Monthly Archives: June 2019

Ασφαλιστικές Ενημερότητες τέως Ταμείων ΕΤΑΑ, ΤΕΑΔ, ΤΑΣ, ΤΠΔΕ, ΤΠΕΔΕ και ΤΕΑΧ

Ασφαλιστικές Ενημερότητες τέως Ταμείων ΕΤΑΑ, ΤΕΑΔ, ΤΑΣ, ΤΠΔΕ, ΤΠΕΔΕ και ΤΕΑΧ.

27 Ιουνίου 2019

Ασφαλιστικές Ενημερότητες τέως Ταμείων ΕΤΑΑ, ΤΕΑΔ, ΤΑΣ, ΤΠΔΕ, ΤΠΕΔΕ και ΤΕΑΧ

Σας ενημερώνουμε ότι η Διοίκηση του ΕΤΕΑΕΠ, εν αναμονή της εκκαθάρισης των πληρωμών των εισφορών μη μισθωτών (από 01/01/2017), με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους ασφαλισμένους και προς αποφυγή ταλαιπωρίας αυτών, παρατείνει έως 30/09/2019 την ισχύ των ασφαλιστικών ενημεροτήτων των τέως Ταμείων: ΕΤΑΑ, ΤΕΑΔ, ΤΑΣ, ΤΠΔΕ, ΤΠΕΔΕ και ΤΕΑΧ, εφόσον η ιδιότητά τους παραμένει σε ισχύ.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Please follow and like us:

Νομική υποστήριξη σε εφοριακούς παρέχει η ΑΑΔΕ- Οι προϋποθέσεις.

Νομική υποστήριξη σε εφοριακούς παρέχει η ΑΑΔΕ- Οι προϋποθέσεις.

Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019

Νομική υποστήριξη σε εφοριακούς παρέχει η ΑΑΔΕ- Οι προϋποθέσεις

Το πώς και πότε θα παρέχεται η νομική υποστήριξη στους εφοριακούς, αλλά και στην ηγεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων , όταν εξετάζονται ή διώκονται ή ενάγονται για πράξεις ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή εξ’ αφορμής αυτών περιγράφει απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή.

Η απόφαση που περιγράφει με λεπτομέρεια και με παραδείγματα το πώς θα υποστηρίζονται νομικά οι εφοριακοί έχει αναδρομική ισχύ, ήτοι τα οριζόμενα σε αυτήν εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς υποθέσεις για διαδικαστικές πράξεις που ασκούνται ή υπηρεσίες που παρέχονται από 01-01-2018 και μετά. Όπως τονίζεται στην απόφαση:

• Στην περίπτωση που ο εξεταζόμενος ή διωκόμενος ή εναγόμενος, επιλέξει να παρασταθεί και εκπροσωπηθεί ενώπιον των πολιτικών ή ποινικών δικαστηρίων ή δικαστικών αρχών από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), θα πρέπει να υποβάλλει γραπτώς σχετική αίτηση προς τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΑΔΕ, συνοδευόμενη υποχρεωτικά από θετική εισήγηση. Ακολούθως ο Διοικητής της ΑΑΔΕ διαβιβάζει το σχετικό αίτημα με τη θετική εισήγηση στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, προκειμένου να εκδοθεί από τον Πρόεδρο αυτού η σχετική απόφαση περί χορήγησης νομικής υπεράσπισης στον αιτούντα. Στην περίπτωση που το αίτημα για εκπροσώπηση από μέλος του ΝΣΚ αφορά τον Διοικητή, τον Πρόεδρο, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και τον Εμπειρογνώμονα, αρκεί η υποβολή του αιτήματός τους προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

• Στην περίπτωση που ο δικαιούμενος της νομικής υπεράσπισης επιλέξει να εκπροσωπηθεί κατά την προκαταρκτική διαδικασία ή εφόσον είναι κατηγορούμενος, εναγόμενος ή πολιτικώς ενάγων από πληρεξούσιο δικηγόρο της επιλογής του και όχι από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, απαιτείται η υποβολή εγγράφου αιτήματος προς τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο πρέπει να συνοδεύεται από θετική εισήγηση, προκειμένου να εκδοθεί σχετική απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για κάλυψη των εξόδων μέχρι του προβλεπομένου στο νόμο ανώτατου ορίου. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα, καταβάλλονται με την έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων, ακόμα και πριν την έκδοση οποιασδήποτε δικαστικής απόφασης. Στην περίπτωση που ο δικαιούμενος της νομικής υπεράσπισης επιλέξει να εκπροσωπηθεί από πληρεξούσιο δικηγόρο της επιλογής του και όχι από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και δεν υπάρχει η προβλεπόμενη θετική εισήγηση, τα έξοδα στα οποία έχει προβεί σε όλα τα στάδια της διαδικασίας καταβάλλονται μετά την εκδίκαση της υπόθεσης στα δικαστήρια.

• Σε περίπτωση που ο δικαιούμενος της ως άνω νομικής υπεράσπισης, στον οποίο καταβλήθηκαν εκ των προτέρων οι δικαστικές δαπάνες και η αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου, καταδικαστεί αμετάκλητα ή γίνει αμετάκλητα δεκτή η ασκηθείσα εναντίον του αγωγή ή στην ποινική δίκη που παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων εκδοθεί για τον καθ’ ού αμετάκλητη αθωωτική ποινική απόφαση, υποχρεούται να επιστρέψει άμεσα τα ως άνω ποσά στην ΑΑΔΕ. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος δε συμμορφωθεί, το συνολικό ποσό θα καταλογίζεται σε βάρος του.

Πηγή: https://www.cnn.gr /

Please follow and like us:

Τι αλλάζει στις συντάξεις χηρείας.

Τι αλλάζει στις συντάξεις χηρείας.

Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019

Τι αλλάζει στις συντάξεις χηρείας

Αλλαγές στα ποσά των συντάξεων χηρείας προβλέπει σχετική υπουργική απόφαση

Με τις διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου 4499/2017 (ΦΕΚ Α 73) «Ρύθμιση οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τη φορολογική διοίκηση και τους ΟΤΑ α’ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις», , κατά κύριο λόγο, στην άρση του ηλικιακού ορίου για συνέχισεπέρχονται ουσιαστικές βελτιωτικές μεταβολές στη σύνταξη, λόγω θανάτου, του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 που αναφέρονται η χορήγησης της σύνταξης, μετά την πρώτη τριετία και στην επαναφορά του ποσοστού του επιζώντος συζύγου στο 70% της σύνταξης του θανόντος.

Παράλληλα, με απόφαση η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», διευκρινίζονται οι όροι υπό τους οποίους δικαιούνται σύνταξη, λόγω θανάτου, τα προστατευόμενα παιδιά θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου.

Συγκεκριμένα, ως μοναδικός όρος για τη λήψη σύνταξης, λόγω θανάτου, των νομίμων τέκνων, των υιοθετηθέντων και όσων εξομοιώνονται με αυτά, είναι να είναι άγαμα και μην έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους.

Προς τα άγαμα τέκνα κρίνεται ότι εξομοιώνονται και τα διαζευγμένα και, επομένως, αποτελούν δικαιοδόχα πρόσωπα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν τελέσει άλλον γάμο, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τη συνταγματική επιταγή για την προστασία της οικογένειας, τον σκοπό και το πνεύμα του νόμου και τα διαζευγμένα τέκνα ανήκουν, όπως και τα άγαμα, στα μέλη οικογένειας που ο νομοθέτης θέλει να προστατέψει.

Τέλος, στην υπουργική απόφαση επισημαίνεται ότι και αυτή η ρύθμιση, όπως και οι λοιπές ρυθμίσεις του άρθρου 19, εφαρμόζονται από τη δημοσίευση του ν. 4611/2019, αλλά καταλαμβάνουν και όσες αιτήσεις συνταξιοδότησης έχουν εκδοθεί από τις 13 Μαΐου 2016 ή εκκρεμεί η έκδοσή τους.

Πηγή: https://www.thetoc.gr/

Please follow and like us:

ΑΑΔΕ: Φοροέλεγχοι Hi-Tech.

 

Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019

ΑΑΔΕ: Φοροέλεγχοι Hi-Tech

«Σάρωμα» των κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών με ειδικό λογισμικό

Tου Γιώργου Παλαιτσάκη

gpal@naftemporiki.gr

Χιλιάδες φορολογικούς ελέγχους που βασίζονται σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες διασταυρώσεων δεδομένων μεταξύ τραπεζικών καταθέσεων και δηλωθέντων εισοδημάτων διενεργούν οι ελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (AAΔΕ) σε φυσικά πρόσωπα, με στόχο τον εντοπισμό περιπτώσεων αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας που υποκρύπτουν τη διάπραξη αδικημάτων εκτεταμένης και μεγάλης φοροδιαφυγής. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται αυτή τη στιγμή σε υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος των ετών 2013-2018 οι οποίες δεν έχουν ακόμη παραγραφεί, καθώς και σε υποθέσεις της περιόδου 2008-2012 για τις οποίες η περίοδος παραγραφής έχει παραταθεί από πενταετή σε δεκαετή, επειδή έχουν περιέλθει σε γνώση των αρμόδιων φορολογικών αρχών «συμπληρωματικά στοιχεία» για ενδείξεις φοροδιαφυγής, τα οποία δεν ήταν δυνατό να βρεθούν και να ερευνηθούν κατά την κανονική πενταετή περίοδο παραγραφής. Ο έλεγχοι για τη διαπίστωση παράνομης προσαύξησης περιουσίας και μεγάλης φοροδιαφυγής γίνονται με τη χρησιμοποίηση ειδικού λογισμικού για την αυτοματοποίηση των διασταυρώσεων δεδομένων μεταξύ τραπεζικών καταθέσεων και δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Το λογισμικό, το οποίο φέρει την πλήρη ονομασία Ειδικό Λογισμικό Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας (ΕΛΑΕΠΠ), παρέχει τη δυνατότητα στις φοροελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ να προχωρούν στο «σάρωμα» των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών των φυσικών προσώπων και να ξεχωρίζουν εύκολα τις περιπτώσεις εκείνες όπου τα ποσά των πρωταρχικών καταθέσεων είναι πολύ μεγάλα σε σύγκριση με τα εισοδήματα που έχουν συμπεριλάβει στις φορολογικές δηλώσεις των αντίστοιχων ετών. Έτσι οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες μπορούν πλέον εύκολα να εντοπίζουν τις διαφορές χρηματικών ποσών μεταξύ πρωτογενών καταθέσεων και δηλωθέντων εισοδημάτων.

Ουσιαστικά, με το λογισμικό αυτό, τα στοιχεία από τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών χιλιάδων φυσικών προσώπων με μεγάλα ποσά αναλήψεων και καταθέσεων μέσα στην τελευταία πενταετία ή δεκαετία μπορούν να διασταυρώνονται αυτόματα με τα ποσά των δηλωθέντων εισοδημάτων τους στα αντίστοιχα έτη. Εφόσον, σε ένα ή περισσότερα από τα πέντε ή δέκα τελευταία έτη εντοπίζονται ποσά καταθέσεων τα οποία υπερβαίνουν κατά πολύ τα δηλωθέντα ποσά εισοδημάτων που περιελήφθησαν στις φορολογικές δηλώσεις των αντίστοιχων ετών, οι φορολογούμενοι καλούνται από τις αρμόδιες φοροελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, με πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων, να δικαιολογήσουν τις επιπλέον διαφορές προσκομίζοντας στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα ποσά αυτών συνιστούν νομίμως κτηθέντα εισοδήματα, είτε φορολογούμενα είτε απαλλασσόμενα από τον φόρο εισοδήματος.

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία φορολογούμενος δεν καταφέρνει να δικαιολογήσει τις επιπλέον διαφορές μεταξύ πρωτογενών καταθέσεων και δηλωθέντων εισοδημάτων, τα ποσά των διαφορών αυτών χαρακτηρίζονται ως «προσαύξηση περιουσίας προερχόμενη από παράνομη ή αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή ή αιτία», θεωρούνται «εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα», σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013), και φορολογούνται με συντελεστή 33%, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 29 του Κ.Φ.Ε. Ταυτόχρονα, ο φορολογούμενος επιβαρύνεται και με προσαυξήσεις λόγω υποβολής ανακριβών φορολογικών δηλώσεων καθώς επίσης και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Από 1,5 χρόνο σε μία εβδομάδα

H διαδικασία του εντοπισμού των ποσών που έχουν κατατεθεί για πρώτη φορά στους τραπεζικούς λογαριασμούς κάθε ελεγχόμενου φορολογούμενου και η διασταύρωσή τους με τα δεδομένα των φορολογικών του δηλώσεων για τον εντοπισμό των πρόσθετων διαφορών που πρέπει να δικαιολογηθούν από τον ελεγχόμενο, απαιτούσε έως και 1,5 χρόνο για να ολοκληρωθεί, με τα μέσα που είχαν στη διάθεσή τους οι ελεγκτές πριν εφοδιαστούν με το ειδικό αυτό λογισμικό. Τώρα πλέον, με τη χρήση του λογισμικού, η διαδικασία αυτή μπορεί να ολοκληρώνεται σε διάστημα λιγότερο από μία εβδομάδα ή κάποιων εβδομάδων, αναλόγως της δυσκολίας της κάθε υπόθεσης.

Οι κανόνες για τον ορθό έλεγχο των υποθέσεων

Προκειμένου, πάντως, να μη χαρακτηρίζονται αυθαίρετα ως «αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας» όλα τα ποσά κατά τα οποία οι πρωτογενείς καταθέσεις των φορολογουμένων σε τραπεζικούς λογαριασμούς τους υπερβαίνουν τα εισοδήματα που έχουν συμπεριλάβει στις αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις, η ΑΑΔΕ έχει εκδώσει και έχει αποστείλει σε όλες τις αρμόδιες φοροελεγκτικές υπηρεσίες, μέσω της υπ’ αριθμόν ΠΟΛ. 1175/2017 εγκυκλίου, αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο ελέγχου της «προσαύξησης περιουσίας». Σύμφωνα με ορισμένες από τις οδηγίες αυτές:

1) Δεν υφίσταται αδήλωτη «προσαύξηση περιουσίας» (δηλαδή δεν θεωρείται ότι αποκτήθηκε από τον φορολογούμενο εισόδημα αγνώστου προελεύσεως ή εισόδημα από μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία, το οποίο δεν έχει φορολογηθεί ή απαλλαγεί νομίμως από τον φόρο), σε κάθε περίπτωση κατά την οποία είναι φανερή η πηγή προέλευσης ενός χρηματικού ποσού, το οποίο εμφανίζεται ως πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του ελεγχόμενου φυσικού προσώπου (αν δηλαδή είναι εμφανές ότι πρόκειται για εισόδημα από κεφάλαιο, εισόδημα από κινητές αξίες, εισόδημα από εμπορική επιχείρηση, πώληση περιουσιακών στοιχείων, δάνειο, κ.τ.λ.). Ο κανόνας αυτός ισχύει ακόμα και αν το επίμαχο ποσό δεν συμπεριελήφθη στις σχετικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ενώ υπήρχε σχετική υποχρέωση. Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον οι εν λόγω πιστώσεις συνεπάγονται φορολογική υποχρέωση στον φόρο εισοδήματος, ο καταλογισμός δεν θα γίνεται κατ’ επίκληση των διατάξεων για την αδήλωτη «προσαύξηση περιουσίας», δηλαδή το ποσό δεν θα φορολογείται με 33%, αλλά με εφαρμογή των ισχυουσών κατά περίπτωση διατάξεων του παλαιού και του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (του ν. 2238/1994 ή του ν.4172/2013), αναλόγως του είδους του εισοδήματος.

2) Πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να λογισθεί και να φορολογηθεί με συντελεστή 33% ως αδήλωτη «προσαύξηση περιουσίας» (ως εισόδημα της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 ή της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν.4172/2013 του δικαιούχου του λογαριασμού), μόνο εφόσον δεν καλύπτεται με τα δηλωθέντα εισοδήματά του, ούτε από άλλη συγκεκριμένη και αρκούντως τεκμηριωμένη πηγή ή αιτία, την οποία είτε αυτός επικαλείται, κατόπιν κλήσης του από τη Διοίκηση για παροχή σχετικών πληροφοριών ή προηγούμενη ακρόαση, είτε εντοπίζει η φορολογική αρχή στο πλαίσιο της λήψης των προβλεπόμενων στο νόμο, αναγκαίων, κατάλληλων και εύλογων μέτρων ελέγχου.

3) Ο φορολογούμενος οφείλει κατ’ αρχήν, να ανταποκριθεί στην κλήση της ελεγκτικής αρχής να της χορηγήσει τα αναγκαία και εύλογα στοιχεία διευκρίνισης και επαρκούς δικαιολόγησης της περιουσιακής του κατάστασης, η οποία προδήλως δεν ανταποκρίνεται σε εκείνη που προκύπτει από τα στοιχεία των φορολογικών του δηλώσεων. Η άρνηση ή η παράλειψη του φορολογούμενου να παράσχει τις παραπάνω πληροφορίες ή η αδυναμία του να τεκμηριώσει επαρκώς τους ισχυρισμούς προς δικαιολόγηση των επίμαχων ποσών λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση από τη φορολογική αρχή των αποδείξεων σε βάρος του.

4) Σε περίπτωση που δεν προσκομίζονται στοιχεία για επένδυση ή κίνηση λογαριασμού ημεδαπής ή αλλοδαπής, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών (για παράδειγμα, διότι έχει παρέλθει ο χρόνος που η τράπεζα ή άλλο ίδρυμα έχει υποχρέωση διαφύλαξης των σχετικών αρχείων), γίνονται δεκτοί οι ισχυρισμοί του ελεγχόμενου, εκτός αν η φορολογική αρχή αιτιολογημένα απορρίψει αυτούς στη βάση άλλων στοιχείων που διαθέτει.

5) Σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστωθεί ότι η απόκτηση της επένδυσης έλαβε χώρα σε χρόνο εκτός των φορολογικών ετών που περιλαμβάνονται στην εντολή ελέγχου, ή το εισερχόμενο έμβασμα αλλοδαπής προέρχεται από καταθέσεις / πραγματικά εισοδήματα προγενέστερων ετών της ελεγχόμενης περιόδου, οι εν λόγω πιστώσεις θεωρούνται δικαιολογημένες για το ελεγχόμενο διάστημα και δεν θεμελιώνεται, εξ αυτού του λόγου, επέκταση του φορολογικού ελέγχου στα προγενέστερα αυτά έτη, εκτός εάν και στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο για την διακρίβωση της υπαγωγής σε φόρο ή νόμιμης απαλλαγής από αυτόν των κεφαλαίων από τα οποία προέρχονται οι εν λόγω πιστώσεις, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής.

6) Το ποσό τραπεζικού λογαριασμού που τροφοδότησε έμβασμα και λογίζεται ως φορολογητέο εισόδημα της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 ή της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν.4172/2013, δηλαδή ως αδήλωτη «προσαύξηση περιουσίας» φορολογείται ως εισόδημα της διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία προκύπτει ότι εισήχθη το ποσό αυτό στην περιουσία του δικαιούχου του λογαριασμού, η δε μεταφορά με έμβασμα χρηματικού ποσού από τραπεζικό λογαριασμό δικαιούχου σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό του (στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή) δεν αποτελεί προσαύξηση της περιουσίας του.

Το σύστημα

Το λογισμικό αξιοποιείται αυτή τη στιγμή για την υποβοήθηση των ελέγχων και την ολοκλήρωση των χιλιάδων φορολογικών ελέγχων που έχουν προγραμματίσει να πραγματοποιήσουν και φέτος οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Το σύστημα εντοπίζει και επεξεργάζεται μόνο τα στοιχεία πρωτογενών καταθέσεων, δηλαδή των ποσών που εμφανίζονται για πρώτη φορά κατατεθειμένα στους τραπεζικούς λογαριασμούς κάθε ελεγχόμενου, καθώς έχει τη δυνατότητα να εξαιρεί από τα προς διασταύρωση στοιχεία μεταφορές κεφαλαίων από λογαριασμό σε λογαριασμό του ιδίου προσώπου, δάνεια και αντιλογισμούς. Μέσω αυτοματοποιημένων λογιστικών αλγορίθμων, το σύστημα μπορεί να συσχετίζει τα στοιχεία των πρωτογενών καταθέσεων με τα δηλωθέντα εισοδήματα μέσα σε λίγη ώρα, οδηγώντας σε κάποιες πρώτες ενδείξεις πιθανής φοροδιαφυγής. Το σύστημα όμως σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά το έργο των ελεγκτών.

Πηγή: https://www.naftemporiki.gr/

 

Please follow and like us:

Μικρή αύξηση στην κατανάλωση κρασιού αναμένεται φέτος

Μικρή αύξηση στην κατανάλωση κρασιού αναμένεται φέτος

Στα περσινά επίπεδα, με μικρή αύξηση, της τάξης του 1%-2%, εκτιμάται ότι θα κινηθεί φέτος η κατανάλωση κρασιού στην Ελλάδα, ωφελούμενη σε έναν βαθμό και από την πτώση των τιμών λόγω του μηδενισμού του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) από 1ης Ιανουαρίου του 2019, όπως επισήμανε ο πρόεδρος της Ένωσης Οινοπαραγωγών “Οίνοι Βορείου Ελλάδος”, Στέλλιος Μπουτάρης (Κτήμα Κυρ-Γιάννη), με την ευκαιρία εκδήλωσης, που διοργανώνει ο φορέας σήμερα, στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ.Μπουτάρης σημείωσε ακόμη πως οι οινοπαραγωγοί στη Βόρεια Ελλάδα «κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα» ως προς τη φετινή σοδειά, λόγω των καιρικών συνθηκών, που ευνοούν τις ασθένειες του αμπελιού, ενώ πρόσθεσε ότι θεωρεί πως δεν θα υπάρξει πρόβλημα ως προς τα μακεδονικά σήματα στα ελληνικά κρασιά, καθώς οι οινοποιοί έχουν ήδη κατοχυρώσει την ονομασία προέλευσης.

Αναλυτικότερα, ερωτηθείς αν το όφελος από τον μηδενισμό του ΕΦΚ στο κρασί έχει αρχίσει να γίνεται ορατό, ο κ.Μπουτάρης απάντησε: «Σαφώς, ο μηδενισμός του ΕΦΚ έχει βοηθήσει ταμειακά τα οινοποιεία, γιατί δεν χρειάζεται πλέον να αποδίδουν φόρο κάθε μήνα, ενώ έχουν πέσει και οι τιμές των κρασιών, όχι τόσο στα ακριβότερα, όσο στα “καθημερινά”, όπου έχουν μειωθεί μέχρι κατά 20%. Η κατανάλωση εκτιμώ πως θα είναι η ίδια με πέρυσι λίγο- πολύ. Η χρονιά ξεκίνησε καλά και ο Απρίλιος ήταν καλός μήνας λόγω Πάσχα, αλλά ο Μάιος θα έλεγα πως ήταν “μουδιασμένος” λόγω και των εκλογών. Είμαστε πάντως αισιόδοξοι ότι στο σύνολο του έτους θα δούμε μια αύξηση της κατανάλωσης κατά 1%-2% σε σχέση με πέρυσι».

Ως προς το πώς αναμένεται να εξελιχθεί η φετινή σοδειά στη Βόρεια Ελλάδα, ο κ.Μπουτάρης ανέφερε ότι θα είναι όψιμη όπως και η περσινή. «Είμαστε 10-15 μέρες πίσω λόγω βροχών και καθόμαστε σε “αναμμένα κάρβουνα”, λόγω του συνδυασμού υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας, που ευνοούν ασθένειες όπως ο περονόσπορος και το ωίδιο. Ελπίζουμε από εδώ και πέρα να έχουμε ένα ζεστό και στεγνό καλοκαίρι» υπογράμμισε.

Ερωτηθείς αν αναμένονται προβλήματα για τα μακεδονικά σήματα στα κρασιά, ο πρόεδρος της Ένωσης Οινοπαραγωγών “Οίνοι Βορείου Ελλάδος” σημείωσε: «Το θέμα σαφώς μας απασχολεί, αλλά θεωρώ πως δεν θα έχουμε προβλήματα σε ό,τι αφορά την προστασία της ονομασίας προέλευσης στο εξωτερικό, καθώς έχουμε ήδη κατοχυρωμένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης(ΠΓΕ). Βέβαια, όταν ζητάς στο εξωτερικό κρασί από τη Μακεδονία, ο ξένος θεωρεί ότι ζητάς κρασί από τη Βόρεια Μακεδονία κι αυτό είναι κάτι που δεν το χάσαμε τώρα, έχει χαθεί εδώ και 20-30 χρόνια και δύσκολα θα το ανακτήσουμε. Είμαστε πάντως συνομιλητές και σύμβουλοι του ελληνικού ΥΠΕΞ και δεν θα κάνουμε πίσω ως προς την υποχρέωση των γειτόνων μας να αναγράφουν “Βόρεια Μακεδονία” στα κρασιά τους».

Σε σχέση με τη σημερινή ημερίδα, με τίτλο “Σχεδιάζουμε το μέλλον, αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις και εκμεταλλευόμαστε τις ευκαιρίες”, ο κ.Μπουτάρης επισήμανε ότι βασικός στόχος, πέραν της ενημέρωσης των οινοποιών, είναι η διεύρυνση της Ένωσης, η οποία αριθμεί σήμερα 25 μέλη (μεταξύ των οποίων τα μεγαλύτερα οινοποιεία της γεωγραφικής περιοχής της), τη στιγμή που πλέον υπάρχουν πάνω από 400 οινοποιεία στη Βόρεια Ελλάδα.

Please follow and like us:

Σφυροκόπημα Moody’s σε Τουρκία: Υποβάθμισε 18 τράπεζες

Σφυροκόπημα Moody’s σε Τουρκία: Υποβάθμισε 18 τράπεζες

Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι υποβάθμισε το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο 18 τουρκικών τραπεζών – των 16 κατά μία βαθμίδα και των υπολοίπων 2 κατά δύο βαθμίδες -και διατήρησε αρνητική την προοπτική του.

«Αύξηση της τρωτότητας»

Σύμφωνα με τον οίκο, η απόφασή του αυτή οφείλεται στη «σημαντική αύξηση της τρωτότητας της χώρας» σε εξωτερικά σοκ, η οποία «εκθέτει τις τουρκικές τράπεζες σε υψηλότερο κίνδυνο ξαφνικής μεταβολής της διάθεσης των επενδυτών και της συμπεριφοράς των αποταμιευτών».

Σημειώνεται επίσης ο «υψηλότερος κίνδυνος λήψης πιο ακραίων μέτρων» από την κυβέρνηση, που μπορεί να συμπεριλαμβάνουν, κατά τον Μούντις, «περιορισμό της πρόσβασης σε ξένο συνάλλαγμα».

Ο οίκος κάνει λόγο περί «αβεβαιότητας» όσον αφορά την κυβερνητική πολιτική και περί «εξασθένισης» των αποθεμάτων της τουρκικής κεντρικής τράπεζας σε ξένο συνάλλαγμα.

«Επιδείνωση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος»

Ακόμη, επικαλείται την «παρατεταμένη επιδείνωση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος» των τουρκικών τραπεζών, που οδηγεί στην «εξασθένιση της φερεγγυότητάς τους».

Η κίνηση ακολουθεί την απόφαση του Μούντις να υποβαθμίσει (την 14η Ιουνίου) το αξιόχρεο του τουρκικού δημοσίου στη βαθμίδα B1 (από Ba3) με αρνητική προοπτική και σε αυτή την περίπτωση.

Please follow and like us:

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας

Εστίαση και καταλύματα βρίσκονται στις πρώτες θέσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δημιουργούν τρεις στις δέκα νέες θέσεις εργασίας ή πιο συγκεκριμένα το 29% στην Ελλάδα.

Ακολουθούν με ένα ποσοστό 28% το χονδρικό και λιανικό εμπόριο ενώ με πολύ μικρότερα ποσοστά ακολουθούν επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνολογικές δραστηριότητες (12%), οι κατασκευές (8%), η βιομηχανία (6%), οι μεταφορές και αποθήκευση (6%), οι διοικητικές και υπηρεσίες υποστήριξης (4%), η τεχνολογία πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (3%).

Τα ευρήματα προέρχονται από ειδική έκθεση του ΟΟΣΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την οποία προκύπτει ότι στις χώρες μέλη του, οι ΜΜΕ δημιουργούν περίπου το 60% των νέων θέσεων απασχόλησης αλλά υστερούν σε όρους παραγωγικότητας και οι δημιουργούμενες θέσεις εργασίας είναι χαμηλότερα αμειβόμενες. Τα τελευταία αυτά συμπεράσματα ανταποκρίνονται και στην περίπτωση της Ελλάδος, όπου όμως καταγράφονται και τα «απόνερα» της κρίσης σε όρους πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

Στην έκθεση σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι οι πιστωτικές συνθήκες στην Ελλάδα δεν επανήλθαν στα προ της κρίσης επίπεδα. Το 2017, το 23% των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανέφεραν, σύμφωνα με την έκθεση την έλλειψη χρηματοδότησης ως το πιο σοβαρό τους πρόβλημα, ενώ κατά μέσο όρο στην ΕΕ -28 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 7%. Παράλληλα στην έκθεση επισημαίνεται ότι ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αιτήθηκαν χρηματοδότησης υποδιπλασιάστηκε μεταξύ 2010 και 2017.

Από τα στοιχεία του ΟΟΣΑ προκύπτει ακόμα ότι «η διεθνοποιημένη επίδοση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων παραμένει μια από τις πιο αδύναμες στην ΕΕ, με λιγότερες από το 10% να πραγματοποιούν εξαγωγές» ενώ μεγάλο μειονέκτημα για τις ΜΜΕ και τους εργαζόμενους αποτελεί η αναντιστοιχία εκπαίδευσης και αναγκών των επιχειρήσεων, η οποία παρατηρείται παρά τα υψηλά ποσοστά συμμετοχής στην εκπαίδευση. Οι Ελληνες εργαζόμενοι, σχολιάζει ο ΟΟΣΑ, είναι μεταξύ αυτών που αναφέρουν συχνά ότι έχουν υπερβολικά προσόντα για την θέση εργασίας τους.

Όσον αφορά στο θεσμικό πλαίσιο, ο ΟΟΣΑ επισημαίνει την πολυπλοκότητα των διαδικασιών και τις δυσκολίες αναδιάρθρωσης των χρεών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αν και σημειώνει ότι επιδιώκεται να αντιμετωπιστούν μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού και της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Μιας Στάσης για τη σύσταση επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν το 2018.

Υστερήσεις καταγράφονται επίσης στις υποδομές καθώς ελλείψεις στην τεχνολογία και τα logistics που επηρεάζουν αρνητικά την ανταγωνιστικότητα αν και σε όρους καινοτομίας οι επιδόσεις των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων κινούνται κοντά στον μέσο όρο των χωρών μελών του ΟΟΣΑ.

Please follow and like us:

Α.Α.Δ.Ε.: Υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων ΜΥΦ.

Α.Α.Δ.Ε.: Υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων ΜΥΦ.

Τρίτη 25 Ιουνίου 2019

Υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων ΜΥΦ

Με την νέα ερώτηση – απάντηση που προστέθηκε στο αρχείο Συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων της Α.Α.Δ.Ε. για τις ΜΥΦ, ορίζονται τα εξής:

(Δείτε ολόκληρο το αρχείο εδώ)

« 35. Ποια διαδικασία τηρείται κατά την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων ΜΥΦ;.

Μέσω αρχείου

α) Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμων εγγραφών μέσω αρχείου ο χρήστης καλείται να επιλέξει κατά την υποβολή ή σε δεύτερο χρόνο μέσω του ιστορικού της εφαρμογής, αν θα οριστικοποιήσει την εγγραφή του ή θα την απορρίψει, από το κουμπί «Επιβεβαίωση υποβολής»

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιλέξει την επιβεβαίωση υποβολής, η τρέχουσα υποβολή καθώς και οι επόμενες παραμένουν σε εκκρεμότητα.

β) Όταν υποβάλλεται αρχείο μέσω ERP δεν υπάρχει αντίστοιχη προειδοποίηση, ούτε απαιτείται οποιαδήποτε επιβεβαίωση για την υποβολή εκπρόθεσμων εγγραφών.

Μέσω φόρμας

Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμων εγγραφών μέσω φόρμας, ο χρήστης ενημερώνεται σχετικά και καλείται να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει την εκάστοτε εκπρόθεσμη υποβολή.

Σημείωση:

Εκπρόθεσμη διόρθωση μεμονωμένης και ήδη εγκεκριμένης εγγραφής μέσω φόρμας μπορεί να γίνει μόνο αν την επαναδημιουργήσετε στα πρόχειρα και την υποβάλλετε εκ νέου. Η δυνατότητα διόρθωσης με την χρήση της ένδειξης «μολύβι» καταργείται και παραμένει μόνο για τις εμπρόθεσμες διορθώσεις.».

Please follow and like us:

«Μπλόκο» στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος – Κατάργηση της ανωνυμίας των μετόχων στις offshore.

«Μπλόκο» στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος – Κατάργηση της ανωνυμίας των μετόχων στις offshore.

Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019

«Μπλόκο» στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος – Κατάργηση της ανωνυμίας των μετόχων στις offshore

Στις 20 Ιουλίου ανοίγει για πιλοτική χρήση ειδική εφαρμογή στο Taxisnet, στην οποία θα πρέπει να καταχωρισθούν όλοι πραγματικοί δικαιούχοι – φυσικά και νομικά πρόσωπα- των επιχειρήσεων και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

Πρόσβαση στο σχετικό αρχείο θα έχει η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, καθώς και οι αρμόδιες για την καταπολέμηση του βρώμικου χρήματος δικαστικές αρχές. Η δήλωση των πραγματικών δικαιούχων των νομικών προσώπων θα γίνει σταδιακά και σε τρία κύματα από τις 16 Σεπτεμβρίου έως και τις 29 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος υπόχρεοι καταχώρισης στο Μητρώο είναι: κάθε είδους νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως της έδρας ή τυχόν απαλλαγής τους από φορολογία δυνάμει ειδικών διατάξεων, υποχρεούνται να τηρούν ειδικό Μητρώο πραγματικών δικαιούχων, το οποίο συνδέεται με το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων που τηρείται στη ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών.

Στο Μητρώο πρέπει να καταχωρισθούν τα εξής στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων:

– ΑΦΜ, όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, τύπος πιστοποιητικού, αριθμός πιστοποιητικού, ημερομηνία γέννησης, υπηκοότητα, διεύθυνση κατοικίας, φορολογική κατοικία και TAX ID.

– Διεύθυνση επικοινωνίας/ αλληλογραφίας: οδός, αριθμός, ΤΚ, πόλη, περιφερειακή ενότητα, περιφέρεια, χώρα

– Ιδιότητες πραγματικού δικαιούχου

– Είδος και έκταση δικαιωμάτων: είδος μέλους, είδος τίτλου, ποσοστό ιδιοκτησίας, ποσοστό δικαιώματος ψήφου, δυνατότητα ελέγχου με άλλον τρόπο κ.α.

Στην περίπτωση κατοχής εταιρείας από άλλη εταιρεία καταχωρίζονται:

– Βασικά στοιχεία: επωνυμία, διακριτικός τίτλος, ΑΦΜ, αρ. ΓΕΜΗ, είδος ΝΠ, στοιχεία προσδιορισμού έδρας, φορολογική κατοικία και TAX ID.

– Είδος και έκταση δικαιωμάτων, είδος μέλους, είδος τίτλου, ποσοστό ιδιοκτησίας, ποσοστό δικαιώματος ψήφου κ.α.

Η καταχώριση θα πρέπει να γίνει σε τρεις φάσεις χρονικά ανάλογα με το είδος του νομικού προσώπου. Συγκεκριμένα,

α) Ομάδα Α (ναυτιλιακές εταιρίες κ.α.) από 16/9/2019 έως 14/10/2019

β) Ομάδα Β (συνεταιρισμοί, σύλλογοι, σωματεία κ.α. από 30/9/2019 έως 1/11/20019

γ) Ομάδα Γ (επιχειρήσεις όπως ΟΕ, ΑΕ και ΕΠΕ) από 14/10/2019 έως 29/11/2019

Πηγή: https://www.ethnos.gr /

Please follow and like us:

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων

Με την εγκύκλιο 33 του ΕΦΚΑ κοινοποιούνται οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 61654/10-06-2019 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών με την οποία τροποποιείται η υπ’ αρ. 130060/27-11-2017 Κ.Υ.Α. «Απλοποιημένη Διαδικασία Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Α’ 62)» και δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Το πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. 130060/27-11-2017 Κ.Υ.Α. διευρύνθηκε και πλέον στη ρύθμιση οφειλών βάσει των εν λόγω διατάξεων δύναται να ενταχθούν οφειλέτες που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλεξιμότητας των άρθρων 2 και 3 του ν. 4469/2017 με συνολικές προς ρύθμιση οφειλές προς όλους τους πιστωτές (φορολογική διοίκηση, Κ.Ε.Α.Ο., πιστωτικά ιδρύματα, κ.λπ) που ανέρχονται από είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€) και δεν ξεπερνούν το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000€).

Επισημαίνεται ότι η εγκύκλιος ισχύει από τη δημοσίευσή της και καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς αιτήσεις από το στάδιο, στο οποίο αυτές βρίσκονται ενώ, στο μέτρο που δεν ορίζεται διαφορετικά, εφαρμόζονται οι ουσιαστικές και διαδικαστικές διατάξεις του ν. 4469/2017, και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων.

Δείτε αναλυτικά το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου 33 στην Online τράπεζα.

Please follow and like us: