Πρόστιμο Αρ. 54 Ν. 4174/2013 για εκπρόθεσμη υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ. Ανωτέρα βία. Αρ. 61 Ν. 4174/2013.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόστιμο Αρ. 54 Ν. 4174/2013 για εκπρόθεσμη υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ. Ανωτέρα βία. Αρ. 61 Ν. 4174/2013.

Πρωτότυπο έγγραφο

Ανεξάρτητη Αρχή

Δημοσίων Εσόδων

Α.Α.Δ.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α2 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19

Ταχ. Κωδ. : 17671, Καλλιθέα

Τηλ. : 213 1604553

FAX: 213 1604567

Καλλιθέα, 26/11/2018

Αριθμός απόφασης: 4742

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις :

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170), όπως ισχύει.

β. Της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4331/2015 (ΦΕΚ Α΄ 69).

γ. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β’/22.03.2017) με θέμα « Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

δ. Της ΠΟΛ 1064/28.04.2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β’ 1440/27-04-2014) « Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία – Ενδικοφανής προσφυγή), καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής και ρύθμιση ζητημάτων καταβολής και αναστολής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής».

2. Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β’ / 01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Την από 28/06/2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ……… ενδικοφανή προσφυγή του ……………….. του ……………, ΑΦΜ …………, κατοίκου Ζαχάρω Ηλείας κατά της υπ΄αριθμ. ………..-……../30-05-2018 πράξης επιβολής προστίμου (άρθρου 54 του Ν. 4174/2013) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Πύργου, καθώς και τα προσκομιζόμενα με αυτή σχετικά έγγραφα.

5. Την υπ΄ αριθμ. ……-……../30-05-2018 πράξη επιβολής προστίμου (άρθρου 54 του Ν. 4174/2013) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Πύργου, της οποίας ζητείται η ακύρωση.

6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α2, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από 28/06/2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ……….. ενδικοφανούς προσφυγής του ……………….. του ……….., ΑΦΜ ……….., η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα, και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την υπ’ αριθμ. ………-……./30-05-2018 πράξη επιβολής προστίμου (άρθρου 54 του Ν. 4174/2013) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Πύργου επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος πρόστιμο ποσού 100,00 €, λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ φορολογικής περιόδου από 20/03/2018 έως 31/03/2018, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 38 παρ. 1 περ. β΄ του κώδικα ΦΠΑ και του άρθρου 54 παρ. 1 παρ. α΄ του Ν. 4174/2013, που επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 54 παρ.2 περ. α΄του Ν. 4174/2013.

Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή ζητά την ακύρωση της ως άνω προσβαλλόμενης πράξης, ισχυριζόμενος ότι:

Κατά την περίοδο που ήταν υπόχρεος να υποβάλει δήλωση ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου από 20/03/2018 έως 31/03/2018 αδυνατούσε ανθρωπίνως να ανταποκριθεί στη σχετική του υποχρέωση.

Από 25/03/2018 έως 04/04/2018 νοσηλεύτηκε στην Ψυχιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας και στη συνέχεια του χορηγήθηκε αναρρωτική άδεια από 05/04/2018 έως 04/05/2018.

Το περιστατικό της νοσηλείας ήταν αιφνίδιο και απροσδόκητο, ώστε ήταν αδύνατο να έχει προετοιμαστεί για τις επικείμενες φορολογικές της υποχρεώσεις.

Η παράβαση του δεν ήταν αποτέλεσμα αμέλειας και δεν προκλήθηκε οικονομική ζημία του Δημοσίου.

Υπέβαλε την δήλωση ΦΠΑ μόλις 5 ημέρες από την λήξη της αναρρωτικής του άδειας.

Υπό το αδιαμφισβήτητο και αντικειμενικό πρόβλημα της υγείας του και δη υπό τις αιφνίδιες περιστάσεις δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί επ΄ ουδενί στην εν λόγω φορολογική του υποχρέωση, συνεπώς δεν υπάρχει ενέργεια ή παράλειψη, που να εξαρτάται από εκείνον και τη συμπεριφορά του, άξια να τιμωρηθεί με οποιοδήποτε πρόστιμο.

Προς επίρρωση των ισχυρισμών του προσκομίζει αντίγραφο του ιατρικού εξιτηρίου και της ιατρικής γνωμάτευσης από το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσήνης.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 2859/2000 :

«1. Οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόμενες του φόρου, για τις οποίες έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 30 , οφείλουν να υποβάλουν δήλωση ΦΠΑ για κάθε φορολογική περίοδο .2. Η φορολογική περίοδος ορίζεται ως εξής:

α) ένας ημερολογιακός μήνας, προκειμένου για υπόχρεους οι οποίοι χρησιμοποιούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, καθώς και για το Δημόσιο όταν ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπόκειται στο φόρο,

β) ένα ημερολογιακό τρίμηνο , προκειμένου για υπόχρεους οι οποίοι χρησιμοποιούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, καθώς και για μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων , σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία..»

Επειδή στην ΠΟΛ.1108 (ΦΕΚ B 937 – 15.04.2014) της Γ.Γ.Δ.Ε. ορίζεται ότι : «Άρθρο 1

Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.

1. Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση.

2. Ως φορολογική περίοδος ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας για τους υποκείμενους στο φόρο που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και το ελληνικό δημόσιο και το ημερολογιακό τρίμηνο για του υποκείμενους που τηρούν απλογραφικά βιβλία ή δεν είναι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων .»

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν. 4174/2013:

«1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:

α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα “ή υποβάλει ελλιπή” δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου,

2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής:

α) εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 και, στις φορολογίες κεφαλαίου, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄ στ΄ και ιγ΄ της παραγράφου 1…»

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4174/2013: « 1. Ο φορολογούμενος δύναται να ζητά απαλλαγή από τόκους ή πρόστιμα σε περίπτωση ανωτέρας βίας.

Απαλλαγή δεν χορηγείται, αν δεν έχουν εξοφληθεί, πριν από το αίτημα απαλλαγής, όλοι οι φόροι για τους οποίους επιβλήθηκαν τα πρόστιμα.

Απαλλαγή δεν χορηγείται για τόκους και πρόστιμα που επιβάλλονται για ανακριβή δήλωση, καθώς και για τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις φοροδιαφυγής…..»

Επειδή περαιτέρω σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1252/20-11-2015 Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, άρθρα 53-62). Πρόστιμα και τόκοι, προβλέπονται στο άρθρο 13 τα ακόλουθα:

« 13. Απαλλαγή λόγω ανωτέρας βίας (άρθρο 61)

Με τις διατάξεις του άρθρου 61 παρέχεται η δυνατότητα στον φορολογούμενο να ζητά απαλλαγή από τόκους και πρόστιμα λόγω ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση της εξόφλησης πριν την υποβολή του αιτήματος όλων των φόρων για τους οποίους επιβλήθηκαν τα πρόστιμα.

Απαλλαγή μπορεί να χορηγηθεί για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις καθώς και για τόκους ή πρόστιμα που έχουν επιβληθεί λόγω παράλειψης υποβολής δήλωσης. Δεν χορηγείται απαλλαγή για τόκους και πρόστιμα που επιβάλλονται για ανακριβή δήλωση ή για παραβάσεις φοροδιαφυγής.

Λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και νομολογία, ως περίπτωση ανωτέρας βίας γενικά θα μπορούσε να θεωρηθεί οποιοδήποτε ανυπαίτιο για το φορολογούμενο, έκτακτο ή εξαιρετικής φύσης γεγονός, το οποίο δεν αναμενόταν και δεν ήταν δυνατό να προληφθεί ή να αποτραπεί παρά την επίδειξη από πλευράς του κάθε δυνατής επιμέλειας και σύνεσης, ανεξάρτητα εάν το γεγονός είναι αντικειμενικό (φυσικές καταστροφές κλπ.) ή όχι. Τα γεγονότα αυτά, εφόσον αποδεικνύονται με τα στοιχεία που υποβάλλει ο φορολογούμενος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 61, εκτιμώνται από το αρμόδιο όργανο, το οποίο χορηγεί την απαλλαγή κατά την κρίση του.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014 Απόφαση ΓΓΔΕ (Β’478 και 558), όπως ισχύει, το αίτημα της απαλλαγής απευθύνεται εγγράφως στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής, περιέχει τα στοιχεία και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του φορολογούμενου και φέρει την υπογραφή του ή του νόμιμα από αυτόν εξουσιοδοτημένου προσώπου και περιγράφει όλα τα γεγονότα και περιλαμβάνει τα αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία. Επί της απαλλαγής εκδίδεται εντός τριάντα (30) ημερών απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής «με εντολή Γενικού Γραμματέα», η οποία κοινοποιείται στο φορολογούμενο κατά το άρθρο 5. Σε περίπτωση παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το σχετικό αίτημα έχει απορριφθεί. Επισημαίνεται, τέλος, ότι αίτημα απαλλαγής λόγω ανωτέρας βίας μπορεί να υποβληθεί και για τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που έχουν υπολογιστεί επί προστίμου.»

Επειδή εν προκειμένω πρόκειται για μηδενική περιοδική δήλωση ΦΠΑ, δηλαδή δήλωση από την οποία δεν προέκυψε φορολογική υποχρέωση. Επίσης η υπό κρίση ενδικοφανής προσφυγή δεν αφορά περίπτωση επιβολής προστίμου για παράβαση φοροδιαφυγής, παρά μόνο περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης από μέρους του προσφεύγοντος .

Επειδή κατά γενική αρχή του δικαίου [πρβλ. άρθρ. 255 ΑΚ, παρ. 6 άρθρου 10 του ν.2690/1999 (Κ.Διοικ.Διαδ.), παρ. 5 άρθρου 27 του π.δ. 18/1989, παρ.1 άρθρ. 152 ΚΠολΔ] συνιστά περίπτωση ανωτέρας βίας οποιοδήποτε ανυπαίτιο γεγονός εντελώς εξαιρετικής φύσης, το οποίο δεν αναμενόταν, ούτε ήταν δυνατό να προληφθεί ή να αποτραπεί, ούτε με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ανεξάρτητα αν το γεγονός είναι εσωτερικό ή όχι.

Επειδή ειδικότερα με τις παρ. 1 και 6 του άρθρου 10 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999) προβλέπονται τα ακόλουθα: « 1. Οι προθεσμίες για την υποβολή

αίτησης, αναφοράς, δήλωσης ή άλλου εγγράφου του ενδιαφερομένου, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ενέργειά του είναι αποκλειστικές, εκτός αν χαρακτηρίζονται ενδεικτικές από τις διατάξεις που τις προβλέπουν….. 6. Υπέρβαση των προθεσμιών συγχωρείται σε περίπτωση ανωτέρας βίας, καθώς και όταν ο ενδιαφερόμενος επικαλείται τη συνδρομή γεγονότων γνωστών στην υπηρεσία.»

Επειδή, η συνδρομή λόγων ανώτερης βίας στο πρόσωπο εκείνου που την επικαλείται, συνιστά θέμα πραγματικό και κρίνεται κατά περίπτωση από τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία που θα προσκομισθούν. Συνεπώς, η ανωτέρα βία, κατά την έκταση και στο μέτρο που είναι αυτό εφικτό, συνιστά λόγο άρσης δυσμενών συνεπειών, οι οποίες προκαλούνται από τη μη εκπλήρωση ή τη μη έγκαιρη εκπλήρωση, εκ μέρους του ανωτέρω, των υποχρεώσεων, οι οποίες επιβάλλονται σε αυτόν από συγκεκριμένες διατάξεις νόμου, όπως εν προκειμένω η επιβολή προστίμου για εκπρόθεσμη υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.

Επειδή ο προσφεύγων με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή υπέβαλλε τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας.

β) Ιατρικό εξιτήριο από το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας .

γ) Ιατρική Γνωμάτευση με ημερομηνία 04/04/2018 του κ. ……………., Ψυχίατρου – ………..της Ψυχιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας, αναφορικά με πρόβλημα υγείας του (καταθλιπτική διαταραχή, καταθλιπτικό επεισόδιο) και χορηγούμενη αναρρωτική άδεια.

Επειδή στην υπό εξέταση περίπτωση, από τα ανωτέρω έγγραφα προκύπτει ότι ο προσφεύγων, ηλικίας 60 ετών, νοσηλεύτηκε από 25/03/2018 έως 04/04/2018 στην Ψυχιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας με καταθλιπτική διαταραχή και καταθλιπτικό επεισόδιο. Στην συνέχεια του χορηγήθηκε αναρρωτική άδεια από 05/04/2018 έως 04/05/2018, καθώς κατά τη κρίση του θεράποντα ιατρού του έχριζε να παραμείνει εκτός της υπηρεσίας του.

Επειδή ο προσφεύγων υπέβαλε εκπρόθεσμα στις 10/05/2018 την με αρ. ………/2018 μηδενική περιοδική δήλωση ΦΠΑ φορολογικής περιόδου από 20/03/2018 έως 31/03/2018, ενώ σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις όφειλε να την είχε υποβάλει μέχρι τις 30/04/2018.

Επειδή ωστόσο, σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά, όπως αυτά προκύπτουν από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, συντρέχουν στο πρόσωπο του προσφεύγοντος λόγοι ανωτέρας βίας, εξαιτίας των οποίων παρακωλύθηκε ο προσφεύγων να προβεί στην οφειλόμενη ενέργεια εντός της οριζόμενης προθεσμίας, καθόσον η νοσηλεία του στην Ψυχιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας που είχε και ως συνέπεια την εν συνεχεία χορηγούμενη αναρρωτική άδεια, ήταν γεγονός εξαιρετικά σοβαρό και απρόβλεπτο, το οποίο δεν μπορούσε να προληφθεί ή να αποτραπεί. Επομένως συντρέχουν αθροιστικά στο πρόσωπό του σοβαροί

λόγοι υγείας, οι οποίοι συγχωρούν την ολιγοήμερη καθυστέρηση υποβολής της ως άνω δήλωσης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 28/06/2018 και με αριθ. πρωτ. ……..ενδικοφανούς προσφυγής του …………….. του …………., ΑΦΜ ………….και την ακύρωση της υπ’ αριθ. ……-……../30-05-2018 πράξης επιβολής προστίμου (άρθρου 54 του Ν. 4174/2013) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Πύργου.

Οριστική φορολογική υποχρέωση του προσφεύγοντος – Καταλογιζόμενο ποσό με την παρούσα απόφαση:

Πρόστιμο άρθρου 54 ν. 4174/2013: 0,00 € (ΜΗΔΕΝ).

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στον υπόχρεο.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος

Διοικητικής Υποστήριξης

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ

η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

(Visited 46 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com