Category Archives: Φορολογικά νέα

ΠΟΦΕΕ: Αίτημα επίσπευσης ενεργειών ορθής λειτουργίας του taxisnet και επιβεβλημένη μεταφορά προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων

ΠΟΦΕΕ: Αίτημα επίσπευσης ενεργειών ορθής λειτουργίας του taxisnet και επιβεβλημένη μεταφορά προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων

Επιστολή προς την Υφυπουργό Οικονομικών, κα Παπανάτσιου Αικατερίνη, τoν Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κ. Πιτσιλή Γεώργιο και τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ., κ. Τριάρχη Πέτρο με θέμα «Αίτημα επίσπευσης ενεργειών ορθής λειτουργίας του taxisnet και επιβεβλημένη μεταφορά προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων», απέστειλε η ΠΟΦΕΕ.

Πιο αναλυτικά η επιστολή αναφέρει:

Με την παρούσα θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή στο μείζον ζήτημα της ορθής λειτουργίας του taxisnet. Πέρα από τα προβλήματα με επαναλαμβανόμενες αποστολές βεβαιώσεων οι οποίες θα ταλαιπωρήσουν αρκετούς φορολογούμενους με υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων, παρουσιάζονταιπερισσότερα τεχνικά προβλήματα από το παρελθόν, ειδικά τις τελευταίες 15 μέρες και κυρίως στις 11.00 το πρωί και μερικές φορές ανά περιοχές, κάνοντας αδύνατη όχι μόνο την υποβολή ή την προσωρινή αποθήκευση των φορολογικών δηλώσεων, αλλά ακόμα και το άνοιγμα της εκάστοτε σελίδας.

Επειδή η φετινή περίοδος είναι από τις δυσκολότερες για τον κλάδο μας: ο κόσμος περιμένει με τις ώρες στα γραφεία μας και διαμαρτύρεται, οι συνάδελφοι αγανακτούν για χαμένες εργατοώρες, οι αλλαγές στο Ε3 δεν έχουν ενσωματωθεί ολοκληρωτικά στα ηλεκτρονικά συστήματα, υπάρχουν ακόμα προβλήματα με τους φιλοξενούμενους που δεν μπορούν να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις (όταν είναι και οι δυο δηλώσεις οριστικοποιημένες), καθυστέρησε η έναρξη λειτουργίας του εντύπου Ν, υπάρχει αδυναμία υποβολής δηλώσεων αγροτών συνταξιούχων λόγω έλλειψης της ΚΥΑ, «αλαλούμ» με τις βεβαιώσεις του ΕΦΚΑ (και τι εκπίπτει φορολογικά), προβλήματα με την χειρόγραφη υποβολή του φόρου διαμονής, τις πλαστικές σακούλες και άλλα πολλά θέματα καθημερινής «τρέλας».

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θεωρεί ότι είναι απαραίτητη:

η επίσπευση των όποιων ενεργειών απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του taxisnet,
η άμεση διευκρίνιση της φορολογικής αντιμετώπισης των βεβαιώσεων του ΕΦΚΑ από την φορολογική διοίκηση,
η έγκαιρη ενημέρωση του κοινού από την Γ.Γ.Π.Σ. για τα προβλήματα που προκύπτουν και το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασής τους και
η μεταφορά της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων και νομικών οντοτήτων κατ’ ελάχιστον μέχρι την 30η Ιουλίου 2018, και πάντα με την προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος καθώς και την έγκαιρη ανακοίνωση της μεταφοράς των προθεσμιών αυτών.

Τροποποίηση της απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ.1196/2017 (ΦΕΚ 4486 Β) «Απόσυρση από την χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (ΦΕΚ 497 Β) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (ΦΕΚ 1338 Β΄

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
8 Ιουνίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 2105

 

Αριθμ. 1104

Τροποποίηση της απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ.1196/2017 (ΦΕΚ 4486 Β) «Απόσυρση από την χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (ΦΕΚ 497 Β) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (ΦΕΚ 1338 Β΄)».
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 12 και 40 του Ν. 4308/2014 (Α΄ 251) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Συναφείς Ρυθμίσεις και `Αλλες Διατάξεις», όπως ισχύουν.

β) της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1220/2012 (Β΄ 3517) «Κωδικοποίηση -Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ»,

γ) της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1157/2002 (Β΄ 718)«Ανάκληση αδειών καταλληλότητας των Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών, οι οποίες δεν δύνανται να λειτουργούν με ευρώ»,

δ) της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1063/2008 (Β΄ 633) «Απαγόρευση εισαγωγής/παραγωγής, σφράγισης και διάθεσης παλαιών μοντέλων ΦΗΜ και φορολογικών μνημών αυτών, των οποίων η άδεια καταλληλότητας υπερβαίνει τα 4 έτη από την ημερομηνία χορήγησής της»,

ε) της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε ΠΟΛ. 1068/2015 (Β΄ 497) «Διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης Φ.Η.Μ. Υποχρεώσεις κατόχων άδειας καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), πωλητών Φ.Η.Μ., πιστοποιημένων τεχνικών Φ.Η.Μ., κατόχων – χρηστών Φ.Η.Μ.»,

στ) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14 , της παραγράφου 1 του άρθρου 2 , του άρθρου 7 και των υποπαραγράφων 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού ,

ζ) της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

2. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 .

3. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 .

4. Την με αριθμ.39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 689 Υ.Ο.Δ.Δ./20-12-2017) «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».

5. Την απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας ΦΗΜ κατά την συνεδρίασή της την 11-9-2017.

6. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για την υποβολή δήλωσης παύσης των μοντέλων Φ.Η.Μ. που δεν έχουν δυνατότητα έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης σε ευρώ (πίνακας Α), καθώς και αυτών η διάθεση των οποίων έχει απαγορευτεί από 1-10-2008 (πίνακας Β), προκειμένου να επιτευχθεί η πληρέστερη δυνατή ενημέρωση του υποσυστήματος taxis και να καταστεί δυνατή η οριστική διαγραφή των εν λόγω μοντέλων Φ.Η.Μ. από αυτό.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1196/2017 (ΦΕΚ 4486 Β΄) «Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων Φ.Η.Μ. που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την Α.Υ.Ο. Σ. 1659/104/1988 (ΦΕΚ 497 Β΄) και Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1314/1998 (ΦΕΚ 1338 Β΄)», όπως ισχύει, ως ακολούθως:

1. Στο πρώτο εδάφιο της προτελευταίας παραγράφου της ενότητας Α η λέξη «εκπρόθεσμη» διαγράφεται και η ημερομηνία «28-2-2018» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «29-6-2018».

2. Στο δεύτερο εδάφιο της προτελευταίας παραγράφου της ενότητας Α η ημερομηνία «1-3-2018» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «30-6-2018» και η φράση «τυχόν εμφάνιση ΦΗΜ της υπόψη κατηγορίας ως ενεργού» αντικαθίσταται με τη φράση «τυχόν έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης από Φ.Η.Μ. της υπόψη κατηγορίας που εμφανίζεται ως ενεργός».

3. Στη δεύτερη παράγραφο της ενότητας Β η φράση «Η απόσυρση από τη χρήση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31-5-2018.» αντικαθίσταται με τη φράση «Η απόσυρση από τη χρήση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 15-6-2018, με εξαίρεση τις ΑΔΗΜΕ με αριθμούς έγκρισης 244, 245, 246, 272, 284, 285 και 293, των οποίων η απόσυρση από τη χρήση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31-7-2018». Ομοίως, στο πρώτο εδάφιο της τρίτης παραγράφου της ενότητας Β η φράση «Οι κάτοχοι των ανωτέρω τύπων ΦΗΜ, υποχρεούνται να δηλώσουν μέχρι την 31-5-2018, την παύση αυτών.» αντικαθίσταται με τη φράση «Οι κάτοχοι των ανωτέρω τύπων ΦΗΜ υποχρεούνται να δηλώσουν μέχρι την 15-6-2018 την παύση αυτών, με εξαίρεση τις ΑΔΗΜΕ με αριθμούς έγκρισης 244, 245, 246, 272, 284, 285 και 293, οι κάτοχοι των οποίων υποχρεούνται να δηλώσουν μέχρι την 31-7-2018 την παύση αυτών».

4. Στην τελευταία παράγραφο της ενότητας Β η φράση «Από την 1-6-2018 και εξής τυχόν εμφάνιση ΦΗΜ της υπόψη κατηγορίας ως ενεργού στο υποσύστημα taxis συνιστά για τον κάτοχο-χρήστη αυτού παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης ια΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Ν. 4174/2013 .» αντικαθίσταται με τη φράση «Από την 16-6-2018 για τους ΦΗΜ του πίνακα Β και από την 1-8-2018 για τις ΑΔΗΜΕ με αριθμούς έγκρισης 244, 245, 246, 272, 284, 285 και 293 του ίδιου πίνακα, τυχόν έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης από ΦΗΜ των υπόψη κατηγοριών που εμφανίζεται ως ενεργός στο υποσύστημα taxis, συνιστά για τον κάτοχο-χρήστη αυτού παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης ια΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Ν. 4174/2013.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 31 Μαΐου 2018
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Bεβαίωση ΕΦΚΑ για φορολογική χρήση έτους 2017

Bεβαίωση ΕΦΚΑ για φορολογική χρήση έτους 2017

Ο Ε.Φ.Κ.Α. ενημερώνει ότι οι βεβαιώσεις ασφαλιστικών εισφορών 2017 Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων, για φορολογική χρήση, έχουν αναρτηθεί στον ατομικό λογαριασμό κάθε ασφαλισμένου στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες σε νέα επιλογή “ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΦΚΑ”.

Επιπλέον από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΦΚΑ μέσω της υπηρεσίας “ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017” παρέχεται η δυνατότητα,

πρόσβασης στην ανωτέρω νέα επιλογή “ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΦΚΑ” και
έκδοσης βεβαίωσης για ασφαλισμένους που έχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές εντός του έτους 2017 για χρόνο ασφάλισης που έχουν πραγματοποιήσει μέχρι 31-12-2016 στους εντασσόμενους φορείς (π. ΟΑΕΕ, π. ΟΓΑ, π. ΤΣΜΕΔΕ, π. ΤΣΑΥ).
Οι βεβαιώσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί εντός του έτους 2017 μέσω εξαργύρωσης εργοσήμου (π. ΟΓΑ) θα αναρτηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

ΑΑΔΕ: Φορολογικές δηλώσεις συνταξιούχων

Με αφορμή πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν σε μέσα ενημέρωσης σχετικά με το θέμα των συνταξιούχων, οι αποδοχές των οποίων είχαν προσυμπληρωθεί στις δηλώσεις με μη ορθά στοιχεία από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, διευκρινίζονται τα εξής:

Ουδέποτε πραγματοποιήθηκε σύσκεψη μεταξύ στελεχών της Α.Α.Δ.Ε. και του Ε.Φ.Κ.Α. για το ζήτημα αυτό.

Από σήμερα το πρωί είναι διαθέσιμη η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων. Δεν απαιτείται η προσέλευση των φορολογουμένων στις ΔΟΥ.

Για την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, που υπέβαλαν δήλωση με βάση τα μη ορθά στοιχεία, μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας θα αποσταλεί μήνυμα στη θυρίδα μηνυμάτων Taxisnet ότι έχει σταλεί από το ΓΛΚ νεότερη βεβαίωση αποδοχών και συντάξεων, προκειμένου να προβούν σε υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.
Οι υπόχρεοι σε υποβολή τροποποιητικής δήλωσης θα δουν στη σχετική εφαρμογή, μέσω του ιστοτόπου της ΑΑΔΕ, www.aade.gr, προσυμπληρωμένα τα νέα διορθωμένα στοιχεία. Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να υποβάλουν την τροποποιητική δήλωση, ώστε να προχωρήσει στη συνέχεια η νέα εκκαθάριση του φόρου.

Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης εμπρόθεσμα επέχει θέση αρχικής δήλωσης και κατά συνέπεια δεν επιβαρύνει το φορολογούμενο με πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις Ανώνυμες Εταιρείες.

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις Ανώνυμες Εταιρείες.

Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις Ανώνυμες Εταιρείες

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών.».

Αιτιολογική έκθεση

Σχέδιο νόμου

Με την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προβλέπονται τα ακόλουθα:

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αριθμ. 151/7/2018

ΕΚΘΕΣΗ Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος) Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών».

Α. Με το υπόψη σχέδιο νόμου, αναμορφώνεται το δίκαιο που διέπει τη λειτουργία των Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) (α.ν.2190/1920, όπως ισχύει). Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα ακόλουθα:

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

Παρατίθενται οι Γενικές Διατάξεις περί Α.Ε. Συγκεκριμένα:

Επαναλαμβάνεται η έννοια της Α.Ε. και καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής του υπό ψήφιση νόμου, το οποίο αφορά τόσο τις εισηγμένες εταιρείες, σε ρυθμιζόμενη αγορά, όσο και τις μη εισηγμένες, με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων για τις εισηγμένες.

Παρατίθενται οι σχετικοί με τους σκοπούς του υπό ψήφιση νόμου ορισμοί (π.χ. «ρυθμιζόμενη αγορά», «ηλεκτρονικά μέσα», «κεντρικό αποθετήριο τίτλων», «επιχείρηση επενδύσεων» κ.λπ.).

Ορίζεται ως αποκλειστικά αρμόδιο για την επίλυση διαφορών των υποθέσεων, που υπάγονται σε δικαστήριο, το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό στον υπό ψήφιση νόμο. Προβλέπεται επίσης ότι, οι ως άνω υποθέσεις καθώς και κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ μετόχων ή μεταξύ αυτών και της εταιρείας, μπορούν να υπάγονται σε διαιτησία. (άρθρα 1 -3)

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Καθορίζεται το πλαίσιο που διέπει την ίδρυση των Α.Ε. καθώς και τις τροποποιήσεις του καταστατικού τους. Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων:

Προβλέπεται ότι, η Α.Ε. μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα (ιδρυτές) ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μόνο πρόσωπο και να συσταθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο, που περιέχει το καταστατικό, ή με ιδιωτικό έγγραφο, αν υιοθετείται πρότυπο καταστατικό

Προβλέπεται επίσης, ότι η λήψη απόφασης από τη γενική συνέλευση (γ.σ.) ή το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) στηριζόμενη σε τροποποίηση του καταστατικού, που δεν έχει υποβληθεί σε δημοσιότητα είναι επιτρεπτή, παράγει όμως αποτελέσματα από τη συντέλεση της δημοσιότητας και εφεξής.

Ορίζονται μεταξύ άλλων: (i) το περιεχόμενο του καταστατικού μιας Α.Ε., (ii) ο τρόπος σχηματισμού της επωνυμίας της, (iii) η διάρκειά της, που μπορεί να είναι είτε ορισμένου είτε απεριορίστου χρόνου, (iv) η διαδικασία και το είδος του ελέγχου ίδρυσης της Α.Ε. (νομιμότητας ή πληρότητας), κ.λπ.

(άρθρα 4 -11)

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

Παρατίθενται οι εταιρικές πράξεις και στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται σε δημοσιότητα και ορίζεται ο τρόπος πραγματοποίησής της.

(άρθρα 12 -14)

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

Τίθενται διατάξεις σχετικά με την κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και την αύξηση, την μείωση και την απόσβεση αυτού. Ειδικότερα:

Ι.α. Το ελάχιστο ύψος του κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας αυξάνεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ (από 24.000 ευρώ που ισχύει).

β. Εφόσον προβλέπεται εισφορά που δεν είναι σε χρήμα (εισφορά σε είδος), πρέπει να αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας ή στην απόφαση του εταιρικού οργάνου για την αύξηση του κεφαλαίου, το είδος της εισφοράς αυτής, το πρόσωπο που αναλαμβάνει την υποχρέωση να την καταβάλει και το ποσό του κεφαλαίου, στο οποίο αυτή αντιστοιχεί.

Για την εξακρίβωση της αξίας των εισφορών σε είδος κατά τη σύσταση της εταιρείας, καθώς και σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, συντάσσεται έκθεση αποτίμησης από δύο ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτική εταιρεία ή, κατά περίπτωση, από δύο ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές. [Καταργούνται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, σχετικά με την εξακρίβωση της αξίας των εισφορών σε είδος μετά από γνωμοδότηση τριμελούς επιτροπής εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.] γ. Η πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου γίνεται από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, εκτός από τις μικρές και πολύ μικρές εταιρείας στις οποίες διατηρείται η αρμοδιότητα του Δ.Σ. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του.

δ. Τροποποιούνται οι συνέπειες της μη εμπρόθεσμης καταβολής της υπόλοιπης αξίας της μετοχής (σε περίπτωση μερικής καταβολής του κεφαλαίου).

ε. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν τη μείωση ή την απόσβεση του καλυφθέντος κεφαλαίου, οι μέτοχοι δεν μπορούν να απαλλαγούν από την υποχρέωση εισφοράς. Με την επιφύλαξη, επίσης, των δυνατοτήτων που παρέχει ο υπό ψήφιση νόμος, απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση επιστροφή των εισφορών στους μετόχους, η καταβολή τόκων και η εκ μέρους της εταιρείας υπόσχεση εγγυημένης απόδοσης των μετοχών.

(άρθρα 15 – 22)

2.α. Αυξάνονται τα ανώτατα ποσά των έκτακτων αυξήσεων κεφαλαίου που είναι δυνατόν να ορίζεται στο καταστατικό ότι μπορεί να γίνουν με απόφαση του Δ.Σ. ή της γενικής συνέλευσης στο τριπλάσιο και στο οκταπλάσιο (συνολικά) του αρχικού κεφαλαίου αντίστοιχα.

β. Το καταστατικό ή η απόφαση της γενικής συνέλευσης που παρέχουν εξουσία έκτακτης αύξησης του κεφαλαίου, μπορούν να παράσχουν στο διοικητικό συμβούλιο ή τη γενική συνέλευση, που αποφασίζουν, το μεν διοικητικό συμβούλιο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, η δε γενική συνέλευση με απλή απαρτία και πλειοψηφία, και την εξουσία περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης. (άρθρα 23 – 28)

3.α. Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο των 25.000 ευρώ, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής. Στην αύξηση αυτή οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί πριν από τη μείωση.

β. Επιτρέπεται η ολική ή μερική μείωση κεφαλαίου σε είδος, ως προς την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις για την αποτίμηση των εισφορών σε είδος και την προστασία των δανειστών.

Επιτρέπεται, επίσης, η μείωση κεφαλαίου με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο προς το σκοπό εκ νέου κεφαλαιοποίησής του ή του συμψηφισμού του προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας. (άρθρα 29 – 32)

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ

Εξειδικεύονται οι μετοχές και οι άλλοι τίτλοι που μπορεί να εκδίδει η ανώνυμη εταιρεία.

1.α. Προβλέπονται τα ακόλουθα είδη τίτλων: ΐ) μετοχές, ii) ομολογίες, iii) τίτλους κτήσης μετοχών (warrants), ΐν) ιδρυτικοί τίτλοι, και ν) άλλοι τίτλοι που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.

β. Οι παραπάνω τίτλοι μπορούν να εκδίδονται σε επιμέρους κατηγορίες, όπως ο νόμος ορίζει ή αποφασίζει το αρμόδιο για έκδοσή τους όργανο. Η εταιρεία μπορεί να εκδίδει τίτλους της ίδιας κατηγορίας σε διαδοχικές στο χρόνο σειρές.

γ. Σε περίπτωση που εκδίδονται ταυτόχρονα περισσότερα είδη ή κατηγορίες τίτλων, είναι δυνατόν να προβλέπεται κατά τους όρους έκδοσής τους ότι η κτήση τίτλου ενός είδους ή μιας κατηγορίας επιτρέπεται μόνο με την προϋπόθεση ταυτόχρονης κτήσης ορισμένου αριθμού εκδιδόμενων τίτλων άλλου είδους ή άλλης κατηγορίας. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να προβλέπεται στο καταστατικό, σε σχέση με μετοχές ή ιδρυτικούς τίτλους, ή στους όρους έκδοσης τίτλων κτήσης μετοχών ή στο πρόγραμμα έκδοσης ομολογιών, ότι μέχρι την επέλευση ορισμένης προθεσμίας ή μέχρι την πλήρωση ορισμένης αίρεσης ή για όλη τη διάρκεια της εταιρείας ή των οικείων τίτλων, οι ανωτέρω τίτλοι μπορούν να διατεθούν (μεταβιβασθούν ή επιβαρυνθούν) μόνο από κοινού.

δ. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την κοινωνία, το ενέχυρο και την επικαρπία και εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο καταστατικό, οι τίτλοι εκδίδονται και μεταβιβάζονται μόνο με το σύνολο των δικαιωμάτων που περιλαμβάνουν και δεν επιτρέπεται η χωριστή διάθεση ορισμένων δικαιωμάτων. Επί μετοχών το καταστατικό μπορεί να επιτρέπει τη χωριστή διάθεση μόνο του δικαιώματος απόληψης κερδών, για χρονική διάρκεια που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε έτη από τη διάθεση του δικαιώματος.

(άρθρο 33)

2.α. Μειώνεται το κατώτατο ποσό της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής στο ποσό των τεσσάρων λεπτών (0,04) του ευρώ από τριάντα λεπτά (0,30) του ευρώ που ισχύει και παραμένει στο ποσό των εκατό (100) ευρώ το ανώτατο ποσό της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.

Η ονομαστική αξία των μετοχών πρέπει να είναι η ίδια για όλες τις μετοχές. Κατ’ εξαίρεση, μετοχές που ανήκουν σε μια σειρά ή κατηγορία μπορούν να έχουν διαφορετική ονομαστική αξία από τις άλλες, β. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας.

γ. Οι εκδιδόμενες μετοχές είναι κοινές, εφόσον δεν ανήκουν σε ειδικά ρυθμιζόμενη κατηγορία. Η εταιρεία πρέπει να έχει μία τουλάχιστον κοινή μετοχή. Οι κοινές μετοχές παρέχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος, εκτός από εκείνα που προβλέπονται για ορισμένες κατηγορίες μετοχών, δ. Καταργείται η υποχρέωση αναγραφής των όρων του προνομίου στους τίτλους των προνομιούχων μετοχών, και προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης νέων προνομιούχων μετοχών, τροπής κοινών μετοχών σε προνομιούχες ή προνομιούχων σε προνομιούχες άλλης κατηγορίας.

ε. Ως προς τις εξαγοράσιμες μετοχές προβλέπεται η δυνατότητα εξαγοράς αυτών και με δήλωση του μετόχου. Η δήλωση των μετόχων που κατέχουν εξαγοράσιμες μετοχές για την εξαγορά των μετοχών τους είναι υποχρεωτική για την εταιρεία μόνο αν κατά τον χρόνο λήψης της δήλωσης από την εταιρεία υπάρχουν ποσά που επιτρέπεται να διανεμηθούν. Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα τροπής υφιστάμενων μετοχών σε εξαγοράσιμες. στ. Καταργείται η δυνατότητα έκδοσης ανώνυμων μετοχών και προσωρινών τίτλων.

ζ. Επανακαθορίζονται οι περιορισμοί που μπορεί να θέτει το καταστατικό για την μεταβίβαση των δεσμευμένων μετοχών. (άρθρα 34 – 55)

3. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών, την απόκτηση ιδίων τίτλων κτήσης μετοχών, καθώς και την άσκηση του δικαιώματος κτήσης μετοχών. (άρθρα 56-58)

4. Επανακαθορίζεται το νομικό πλαίσιο για τις ομολογίες. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται:

Ότι η ανάληψη του ομολογιακού δανείου από ένα πρόσωπο ή η συγκέντρωση όλων των ομολογιών σε ένα ομολογιούχο, καθώς και η ενσωμάτωση του δανείου σε μία ομολογία δεν αίρουν το χαρακτήρα του δανείου ως ομολογιακού.

Ότι για την έκδοση του ομολογιακού δανείου αποφασίζει το Δ.Σ., εκτός αν ο νόμος ή το καταστατικό ορίζουν διαφορετικά. (Στο ισχύον νομικό πλαίσιο για την έκδοση του ομολογιακού δανείου αποφασίζει η Γ.Σ., πλην ορισμένων περιπτώσεων που αποφασίζει το Δ.Σ.).

Η απόδοση στους ομολογιούχους, αντί καταβολής τόκου, άλλων ομολογιών που εκδίδονται από την εκδότρια για το σκοπό αυτό.

Η δυνατότητα ομολογιακού δανείου χωρίς ρητή λήξη, οπότε η εκδότρια εξοφλεί το ομολογιακό δάνειο κατά το χρόνο της επιλογής της.

Η μεταβίβαση των ανώνυμων ομολογιών σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη μεταβίβαση κινητών πραγμάτων.

Η υποχρεωτική οργάνωση των ομολογιούχων ομολογιακού δανείου σε ομάδα σε περίπτωση έκδοσης οποιουδήποτε είδους δανείου που εισάγεται σε ρυθμιζόμενη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), εκτός αν έχει διάρκεια κατά την έκδοσή του μικρότερη του ενός (1) έτους.

Ο χρόνος καταβολής του τόκου του κοινού ομολογιακού δανείου (μπορεί να είναι καταβλητέος είτε κατά τη διάρκεια του δανείου είτε στη λήξη του). (άρθρα 59-74)

5. Τροποποιείται το ανώτατο αντίτιμο έναντι του οποίου η εταιρεία δύναται να εξαγοράσει τους ιδρυτικούς τίτλους [ορίζεται στο δεκαπλάσιο (αντί του 15% που ισχύει σήμερα) του μέσου ετήσιου μερίσματος που πληρώθηκε συνολικά στους ιδρυτικούς τίτλους κατά την τελευταία πενταετία (έναντι τριετίας που ισχύει σήμερα)]. (άρθρα 75-76)

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ

Ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με τη λειτουργία του Δ.Σ. των Α.Ε. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

Ορίζεται εφεξής ανώτατος αριθμός των μελών που μπορεί να απαρτίζουν το Δ.Σ. των Α.Ε. (15 μέλη), πέραν του προβλεπόμενου ήδη κατώτατου αριθμού (3 μέλη).

Αυξάνεται σε 2/5 επί του προβλεπόμενου συνολικού αριθμού, από 1/3 που ισχύει, το ποσοστό των μελών του Δ.Σ. που δύναται να διορισθεί απευθείας από ορισμένο/ους μέτοχο/ους.

Προβλέπεται η δυνατότητα εκλογής ή διορισμού αναπληρωματικών μελών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ανεξαρτήτως πρόβλεψης της δυνατότητας αυτής στο καταστατικό.

Καθορίζονται οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας των μελών του Δ.Σ.

Καταργείται η δυνατότητα ανάθεσης του εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας σε μέλη του Δ.Σ. αυτής.

Προβλέπεται η δυνατότητα συγκρότησης, με απόφαση του Δ.Σ. ή με διάταξη του καταστατικού, εκτελεστικής επιτροπής επιφορτισμένης με εξουσίες ή καθήκοντα του Δ.Σ.

Ορίζεται ο τρόπος αντιμετώπισης των ελαττωματικών αποφάσεων του

Δ.Σ.

Επανακαθορίζονται τα καθήκοντα, οι υποχρεώσεις και η απαγόρευση ανταγωνισμού για τα μέλη του Δ.Σ. και τα πρόσωπα που ασκούν εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης.

Εισάγεται η γενική αρχή της απαγόρευσης συναλλαγών της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη και ρυθμίζονται περαιτέρω οι όροι και προϋποθέσεις για την έγκαιρη χορήγηση άδειας προς κατάρτιση των συναλλαγών αυτών.

Επανακαθορίζεται η ευθύνη των μελών του Δ.Σ. εφαρμοζόμενη, εφεξής, και στα πρόσωπα που ασκούν εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης καθώς και η διαδικασία άσκησης αξιώσεων της Α.Ε. κατ’ αυτών.

Αναμορφώνεται το καθεστώς των καταβαλλόμενων αμοιβών μελών του Δ.Σ., η διαδικασία και οι όροι χορήγησής τους, εισάγεται η θέσπιση της πολιτικής αποδοχών και ορίζεται το περιεχόμενο αυτής και θεσμοθετείται η υποχρέωση κατάρτισης έκθεσης αποδοχών σε εναρμόνιση με κοινοτική οδηγία.

Προβλέπεται η δυνατότητα διορισμού μονομελούς διοικητικού οργάνου (συμβούλου διαχειριστή) για τις μικρές και πολύ μικρές εταιρείες, αντί του προβλεπόμενου Δ.Σ. (άρθρα 77-115)

ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ

Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία της γ.σ. των Α.Ε. και ειδικότερα:

Καθορίζεται ως ανώτατο όργανο της εταιρείας η γ.σ. των μετόχων και παρατίθενται οι αποκλειστικές αρμοδιότητές της.

Εισάγεται η δυνατότητα λήψης αποφάσεων από τη γ.σ. χωρίς συνεδρίαση.

Ορίζονται τα είδη των γ.σ. (τακτική, έκτακτη, καταστατική) και ο τόπος που συνέρχεται η γ.σ. (ειδικά για τις μη εισηγμένες εταιρείες προβλέπεται η δυνατότητα διεξαγωγής της συνέλευσης με ηλεκτρονικά μέσα και όχι σε ορισμένο τόπο).

Καταργείται η δέσμευση των μετοχών και η διαδικασία της προηγούμενης ενημέρωσης της εταιρείας, για τη συμμετοχή μετόχου στη γ.σ. και ρυθμίζονται θέματα για την αντιπροσώπευση ή εκπροσώπηση στη γ.σ. των εισηγμένων εταιρειών.

Ορίζεται ο τρόπος αναγγελίας του αποτελέσματος της ψηφοφορίας της γ.σ. καθώς και της τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων και αποφάσεων της.

Θεσμοθετείται η δυνατότητα λήψης πλειοψηφικής απόφασης από τη γ.σ. «χωρίς συνεδρίαση» για τις μη εισηγμένες εταιρείες και μόνο εφόσον το καταστατικό τους το επιτρέπει.

Για την προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση δεν απαιτείται ομόφωνη απόφαση, αλλά σύμπραξη όλων των μετόχων που συμφωνούν να ληφθεί η απόφαση με αυτό τον τρόπο.

Επανακαθορίζεται το πλαίσιο που διέπει τις ελαττωματικές αποφάσεις της γ.σ. (άρθρα 116- 140)

ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟ

Καθορίζεται το πλαίσιο που διέπει τα Δικαιώματα Μειοψηφίας. Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων:

Επαναπροσδιορίζονται τα συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας με τις ακόλουθες κατά βάση τροποποιήσεις σε σχέση με τον κ.ν. 2190/1920:

(ί) Ορίζεται ρητά ότι, η δικαστική απόφαση με την οποία έχουν δικαίωμα σύγκλισης γ.σ. οι αιτούντες μέτοχοι (μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου) δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

(ii) Προβλέπεται, τόσο σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά όσο και σε εταιρείες χωρίς μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, και σε περίπτωση που τα πρόσθετα προς εγγραφή θέματα στην ημερησία διάταξη γ.σ. δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γ.σ. και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, με δαπάνη της εταιρείας

Προβλέπεται επίσης, η δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων μειοψηφίας που παρέχονται στους μετόχους και από ενώσεις μετόχων στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό των μελών τους, αν τα μέλη τους έχουν τον εκάστοτε απαιτούμενο για την άσκηση των δικαιωμάτων αριθμό μετοχών.

(άρθρα 141 -144)

ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟ

Επαναπροσδιορίζεται το πλαίσιο που διέπει τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και τις Ετήσιες Εκθέσεις χωρίς να επέρχονται ουσιώδεις μεταβολές. (άρθρα 145 -157)

ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ

Επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις και ο περιορισμός διανομής ποσών, καθώς και ο τρόπος διανομής των καθαρών κερδών στους μετόχους Α.Ε.

Ως της τον υπολογισμό του ελάχιστου μερίσματος, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι με απόφαση της γ.σ. που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί:

(i) να ελαττωθεί το ποσοστό του ελάχιστου μερίσματος, που είναι το 35% των καθαρών κερδών μετά όμως προβλεπόμενες μειώσεις, όχι όμως κάτω του 10%,

(ii) τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία, με μορφή τίτλων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων.

Διευκρινίζεται ότι αρμόδιο για τη διανομή του προσωρινού μερίσματος είναι το Δ.Σ.

Ορίζεται ότι το ποσό του προσωρινού μερίσματος που δύναται να διατεθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (Σήμερα το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβεί το μισό των κατά τη λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών).

(άρθρα 158-163)

ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

Αναμορφώνεται το πλαίσιο που αφορά τη λύση και εκκαθάριση των Α.Ε., στα εξής κατά βάση σημεία:

Προστίθεται στους λόγους λύσεως της εταιρίας η περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

Παρέχεται η δυνατότητα σε μέτοχο με συμμετοχή 10% επί του κεφαλαίου της Α.Ε. ή σε εκκαθαριστή να ζητήσει από το δικαστήριο την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης.

Μειώνεται στα τρία (3) χρόνια μετά την έναρξη της εκκαθάρισης αντί στα πέντε (5) που ισχύει σήμερα, η υποχρέωση σύγκλισης της γ.σ. από τον εκκαθαριστή στην οποία υποβάλλει το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης της εταιρείας.

Ορίζεται ότι η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξη της. Επίσης, επιτρέπεται, με κ.υ.α., η χορήγηση από το Γ.Ε.ΜΗ. πιστοποιητικού (“Καλής Λειτουργίας”), από το οποίο να προκύπτει ότι η εταιρεία συστάθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ότι υφίσταται και δεν έχει διαγραφεί από το Γ.Ε.ΜΗ., ότι δεν έχει πτωχεύσει και ότι δεν έχει υποβληθεί εναντίον της αίτηση πτώχευσης και ότι έχει υποβάλλει προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά την τελευταία τριετία ή ότι νομίμως δεν έχει την υποχρέωση. Το πιστοποιητικό αυτό αποδεικνύει κατά τη διάρκεια ισχύος του την ύπαρξη της εταιρείας έναντι του Δημοσίου και τρίτων.

Ρυθμίζονται διατάξεις σχετικά με την αναβίωση, συγχώνευση και διάσπαση της λυθείσας εταιρείας. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η δυνατότητα αναβίωσης της εταιρείας ως εταιρείας άλλης μορφής, υπό τις αναφερόμενες προϋποθέσεις. (άρθρα 164-171)

ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

Επανακαθορίζεται το πλαίσιο που διέπει τη δημοσιότητα πράξεων και στοιχείων των αλλοδαπών Α.Ε., και τίθενται θέματα διευκρινιστικού κυρίως χαρακτήρα. (άρθρα 172-175)

ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

Επαναπροσδιορίζεται το πλαίσιο των ποινικών διατάξεων σχετικά με τις κυρώσεις που δύνανται να επιβληθούν σε ιδρυτές, μέλη Δ.Σ ή διευθυντές εταιρειών, καθώς και σε ελεγκτές Α.Ε. κατά παράβαση διατάξεων σχετικά με ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις προς το κοινό, την εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας, τις συνελεύσεις μετόχων και ομολογιούχων, κ.λπ. Συγκεκριμένα και όσον αφορά τα χρηματικά πρόστιμα κυμαίνονται από πέντε χιλιάδες

(5.000) χιλιάδες ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με το είδος της παράβασης [σήμερα τα πρόστιμα αυτά ανέρχονται σε μέχρι δέκα χιλιάδες

(10.000) ευρώ], (άρθρα 176-181)

ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Τίθενται οι τελικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις καθώς και η έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

(0 δίδεται καταληκτική προθεσμία το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019, στις Α.Ε. που κατά τη θέση σε ισχύ του υπό ψήφιση νόμου έχουν κεφάλαιο κάτω των 25.000 ευρώ, να το αυξήσουν σε 25.000 ευρώ ή να μετατραπούν σε εταιρεία άλλης μορφής. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε νεότερη καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., μέχρις ότου συντελεσθεί η αύξηση,

(ii) ορίζεται ρητά ότι από τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου, οτι οι ελληνικές ανώνυμες εταιρείες δεν μπορούν πλέον να εκδίδουν ανώνυμες μετοχές. Ανώνυμες μετοχές που έχουν εκδοθεί από ελληνικές ανώνυμες εταιρείες ονομαστικοποιούνται υποχρεωτικά την 1η Ιανουαρίου 2020.

(άρθρα 182-190)

Φορολογική μεταχείριση ειδικού επιδόματος οργάνου που χορηγείται στους μουσικούς των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 22 Μαΐου 2018
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΠΟΛ. 1097
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: Α΄

ΘΕΜΑ:

Φορολογική μεταχείριση ειδικού επιδόματος οργάνου που χορηγείται στους μουσικούς των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
 

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.4172/2013 ορίζεται ότι ο ΚΦΕ διακρίνει τις ακόλουθες κατηγορίες ακαθάριστων εισοδημάτων:

α) εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις,

β) εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα,

γ) εισόδημα από κεφάλαιο και

δ) εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

2. Στην αιτιολογική έκθεση του άρθρου αυτού διευκρινίστηκε ότι σε φόρο υπόκεινται μόνο τα εισοδήματα που εμπίπτουν σε μια από τις τέσσερις κατηγορίες που αναγνωρίζονται στο άρθρο αυτό και συνεπώς ότι δεν εμπίπτει στο εννοιολογικό πεδίο κανενός από τα αναφερόμενα εισοδήματα, δεν υπόκειται σε φόρο.

3. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 43Α του Ν.4172/2013 ορίζεται ότι επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομίας. Για την επιβολή της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό.

4. Με τις διατάξεις της παραγράφου Γ.7 του άρθρου 69 του Ν.2065/1992 ορίζεται ότι εκτός από το μηνιαίο βασικό μισθό της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου αυτού παρέχονται στο καλλιτεχνικό προσωπικό των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, μεταξύ άλλων, και το επίδομα οργάνου. Ειδικότερα, με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου Γ.11 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται ότι προς διευκόλυνση της αγοράς, συντηρήσεως και επισκευής του οργάνου χορηγείται στους μουσικούς των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, οι οποίοι για την εκτέλεση της υπηρεσίας τους υποχρεούνται να χρησιμοποιούν μουσικό όργανο της ιδιοκτησίας τους, ειδικό επίδομα οργάνου.

5. Επιπλέον, με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου Δ.4 του άρθρου 69 του Ν.2065/1992 ορίζεται ότι με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Πολιτισμού, επεκτείνεται στους μουσικούς της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής εν όλω ή εν μέρει το μισθολογικό καθεστώς που διέπει τους μουσικούς των κρατικών ορχηστρών. Ειδικότερα, με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 10 του άρθρου 6 του Π.Δ. 76/1993 προβλέπεται επίσης η χορήγηση ειδικού επιδόματος οργάνου και στους μουσικούς της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για τους ίδιους σκοπούς για τους οποίους χορηγείται και στους μουσικούς των κρατικών ορχηστρών (διευκόλυνση της αγοράς, συντηρήσεως και επισκευής μουσικού οργάνου ιδιοκτησίας τους).

6. Με την αριθμ. Α231/2017 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου (Δ.Π.) Χαλκίδας με την οποία έγινε δεκτή προσφυγή μουσικού της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής, κρίθηκε ότι τα ποσά που έλαβε ο προσφεύγων κατά τα έτη 2011 και 2012 ως ειδικό επίδομα μουσικού οργάνου, προορίζονται για την κάλυψη πραγματικών δαπανών, στις οποίες υποβάλλονται οι μουσικοί της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής κατά την άσκηση των καθηκόντων τους προς εξυπηρέτηση της υπηρεσίας τους και συνεπώς το επίδομα αυτό δεν συγκεντρώνει τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος και δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος.

7. Επισημαίνεται ακόμα ότι παρόμοιες με την ανωτέρω είναι, μεταξύ άλλων, και οι αποφάσεις ΔΠρΑθ 13963, 13964/2008, 3341/2009, ΔΠρΠειρ 3000, 3001/2009 οι οποίες έχουν καταστεί αμετάκλητες, καθώς και οι ΔΠρΑθ 13949/2016, 7667/2018, ΔΠρΠειρ 238/2017 και ΔΠρΘεσ 9892/2017.

8. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι το ειδικό επίδομα οργάνου που χορηγείται στους μουσικούς των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, δεν συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται ούτε σε φόρο ούτε και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν.4172/2013 . Το ποσό του συγκεκριμένου επιδόματος που χορηγείται στους πιο πάνω μουσικούς δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίου, καθόσον αυτό δίνεται για την κάλυψη πρόσθετων δαπανών στις οποίες αυτοί υποβάλλονται εξαιτίας της υπηρεσίας και των ιδιόμορφων συνθηκών εκτέλεσης της εργασίας τους.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ανοίγει την επόμενη εβδομάδα η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού

Ανοίγει την επόμενη εβδομάδα η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού

 

Την επόμενη εβδομάδα τίθεται σε λειτουργία η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα για την υποβολή της αίτησης Α21. Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού 2018, οι οποίοι θα έχουν υποβάλλει την φετινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1), θα μπορούν να υποβάλλουν και την αίτηση Α21 στην πλατφόρμα την οποία αναπτύσσει η ΗΔΙΚΑ ΑΕ, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του δικαιούχου στο TAXISnet.

Η εξάντληση του τρίτου 10ημέρου του Μαίου κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα να είναι επαρκώς δοκιμασμένη και απολύτως διαλειτουργική με άλλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες και ηλεκτρονικά μητρώα του κράτους, όπως για παράδειγμα του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Παιδείας, με τα οποία θα αλληλεπιδρά, ώστε να μειώνει την γραφειοκρατία και τον απαιτούμενο χρόνο επεξεργασίας της αίτησης.

Υπενθυμίζεται πως η πληρωμή της Β΄ δόσης 2018 θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιουνίου, δηλαδή στις 25 – 27 Ιουνίου σε όλους όσοι θα έχουν υποβάλει την αίτηση του νέου Α21 έως και την 20η Ιουνίου 2018 και θα δικαιούνται το επίδομα βάσει των εξαρτώμενων τέκνων και του εισοδήματος που είχαν το 2017 (σύμφωνα με την φετινή φορολογική δήλωση).

Οι τεχνικές δυνατότητες της νέας πλατφόρμας εγγυώνται πως το σύνολο των δικαιούχων που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση Α21, μετά την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης και πριν την πληρωμή της Β΄ δόσης 2018, θα έχουν την δυνατότητα να το κάνουν. Αυτονόητο είναι πως η πλατφόρμα θα παραμείνει διαθέσιμη στους δικαιούχους που επιθυμούν να υποβάλλουν φορολογική δήλωση και αίτηση Α21 μετά την 20η Ιουνίου. Στις 25 – 27 Ιουλίου θα ακολουθήσει η επόμενη προγραμματισμένη πληρωμή της Γ΄ δόσης.

Προκειμένου να προετοιμαστούν ειδικές κατηγορίες δικαιούχων και να ρυθμιστούν έγκαιρα οριακές περιπτώσεις, ανακοινώνονται οδηγίες προετοιμασίας για την υποβολή της νέας αίτησης Α21.

Άδικο, αντιαναπτυξιακό και εκτός Ευρωπαϊκής πραγματικότητας το “ψηφιακό” τέλος

Άδικο, αντιαναπτυξιακό και εκτός Ευρωπαϊκής πραγματικότητας το “ψηφιακό” τέλος
ΣΕΠΕ

15 Μαΐου 2018

 

Με αφορμή την κατάθεση στη Βουλή τροπολογίας προς ψήφιση στη συνεδρίαση της 15ης Μαΐου 2018, για την τροποποίηση του αρ. 18 Ν. 2121/1993 με την παρ. 2 του άρθρου 54 του Ν. 4481/2017 περί “εύλογης αμοιβής για ιδιωτική αναπαραγωγή”, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας, (ΣΕΠΕ), εκφράζει για πολλοστή φορά την έντονη αντίθεσή του στο νόμο για την εύλογη αμοιβή των πνευματικών δικαιωμάτων με αφορμή τη συγκεκριμένη τροποποίηση και επισημαίνει τις σοβαρές συνέπειες που θα επιφέρει.

 

Όπως απεδείχθη με έρευνα και ειδική μελέτη που διεξήχθη, με τη σύμφωνη γνώμη και του Υπουργείου Πολιτισμού, προέκυψε πως το νέο “ψηφιακό” τέλος επιφέρει επιβάρυνση 24 φορές μεγαλύτερη από τις πιθανές προκληθείσες απώλειες. Αγνοώντας τα δεδομένα της μελέτης και παρά τις διαβουλεύσεις με την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και τη δέσμευση για δίκαιη τροποποίηση της διάταξης, το αρμόδιο Υπουργείο δεν προέβη σε καμία βελτιωτική αλλαγή της τροποποίησης. Αντιθέτως, πέραν της πρόσθετης επιβάρυνσης 2% επί της αξίας σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, smartphones και tablets, επιβάλλεται επιπλέον, επιβάρυνση 6% για ηλεκτρονικές συσκευές εγγραφής ήχου και εικόνας και για ηλεκτρονικούς αποθηκευτικούς δίσκους άνω των 4GB. Επιβάρυνση η οποία έρχεται σε ευθεία αντίθεση και με την έμφαση που δίνει ο Πρωθυπουργός στον κεντρικό στρατηγικό ρόλο της ψηφιακής τεχνολογίας στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, κομβικό σημείο για την έξοδο από την κρίση.

 

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως πολλά Μέλη – Κράτη της ΕΕ των 28, όπως η Βουλγαρία, η Δανία, η Εσθονία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Κύπρος, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Πολωνία και η Φινλανδία, δεν καταβάλλουν “ψηφιακό τέλος”. Επιπλέον με τη συγκεκριμένη επιβάρυνση -η οποία είναι πολλαπλάσια από ότι ισχύει σε Μέλη – Κράτη της ΕΕ που έχουν εφαρμόσει αντίστοιχο “τέλος”- η χώρα μας καθίσταται πλέον “πρωταθλήτρια” επιβαρύνσεων στον τομέα αυτό, έχοντας τα υψηλότερα ποσοστά “ψηφιακού τέλους” στην Ευρώπη.

 

Όπως τόνισαν και σε σημερινή έκτακτη συνάντηση στο Υπουργείο Πολιτισμού οι εκπρόσωποι του ΣΕΠΕ, είναι σαφές ότι μια τέτοια επιβάρυνση πλήττει πρωτίστως τους πολίτες και τα νοικοκυριά, σε μία περίοδο που πραγματικά ο προϋπολογισμός τους βάλλεται από παντού και μάλιστα για ένα απαραίτητο αγαθό, όχι μόνο για την καθημερινότητα αλλά και για την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Ο ΣΕΠΕ επισημαίνει πως η επιβολή των συγκεκριμένων επιβαρύνσεων δύναται να κοστίσει περισσότερο από € 65 εκατ. το χρόνο στους Έλληνες καταναλωτές. Μία τέτοια επιβάρυνση πλήττει το μεγάλο στόχο του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, θέτοντας προσκόμματα στην απόκτηση προϊόντων τεχνολογίας και ταυτόχρονα, αποτελεί καίριο πλήγμα στη διεθνή ανταγωνιστικότητα του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, δεδομένου ότι αυξάνει το κόστος διάθεσης των προϊόντων τεχνολογίας των ελληνικών επιχειρήσεων έναντι των ανταγωνιστών τους στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως. Επιπλέον, το συγκεκριμένο μέτρο θα έχει αρνητικές συνέπειες και για τα δημοσιονομικά έσοδα αφού, αντί εξοικονόμησης, οδηγεί σε επιβάρυνση, καθώς αυξάνει τα έξοδα από την καταβολή του ποσοστού αμοιβής στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που προμηθεύεται το Δημόσιο, αλλά και από τη μείωση των εσόδων των φορολογούμενων επιχειρήσεων.

 

Ο ΣΕΠΕ κάνει μία ύστατη έκκληση ώστε, έστω και την τελευταία στιγμή, να επικρατήσει η κοινή λογική και το Υπουργείο Πολιτισμού να λάβει υπόψη του όλα τα παραπάνω και να προχωρήσει στις απαραίτητες αλλαγές στην τροπολογία.

Παραβάσεις ΚΒΣ – Ενιαίο πρόστιμο για εικονικά φορολογικά στοιχεία – Αυτεπάγγελτος έλεγχος διοικητικής πράξεως – Παράβαση δεδικασμένου

Αριθμός 389/2018
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄

 

 

Παραβάσεις ΚΒΣ – Ενιαίο πρόστιμο για εικονικά φορολογικά στοιχεία – Αυτεπάγγελτος έλεγχος διοικητικής πράξεως – Παράβαση δεδικασμένου.
 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 7 Φεβρουαρίου 2018, με την εξής σύνθεση: Ε. Σάρπ, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Β΄ Τμήματος, Σ. Βιτάλη, Α. Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη, Σύμβουλοι, Ειρ. Σταυρουλάκη, Β. Μόσχου, Πάρεδροι. Γραμματέας η Α. Ζυγουρίτσα.

Για να δικάσει την από 10 Δεκεμβρίου 2013 αίτηση:

του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. Μοιρών και ήδη Δ.Ο.Υ. Α΄ Ηρακλείου Κρήτης, ο οποίος παρέστη με τον Χρήστο Κοραντζάνη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

κατά της Κοινωνίας Κληρονόμων …, η οποία δεν παρέστη.

Με την αίτηση αυτή ο αναιρεσείων Προϊστάμενος επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ΄ αριθμ. 448/2013 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Χανίων.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Παρέδρου Ειρ. Σταυρουλάκη.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον εκπρόσωπο του αναιρεσείοντος Προϊσταμένου, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους αναιρέσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου και

 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφθηκε κατά τον Νόμο

1. Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση, για την άσκηση της οποίας δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου, ζητείται η αναίρεση της 448/2013 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Χανίων, με την οποία, κατόπιν αποδοχής προσφυγής της ήδη αναιρεσίβλητης κοινωνίας, ακυρώθηκαν η 108/14-12-2009 πράξη του Προϊσταμένου της ΔΟΥ Μοιρών περί επιβολής σε βάρος της, για την χρήση 2003, προστίμου του ΚΒΣ ποσού 357.317 ευρώ λόγω λήψεως εικονικών φορολογικών στοιχείων και η 8/2009 πράξη του ιδίου περί επιβολής προστίμου του άρθρου 6 του Ν.2523/1997 λόγω λήψεως εικονικών φορολογικών στοιχείων ποσού 42.856,44 ευρώ. Η ακύρωση εχώρησε για τον λόγο ότι στην αναιρεσίβλητη επιβλήθηκε ενιαίο πρόστιμο και όχι περισσότερα αυτοτελή και ισάριθμα με τα εικονικά φορολογικά στοιχεία, τα οποία η τελευταία έλαβε.

2. Επειδή, με τις 2509 και 3173/2017 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας η συζήτηση της ένδικης υποθέσεως κατά τις δικασίμους, αντιστοίχως, 18.1.2017 και 22.11.2017 κηρύχθηκε απαράδεκτη λόγω μη νόμιμης επιδόσεως, με επιμέλεια του Δημοσίου, στην αναιρεσίβλητη αντιγράφων του δικογράφου της κρινομένης αιτήσεως και της οικείας πράξεως της Προέδρου του Β΄ Τμήματος περί ορισμού δικασίμου και εισηγητή. Ήδη, όπως προκύπτει από την 3960/16-1-2018 έκθεση της δικαστικής επιμελητρίας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Ιωάννας Κλάδου, αντίγραφα του ως άνω δικογράφου και της τελευταίας από τις προαναφερθείσες αποφάσεις επιδόθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως στην αναιρεσίβλητη. Επομένως, παρά την μη παράσταση της τελευταίας κατά την συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο, η αίτηση είναι, από την άποψη αυτή, τύποις δεκτή και περαιτέρω εξεταστέα.

3. Επειδή, υπό το καθεστώς του άρθρου 12 του Ν. 3900/2010 (Α΄ 213), με το οποίο αντικαταστάθηκαν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 53 του Π.Δ. 18/1989 (Α΄ 8), κατά τα παγίως κριθέντα, προκειμένου να ασκηθεί παραδεκτώς αίτηση αναιρέσεως με χρηματικό αντικείμενο άνω των 40.000 ευρώ, απαιτείται η προβολή με το εισαγωγικό δικόγραφο ειδικών και συγκεκριμένων ισχυρισμών περί του ότι τίθεται συγκεκριμένο νομικό ζήτημα, ήτοι ζήτημα ερμηνείας διατάξεως νόμου ή γενικής αρχής του ουσιαστικού ή δικονομικού δικαίου, η οποία είναι κρίσιμη για την επίλυση της διαφοράς που άγεται ενώπιον του Δικαστηρίου, ως προς το οποίο, μεταξύ άλλων, δεν υφίσταται νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 1307, 958/2015, 121/2016).

4. Επειδή, το άρθρο 79 του κυρωθέντος με το Ν. 2717/1999 (Α΄ 97) Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ΚΔΔ) ορίζει ότι «1. Το δικαστήριο ελέγχει την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη κατά το νόμο και την ουσία, μέσα στα όρια της προσφυγής, τα οποία προσδιορίζονται από τους λόγους και το αίτημά της. Κατ΄ εξαίρεση, ο κατά το νόμο έλεγχος της προσβαλλόμενης πράξης ή παράλειψης, κατά περίπτωση, χωρεί και αυτεπαγγέλτως, εκτεινόμενος στο σύνολό της, προκειμένου να διακριβωθεί: α) αν συντρέχουν οι λόγοι της περ. α΄ της παρ. 3 ή β) αν η πράξη είναι πλημμελής κατά τη νόμιμη βάση της, ή γ) αν υπάρχει παράβαση δεδικασμένου. 2… 5. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης ή παράλειψης φορολογικής ή τελωνειακής αρχής: α) Το δικαστήριο ελέγχει την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη κατά το νόμο και την ουσία, μέσα στα όρια της προσφυγής, τα οποία προσδιορίζονται από τους λόγους και το αίτημά της. Κατ΄ εξαίρεση, ο κατά το νόμο έλεγχος της προσβαλλόμενης πράξης ή παράλειψης, χωρεί αυτεπαγγέλτως, προκειμένου να διακριβωθεί, αν υπάρχει παράβαση δεδικασμένου. β) … γ) … δ) …» [όπως η παράγραφος 5 προστέθηκε με το άρθρο 20 παρ. 1 του Ν.3900/2010 με έναρξη ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 70 του νόμου, από 1-1-2011]. Περαιτέρω, στο άρθρο 20 παρ. 2 του ίδιου Ν. 3900/2010 προβλέπεται ότι «… οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 79 ΚΔΔ, όπως το άρθρο αυτό συμπληρώνεται με την προηγούμενη παράγραφο, εφαρμόζονται και επί των εκκρεμών φορολογικών και τελωνειακών εν γένει υποθέσεων, των οποίων η πρώτη συζήτηση σε πρώτο βαθμό διεξάγεται ενενήντα ημέρες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος…».

5. Επειδή, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων του άρθρου 79 του ΚΔΔ, το διοικητικό δικαστήριο έχει, κατ΄ αρχήν, την εξουσία να εξετάσει αυτεπαγγέλτως, ακόμα και προς βλάβη του προσφεύγοντος, πλημμέλεια της νόμιμης βάσεως της προσβληθείσας με την προσφυγή πράξεως, υπό την προϋπόθεση της διατηρήσεως της πραγματικής της βάσεως, όπως την δέχθηκε η αρχή που εξέδωσε την πράξη (ΣτΕ 1778/2015). Ειδικώς, όμως, επί φορολογικών ή τελωνειακών διαφορών η έκταση της σχετικής εξουσίας του δικαστηρίου περιορίσθηκε, με το άρθρο 20 παρ. 1 του Ν.3900/2010, όπως ρητώς αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση επί του οικείου νομοσχεδίου, «με άξονα την οικονομία της δίκης και την αποφυγή παρελκυστικής επικλήσεως τυπικών πλημμελειών και άσκοπης παρατάσεως εκκρεμοτήτων σε διαφορές που από τη φύση τους προσφέρονται ιδιαίτερα σε τέτοιες καθυστερήσεις» στην παράβαση δεδικασμένου, αποκλειομένου, επομένως, υπό την ισχύ της ως άνω διατάξεως, του αυτεπαγγέλτου ελέγχου τυχόν πλημμελειών περί την νόμιμη βάση των πράξεων των ανωτέρω κατηγοριών (ΣτΕ 3065/2017).

6. Επειδή, η ένδικη φορολογική υπόθεση ήταν, ως εκ του χρόνου ασκήσεως της προσφυγής (5-3-2010), εκκρεμής την 1-1-2011, ήτοι κατά το χρονικό σημείο ενάρξεως ισχύος του Ν.3900/2010, η δε πρώτη συζήτηση αυτής σε πρώτο βαθμό ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού εφετείου εχώρησε την 21-2-2013 (κατόπιν εκδόσεως της 47/2011 παραπεμπτικής, λόγω αναρμοδιότητας, αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χανίων), ήτοι μετά την παρέλευση ενενήντα ημερών από την 1-1-2011. Επομένως, κατά τα εκτεθέντα στην προηγουμένη σκέψη, υπάγεται στο ρυθμιστικό πεδίο της προπαρατεθείσης διατάξεως του άρθρου 20 παρ. 1 του Ν. 3900/2010, σύμφωνα με την παρ. 2 εδ. α΄ του εν λόγω άρθρου.

7. Επειδή, εξάλλου, ο Ν. 2523/1997 (Α΄ 179) όρισε, στο άρθρο 5 ότι «1. Οποιος παραβαίνει τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, ΦΕΚ 84 Α΄), τιμωρείται με πρόστιμο που προσδιορίζεται κατ΄ αντικειμενικό τρόπο… Οι παραβάσεις διακρίνονται σε… γενικές και αυτοτελείς. 2… α)… στ) Αυτοτελείς παραβάσεις είναι αυτές που ορίζονται στην παράγραφο 8 του άρθρου αυτού, για τις οποίες επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιμο για κάθε μία παράβαση. 3. Για κάθε πράξη ή παράλειψη των διατάξεων του άρθρου αυτού, που διαπιστώνεται σε διαφορετικό χρόνο εντός της ίδιας χρήσεως, επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιμο… 8. Οι παρακάτω περιπτώσεις, για την επιβολή του αντικειμενικού προστίμου, θεωρούνται αυτοτελείς παραβάσεις… 10. Οι παρακάτω περιπτώσεις, επίσης, θεωρούνται αυτοτελείς παραβάσεις…: α)…β) Η έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων και η λήψη εικονικών …θεωρείται ιδιάζουσα φορολογική παράβαση και επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας κάθε στοιχείου, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εφ΄ όσον αυτή είναι μεγαλύτερη των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών, σε αντίθετη δε περίπτωση ίσο με το διπλάσιο της ΒΑΣ.ΥΠ.1….» και στο άρθρο 6, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 6 του Ν.2954/2001 (Α΄255), ότι «1. Στον Φ.Π.Α. όταν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι ο υποκείμενος στον φόρο, ως λήπτης εικονικού φορολογικού στοιχείου…, διενήργησε έκπτωση φόρου εισροών ή έλαβε επιστροφή φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί Φ.Π.Α., ή ως εκδότης δεν απέδωσε φόρο, με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, επιβάλλεται ειδικό πρόστιμο ισόποσο με το τριπλάσιο του φόρου που εξέπεσε ή που επιστράφηκε ή δεν απέδωσε, ανεξάρτητα αν δεν προκύπτει τελικά ποσό φόρου για καταβολή».

8. Επειδή, εν προκειμένω, το δικαστήριο της ουσίας δέχθηκε, καθ΄ ερμηνεία των ως άνω διατάξεων του Ν.2523/1997, ότι η λήψη κάθε εικονικού φορολογικού στοιχείου αποτελεί αυτοτελή παράβαση, για την οποία επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιμο, και ότι, συνεπώς, πράξη της φορολογικής αρχής περί επιβολής ενιαίου προστίμου για λήψη περισσοτέρων εικονικών φορολογικών στοιχείων είναι μη νόμιμη, αυτεπαγγέλτως εξεταζομένου από το δικαστήριο του σχετικού λόγου. Ενόψει των ανωτέρω, κρίθηκε με την αναιρεσιβαλλομένη απόφαση αυτεπαγγέλτως ότι οι επίδικες πράξεις της φορολογικής αρχής – με τις οποίες, ειδικότερα, επιβλήθηκαν σε βάρος της αναιρεσίβλητης κοινωνίας αφ΄ ενός πρόστιμο 357.317 ευρώ λόγω λήψεως, κατά την χρήση 2003, τεσσάρων εικονικών, ως προς τις αναγραφόμενες σε αυτά συναλλαγές, φορολογικών στοιχείων εκδόσεως της επιχειρήσεως «Ζ΄ ΛΑΙΝΣ ΕΠΕ», ήτοι στο διπλάσιο της αξίας των ως άνω τιμολογίων, αφ΄ ετέρου το κατά την προπαρατεθείσα διάταξη του άρθρου 6 του Ν.2523/1997 πρόστιμο ύψους 42.856,44 ευρώ για τρεις περιπτώσεις τιμολογίων αξίας 14.285,48 ευρώ έκαστο – ήταν ακυρωτέες, με την αιτιολογία ότι δεν καταλογίσθηκαν, ως έδει, ισάριθμα αυτοτελή πρόστιμα. Σε συμμόρφωση προς την ως άνω ήδη προσβαλλομένη απόφαση, στο πλαίσιο επαναλήψεως της διαδικασίας, όπως ρητώς αναφέρεται στο 2709/18-1-2018 έγγραφό της προς το Συμβούλιο της Επικρατείας, η φορολογική αρχή διενήργησε επανέλεγχο βάσει νέας, ήτοι της 3345/17-2-2014, εντολής ελέγχου και εξέδωσε αντίστοιχες με τις ένδικες πράξεις, ήτοι τις 147 και 269/28-1-2015 πράξεις περί επιβολής προστίμου του ΚΒΣ και του ειδικού προστίμου του ΦΠΑ, κατά των οποίων η ήδη αναιρεσίβλητη άσκησε προσφυγή. Επί της προσφυγής αυτής, κατόπιν αποδοχής σχετικού αιτήματος της αναιρεσίβλητης, το Διοικητικό Εφετείο Χανίων, με την 183/2017 απόφασή του, ανέβαλε την έκδοση οριστικής αποφάσεως, «προκειμένου να καταστεί στοιχείο του φακέλου η απόφαση» επί της κρινομένης αιτήσεως αναιρέσεως.

9. Επειδή, προβάλλεται ότι, επί φορολογικής, ως εν προκειμένω, διαφοράς, η προπαρατεθείσα διάταξη του άρθρου 79 παρ. 5 του ΚΔΔ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ. 1 του Ν.3900/2010, επιτρέπει πλέον τον αυτεπάγγελτο έλεγχο της διοικητικής πράξεως αποκλειστικώς και μόνον για λόγο αναγόμενο σε παράβαση δεδικασμένου και ότι, συνεπώς, μη νομίμως η προσβαλλομένη απόφαση του δικαστηρίου της ουσίας προέβη σε αυτεπάγγελτο έλεγχο της επίδικης πράξεως της φορολογικής αρχής και ακύρωση αυτής λόγω καταλογισμού με αυτήν ενός ενιαίου προστίμου και όχι ισαρίθμων προς τις ανωτέρω αυτοτελείς παραβάσεις προστίμων κατά παράβαση του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 2523/1997 . Ελλείψει νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τον χρόνο ασκήσεως της υπό κρίση αιτήσεως, ως προς το κρίσιμο νομικό ζήτημα της ερμηνείας του προαναφερθέντος άρθρου 20 παρ. 1 του Ν. 3900/2010, η εν λόγω αίτηση, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα, είναι, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3900/2010 , παραδεκτή αλλά και βάσιμη, κατά τα εκτεθέντα στη σκέψη 5. Επομένως, για τον λόγο αυτό πρέπει η αίτηση αναιρέσεως να γίνει δεκτή και να αναιρεθεί η προσβαλλομένη απόφαση, αποβαίνει δε ως εκ τούτου αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών λόγων αναιρέσεως. Περαιτέρω, εφ΄ όσον η υπόθεση χρήζει διευκρινίσεως ως προς το πραγματικό, πρέπει να αναπεμφθεί στο δικάσαν δικαστήριο για νέα κρίση. Στο δικαστήριο δε αυτό απόκειται να εξετάσει και να κρίνει επί του ζητήματος εάν εξακολουθεί να έχει αντικείμενο η προσφυγή της αναιρεσίβλητης κατά των ενδίκων πράξεων της φορολογικής αρχής, εφ΄ όσον οι πράξεις αυτές αντικαταστάθηκαν εν τοις πράγμασι από τις εκδοθείσες, κατά τα εκτεθέντα στην προηγουμένη σκέψη, στο πλαίσιο συμμορφώσεως της διοικήσεως προς την πρωτόδικη απόφαση, νεότερες πράξεις 147 και 269/28.1.2015.

 

Δια ταύτα
Δέχεται την αίτηση.

Αναιρεί την 448/2013 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Χανίων, στο οποίο παραπέμπει την υπόθεση για νέα κρίση, κατά τα εκτιθέμενα στο αιτιολογικό.

Επιβάλλει στην αναιρεσίβλητη κοινωνία την δικαστική δαπάνη του Δημοσίου, η οποία ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων είκοσι (920) ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 8 Φεβρουαρίου 2018

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 21ης Φεβρουαρίου 2018.

 

Ποιο ποσό των ασφαλιστικών εισφορών του ΕΦΚΑ εκπίπτει στην δήλωση του 2017, μετά την πρόσφατη εκκαθάριση;

23/05/18 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Ποιο ποσό των ασφαλιστικών εισφορών του ΕΦΚΑ εκπίπτει στην δήλωση του 2017, μετά την πρόσφατη εκκαθάριση;

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 21/27.4.2018 του ΕΦΚΑ Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Εκκαθάριση εισφορών Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων», ορίζεται μεταξύ των άλλων ότι:

Με τις διατάξεις του Ν.4387/2016 και των Υπουργικών Αποφάσεων προβλέπεται ότι από 1.1.2017 η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των υπόχρεων Αυτοαπασχολούμενων, Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αγροτών, καθορίζεται με βάση το Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα (ΚΦΑ) από την άσκηση δραστηριότητάς τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Με τις ίδιες Υπουργικές Αποφάσεις, προβλέπεται ότι η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών προκύπτει από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος.

1. Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017
Για την υλοποίηση της διαδικασίας εκκαθάρισης:

Υπολογίζονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές, με βάση το ΚΦΑ του προηγούμενου έτους, συνυπολογιζομένων τυχόν μειώσεων και εκπτώσεων.
Υπολογίζονται τα ποσά που έχουν καταβληθεί προς εξόφληση εισφορών του έτους εκκαθάρισης, συμπεριλαμβανομένων Γραμματίων Προείσπραξης Δικηγορικών Συλλόγων και λοιπών Πιστώσεων και Χρεώσεων.
Συγκρίνονται τα ανωτέρω ποσά και προσδιορίζεται το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.
Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό και αντιμετωπίζεται, κατά περίπτωση.
Ειδικά για την εκκαθάριση εισφορών έτους 2017:

το χρεωστικό υπόλοιπο θα αναζητηθεί ισόποσα κατανεμημένο σε πέντε (5) μηνιαίες δόσεις, της πρώτης καταβαλλομένης έως την 31.5.2018 (τελευταία δόση 28.9.2018).
το πιστωτικό υπόλοιπο εκκαθάρισης 2017 θα συμψηφιστεί με ενδεχόμενες οφειλές τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2018 κατά την ημερομηνία εκκαθάρισης και, εφόσον προκύπτει εναπομείναν υπόλοιπο, αντιμετωπίζεται ως εξής:
α. Ποσό των 50,01€ και άνω, δύναται να παραμείνει στο λογαριασμό του ασφαλισμένου, προκειμένου να συμψηφιστεί με ασφαλιστικές εισφορές επόμενων μηνών, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα έως 31.5.2018. Η αίτηση υποβάλλεται διαδικτυακά, μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΕΦΚΑ ή στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Μη Μισθωτών ΕΦΚΑ. Μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής της αίτησης, το εναπομείναν πιστωτικό υπόλοιπο, θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων, που δεν έχουν υποβάλει σχετική αίτηση.

β. Πιστωτικό υπόλοιπο έως 50,00€ θα συμψηφιστεί με επόμενη τρέχουσα εισφορά.

2. Φορολογική έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών
Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1113/2.6.2015 με θέμα «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 22Α και 23 του N.4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄)», ορίζεται ότι:

«1. Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4172/2013 καθορίζονται περιοριστικά οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των φυσικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Ειδικότερα, με τις διατάξεις αυτές ρητά ορίζεται ότι δεν εκπίπτουν:..

γ) Οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές. Συνεπώς, οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα (εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους ή τυχόν παράτασής της), ακόμη και σε επόμενο φορολογικό έτος, εκπίπτουν από τα έσοδα του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν.

Ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν στα έτη 2014 και επόμενα, οι οποίες καταβάλλονται εκπρόθεσμα, εκπίπτουν κατά το έτος καταβολής τους ανεξαρτήτως του έτους που αφορούν. Στην έννοια της δαπάνης των ασφαλιστικών εισφορών, που αν δεν έχουν καταβληθεί δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα περιλαμβάνονται τόσο οι εισφορές του εργοδότη, όσο και του εργαζομένου, οι οποίες, ως εμπεριεχόμενες στις αμοιβές του, βαρύνουν τον εργοδότη. Σε περίπτωση που οι εκπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές ετών 2014 και επομένων έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, αυτές θα εκπίπτουν κατά το χρόνο καταβολής τους σύμφωνα με την υπόψη ρύθμιση.

3. Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολουμένων φορολογικού έτους 2017 μετά την εκκαθάριση
Για τις ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολουμένων τίθενται μία σειρά από ερωτήματα σχετικά με την έκπτωση της διαφοράς των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017 όπως αυτή προέκυψε μετά την εκκαθάριση τους από τον ΕΦΚΑ.

Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

Α. Πιστωτικό υπόλοιπο. Στην περίπτωση που κατεβλήθησαν μεγαλύτερα ποσά από τα αναλογούντα των ασφαλιστικών εισφορών 2017, η έκπτωση αφορά το ποσό που πράγματι αναλογούσε,

Παράδειγμα 1: Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2017 μετά την εκκαθάριση: 5.000 ευρώ, κατεβλήθησαν 6.200 ευρώ. Θα εκπέσουν φορολογικά οι ασφαλιστικές εισφορές ύψους 5.000 ευρώ. Η διαφορά (1.200 ευρώ) δεν αφορά το έτος 2017. Ο συμψηφισμός τους (εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα έως 31.5.2018) θα γίνει με τις ασφαλιστικές εισφορές 2018 και θα εκπέσουν οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές μετά τη νέα εκκαθάριση. Φυσικά, σε περίπτωση που το ποσό επιστραφεί δεν τίθεται θέμα έκπτωσης του αντίστοιχου ποσού.

Β. Χρεωστικό υπόλοιπο. Στην περίπτωση που κατεβλήθησαν μικρότερα ποσά από τα αναλογούντα των ασφαλιστικών εισφορών 2017, η έκπτωση εξαρτάται από την καταβολή των ποσών.

Παράδειγμα 2: Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2017 μετά την εκκαθάριση: 7.000 ευρώ, κατεβλήθησαν 6.200 ευρώ. Το ποσό των 800 ευρώ θα καταβληθεί σε 5 ισόποσες δόσεις των 160 ευρώ. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί στις 31/5/2018 και η τελευταία στις 28/9/2018. Οι δόσεις αυτές, εφόσον καταβληθούν κανονικά, θεωρούνται εμπρόθεσμες και υπάρχει η δυνατότητα να εκπεστούν φορολογικά στο σύνολό τους (7.000 ευρώ).

Σημείωση 1: Προφανώς αν κάποια δόση δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα, δεν εκπίπτει, όπως άλλωστε ισχύει γενικά για τις ασφαλιστικές εισφορές.

Σημείωση 2: Προβληματισμός προέκυψε ειδικά για την έκπτωση των ποσών των δόσεων που έπονται της υποβολής δήλωσης της φορολογικής δήλωσης (θεωρώντας πάντα ότι καταβάλλονται εμπρόθεσμα). Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης με την ολοκλήρωση καταβολής των δόσεων.

Σε κάθε περίπτωση εκτιμούμε ότι ακόμα και αν ο φορολογούμενος δηλώσει το συνολικό ποσό (που θα καταβληθεί εμπρόθεσμα), ακόμα και αν πρόκειται για δόσεις που έπονται της υποβολής φορολογικής δήλωσης, αυτά τα ποσά θα εκπέσουν κανονικά. Σε επικοινωνία μας με στελέχη του Υπουργείου, η άποψη αυτή έγινε δεκτή, αλλά θα ήταν χρήσιμο για αποφυγή διαφορετικής ερμηνείας να διατυπωθεί και γραπτώς με έκδοση εγκυκλίου ή να δοθεί η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς επιβολή κυρώσεων του Ν.4174/2013.

4. Αναγραφή των διαφορών λογιστικής – φορολογικής βάσης ασφαλιστικών εισφορών στο έντυπο Ε3
Για την παρακολούθηση των διαφορών λογιστικής – φορολογικής βάσης ο νομοθέτης έχει προβλέψει την κατάρτιση του Πίνακα Διαφορών λογιστικής – φορολογικής βάσης (βλ. και ΠΟΛ. 1003/2014 και Λογιστική Οδηγία) στα λογιστικά αρχεία και τον Πίνακα Ε και την Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης στις φορολογικές δηλώσεις (Έντυπο Ε3).

Ειδικά για τις μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, πρέπει να διευκρινιστεί ότι αυτές αποτελούν προσωρινές διαφορές. Προσωρινή διαφορά, βάσει του ορισμού του Παραρτήματος Α του Ν.4308/2014 είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης ενός στοιχείου, όταν η διαφορά αυτή αναστρέφεται στο μέλλον. Οι προσωρινές διαφορές καταχωρούνται στον Πίνακα Ε του εντύπου Ε3. Αν π.χ. συμπληρωνόταν ο Πίνακας Ε με τα στοιχεία του Παραδείγματος 2, αν ο φορολογούμενος δεν κατέβαλε το συμπληρωματικό ποσό που προέκυψε από την εκκαθάριση, ο πρόσθετος υποπίνακας του Πίνακα Ε για τον ετεροχρονισμό εξόδων θα ήταν ως εξής:

Ο Πίνακας Ε αντίστοιχα θα εμφανιζόταν ως εξής:

Τέλος, χρήσιμο θεωρούμε να επισημάνουμε ότι παρά το γεγονός ότι στην Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης αναφέρονται οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, αυτές δεν θα ήταν ορθό να συμμετέχουν στην κατάσταση αυτή. Στην ΚΦΑ περιλαμβάνονται οι μόνιμες διαφορές μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης, οι διαφορές δηλαδή που δεν αντιστρέφονται.

Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα από άρθρο των κ. Νικόλαου Παπαγιάννη και κ. Γιώργου Παπαδόπουλου με τίτλο «’Εντυπο Ε3 φορ. έτους 2017 – επισημάνσεις, ιδιαιτερότητες, χρηστικές πληροφορίες» που θα δημοσιευθεί στο τεύχος Ιουνίου του περιοδικού Epsilon7.