Τροπολογία με φορολογικές διατάξεις: Νέα καταληκτική ημερομηνία για το Ε9, τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα

Print Friendly, PDF & Email

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «I. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, II. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (EE) 2016/1065, ΙΙΙ. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4,6,7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, IV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις» ρυθμίζονται διάφορα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.

Ε9 – ΕΝΦΙΑ
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις ορίζεται συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία για όλες τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων που υποβάλλονται από την 1.1.2019. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται ικανό χρονικό διάστημα στους φορολογουμένους για να υποβάλλουν τις δηλώσεις Ε9 και αποφεύγονται οι παρερμηνείες ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων.

Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις σχετικά με τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) που υποβάλλονται μέχρι την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας, παρέχεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους να διορθώσουν την περιουσιακή τους κατάσταση, υποβάλλοντας δήλωση στοιχείων ακινήτων χωρίς πρόστιμα. Ειδικότερα:

α. Ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία, από την 1η Ιανουαρίου 2019 και εφεξής, για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) σχετικά με τη σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στα δικαιώματα της παρ.1 του άρθρου 23 του Ν.3427/2005 (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία, κ.λπ.), η 31η Μαΐου του επόμενου έτους από την ημέρα της σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής των εν λόγω δικαιωμάτων. Επισημαίνεται ότι σήμερα ο φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα (30) ημερών υπό την ημέρα σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής των ανωτέρω δικαιωμάτων.

β. Καθορίζεται ο τρόπος επιβολής του προβλεπόμενου προστίμου, σε -περίπτωση μη υποβολής, εκπρόθεσμης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), (επιβάλλεται με την πράξη προσδιορισμού του φόρου, η οποία εκδίδεται βάσει της ως άνω δήλωσης). Δεν επιβάλλεται πρόστιμο στις δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α.- πράξεις προσδιορισμού φόρου, οι οποίες συντίθενται μηχανογραφικά από τη Φορολογική Διοίκηση.

γ. Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόμενων, που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από την 31/12/2014 μέχρι και τη δημοσίευση του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, δεν επιβάλλονται, κατά περίπτωση, τα οριζόμενα πρόστιμα. Πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί δεν διαγράφονται και τυχόν πρόστιμα που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται.

δ. Δεν προβλέπεται επίσης, επιβολή χρηματικού προστίμου, για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) που υποβάλλονται μέχρι την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας.

Τέλη κυκλοφορίας – Ακινησία οχημάτων
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, σκοπός της συγκεκριμένης διάταξης είναι να δοθεί κίνητρο στους ιδιοκτήτες των οχημάτων που είναι σε ακινησία και αδυνατούν να καταβάλλουν τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, να προβούν σε άρση αυτής, για χρονικό διάστημα που επιθυμούν, καταβάλλοντος τα αναλογούντα, σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη, τέλη κυκλοφορίας. Περαιτέρω, δίνεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες οχημάτων που τελούν σε κατάσταση αναγκαστικής ακινησίας για λόγους ανωτέρας βίας κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του ν.2367/1953 (Α’82), εφόσον αίρεται ο λόγος της ακινησίας αυτής εντός του έτους 2019, να καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας αναλογικά για τους υπόλοιπους μήνες μέχρι το τέλος του έτους αυτού και όχι το σύνολο των ετησίων τελών κυκλοφορίας.

Προβλέπεται και για το έτος 2019 (ίσχυε και για το έτος 2018) η:

Κατ’ εξαίρεση δυνατότητα άρσης της ακινησίας οχημάτων, αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης με μερική καταβολή των τελών κυκλοφορίας κατά τα οριζόμενα ποσοστά τελών ανάλογα με τους μήνες για τους οποίους γίνεται η άρση, αντί της καταβολής του ετήσιου ποσού που κατά κανόνα ισχύει, υποχρέωση καταβολής αναλογικά των τελών κυκλοφορίας για τους μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους, σε περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας.

Αναλυτικότερα, με την τροποποίηση του άρθρου 36 του Ν. 2093/1992 που επέρχεται με την εν λόγω προτεινόμενη διάταξη, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής, εντός του έτους 2019 για άρση της ακινησίας ενός οχήματος και καταβολή τελών κυκλοφορίας ανάλογα με τη διάρκεια της χρήσης αυτού, ήτοι για διάρκεια ενός (1) μηνός θα καταβάλλονται τα 2/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας, για διάρκεια τριών (3) μηνών θα καταβάλλονται τα 4/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας, και για χρήση για τους υπόλοιπους μέχρι τη λήξη του έτους μήνες θα καταβάλλονται τα δωδέκατα που απομένουν συν (+) 2/12.

Τρόπος έκδοσης παραστατικών παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης και εκμεταλλευτών ταξί
Με την προτεινόμενη ρύθμιση και την τροποποίηση του άρθρου 12 του Ν.4530/2018 καθορίζεται λεπτομερώς ο τρόπος έκδοσης των φορολογικών παραστατικών από τις οντότητες παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης, καθώς και από τις οντότητες εκμεταλλευτές ταξί, σύμφωνα και με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις του ν.4308/2014 (Α’ 251), που ρυθμίζουν γενικούς κανόνες έκδοσης λογιστικών αρχείων (στοιχείων).

Επίσης, ορίζονται ειδικότερα θέματα, αναφορικά με τον τρόπο καταβολής της αμοιβής των υπόψη φορέων διαμεσολάβησης.

Τροποποίηση του άρθρου 33 του Κ.Ε.Δ.Ε.
Περιορίζεται το τεκμήριο της οφειλής εκ μέρους του τρίτου σε περίπτωση κατασχεθείσας απαίτησης του Δημοσίου. Συγκεκριμένα, καθίσταται εφεξής οφειλέτης του Δημοσίου για ό,τι οφείλει ή μέλλεται να οφείλει στον καθ’ ου η κατάσχεση, εφόσον αυτό προκύπτει ρητά από τα εκάστοτε πρόσφορα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα της Φορολογικής Διοίκησης και όχι επί του συνόλου της οφειλής του οφειλέτη που ισχύει. Σε διαφορετική περίπτωση καθίσταται υπόχρεος του συνόλου της οφειλής.

ΤΕΠΑΗ
α. Συμπεριλαμβάνονται στα πλοία που βαρύνονται με Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.) τα παραδοσιακά πλοία καθώς και τα πλοία αναψυχής που έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας.

β. Ειδικά για το έτος 2019, η έκπτωση δέκα τοις εκατό (10 %) στο οφειλόμενο ποσό ΤΕ.Π.Α.Η. που παρέχεται σε περίπτωση εφάπαξ προπληρωμής αυτού για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, ισχύει εφόσον, μέχρι 18.5.2019, για τα ευρισκόμενα στα ελληνικά χωρικά ύδατα πλοία και μέχρι 31.5.2019, για τα εισερχόμενα στα ελληνικά χωρικά ύδατα πλοία, καταβληθεί το ποσό του ΤΕ.ΠΑ.Η. που οφείλεται για τους μήνες Μάιο έως και Δεκέμβριο του έτους 2019.

 

γ. Δεν υποχρεούνται σε καταβολή του ΤΕ.ΠΑ.Η. για το μήνα αναχώρησής τους, πλοία που αναχωρούν από την Ελληνική Επικράτεια εντός τριών ημερών από τη λήξη του μήνα για τον οποίο έχει καταβληθεί το ΤΕ.Π.Α.Η.

(Visited 10 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com