Σύμφωνα με την προκήρυξη στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της εστίασης που:

Print Friendly, PDF & Email

Σύμφωνα με την προκήρυξη στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της εστίασης που:

έχουν κλείσει 3 πλήρεις δωδεκάμηνης διάρκειας διαχειριστικές χρήσεις και για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα επίσημα φορολογικά έντυπα.
κατά το διάστημα των 3 τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων και κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της κατηγορίας 56 της επένδυσης.
έχουν το 2018 κατ’ ελάχιστον 2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας
δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια
πραγματοποιούν επένδυση σε μία μόνο Περιφέρεια.
λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους (π.χ. άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας κλπ.).
δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).
έχουν την ιδιότητα της μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης
λειτουργούν με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ατομική επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4030/2016, Συνεταιρισμός
δεν αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, κατά την έννοια των ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 περίπτωση δ του Κανονισμού 1301/2013 (προβληματικές επιχειρήσεις)
διαθέτουν ή θα δημιουργήσουν μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης υποδομές πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ).
τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ.
δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης.
δεσμεύονται ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων ή 30.000 ευρώ για επιχειρήσεις χονδρικού –λιανικού εμπορίου ή μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες δεν δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα και στην πρωτογενή παραγωγή αλιευμάτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη)
υποβάλλουν μία και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

Για τον έλεγχο επιλεξιμότητας των ΚΑΔ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με εμάς.

(Visited 15 times, 1 visits today)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com