Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 45857/772/4-10-2017 (Β’ 3534) απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, εφεξής ως: «Πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης 2.000 αμειβόμενων με δελτίο παροχής υπηρεσιών με μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας»

Print Friendly, PDF & Email

Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 45857/772/4-10-2017 (Β’ 3534) απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, εφεξής ως: «Πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης 2.000 αμειβόμενων με δελτίο παροχής υπηρεσιών με μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας».

Αριθμ. οικ. 55248/1295

(ΦΕΚ Β΄ 5398/03.12.2018)

Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 45857/772/4-10-2017 (Β’ 3534) απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, εφεξής ως: «Πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης 2.000 αμειβόμενων με δελτίο παροχής υπηρεσιών με μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α’ 152),

2. το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων» (A’ 70),

3. το άρθρο 25 του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α’ 88),

4. τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 258),

5. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

6. την παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 29),

7. τον Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και ιδίως την παρ. 1δ του άρθρου 41 και το άρθρο 90,

8. τον Κανονισμό ΕΕ αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας,

9. την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145),

10. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

11. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),

12. το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116),

13. το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210),

14. το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 37),

15. την αριθμ. Υ6/28-02-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση μίας (1) θέσης Υφυπουργού στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Β’ 695),

16. την αριθμ. Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168),

17. την αριθμ. οικ. 13471/4878/02-03-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Ηλιόπουλο» (Β΄ 814),

18. την αριθμ. 45857/772/04-10-2017 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης 40.000 αμειβόμενων με δελτίο παροχής υπηρεσιών με μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας» (Β’ 3534),

19. το αριθμ. 37571/07-06-2018 έγγραφο του ΟΑΕΔ με το οποίο διαβιβάστηκε η αριθμ. 1752/41/05-06-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού,

20. το αριθμ. 59873/6-9-2018 έγγραφο του ΟΑΕΔ με το οποίο διαβιβάστηκε η αριθμ. 2837/4-9-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού,

21. την αριθμ. 35793/1064/18-07-2018 απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ περί ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΣΣ9465Θ1Ω-ΡΦ5),

22. την αριθμ. 54662/09-08-2018 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ,

23. την αριθμ. 5627/31-07-2018 απόφαση πολυετούς υποχρέωσης και δέσμευσης πίστωσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης του ΟΑΕΔ Π.Δ. Αττικής και Νήσων (ΑΔΑ: ΩΡΓΠ4691Ω2-2ΗΧ),

24. την αριθμ. 6970/06-08-2018 απόφαση πολυετούς υποχρέωσης και δέσμευσης πίστωσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης του ΟΑΕΔ Π.Δ. Αν. Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΑ: ΩΝΨΨ4691Ω2-6ΓΝ),

25. την αριθμ. 8615/08-08-2018 απόφαση πολυετούς υποχρέωσης και δέσμευσης πίστωσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης του ΟΑΕΔ Π.Δ. Θεσσαλίας (ΑΔΑ: ΩΘΘΨ4691Ω2-Θ6Ω),

26. την αριθμ. 10148/30-07-2018 απόφαση πολυετούς υποχρέωσης και δέσμευσης πίστωσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης του ΟΑΕΔ Π.Δ. Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΩΝΙΑ4691Ω2-ΝΘΜ),

27. την αριθμ. 4466/30-07-2018 απόφαση πολυετούς υποχρέωσης και δέσμευσης πίστωσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης του ΟΑΕΔ Π.Δ. Κρήτης (ΑΔΑ: ΨΓΝΔ4691Ω2-Π2Φ),

28. την αριθμ. 14286/27-07-2018 απόφαση πολυετούς υποχρέωσης και δέσμευσης πίστωσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης του ΟΑΕΔ Π.Δ. Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΦΥΒ4691Ω2-ΦΚΨ),

29. την αριθμ. 6239/27-07-2018 απόφαση πολυετούς υποχρέωσης και δέσμευσης πίστωσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης του ΟΑΕΔ Π.Δ. Ηπείρου (ΑΔΑ: ΨΞΔΣ4691Ω2-ΤΔ6),

30. την αριθμ. 35384/2899/26-06-2018 εισήγηση της Γενικής Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

31. την πορεία υλοποίησης του προγράμματος, την ανάγκη αναδιαμόρφωσης και ανακατανομής των προϋπολογισθεισών δαπανών κατ’ έτος έως το 2020 καθώς και την ανάγκη ύπαρξης ανοιχτών προγραμμάτων προώθησης της απασχόλησης,

32. την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών και συγκεκριμένα της εφαρμογής ενιαίας διαδικασίας καταβολής επιχορήγησης και διενέργειας επαληθεύσεων τήρησης των όρων των προγραμμάτων, με στόχο την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των προγραμμάτων απασχόλησης,

33. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ, αντίθετα επέρχεται μείωση της δαπάνης σε σχέση με την αριθμ. 45857/772/04-10-2017 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 3534), η οποία πλέον ανέρχεται μέχρι του ποσού των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000 €) και θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον ΚΑΕ 2493 «Επιχορηγήσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας» του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ και θα κατανεμηθεί ανά έτος ως εξής:

Για το έτος 2018: 300.000,00 ευρώ περίπου

Για το έτος 2019: 2.000.000,00 ευρώ περίπου

Για το έτος 2020: 7.700.000,00 ευρώ περίπου,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της αριθμ. οικ. 45857/772/04-10-2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 3534) που αφορά το «Πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης 40.000 αμειβόμενων με δελτίο παροχής υπηρεσιών με μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας», το οποίο εφεξής θα ονομάζεται «Πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης 2.000 αμειβόμενων με δελτίο παροχής υπηρεσιών με μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας», ως εξής:

Α. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 τροποποιείται ως εξής:

«Σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση της ενίσχυσης της απασχόλησης 2.000 αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, με μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων Υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με την επιχορήγηση της εργοδοτικής εισφοράς, με κίνητρο την ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της διατήρησης των θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών».

Β. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 τροποποιείται ως εξής:

«1. Για την υλοποίηση του προγράμματος προκαλείται δαπάνη ύψους έως 10.000.000,00 ευρώ η οποία θα καλυφθεί αποκλειστικά από τον πόρο του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων του άρθρου 44 παρ. 2 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152Α΄), σε βάρος των πιστώσεων στον ΚΑΕ 2493 του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ για τα έτη 2018-2020. Η δαπάνη κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:

Για το έτος 2018: 300.000,00 ευρώ περίπου

Για το έτος 2019: 2.000.000,00 ευρώ περίπου

Για το έτος 2020: 7.700.000,00 ευρώ περίπου.

α. Η κατανομή των δαπανών ανά έτος διενεργείται προϋπολογιστικά λαμβάνοντας υπ’ όψιν το συνολικό αριθμό των Υπηρεσιών (Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης-ΚΠΑ2) που θα υλοποιήσουν το έργο και το κόστος ανά Περιφερειακή Διεύθυνση με βάση τις Υπηρεσίες αρμοδιότητάς της.

β. Οι δύο κλάδοι του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152), θα συμμετέχουν κατά 50% στη δαπάνη του προγράμματος.».

Γ. Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 8

Διαδικασία καταβολής επιχορήγησης – επαληθεύσεις

1. Υποβολή αίτησης για καταβολή επιχορήγησης Η επιχείρηση υποβάλλει, εντός ενενήντα (90) ημερών, από τη λήξη κάθε διμήνου απασχόλησης, αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά για καταβολή της επιχορήγησης, στο Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ2 της έδρας ή του υποκαταστήματος όπου απασχολείται ο επιχορηγούμενος εργαζόμενος.

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλει η επιχείρηση είναι τα εξής:

i. Έντυπη Κατάσταση (έντυπο Β) η οποία περιλαμβάνει τις τρέχουσες μισθολογικές καταστάσεις με την ανάλυση των εργοδοτικών εισφορών με τα εξής στοιχεία:

α. Το ονοματεπώνυμο των επιχορηγουμένων βάσει του προγράμματος,

β. Α.Μ.Κ.Α και Α.Μ.Ε.Φ.Κ.Α. επιχορηγουμένων,

γ. την ημερομηνία πρόσληψής τους,

δ. την ημερομηνία γέννησής τους,

ε. τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα,

στ. το συνολικό μηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ο εργαζόμενος, το οποίο δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή ημερομίσθιο,

ζ. στήλη της υπεύθυνης δήλωσης με τις υπογραφές των επιχορηγουμένων ότι απασχολήθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση.

ii. Παραστατικά/αποδεικτικά πληρωμής μισθοδοσίας των επιχορηγούμενων για το αιτούμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρ. 38 του ν. 4387/2016 (Α’ 85).

iii. Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενες με υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι αληθή.

iv. Παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα. Όταν η επιχείρηση έχει προβεί σε ρύθμιση των οφειλών της προς το ΕΦΚΑ ή το ΕΤΕΑΕΠ, για να είναι δυνατή η καταβολή της επιχορήγησης θα πρέπει η ρύθμιση να προσκομισθεί, στην απόφαση ρύθμισης να συμπεριλαμβάνεται το κρίσιμο χρονικό διάστημα και οι δόσεις της ρύθμισης να καταβάλλονται κανονικά. Εάν κριθεί απαραίτητο ότι τα παραπάνω στοιχεία χρήζουν περαιτέρω έρευνας, ενδείκνυται να διασταυρωθούν και με το ΕΦΚΑ ή το ΕΤΕΑΕΠ.

v. Αντίγραφο του τελευταίου δελτίου παροχής υπηρεσιών που εξέδωσε ο επιχορηγούμενος πριν τη μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

vi. Αντίγραφο πίνακα προσωπικού και αναγγελίας πρόσληψης που έχουν υποβληθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (Έντυπο Ε4 – πίνακας προσωπικού) καθώς και το Ενιαίο Έντυπο Ε3 της πρόσληψης του επιχορηγούμενου (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης). Τα ανωτέρω έντυπα αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ), στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (μόνο κατά την πρώτη αίτηση καταβολής της επιχορήγησης και σε περίπτωση αντικαταστάσεων).

vii. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης με λογαριασμό ΙΒΑΝ, στο οποίο θα εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο της δικαιούχου επιχείρησης εργοδότη (μόνο κατά την πρώτη αίτηση καταβολής της επιχορήγησης).

viii. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (μόνο κατά την πρώτη αίτηση καταβολής της επιχορήγησης).

Τα ανωτέρω υποβάλλονται και για το χρονικό διάστημα της δέσμευσης πλην του εντύπου Β.

2. Επαληθεύσεις

1. Διοικητική Επαλήθευση – Καταβολή επιχορήγησης Μετά την υποβολή της αίτησης για καταβολή της επιχορήγησης, το Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ2 προβαίνει άμεσα σε διοικητική επαλήθευση των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί με το αίτημα του δικαιούχου.

Μετά το πέρας της επαλήθευσης συντάσσεται έκθεση διοικητικής επαλήθευσης και ενημερώνεται σχετικά ο δικαιούχος.

Στη συνέχεια ο προϊστάμενος του ΚΠΑ2 προβαίνει στην έκδοση σχετικής απόφασης (έγκρισης ή απόρριψης καταβολής επιχορήγησης).

Εάν απορριφθεί η αξίωση για το αιτούμενο χρονικό διάστημα, λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της αίτησης ή και των δικαιολογητικών, ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 με απόφασή του θα προβαίνει στη μη καταβολή του συγκεκριμένου ποσού.

Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά τριάντα (30) ημέρες, ύστερα από αίτηση της επιχείρησης στην υπηρεσία και έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου του ΚΠΑ2.

2. Επιτόπια επαλήθευση

Για την αποτελεσματική παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, διενεργούνται τουλάχιστον δύο επιτόπιες επαληθεύσεις.

Οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ στην έδρα ή στο υποκατάστημα της επιχείρησης όπου θα απασχοληθεί ο επιχορηγούμενος εργαζόμενος καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και σε οποιαδήποτε στάδιο υλοποίησής του. Επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται και για το δεσμευόμενο, μη επιχορηγούμενο προσωπικό της επιχείρησης.

Επιπλέον επιτόπιες επαληθεύσεις (πέραν των δύο) δύναται να διενεργηθούν κατά τη συνολική διάρκεια του προγράμματος (επιχορήγηση και δέσμευση), όταν κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος.

Για τις επαληθεύσεις λαμβάνονται υπόψη το ισχύον εθνικό και ενωσιακό πλαίσιο καθώς και η πρόσκληση.

Μετά το πέρας της επαλήθευσης συντάσσεται έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης και ενημερώνεται σχετικά ο δικαιούχος.

Η ανάθεση των ελέγχων γίνεται με απόφαση από τα αρμόδια Τμήματα Διοικητικών Υπηρεσιών των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων, σύμφωνα με τη με αριθμ. 1952/39/15-07-2016 απόφαση του Δ.Σ. όπως ισχύει, σε ελεγκτές προκειμένου να διαπιστωθεί αν η επιχείρηση τηρεί τους όρους του προγράμματος (λειτουργία της επιχείρησης, απασχόληση του επιχορηγούμενου και μη προσωπικού κ.λπ.).

Οι επαληθεύσεις του προγράμματος διενεργούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι ελεγχόμενοι δικαιούχοι υποχρεούνται:

α. να διατηρούν τα σχετικά παραστατικά σε διακριτό φάκελο προκειμένου να ελέγχονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους /ελεγκτές και να διαπιστώνεται η τήρηση ή μη των όρων του προγράμματος,

β. να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4144/2013,

γ. να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ελέγχους και την παροχή σε αυτά όλων των δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται,

δ. να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος de minimis (Καν. 1407/2013).

Επισημαίνεται ότι δυνάμει του Κανονισμού 1407/13 (άρθρο 6 παρ. 4), τα κράτη μέλη καταγράφουν και συγκεντρώνουν όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με την εφαρμογή του εν λόγω Κανονισμού. Τα εν λόγω αρχεία περιέχουν όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να αποδειχθεί ότι έχουν τηρηθεί οι όροι του Κανονισμού.

Τα αρχεία που αφορούν καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος σημασίας πρέπει να διατηρούνται επί (δέκα) 10 οικονομικά έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος. Η ανωτέρω δεκαετής υποχρέωση τήρησης των αρχείων και εγγράφων δεν αφορά μόνον στις ελεγχόμενες επιχειρήσεις αλλά επίσης αποτελεί και αντίστοιχη υποχρέωση της χορηγούσας Αρχής (ΟΑΕΔ) να παράσχει τα εν λόγω αρχεία και έγγραφα, για όλες τις επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, σε περίπτωση που αιτηθούν σχετικά οι υπηρεσίες της Ε. Επιτροπής.

3. Υποβολή αντιρρήσεων

Όταν κατά την επαλήθευση (επιτόπια ή διοικητική) διαπιστώνεται παρατυπία, αυτή καταγράφεται στη σχετική έκθεση επαλήθευσης που συντάσσεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΟΑΕΔ με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν.

Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει τις αντιρρήσεις του, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή από αυτόν της έκθεσης επιτόπιας ή διοικητικής επαλήθευσης.

Οι αντιρρήσεις εξετάζονται άμεσα από τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ2, ο οποίος και εκδίδει σχετική απόφαση επί των αντιρρήσεων.

Εάν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις, ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 εκδίδει σχετική απόφαση αποδοχής των αντιρρήσεων. Εάν ο δικαιούχος δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα τις αντιρρήσεις του ή ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 δεν τις αποδέχεται, εκδίδεται σχετική απόφαση (ανάκληση, διακοπή με αναζήτηση, απόρριψη αξίωσης για καταβολή της επιχορήγησης κ.λπ.), η οποία κοινοποιείται στο δικαιούχο. Κατά της απόφασης, ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.».

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της αριθμ. 45857/772/4-10-2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 3534).

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός

Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

(Visited 11 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com