Φορολογική μεταχείριση αμοιβών που καταβάλλονται σε εμπειρογνώμονες που απασχολούνται στα ευρωπαϊκά προγράμματα διδυμοποίησης

Print Friendly, PDF & Email

Φορολογική μεταχείριση αμοιβών που καταβάλλονται σε εμπειρογνώμονες που απασχολούνται στα ευρωπαϊκά προγράμματα διδυμοποίησης

Τα προγράμματα διδυμοποίησης (twinning) είναι μία σημαντικότατη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που σκοπό έχει να υποβοηθήσει την ένταξη των υποψηφίων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς επίσης και των χωρών της Μεσογείου και των πρώην Σοβιετικών δημοκρατιών. Στοχεύει στην δημιουργία και βελτίωση των ήδη υπαρχόντων δημοκρατικών θεσμών, οργάνων και υπηρεσιών των χωρών αυτών, την εγκαθίδρυση της οικονομίας της αγοράς, την υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτημένου και τη βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας στις ανωτέρω χώρες. Μέσα υλοποίησης είναι κατά κύριο λόγο η αδελφοποίηση Υπουργείων και Δημοσίων φορέων των κρατών μελών με αντίστοιχους φορείς των δικαιούχων χωρών και οι μακροπρόθεσμες αποσπάσεις ειδικών εμπειρογνωμόνων του Δημοσίου τομέα στις χώρες αυτές, οι οποίοι βοηθούν και κατευθύνουν τους ομολόγους τους στις χώρες αυτές. Άλλα μέσα υλοποίησης είναι η αποστολή εμπειρογνωμόνων για σύντομο χρονικό διάστημα και η διοργάνωση σεμιναρίων.

Με την Ε.2060/16.4.2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ και θέμα «Φορολογική μεταχείριση αμοιβών που καταβάλλονται σε εμπειρογνώμονες που απασχολούνται στα ευρωπαϊκά προγράμματα διδυμοποίησης», δίνονται σχετικές οδηγίες σχετικά με την παρακράτηση φόρου επί των αμοιβών και ειδικά:

Με την ΠΟΛ.1120/2014 εγκύκλιο διευκρινίσθηκε ότι σε παρακράτηση φόρου υπόκεινται μόνο οι αμοιβές που λαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή οι ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και οι μη υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων του Κ.Φ.Α.Σ. που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα εάν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, τα οποία παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες σε υπόχρεους του άρθρου 61 του ίδιου νόμου (νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, φορείς γενικής κυβέρνησης, κ.λπ.).

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι κατά την καταβολή αμοιβών σε εμπειρογνώμονες που απασχολούνται στα ευρωπαϊκά προγράμματα διδυμοποίησης, δεν προκύπτει υποχρέωση παρακράτησης φόρου ούτε από την τρίτη χώρα με την οποία αυτοί συμβάλλονται, με βάση τα αναφερόμενα στην παρ.4 της Ε.2060/2019, αλλά ούτε και από τον «εντεταλμένο φορέα» που προβαίνει σε πληρωμές προς αυτούς, καθόσον οι εν λόγω εμπειρογνώμονες παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς τη δημόσια διοίκηση τρίτης χώρας και όχι προς τον «εντεταλμένο φορέα».

Ωστόσο, ο ημεδαπός «εντεταλμένος φορέας» υποχρεούται στην υποβολή του ετήσιου αρχείου βεβαιώσεων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και αποστέλλει τις αμοιβές των εμπειρογνωμόνων, στην περίπτωση που αυτοί είναι δημόσιοι υπάλληλοι, με τον κωδικό 6 του πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και με μηδενική παρακράτηση φόρου (άρθρο 1 Α.1009/2019 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ). Τέλος, με τον ίδιο ως άνω κωδικό 6 αποστέλλεται και στην περίπτωση που ο φορέας έκανε παρακράτηση φόρου 20% στις αμοιβές αυτές, έτσι ώστε εισόδημα και παρακρατηθείς φόρος να αποτυπωθεί αντίστοιχα στους κωδ. 403-404 και 605-606 του ΠΙΝΑΚΑ 4Γ2 του εντύπου Ε1 για την ορθή εκκαθάριση της δήλωσης φόρου εισοδήματος.

(Visited 34 times, 1 visits today)
Please follow and like us: