Παράταση έως και τις 28.4.2020 της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων την επιχειρήσεων στο myBusinessSupport για την αποζημίωση ειδικού σκοπού.

Print Friendly, PDF & Email

Παράταση έως και τις 28.4.2020 της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων την επιχειρήσεων στο myBusinessSupport για την αποζημίωση ειδικού σκοπού.

Σάββατο 25 Απριλίου 2020

Παράταση έως και τις 28.4.2020 της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων την επιχειρήσεων στο myBusinessSupport για την αποζημίωση ειδικού σκοπού

Δημοσιεύτηκε η Αριθμ. ΓΔΟΥ88/24.4.2020 (ΦΕΚ Β΄ 1578/24.04.2020) απόφαση με την οποία ορίζονται τα εξής:

 

«Άρθρο Μόνο

Η με αριθμ. 39162ΕΞ2020/15-4-2020 (Β’ 1457) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τροποποιείται ως εξής:

1. Η περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) η επιχείρηση έχει υποβάλει μέχρι και την 20ή Μαρτίου 2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων {κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του μηδενός. Εξαιρετικά, για τις επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών μετά την 1-10-2018 δεν απαιτείται τα ακαθάριστα έσοδά τους να είναι μεγαλύτερα του μηδενός.».

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 οι λέξεις «μέχρι και την 24η Απριλίου 2020» αντικαθίστανται από τις λέξεις ” μέχρι και την 28η Απριλίου 2020″».

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

(Visited 5 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com