Λειτουργία Δ.Ο.Υ. για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων στις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.

Print Friendly, PDF & Email

Λειτουργία Δ.Ο.Υ. για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων στις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α.Α.Δ.Ε.

Ανεξάρτητη Αρχή

Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ &

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)

ΤΜΗΜΑ Δ’

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2

του 10184 ΑΘΗΝΑ Πίνακα Διανομής

Πληροφορίες : Μπάκα Αικατερίνη

Τηλέφωνο : 210-32.22.516

Fax : 210-32.30.829

Url : http://www.aade.gr/
Αθήνα, 23 Απριλίου 2019

Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1062098 ΕΞ 2019

ΠΡΟΣ : Τους Αποδέκτες
ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Δ.Ο.Υ. για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων στις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 26 ης Μαΐου 2019».

ΣΧΕΤ.: Οι εγκύκλιοι του Υπουργού Εσωτερικών, με αριθ.: α) 12/24344/3.4.2019 (ΑΔΑ: 65ΦΔ465ΧΘ7- 5ΟΕ) και β) 13/24460/3.4.2019 (ΑΔΑ: ΨΒ7Ζ465ΧΘ7-7Η9) και 30885/22.4.2019 για τη διενέργεια των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, για την ανάδειξη των Δημοτικών και των Περιφερειακών Αρχών, αντίστοιχα.

1. Στέλνουμε, συνημμένα, τα προαναφερθέντα έγγραφα, που αφορούν στο παραπάνω σε περίληψη θέμα, για την έγκαιρη ενημέρωσή σας και εφαρμογή. Για τους ειδικότερους λόγους που αναφέρονται στα εν λόγω έγγραφα, παρακαλούμε να μεριμνήσετε, ώστε οι Δ.Ο.Υ., οι οποίες αναφέρονται στους Αποδέκτες για Ενέργεια του Πίνακα Διανομής, να παραμείνουν ανοιχτές από το πρωί μέχρι την 24η ώρα, για τον εφοδιασμό των υποψηφίων στις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019, με τα απαραίτητα παράβολα ή αποδεικτικά είσπραξης, κατά τις παρακάτω ημερομηνίες:

– Σάββατο, 4 Μαΐου 2019,

– Κυριακή, 5 Μαΐου 2019,

– Παρασκευή, 24 Μαΐου 2019 και

– Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019

2. Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι, πέραν των προαναφερόμενων ημερών, οι ως άνω υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται τα παράβολα ή τα αποδεικτικά είσπραξης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αριθ. Ο Δ.ΕΙΣΠΡ. Δ 1060055 ΕΞ 2019/19.4.2019 Οδηγία της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.):

α) από την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-paravolo) ή

β) και από όλες τις Δ.Ο.Υ. της χώρας, τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, κατά τις ώρες εισόδου του κοινού σε αυτές.

3. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία επικοινωνίας των Δ.Ο.Υ. (τηλέφωνα, ΦΑΞ και ταχυδρομικές διευθύνσεις) είναι καταχωρημένα στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.: http://www.aade.gr/, στη διαδρομή https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-04/PERIFER_YPIR.pdf

4. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την παροχή της αναγκαίας συνδρομής προς τις Δ.Ο.Υ., ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη προσέλευση των υποψηφίων ή των εκπροσώπων τους σε αυτές, κατά τις παραπάνω ημέρες και ώρες, για την προμήθεια των παραβόλων ή των αποδεικτικών είσπραξης.

Συνημμένα: Τα αναφερθέντα στο κείμενο

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

(Visited 36 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com