Πώς αναστέλλεται η φραγή για την e-υποβολή ΑΠΔ.

Print Friendly, PDF & Email

Πώς αναστέλλεται η φραγή για την e-υποβολή ΑΠΔ.

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019

Πώς αναστέλλεται η φραγή για την e-υποβολή ΑΠΔ

Νέα εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για επιχειρήσεις και εργοδότες

Αναλυτικές οδηγίες προς τις επιχειρήσεις και τους εργοδότες στους οποίους είχε ανασταλεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), επειδή δεν κατέβαλαν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και ταυτόχρονα οι οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, δίνει νέα εγκύκλιος του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος αναφέρει ότι η υποβολή των ΑΠΔ θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, με δισκέτα ή CD, στην αρμόδια τοπική υπηρεσία του ΕΦΚΑ, στην ασφαλιστική περιοχή της οποίας υπάγεται η έδρα της επιχείρησης. Μετά την υποβολή των ΑΠΔ, ο εκπρόσωπος της επιχείρησης θα παίρνει από τον ΕΦΚΑ αριθμό πρωτοκόλλου με ημερομηνία παραλαβής των στοιχείων που παρέδωσε. Ουσιαστικά, με τη νέα εγκύκλιο και σε εφαρμογή πρόσφατου νόμου (άρθρο 66 του ν. 4603/2019) καταργείται διάταξη του νόμου 3846/2010, ο οποίος -μεταξύ άλλων- προέβλεπε την επιβολή προστίμων στις περιπτώσεις για τις οποίες δεν είχαν υποβληθεί ΑΠΔ και επιπλέον ο εργοδότης υποχρεούτο να καταθέσει εγγυητική επιστολή τράπεζας με διάρκεια ισχύος ενός έτους και με ποσό αντίστοιχο των χρημάτων που όφειλε για τις ασφαλιστικές εισφορές που δεν κατέβαλλε.

Σύμφωνα με τη διευκρινιστική εγκύκλιο, προκειμένου να υπάρχει ενιαία διαχείριση από τις τοπικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ως προς τη διαδικασία παραλαβής και καταχώρησης, οι αρμόδιοι υπάλληλοι θα πρέπει να αντλούν από το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» τα κάτωθι στοιχεία απασχόλησης:

• Έντυπο Ε3: Αναγγελίες Πρόσληψης.

• Έντυπο Ε4: Πίνακες Προσωπικού Ετήσιου ή Συμπληρωματικού Ετήσιου Συμπληρωματικού Ωραρίου ή Τροποποιητικού Αποδοχών.

• Έντυπο Ε9: Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης ή και εκ Περιτροπής Εργασίας.

• Έντυπο Ε7: Βεβαίωση Δήλωση Εργοδότη για συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ή Έργου.

• Έντυπο Ε5: Οικειοθελείς Αποχωρήσεις Μισθωτών.

• Έντυπο Ε6: Καταγγελίες Εργασιακών Συμβάσεων.

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η άντληση των στοιχείων από το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», τότε θα αναζητούνται εγγράφως από τον εργοδότη. Επιπλέον, θα πρέπει να προσκομίζεται η οριστική δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) των ετών για τα οποία υποβάλλονται ΑΠΔ και να ελέγχονται μέσω της Διασύνδεσης τα εξής στοιχεία:

• αν ο ΑΦΜ της επιχείρησης είναι ενεργός κατά τον χρόνο υποβολής των ΑΠΔ και

• αν έχει δηλωθεί παύση εργασιών της επιχείρησης και πότε.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταχώρηση των ΑΠΔ είναι η διαπίστωση των πραγματικών στοιχείων των εργαζομένων που δηλώθηκαν ότι απασχολούνται μέσω επιτόπιου ελέγχου, εφόσον απαιτείται και ο έλεγχος των στοιχείων απασχόλησης, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι περιπτώσεις της εικονικής ασφάλισης ή κενών διαστημάτων. Τονίζεται ότι οι αρμόδιοι υπάλληλοι των τοπικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ θα πρέπει να εξετάζουν την υποβολή όλων των απαιτητών ΑΠΔ, υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης απασχόλησης κατά το διάστημα αυτό. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί μη υποβολή, ενδιάμεσων περιόδων, των υποβληθεισών ΑΠΔ, εφόσον απορρέει η υποχρέωση αυτή λόγω απασχόλησης, να προβαίνουν:

• Στην αναζήτησή τους από τον εργοδότη, κατόπιν προσκλήσεως με αποδεικτικό παραλαβής.

• Εφόσον ο εργοδότης δεν ανταποκριθεί, θα πρέπει να διενεργηθεί έκτακτος ουσιαστικός έλεγχος για την αυτεπάγγελτη ασφαλιστική τακτοποίηση των εργαζομένων.

Τι ισχύει για τις κυρώσεις

Η καταχώρηση των ΑΠΔ θα πραγματοποιείται χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων για τις μισθολογικές περιόδους πριν από την έναρξη ισχύος των κοινοποιούμενων διατάξεων, ήτοι για τις ΑΠΔ μισθολογικών περιόδων έως τον Φεβρουάριο του 2019, εφόσον υποβληθούν (πρωτοκολληθούν) έως τις 10/5/2019. Για τις ΑΠΔ που θα υποβάλλονται μετά την εκπνοή της ανωτέρω ημερομηνίας, θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 του ν. 2972/2001, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3232/2004 και του άρθρου 19, παρ. 1, του ν. 4075/2012, όπως ισχύουν.

Μετά την καταχώρηση των ΑΠΔ, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφει η εγκύκλιος, για την ενεργοποίηση της δυνατότητας υποβολής τους μέσω διαδικτύου θα αποστέλλεται έγγραφο προς τη Διεύθυνση Εισφορών Μισθωτών – Τμήμα Διαχείρισης Εσόδων και Είσπραξης Εισφορών Μισθωτών του ΕΦΚΑ, μέσω του fax 210-5236558. Μέχρι την ενεργοποίηση, η υποβολή των ΑΠΔ θα εξακολουθεί να πραγματοποιείται με μαγνητικό ή ψηφιακό μέσο (δισκέτα ή CD) έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της απασχόλησης μήνα.

Πηγή: https://www.naftemporiki.gr/

(Visited 12 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com