Απλούστερη και φθηνότερη η σύσταση εταιρείας στην ΕΕ

Print Friendly, PDF & Email

Απλούστερη και φθηνότερη η σύσταση εταιρείας στην ΕΕ

Το εταιρικό δίκαιο της ΕΕ αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τα δεδομένα της ψηφιακής εποχής. Το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα οδηγία με την οποία διευκολύνεται και προάγεται η χρήση των διαδικτυακών μέσων στις επαφές που διατηρούν οι επιχειρήσεις με τις δημόσιες αρχές καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

 

Η οδηγία προβλέπει βελτιωμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες, προσφέροντας στις επιχειρήσεις έναν σύγχρονο και ασφαλή τρόπο να ξεπερνούν τα εμπόδια σχετικά με τη σύσταση εταιρειών, την καταχώριση των υποκαταστημάτων τους ή την προσκόμιση εγγράφων, ιδίως σε διασυνοριακές συναλλαγές.

κα Ana Birchall, Υπουργός Δικαιοσύνης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, αρμόδια για την εφαρμογή των στρατηγικών εταιρικών σχέσεων της Ρουμανίας, εκτελούσα χρέη
Σύμφωνα με τους νέους κανόνες:

οι επιχειρήσεις μπορούν να καταχωρίζουν εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, να συγκροτούν νέα υποκαταστήματα και να υποβάλλουν στο μητρώο επιχειρήσεων έγγραφα εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά,
διατίθενται στο διαδίκτυο υποδείγματα και πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές απαιτήσεις, σε γλώσσα ευρέως κατανοητή από την πλειονότητα των διασυνοριακών χρηστών,
οι κανόνες σχετικά με τα τέλη για τις ηλεκτρονικές διατυπώσεις είναι διαφανείς και εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις,
τα τέλη για την ηλεκτρονική καταχώριση των εταιρειών δεν υπερβαίνουν τις συνολικές δαπάνες που βαρύνουν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος,
ισχύει η αρχή «μόνον άπαξ», σύμφωνα με την οποία η εταιρεία πρέπει να υποβάλλει τις ίδιες πληροφορίες στις δημόσιες αρχές μόνο μία φορά,
τα έγγραφα που υποβάλλονται από εταιρείες αποθηκεύονται και ανταλλάσσονται από τα εθνικά μητρώα σε μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και με δυνατότητα αναζήτησης,
διατίθενται δωρεάν από τα μητρώα επιχειρήσεων περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Συγχρόνως, η οδηγία ορίζει τις απαραίτητες διασφαλίσεις έναντι της απάτης και των καταχρήσεων στις ηλεκτρονικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου της ταυτότητας και της δικαιοπρακτικής ικανότητας των ατόμων που συνιστούν την εταιρεία και της δυνατότητας να απαιτείται η φυσική παρουσία ενώπιον αρμόδιας αρχής. Στην οδηγία διατηρείται η συμμετοχή συμβολαιογράφων ή δικηγόρων στις διαδικασίες εταιρικού δικαίου, εφόσον οι διαδικασίες αυτές μπορούν να διεκπεραιωθούν πλήρως ηλεκτρονικά. Προβλέπεται επίσης η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών για τα έκπτωτα διευθυντικά στελέχη με στόχο την αποφυγή δόλιας συμπεριφοράς.

Η οδηγία δεν εναρμονίζει τις ουσιαστικές απαιτήσεις για τη σύσταση εταιρειών και την επιχειρηματική δραστηριότητα στην ΕΕ.

Επόμενα στάδια
Ο κανονισμός πρέπει να υπογραφεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Θα αρχίσει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του. Θα τεθεί σε εφαρμογή δύο χρόνια μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του. Ωστόσο, ορισμένες διατάξεις θα εφαρμοσθούν 4 χρόνια μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος.

(Visited 5 times, 1 visits today)
Please follow and like us: