρώσεις της μη τήρησής τους,

γ) το ετήσιο ανώτατο καταβλητέο ποσό αποζημίωσης,

δ) η ενδεχόμενη αύξηση της απαλλαγής στις συστηματικά ζημιογόνες περιοχές ή προϊόντα ή ασφαλιζόμενους κινδύνους ή αντίστοιχα η ενδεχόμενη μείωση,

ε) η διαδικασία αναγγελίας της ζημίας,

στ) ο τρόπος εκτίμησης, υπολογισμού και εξακρίβωσης του ύψους της ζημίας με τη χρήση σύγχρονων μέσων και μεθόδων όπως τηλεπισκόπιση, η διασταύρωση στοιχείων με τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης κ.λπ., καθώς και η διαδικασία επανεκτίμησης της ζημίας,

ζ) τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία επίλυσης αμφισβητήσεων σχετικά με το είδος και το ύψος της ζημίας και της οφειλόμενης αποζημίωσης,

η) ο τρόπος και η διαδικασία αποζημίωσης των οργάνων της προηγούμενης περίπτωσης,

θ) ο τρόπος υπολογισμού και καθορισμού του ύψους της καταβλητέας αποζημίωσης,

ι) οι βασικοί όροι και οι προϋποθέσεις της πρόσθετης ασφάλισης και της προαιρετικής ασφάλισης,

ια) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την πραγματοποίηση των σκοπών του ΕΛ.Γ.Α..

2. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να καθορίζονται ευνοϊκότεροι όροι ασφάλισης, από εκείνους των Κανονισμών Ασφάλισης για ασφαλιζόμενα πρόσωπα που κατοικούν σε ορεινές, μειονεκτικές νησιωτικές περιοχές μέχρι 100.000 κατοίκους και με ειδικά προβλήματα περιοχές, που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Οδηγίας 85/148 Ε.Ε. (L−56) όπως ισχύει για την Ελλάδα.

Στην περίπτωση αυτή η απόφαση υποχρεωτικά θα αναφέρει και τον τρόπο κάλυψης της σχετικής δαπάνης.

Άρθρο 17

Εκτιμητές

1. Η εκτίμηση των ζημιών διενεργείται από γεωτεχνικούς υπαλλήλους ή κτηνιάτρους ή τεχνολόγους γεωπονίας του ΕΛ.Γ.Α. ή από υπαλλήλους των ίδιων ειδικοτήτων του δημόσιου τομέα μετά από έγκριση των υπηρεσιών τους. Σε περίπτωση εκτεταμένων ζημιών για την εκτίμηση των οποίων το προσωπικό του ΕΛ.Γ.Α. δεν επαρκεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., καθήκοντα εκτιμητή μπορεί επίσης να ανατίθενται και σε φυσικά πρόσωπα των παραπάνω ειδικοτήτων από Πίνακα Πιστοποιημένων Εμπειρογνωμόνων που καταρτίζεται για το σκοπό αυτόν, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει για δύο χρόνια.

2. Η κατάταξη των εμπειρογνωμόνων σε πίνακα και η επιλογή τους γίνεται από τον ΕΛ.Γ.Α. με τη διαδικασία και τα κριτήρια των διατάξεων του άρθρου 6 του N. 2527/1997, όπως ισχύουν. Ο χρόνος υλοποίησης του έργου που ανατίθεται στους πιστοποιημένους εμπειρογνώμονες δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο μήνες ετησίως.

3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι αρμόδιοι φορείς, τα κριτήρια και η διαδικασία πιστοποίησης των εμπειρογνωμόνων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών καθορίζονται το ύψος και ο τρόπος αποζημίωσης των εμπειρογνωμόνων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 18

Προαιρετική επιδοτούμενη γεωργική ασφάλιση

Α. Επιδότηση ασφαλίστρου

1. Στην περίπτωση της προαιρετικής ασφάλισης των αγροτών στον ΕΛ.Γ.Α., σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισμούς για κινδύνους ή μέρος αυτών, που δεν καλύπτονται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α., μπορεί να χορηγείται ενίσχυση, ως επιδότηση ασφαλίστρου, για την ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και φυτών έναντι οικονομικών απωλειών που προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα και ασθένειες των ζώων ή των φυτών ή εμφάνιση επιβλαβών οργανισμών.

2. Η επιδότηση του ασφαλίστρου χορηγείται για ασφαλίσεις που περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων που καταρτίζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συνάπτονται αφ’ ενός μεταξύ φυσικών ή νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων, στα οποία ανήκει η κυριότητα και η εκμετάλλευση ή η εκμετάλλευση γεωργικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών ή άλλων συναφών εκμεταλλεύσεων και αφ’ ετέρου ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών ή ενώσεων αυτών, που συμμετέχουν στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων. Δικαιούχοι της επιδότησης είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οι ενώσεις προσώπων, που συνάπτουν την ασφάλιση με τον ΕΛ.Γ.Α., τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισμούς ή τις ενώσεις αυτών.

3. Η επιδότηση του ασφαλίστρου μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τον ασφαλιζόμενο κίνδυνο, τη γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται η εκμετάλλευση, το ύψος του εισοδήματος του ασφαλιζόμενου προσώπου, το είδος της καλλιέργειας ή εκτροφής και το χαρακτηρισμό του ως αγρότη ή κατόχου γεωργικής εκμετάλλευσης. Η επιδότηση ασφαλίστρου μπορεί επίσης να διαφοροποιείται μεταξύ φυσικών και νομικών ασφαλιζόμενων προσώπων.

4. Ο ΕΛ.Γ.Α., οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τηρούν, εκτός από τα αποθεματικά που προβλέπονται από το νόμο και ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό γεωργικών κινδύνων, ο τρόπος υπολογισμού και το ύψος του οποίου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η ενεργοποίηση του εδαφίου αυτού είναι δυνητική, η δε υποχρέωση αυτή αρχίζει από την ημερομηνία που θα ορίζεται στην προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση.

5. Ο ΕΛ.Γ.Α., οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τηρούν και παρέχουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύστερα από αίτημά του, ασφαλιστικά έγγραφα, καθώς και στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται με το ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να δημοσιοποιεί ενοποιημένα για όλες τις επιχειρήσεις και τους συνεταιρισμούς τα ανωτέρω στοιχεία.

6. Η μη τήρηση των βασικών όρων και προϋποθέσεων του ετήσιου προγράμματος γεωργικών ασφαλίσεων, καθώς και η μη τήρηση των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών, που προσδιορίζονται με τις διατάξεις του νόμου αυτού, συνεπάγονται την επιβολή, σε βάρος των υπαιτίων, των διοικητικών κυρώσεων που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Β. Ενισχύσεις σε Ταμεία Αλληλοβοήθειας για τις ασθένειες ζώων και φυτών και τα περιβαλλοντικά συμβάντα

7. Για οικονομικές απώλειες που προκαλούνται από την εμφάνιση ασθενειών ζώων και φυτών και περιβαλλοντικών συμβάντων, το Κράτος μπορεί να προβλέπει την καταβολή οικονομικής αποζημίωσης στους πληττόμενους γεωργούς, μέσω χρηματοδοτικής συνεισφοράς στα Ταμεία Αλληλοβοήθειας για τις ασθένειες ζώων και φυτών και τα περιβαλλοντικά συμβάντα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 68 παρ. 1 εδάφιο ε΄ και 71 του Κανονισμού 73/2009 του Συμβουλίου της 19ης/1/2009 και στο άρθρο 14 του Κανονισμού 639/2009 της Επιτροπής της 22ας/7/2009.

Γ. Επιλεξιμότητα φορέων και λοιποί όροι

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίνεται ο τρόπος, τα ποσοστά επιδότησης, οι ασφαλίσεις στις οποίες επιδοτείται το ασφάλιστρο, η συνολική δαπάνη για επιδοτήσεις και τα λοιπά στοιχεία, που είναι απαραίτητα για τη σωστή και απρόσκοπτη διεκπεραίωση των εργασιών επιδότησης του ασφαλίστρου, η διαδικασία καταβολής του επιδοτούμενου ασφαλίστρου στους δικαιούχους, το ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων που καταρτίζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι συμπληρωματικοί όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο παραπάνω πρόγραμμα της παραγράφου 1 για τη φερεγγυότητα και την τεχνική και οργανωτική υποδομή των παραπάνω νομικών προσώπων, οι επιλέξιμοι από τους φορείς που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων, το ύψος της αποζημίωσης, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής της δημόσιας χρηματοδοτικής συνεισφοράς στα Ταμεία Αλληλοβοήθειας της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

9. Ως επιλέξιμες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί και ταμεία αλληλοβοήθειας, θεωρούνται οι φορείς οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται σε κοινές αποφάσεις των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Άρθρο 19

Υποχρεώσεις ασφαλιστικών επιχειρήσεων και αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών

1. Η συμμετοχή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, των αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών και του ΕΛ.Γ.Α. στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων είναι προαιρετική.

2. Οι παραπάνω ασφαλιστικές επιχειρήσεις και αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί αναλαμβάνουν τους ασφαλιστικούς κινδύνους ενός ή περισσοτέρων ασφαλιστικών προγραμμάτων που περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων και υποχρεούνται να τηρούν τους βασικούς όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ετήσιο πρόγραμμα.

3. Στο ασφαλιστήριο μπορεί να προστίθενται ειδικοί όροι για πρόσθετες καλύψεις ή ρυθμίσεις, εκτός από εκείνες που αναφέρονται στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων, με την προϋπόθεση ότι η κάλυψη δεν γίνεται δυσμενέστερη για τον ασφαλισμένο. Επιδότηση ασφαλίστρου δεν χορηγείται για τις παραπάνω πρόσθετες καλύψεις.

Άρθρο 20

Λοιπά θέματα λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών

Οι εκτιμήσεις και επανεκτιμήσεις ζημιών, καθώς και η καταβολή αποζημιώσεων, γίνεται εντός των προθεσμιών που ορίζει η Διεύθυνση Διαχείρισης Κρίσεων και Κινδύνων στον Αγροτικό Τομέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και οι οποίες περιλαμβάνονται στους βασικούς όρους ασφάλισης. Η τήρηση των προθεσμιών αυτών είναι υποχρεωτική για τον ΕΛ.Γ.Α., τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισμούς που συμμετέχουν στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων. Η μη τήρηση των προθεσμιών του προηγούμενου εδαφίου, συνεπάγεται την επιβολή, σε βάρος του υπαιτίου, των διοικητικών κυρώσεων που καθορίζονται με τον κανονισμό που προβλέπεται στο άρθρο 22 του παρόντος νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Άρθρο 21

Μεταφορά αρμοδιοτήτων Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων

1. Οι αρμοδιότητες που προβλέπονται από το ν.δ. 131/ 1974 και αφορούν στην καταβολή κρατικών οικονομικών ενισχύσεων στην αγροτική παραγωγή και το αγροτικό κεφάλαιο που ανήκαν στον ΕΛ.Γ.Α., μεταφέρονται και ασκούνται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Κρίσεων και Κινδύνων στον Αγροτικό Τομέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με το σχετικό περί κρατικών ενισχύσεων κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο.

2. Οι αρμοδιότητες αυτές αφορούν κυρίως:

α) στην καταγραφή, παρακολούθηση και αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούνται από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης λόγω θεομηνιών, δυσμενών καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών και άλλων εκτάκτων γεγονότων γενικά στην παραγωγή (φυτική, ζωική, αλιευτική και υδατοκαλλιεργητική) και το κεφάλαιο (φυτικό, ζωικό, αλιευτικό, υδατοκαλλιεργητικό και πάγιο) των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, στη μελέτη και αξιολόγηση αυτών και την εισήγηση αρμοδίως για τα κυβερνητικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την ανόρθωση της οικονομίας και τη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας των παραγωγών που πλήττονται και στην υλοποίηση των μέτρων που εγκρίνονται,

β) στη λήψη ειδικών μέτρων, σε συνεργασία με αρμόδια κοινοτικά όργανα − φορείς για τη μελέτη της πρόγνωσης − προειδοποίησης καταστροφών από ακραία καιρικά φαινόμενα, για την πρόληψη ή το μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων που προκαλούνται από τα φαινόμενα αυτά στην εν γένει γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή της χώρας.

3. Η εισήγηση για ένταξη, σε προγράμματα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, των προς αποκατάσταση ζημιών που αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της προηγούμενης παραγράφου, προς το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γίνεται από τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις. Η καταγραφή, εκτίμηση και παρακολούθηση της αποκατάστασης των ζημιών μπορεί να γίνεται από τον ΕΛ.Γ.Α. ή από άλλους φορείς του δημόσιου τομέα που διαθέτουν σχετική τεχνογνωσία και ορίζονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4. Προγράμματα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, για την αντιστάθμιση των ζημιών στη γεωργία, μπορούν να υποβληθούν προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Κρίσεων και Κινδύνων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εφόσον οφείλονται σε θεομηνίες, έκτακτα γεγονότα και δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών, εργασίες που αφορούν στα προγράμματα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων για την αντιστάθμιση ζημιών, όπως ιδίως εργασίες εκτίμησης των ζημιών στην αγροτική παραγωγή και στο κεφάλαιο ή/και στα μέσα γεωργικής παραγωγής και υπολογισμού των σχετικών αποζημιώσεων, αλλά και ευρύτερα σε θέματα διαχείρισης στον αγροτικό τομέα, μπορεί να ανατίθεται σε άλλους φορείς που διαθέτουν τη σχετική τεχνογνωσία και εξειδικευμένο προσωπικό και να καθορίζονται οι όροι ανάθεσης και το ύψος της απαιτούμενης δαπάνης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22

Κυρώσεις

Με κανονισμό, που καταρτίζεται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Κρίσεων και Κινδύνων στον Αγροτικό Τομέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα που επιβάλλονται για τις παραβάσεις των διατάξεων του νόμου αυτού.

Άρθρο 23

Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών ή μη αποδοθέντων εσόδων του ΕΛ.Γ.Α. από κάθε αιτία

1. Νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, που έχουν, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ληξιπρόθεσμες οφειλές από την ειδική εισφορά του άρθρου 5α του ν. 1790/1988 ή άλλες βεβαιωμένες από το δημόσιο οφειλές προς τον ΕΛ.Γ.Α. από οποιαδήποτε αιτία, μπορούν με αίτησή τους στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) να καταβάλουν τα οφειλόμενα ποσά είτε εφάπαξ είτε σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις.

2. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1, που έχουν παρακρατήσει από αγρότες του ειδικού καθεστώτος ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. και δεν την έχουν αποδώσει, ή προκειμένου για αγρότες του κανονικού καθεστώτος του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που δεν έχουν αποδώσει τα οφειλόμενα ποσά της εισφοράς που προκύπτουν από τα ειλικρινή βιβλία και στοιχεία τους, μπορούν με δήλωση που υποβάλλεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) να καταβάλλουν τα ποσά αυτά, είτε εφάπαξ είτε σε μηνιαίες δόσεις.

3. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής των οφειλών των παραγράφων 1 και 2, διαγράφονται τυχόν πρόστιμα ή προσαυξήσεις. Εάν η οφειλή καταβληθεί σε δόσεις, οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα περιορίζονται στο ήμισυ. Στην περίπτωση αυτή ο αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) και το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των διακοσίων (200) ευρώ. Στην περίπτωση που δεν καταβληθούν τρεις συνεχόμενες δόσεις, το χρέος αναβιώνει και υπολογίζεται επ’ αυτού η νόμιμη προσαύξηση.

4. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 μπορούν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού, εφόσον υποβάλλουν την προβλεπόμενη στην παράγραφο αυτή αίτηση ή την προβλεπόμενη στην παράγραφο 2 δήλωση, το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης ή της δήλωσης των παραγράφων 1 και 2, καθώς και η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

Άρθρο 24

Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι Κανονισμοί Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής, Υπουργική Απόφαση αριθ. 15711/30.9.1998 (ΦΕΚ 1079 Β΄), Ζωικού Κεφαλαίου, Υπουργική Απόφαση αριθ. 321956/2008 (ΦΕΚ 2130 Β΄) και ο Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων που εγκρίθηκε με την κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 281245/2008 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 628 Β΄), όπως ισχύουν σήμερα, παραμένουν προσωρινά σε ισχύ μέχρι 31.12.2010, οπότε  και αντικαθίστανται με νέους επικαιροποιημένους Κανονισμούς.

2. Οι Κανονισμοί Κατάστασης Προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α. και Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών του ΕΛ.Γ.Α. ισχύουν μέχρι τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως νέων επικαιροποιημένων Κανονισμών. Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως λήγει αυτοδικαίως η θητεία των προϊσταμένων των Διευθύνσεων και των Τμημάτων των υπηρεσιών του ΕΛ.Γ.Α..

3. Η μεταφορά των αρμοδιοτήτων των κρατικών οικονομικών ενισχύσεων του άρθρου 21 λαμβάνει χώρα από την ημερομηνία ισχύος της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία θα τροποποιείται η με αριθμό 281245/2008 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων» (ΦΕΚ 628 Β΄).

4. Ποσοστό 1,2% των ετήσιων εσόδων του άρθρου 7 παρ. 1 περ. α΄ καταβάλλεται ως ενίσχυση στην Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.). Επίσης με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταβάλλεται ποσοστό 0,25% από τα ίδια ως άνω έσοδα στη Γενική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδας (ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.) και ποσοστό 0,15% στη Συνομοσπονδία Δημοκρατικών Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδας (ΣΥ.Δ.Α.Σ.Ε.).

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους, με βάση τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο έτος από τον ΕΛ.Γ.Α., σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη.

Η διάταξη αυτή ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2011, οπότε και καταργείται η παράγραφος 18 του άρθρου 35 του ν. 2810/2000 (ΦΕΚ 61 Α΄), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό.

5. Οι διατάξεις των άρθρων 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 και 15 τίθενται σε ισχύ από την 1.1.2011.

Άρθρο 25

Καταργούμενες διατάξεις

Τα άρθρα 2, 3, 3α, 3γ, 4, 5 και 5α του ν. 1790/1988, το άρθρο 28 του ν. 3147/2003, το άρθρο 12 του ν. 3399/2005, το άρθρο 34 του ν. 3756/2009, το άρθρο 38 του ν.3734/2009, το άρθρο 13 του ν. 3074/2002, τα άρθρα 9 και 10 παράγραφοι 6 και 7 του ν.3698/2008, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, καταργούνται, όπως και οποιαδήποτε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται με το νόμο αυτόν.

Άρθρο 26

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Λ.−Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2010

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Please follow and like us:

Περαίωση:Τελευτάια νέα 24/09/10

Print Friendly, PDF & Email

«Όσοι έχουν φορολογικές εκκρεμότητες δεν σημαίνει ότι είναι συνειδητά φοροφυγάδες», τόνισε στην έναρξη της διαβούλευσης για την περαίωση ο υπουργός Oικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου. Tο υπουργείο Oικονομικών άφησε ανοικτό παράθυρο για υιοθέτηση ορισμένων από τις προτάσεις φορέων και φάνηκε διατεθειμένο να προχωρήσει σε βελτιώσεις βάσει των προτάσεων των φορέων της αγοράς.

Με βελτιωμένους όρους η υπαγωγή στην περαίωση .

«Όσοι έχουν φορολογικές εκκρεμότητες δεν σημαίνει ότι είναι συνειδητά φοροφυγάδες», τόνισε στην έναρξη της διαβούλευσης για την περαίωση ο υπουργός Oικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου. Tο υπουργείο Oικονομικών άφησε ανοικτό παράθυρο για υιοθέτηση ορισμένων από τις προτάσεις φορέων και φάνηκε διατεθειμένο να προχωρήσει σε βελτιώσεις βάσει των προτάσεων των φορέων της αγοράς.

Bελτιώσεις στους όρους της περαίωσης ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο μετά και τις έντονες ενστάσεις και αντιρρήσεις που διατύπωσαν οι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου στο πλαίσιο της χθεσινής διαβούλευσης. Oι φορείς της αγοράς, ζήτησαν μεταξύ άλλων μείωση των συντελεστών προσδιορισμού του φόρου, μείωση των ελάχιστων ποσών φόρου ανά χρήση, μείωση της προκαταβολής 25%, αύξηση των μηνιαίων δόσεων αλλά και δυνατότητα ένταξης στην ρύθμιση των επιτηδευματιών που δεν έχουν υποβάλλει μέχρι 31 Aυγούστου δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠA.

Σενάρια

H ηγεσία του υπουργείου Oικονομικών που άκουσε τις προτάσεις των φορέων φάνηκε διατεθειμένη να προχωρήσει σε διορθώσεις που θα καταστήσουν ελκυστικότερη τη ρύθμιση.Σύμφωνα με πληροφορίες, στο υπουργείο εξετάζουν:

1. Mείωση της προκαταβολής του φόρου και αύξηση του αριθμού των δόσεων. Tο ποσοστό 25% της προκαταβολής φόρου που θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 12 Nοεμβρίου θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό ως προκαταβολή σε μια περίοδο μάλιστα που οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα ρευστότητας. Eπίσης ασφυκτικό είναι και το περιθώριο των δόσεων, αφού αν υπήρχε η δυνατότητα θα εξοφλούνταν εγκαίρως όλο το ποσό. Στελέχη του υπουργείου δεν αποκλείουν να υπάρξει μείωση της προκαταβολής, ενώ σίγουρη θεωρείται η αύξηση του αριθμού των δόσεων.

2. Mείωση των ελάχιστων ποσών φόρου για κάθε χρήση. Tα ποσά 400 ευρώ για όσους τηρούν βιβλία A΄ κατηγορία, 700 ευρώ για τους τηρούντες βιβλία B΄ κατηγορίας και 1.000 ευρώ για τα Γ΄ κατηγορίας θεωρούνται υψηλά και στο υπουργείο σκέφτονται να τα μειώσουν για να διευκολυνθούν οι επιτηδευματίες που θα υπαχθούν στη ρύθμιση.

3. Nα ενταχθούν στην ρύθμιση όσοι ακολουθούν την αυτοπεραίωση. Aν και οι φορείς ζήτησαν να εξαιρεθούν, στο υπουργείο συζητούν να υπαχθούν τουλάχιστον όσοι έχουν επιλεγεί για δειγματοληπτικό έλεγχο, ενώ στην περίπτωση που ενταχθούν όλοι, ο φόρος της περαίωσης να είναι μειωμένος.

4. Tη δυνατότητα υποβολής δηλώσεων ΦΠA που δεν υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε επιχειρήσεις να ενταχθούν στη ρύθμιση.

Oι φορείς ζήτησαν να μειωθεί και ο συντελεστής υπολογισμού του φόρου καθώς εκτιμούν ότι το 2% είναι ιδιαίτερα υψηλό που τιμωρεί ουσιαστικά τις μικρές και συνεπείς φορολογικά επιχειρήσεις. Aκριβώς για τον λόγο αυτόν ζητούν την μείωση του συντελεστή και σε κάθε περίπτωση τη μείωση της επιβάρυνσης ειδικά για όσες επιχειρήσεις δεν έχουν υποπέσει στο παρελθόν σε φορολογικές παραβάσεις. H ηγεσία του υπουργείου αν και το συζητάει, σκέφτεται να μην αλλάξει τον συντελεστή υπολογισμού του φόρου.

Επισημάνσεις και προτάσεις

EΣEE
Nα εξαιρεθούν από τη ρύθμιση οι υποθέσεις αυτοπεραίωσης και τη μείωση του φόρου της περαίωσης στο 1/2. Eπίσης, λόγω των προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζει η αγορά, η EΣEE ζητάει αύξηση των μηνιαίων δόσεων σε 36 χωρίς προκαταβολή και το ελάχιστο ποσό της κάθε δόσης να ανέρχεται σε 200 ευρώ.

ΓΣEBEE
Mείωση του συντελεστή 2% επί του τζίρου και να ληφθεί υπόψη ο MΣKK, μείωση της προκαταβολής φόρου, αύξηση του αριθμού των δόσεων, μείωση του ελάχιστου φόρου ανά χρήση, να εξαιρεθεί η αυτοπεραίωση, ελαστικότερα χρονοδιαγράμματα.

ΣETE
Mείωση της προκαταβολής 25% και αύξηση του αριθμού των δόσεων. Aλλιώς ελάχιστες επιχειρήσεις θα υπαχθούν στη ρύθμιση και θα ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Iνστιτούτο Oικονομικών και Φορολογικών Mελετών
Nα μην εξαιρεθούν οι υποθέσεις επιτηδευματιών φυσικών προσώπων τα οποία με βάση τα στοιχεία του περιουσιολογίου του 2008 υπάγονται σε ΦMAΠ, μείωση των ελάχιστων ποσών φόρου ανά χρήση σε 200 – 500 ευρώ για όσους δεν έχουν παραβάσεις και μείωση του συντελεστή στο 1% από 2%, καθώς και μείωση στο 10% της προκαταβολής. Eπίσης η ζημιά που τυχόν περιλαμβάνεται στη δήλωση εισοδήματος του τελευταίου ρυθμιζόμενου οικονομικού έτους μεταφέρεται για συμψηφισμό με τα θετικά εισοδήματα επόμενων ετών.

ΣEΛΠE
Προτείνουν αύξηση του ύψους των ακαθαρίστων εσόδων άνω των 20 εκατ. για να υπαχθούν περισσότερες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Πηγή Ημερησία

Please follow and like us:

ΠΟΛ 1130/17.09.2010 Οδηγίες για την εντατικοποίηση των προσωρινών φορολογικών ελέγχων και επιτάχυνση

Print Friendly, PDF & Email

Οδηγίες για την εντατικοποίηση των προσωρινών φορολογικών ελέγχων και επιτάχυνση διαδικασιών έκδοσης αποφάσεων επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ. και λοιπών καταλογιστικών πράξεων.

____________________

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ – FAX

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                      Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2010

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                      ΠΟΛ. 1130

& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ                 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, Β , Δ’

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10

Ταχ. Κωδ.: 101 84 Αθήνα

Τηλ.: 210 3375063-206 068

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εντατικοποίηση των προσωρινών φορολογικών ελέγχων και επιτάχυνση διαδικασιών έκδοσης αποφάσεων επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ. και λοιπών καταλογιστικών πράξεων.

Α. Εντατικοποίηση προσωρινών φορολογικών ελέγχων

Σχετικά με τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων και σε συνέχεια προηγούμενων εγκυκλίων και διαταγών, ενόψει και της καθοριστικής σημασίας του προσωρινού φορολογικού ελέγχου στο πλαίσιο της υφιστάμενης οικονομικής συγκυρίας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Δεδομένης της επιτακτικής ανάγκης εντατικοποίησης των φορολογικών ελέγχων από όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες, δόθηκαν σχετικές οδηγίες προς τις υπηρεσίες με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1154/18-12-2009 και επισημάνθηκε ότι κάθε ελεγκτική υπηρεσία είναι αναγκαίο να κάνει τον κατάλληλο προγραμματισμό των ελέγχων που αυτή θα πραγματοποιήσει.

Περαιτέρω, με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1012/1-2-2010, ζητήθηκε από κάθε ελεγκτική υπηρεσία να καταρτίσει ετήσιο σχέδιο ελέγχου έτους 2010 ανά ημερολογιακό τρίμηνο και συνολικά για όλο το έτος, με βάση τις ελεγκτικές δυνατότητες της κάθε υπηρεσίας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω οδηγιών και εντολών σας γνωρίζουμε ότι για διάστημα δύο (2) μηνών από την υπογραφή της παρούσας ολόκληρος ο ελεγκτικός μηχανισμός των Δ.Ο.Υ. και των Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ. και Π.Ε.Κ.) θα απασχοληθεί αποκλειστικά στη διενέργεια προσωρινών, ελέγχων Φ.Π.Α. που θα αφορούν φορολογικές περιόδους από 1/1/2010 και μετά. Προς τούτο, σε κάθε Δ.Ο.Υ., με ευθύνη του Προϊσταμένου αυτής, θα καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την αξιοποίηση όλου του διαθέσιμου προσωπικού που υπάρχει δυνατότητα να ασχοληθεί με τους εν λόγω ελέγχους, λαμβανομένου υπόψη ότι κατά τεκμήριο οι έλεγχοι αυτοί δεν απαιτούν προχωρημένες ελεγκτικές γνώσεις, με τον ορισμό συγκεκριμένων υπαλλήλων αποκλειστικής απασχόλησης με το έργο αυτό. Οι εν λόγω υπάλληλοι, ανάλογα με την περίπτωση, θα διενεργούν και θα ολοκληρώνουν (με τη σύνταξη και της έκθεσης ελέγχου), δύο (2) τουλάχιστον ελέγχους ημερησίως αν πρόκειται για βιβλία Α’ ή Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και ένα (1) τουλάχιστον έλεγχο ημερησίως αν πρόκειται για βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

Σχετικές αναλυτικότερες οδηγίες για τη διενέργεια προσωρινών Ελέγχων έχουν ήδη δοθεί με την προαναφερόμενη εγκύκλιο ΠΟΛ. 1154/2009.

Ειδικότερα, από τις Δ.Ο.Υ. θα διενεργείται έρευνα, είτε μέσω των αποτελεσμάτων διενεργούμενων διασταυρώσεων και λοιπών εν γένει στοιχείων που παρέχονται από τη Γ.Γ.Π.Σ. και τα υποσυστήματα του TAXIS είτε μέσω των ίδιων των τηρούμενων αρχείων της κάθε Δ.Ο.Υ., προκειμένου να επιβεβαιωθεί – διαπιστωθεί ποιες επιχειρήσεις δεν υπέβαλαν ενδεχομένως περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., για μια ή περισσότερες από τις ανωτέρω φορολογικές περιόδους (σημειώνεται ότι μη υποβολή συνιστά και η υποβολή δήλωσης μέσω διαδικτύου χωρίς όμως παράλληλη άμεση καταβολή του σχετικού ποσού μέσω τραπεζικού λογαριασμού). Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις, θα καλείται ο υπόχρεος τηλεφωνικά, όπως εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. προκειμένου να υποβάλει τις σχετικές δηλώσεις και καταβάλει τον αναλογούντα φόρο μετά των νομίμων πρόσθετων φόρων ή του επιβληθούν οι  λοιπές  κυρώσεις,  όπου  συντρέχει  περίπτωση.   Εάν  όντως  υποβληθούν  οι προαναφερόμενες δηλώσεις, για τον υπολογισμό των σχετικών πρόσθετων φόρων ή προστίμων έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3610/2007. Ειδικά στις προαναφερόμενες περιπτώσεις δεν θα προηγείται η έκδοση σχετικής εντολής ελέγχου, θα επιδίδεται όμως στον ίδιο το φορολογούμενο ή σε άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο ιτρόσωπο, κατά την προσέλευση τους στη Δ Ο.Υ. και πριν την υποβολή των δηλώσεων,  η προβλεπόμενη από τις ανωτέρω διατάξεις του ν.3610/2007 πρόσκληση, η οποία πρέπει να είναι απολύτως σαφής ως προς το φορολογικό αντικείμενο, τη φορολογική περίοδο κλπ.

Αν ο υπόχρεος που προσκλήθηκε δεν υποβάλει τις κατά περίπτωση δηλώσεις μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. θα εκδίδει άμεσα σχετική εντολή προσωρινού ελέγχου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τις υποθέσεις εκείνες που εμπίπτουν στην ελεγκτική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ., όπως η αρμοδιότητα αυτή προβλέπεται βάσει της κατηγορίας των Δ.Ο.Υ. (Δ.Ο.Υ. Α’ τάξης με υποδιεύθυνση ελέγχου, Δ.Ο.Υ. Α’ τάξης χωρίς υποδιεύθυνση ελέγχου, Δ.Ο.Υ. Β’ τάξης), σύμφωνα και με την με αριθ. 1085068/4794/ΔΕ-Β΄/705-09-2007 Α.Υ.Ο.Ο. (Φ.Ε.Κ. 1843Β΄/12-09-07).

Σημειώνεται ότι ήδη έχουν αποσταλεί από τη Γ.Γ.Π.Σ. στις Δ.Ο.Υ καταστάσεις (σε μορφή αρχείων excel) ενεργών επιχειρήσεων οι οποίες τηρούν βιβλία Α’ ή Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και υπέβαλλαν εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. για τα έτη (χρήσεις) 2008 ή 2009 ή και για τα δύο αυτά έτη, αλλά δεν υπέβαλλαν έστω και μια περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. από αυτές που όφειλαν να υποβάλλουν για τις φορολογικές περιόδους από 1/1/2010 έως 30/6/2010.

Η αναζήτηση των δεδομένων στην κεντρική βάση της Γ.Γ.Π.Σ. έγινε για μεν τα βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. στις 6/9/2010, για δε τα βιβλία Α’ ή Β’ κατηγορίας του Κ Β.Σ στις 7/9/2010.

Συνεπώς, οι πιο πάνω ήδη αποσταλείσες καταστάσεις επιβάλλεται όπως αξιοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό από τις Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Επισημαίνεται ότι από τη Γ.Γ.Π.Σ. θα αποσταλούν άτυπες προσκλήσεις προς τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στις ως άνω καταστάσεις, προκειμένου να προσέλθουν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων.

Επί αυτού διευκρινίζεται σχετικώς ότι για τις επιχειρήσεις που προσέρχονται στις Δ.Ο.Υ. κατόπιν των ανωτέρω προσκλήσεων θα γίνεται επιβεβαίωση ότι συμπεριλαμβάνονται στις εν λόγω καταστάσεις και δεν έχει υποβληθεί δήλωση και κατά τα λοιπά ισχύουν και για αυτές τα ως άνω αναφερόμενα ως προς την εφαρμογή του άρθρου 4 του ν.3610/2007 και την ακολουθούμενη διαδικασία (επίδοσης σχετικής πρόσκλησης πριν την υποβολή των δηλώσεων κλπ.).

Τα στοιχεία των παραπάνω καταστάσεων θα αποσταλούν από τη Γ.Γ.Π.Σ. και στα Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ και συγκεκριμένα σε κάθε Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ. θα παρασχεθούν τα στοιχεία και λοιπά δεδομένα των επιχειρήσεων που συμπεριλαμβάνονται στις εν λόγω καταστάσεις αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. εκείνων που ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητά του.

Στη συνέχεια, κάθε Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ. θα πρέπει άμεσα να προσδιορίσει τις επιχειρήσεις εκείνες που είναι ελεγκτικής αρμοδιότητάς του και να τις γνωστοποιήσει στην κατά περίπτωση αρμόδια Δ.Ο.Υ., ώστε οι επιχειρήσεις αυτές να μην κληθούν τηλεφωνικά από τις Δ.Ο.Υ., καθόσον θα κληθούν από τα ίδια τα Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ, προκειμένου να προσέλθουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Με μέριμνα των Προϊσταμένων των Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ. θα διαπιστώνεται αν υποβλήθηκαν οι σχετικές δηλώσεις στην κατά περίπτωση αρμόδια Δ.Ο.Υ. και σε περίπτωση μη υποβολής τα Ελεγκτικά Κέντρα θα επιλαμβάνονται άμεσα του προσωρινού ελέγχου κατά τα προαναφερόμενα.

Ευνόητο βεβαίως είναι ότι πέραν των περιπτώσεων μη υποβολής δηλώσεων, οι Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα δύνανται να επιληφθούν και περιπτώσεων ανακριβούς υποβολής δηλώσεων για τις ίδιες πάντα φορολογικές περιόδους από 1/1/2010 και μετά.

Επισημαίνεται, όμως, ότι στις ανωτέρω περιπτώσεις ανακριβών δηλώσεων, οι σχετικές διαδικασίες επιβάλλεται να είναι ιδιαιτέρως στοχευμένες, με την έννοια ότι οι Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα θα επιλαμβάνονται κατά το δυνατόν υποθέσεων για τις οποίες με βάση τα τηρούμενα αρχεία τους η ανακρίβεια είναι προφανής ή σχεδόν προφανής, για την αποφυγή αστοχιών.

Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι και στις εν λόγω ειδικά περιπτώσεις προφανώς ή σχεδόν προφανώς ανακριβών δηλώσεων με βάση τα τηρούμενα αρχεία των υπηρεσιών, θα προηγείται τηλεφωνική κλήση της επιχείρησης, εφαρμοζομένων ανάλογα όλων όσων αναφέρονται ανωτέρω για τις περιπτώσεις μη υποβολής δηλώσεων (εφαρμογή διατάξεων άρθ. 4 ν. 3610/2007 επί ανταπόκρισης, επίδοση σχετικής πρόσκλησης πριν την υποβολή των δηλώσεων, έκδοση εντολής ελέγχου επί μη ανταπόκρισης κλπ.).

Επίσης, από τη Διεύθυνση Ελέγχου θα αποσταλούν σε όλες τις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα πίνακες που καταρτίστηκαν από την Κ.Υ. του Σ.Δ.Ο.Ε. και εμφανίζουν ανά Δ.Ο.Υ. τη μεταβολή των εσόδων Φ.Π.Α. με βάση τις υποβληθείσες περιοδικές δηλώσεις για το χρονικό διάστημα 1/1-31/7 του έτους 2010 σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του έτους 2009. Τα στοιχεία αυτά μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο των εντελλόμενων κατά τα ανωτέρω προσωρινών ελέγχων.

Για την ταχύτερη διεκπεραίωση του έργου της διενέργειας των ως άνω προσωρινών ελέγχων, με μέριμνα και με τις υποδείξεις των Προϊσταμένων, των Υποδιευθυντών Ελέγχου και των Εποπτών των Δ.Ο.Υ. και των Ελεγκτικών Κέντρων θα ακολουθείται η ταχύτερη δυνατή διαδικασία, εφαρμοζομένων όμως και ακολουθουμένων σε κάθε περίπτωση όλων όσων προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (π.χ. συνοπτικές κατά το δυνατόν αλλά τεκμηριωμένες εκθέσεις ελέγχου, με τη χρήση κατάλληλων υποδειγμάτων κλπ.).

Σημειώνεται ότι ειδικά σε ότι αφορά την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων όλων των πιο πάνω ενεργειών των Δ.Ο.Υ. και των Ελεγκτικών Κέντρων σε σχέση με τις καταστάσεις που κατά τα ανωτέρω απεστάλησαν από τη Γ.Γ.Π.Σ. με επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν δηλώσεις, έχει ήδη αναπτυχθεί ειδική εφαρμογή από τη Γ.Γ.Π.Σ. στο δικτυακό τόπο http://10.30.6.20, για την οποία θα σας σταλούν σχετικές οδηγίες χρήσης επίσης από τη Γ.Γ.Π.Σ.

Συνεπώς, για τα συγκεκριμένα αποτελέσματα δεν θα γίνεται πλέον ενημέρωση της εφαρμογής «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Φ.Π.Α. ΝΟΜΙΚΩΝ – ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» της Δ/νσης Ελέγχου (http://10.16.5.21), διευκρινίζεται ωστόσο ότι τόσο τα εν λόγω αποτελέσματα όσο επίσης και τα α ιτοτελέσματα των εν γένει λοιπών ενεργειών των Δ.Ο.Υ. και των Ελεγκτικών Κέντρων που δεν σχετίζονται με τις ως άνω καταστάσεις της Γ.Γ.Π.Σ. (π.χ. λοιπές περιπτώσεις μη υποβολής δηλώσεων, όπως για παράδειγμα μηνός Ιουλίου 2010 επί Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. βιβλίων, περιπτώσεις ανακριβών δηλώσεων κλπ.) θα συνεχίσουν να κα ταχωρούνται ανελλιπώς και επακριβώς στις υφιστάμενες εφαρμογές της Δ/νσης Ελέγχου, στο δικτυακό τόπο http://10.16.5.21, για την παρακολούθηση των ελεγκτικών αποτελεσμάτων.

Τονίζεται, τέλος, ότι όλες οι Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα θα πρέπει, με ευθύνη των Προϊσταμένων αυτών, να καταχωρήσουν άμεσα, εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παρούσας, στο site της Διεύθυνσης Ελέγχου (http://10.l6.5.2l) και στην εφαρμογή «ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ», τα ονόματα των ελεγκτών που θα απασχοληθούν στους ανωτέρω προσωρινούς φορολογικούς ελέγχους, με καταχώρηση και του αριθμού μητρώου αυτών.

Β. Επιτάχυνση διαδικασιών έκδοσης Αποφάσεων Επιβολής Προστίμου Κ.Β.Σ. και λοιπών καταλογιστικών πράξεων

Είναι αυτονόητο ότι με την παραλαβή των εκθέσεων ελέγχου Κ.Β.Σ. από τις υπηρεσίες του Σ.Δ.Ο.Ε θα πρέπει να εκδίδονται το ταχύτερο οι οικείες Αποφάσεις Επιβολής Προστίμου (Α.Ε.Π.) και να ακολουθεί η περαιτέρω προβλεπόμενη διαδικασία (κοινοποίηση μαζί με την έκθεση ελέγχου κ.λπ.).

Σχετικές οδηγίες δόθηκαν και με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1154/18.12.09, με την οποία τονίστηκε ότι οι Δ.Ο.Υ. θα πρέπει άμεσα να προβούν στην έκδοση και κοινοποίηση πράξεων επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ., κατά τις κείμενες διατάξεις, για τις εκθέσεις της ΥΠ.Ε.Ε. και των Ειδικών Συνεργείων προληπτικού ελέγχου που τυχόν εκκρεμούν σε αυτές.

Κατόπιν αυτών οι Δ.Ο.Υ όλης της χώρας καλούνται να ερευνήσουν, με βάση τα υφιστάμενα αρχεία τους, αν για παραληφθείσες γενικώς εκθέσεις Κ.Β.Σ. από τις Υπηρεσίες του Σ.Δ.Ο.Ε. ή της πρώην ΥΠ.Ε.Ε. ή τα πρώην Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου δεν έχουν εκδοθεί και κοινοποιηθεί οι οικείες Α.Ε.Π., υποβάλλοντας προς τούτο εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της παρούσας σχετική αναφορά στις αρμόδιες (περιφερειακές) Δ/νσεις Οικ. Επιθεώρησης, που υπάγονται, στην οποία θα περιέχονται τα κατωτέρω περιγραφόμενα στοιχεία ανά Δ.Ο.Υ., όπως αυτά υφίσταντο κατά την 31/12/2009 και κατά την 31/8/2010, χωριστά για κάθε μια από τις ημερομηνίες αυτές.

Αριθμός εκθέσεων ελέγχου που εκκρεμούσαν σε κάθε μια από τις ανωτέρω ημερομηνίες (31/12/09 και 31/8/10) για τις οποίες:

α. δεν είχε εκδοθεί Α.Ε.Π.

β. είχε εκδοθεί Α.Ε.Π. αλλά δεν είχε κοινοποιηθεί (επισυνάπτονται σχετικοί Πίνακες I και II).

Στα ανωτέρω υποβαλλόμενα στοιχεία θα γίνεται αναφορά και στις δυο περιπτώσεις α’ και β’ των ετών εντός των οποίων περιήλθαν στη Δ.Ο.Υ, οι οικείες εκκρεμείς εκθέσεις ελέγχου.

Ειδικότερα, οι Δ.Ο.Υ. υποχρεούνται να συμπληρώσουν τους σχετικούς επισυναπτόμενους πίνακες με τα ζητούμενα στοιχεία και να υποβάλλουν αυτούς, αρμοδίως, στην κατά περίπτωση εποπτεύουσα (περιφερειακή) Δ/νση Οικ. επιθεώρησης.

Στη συνέχεια κάθε (περιφερειακή) Δ/νση Οικ. Επιθεώρησης θα υποβάλει στη Δ/νση Επιθεώρησης Υπηρεσιών «Συγκεντρωτικό Πίνακα» (III) με τα αντίστοιχα στοιχεία όλων των Δ.Ο.Υ. αρμοδιότητας της, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών, από την παραλαβή των στοιχείων, στην οποία θα περιέχονται τα προαναφερθέντα στοιχεία ανά Δ.Ο.Υ..

Επισημαίνεται ότι δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην άμεση έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων με βάση τα αποτελέσματα των διενεργούμενων ελέγχων, καθώς και στην περαιτέρω άμεση κοινοποίηση αυτών, για την ταχύτερη δυνατή βεβαίωση των οφειλόμενων ποσών και την επίσπευση εν γένει των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Ενόψει αυτών και πέραν των ανωτέρω οδηγιών για την αποστολή των ως άνω στοιχείων, επισημαίνεται και πάλι όλως ιδιαιτέρως ότι, εφόσον εκκρεμούν στις Δ.Ο.Υ. εκθέσεις ελέγχου Κ.Β.Σ. είτε του Σ.Δ.Ο.Ε., είτε της πρώην Υ.Π.Ε.Ε., είτε των πρώην Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου, είτε των ίδιων των Δ.Ο.Υ., αλλά και εκθέσεις λοιπών εν γένει πάσης φύσεως φορολογικών αντικειμένων, θα πρέπει άμεσα εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη της παρούσας να εκδοθούν και να κοινοποιηθούν οι κατά περίπτωση καταλογιστικές πράξεις και να ακολουθήσει η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία.

Εφόσον δε εκκρεμούν καταλογιστικές εν γένει πράξεις ή δικαστικές αποφάσεις προς βεβαίωση θα πρέπει να διενεργηθεί άμεσα, εντός της ίδιας προθεσμίας, η κατά περίπτωση βεβαίωση των οικείων ποσών, προστίμων και πάσης φύσεως φόρων, πρόσθετων φόρων και λοιπών εν γένει επιβαρύνσεων.

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι οποιαδήποτε χρονική υστέρηση εφεξής ως προς τα παραπάνω ζητήματα της έκδοσης και κοινοποίησης των οικείων καταλογιστικών πράξεων και βεβαίωσης των σχετικών ποσών, βάσει εκθέσεων ελέγχου που παραλαμβάνονται από τις Δ.Ο.Υ. ή συντάσσονται από τις ίδιες τις Δ.Ο.Υ., είναι απαράδεκτη. Εξυπακούεται επίσης ότι όλα τα ανώτερω ισχύουν ανάλογα και για τα Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ. – Π.Ε.Κ.).

Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να παρακολουθούν την εφαρμογή των ανωτέρω οδηγιών από τις Υπηρεσίες που εποπτεύουν, δίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στους αναφερόμενους χρόνους υλοποίησης της παρούσας, ως προς την υποβολή των ζητούμενων στοιχείων, καθώς και της έκδοσης και κοινοποίησης των Α.Ε.Π. των οικείων εκθέσεων ελέγχου που είναι σε εκκρεμότητα στις αντίστοιχες ημερομηνίες αναφοράς (31-12-2009 και 31-08-2010 αντίστοιχα).

Σημειώνεται, τέλος, ότι ενόψει της ανάπτυξης σχετικής εφαρμογής από τη Γ.Γ.Π.Σ. για την ηλεκτρονική πλέον παρακολούθηση των εκδιδόμενων Α.Ε.Π. με βάση τις εκθέσεις ελέγχου Κ.Β.Σ. που αποστέλλονται στις Δ.Ο.Υ. από τις υπηρεσίες του Σ.Δ.Ο.Ε., δεν θα υποβάλλονται εφεξής χειρόγραφες καταστάσεις από τις Δ.Ο.Υ. σε σχέση με τις εν λόγω εκδιδόμενες Α.Ε.Π. (σχετ. εγκ. ΠΟΛ 1163/2001 και 1098730/2651/ΔΕΥ -Α2/14/ΦΓΔ1/1998), καταργούμενης οποιασδήποτε γενικά χειρόγραφης μορφής ενημέρωσης από τις Δ.Ο.Υ. των Κ.Υ. του Υπουργείου ή των αρμόδιων Οικον. Επιθεωρήσεων ή των υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε. κτλ. σε σχέση με το θέμα αυτό.

Ακριβές Αντίγραφο                                        

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Τρία φύλλα, ως οι αναφερόμενοι πίνακες (I, II και III)

Please follow and like us:

Πιο αυστηρές οι ποινές για τους φοροφυγάδες.

Print Friendly, PDF & Email

Αυστηρότερες ποινές για φοροδιαφυγή προωθεί το υπουργείο Οικονομικών στην προσπάθεια για την περιστολή της και την αύξηση των δημοσίων εσόδων. Συγκεκριμένες ρυθμίσεις θα προβλέπονται στο νομοσχέδιο για την επιτάχυνση της απονομής φορολογικής δικαιοσύνης που προωθείται σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Μεταξύ άλλων, το υπουργείο Οικονομικών προωθεί διάταξη νόμου, η οποία σύμφωνα με στελέχη του, θα προβλέπει ότι θα ενεργοποιείται η διαδικασία του αυτόφωρου στις περιπτώσεις που εντοπίζεται φοροδιαφυγή μεγάλης έκτασης, αλλά και μη έκδοση αποδείξεων κατά επανάληψη.

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Οικονομικών προωθεί επίσης τη μείωση των ορίων πάνω από τα οποία θα επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις στις περιπτώσεις που εντοπίζεται μη απόδοση ΦΠΑ, έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων, καθώς και μη απόδοση φόρου εισοδήματος.

www.kathimerini.gr

Please follow and like us:

Εντατικοποίηση των ελέγχων για είσπραξη ΦΠΑ

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Εντολές προς τον φορολογικό μηχανισμό για εντατικοποίηση των ελέγχων με σκοπό την είσπραξη του ΦΠΑ, δίνει με εγκύκλιό του προς τις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα, ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου.

Με την εγκύκλιο, ζητείται από τις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα στο διάστημα των επόμενων δυο μηνών, να ασχοληθούν αποκλειστικά με τη διενέργεια προσωρινών ελέγχων ΦΠΑ.

Οι έλεγχοι μάλιστα, θα επικεντρωθούν στις καταστάσεις που έχουν λάβει οι ΔΟΥ και θα παραλάβουν και τα ελεγκτικά κέντρα με επιχειρήσεις Α, Β και Γ κατηγορίας, που ενώ υπέβαλαν εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ για τα έτη 2008 και 2009, δεν υπέβαλαν περιοδικές δηλώσεις.

Ειδικότερα, δίνονται οδηγίες στις περιπτώσεις αυτές να καλείται ο υπόχρεος τηλεφωνικά, προκειμένου εντός πέντε ημερών να προσέλθουν στη ΔΟΥ για την υποβολή της δήλωσης και την καταβολή του φόρου.

www.kathimerini.gr

Please follow and like us: