Λειτουργία, τήρηση, επικαιροποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος «Ηλεκτρονική Πολεοδομία».

Print Friendly, PDF & Email

Λειτουργία, τήρηση, επικαιροποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος «Ηλεκτρονική Πολεοδομία».

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/73705/670

(ΦΕΚ Β΄ 5045/13.11.2018)

Λειτουργία, τήρηση, επικαιροποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος «Ηλεκτρονική Πολεοδομία».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2) Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 “Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, … Μετονομασία … του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,…” (Α΄ 114).

3) Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 “Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών” (Α΄ 210).

4) Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 “Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)” (Α΄ 160).

5) Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/18877/1096/29.03.2018 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας “Εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Υπουργού”, του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και “Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας … στο Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, …, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους τμημάτων και των Αυτοτελών τμημάτων και τους Προϊσταμένους Μονάδων των Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑΥΠΕΝ” (Β΄ 1228).

6) Τις διατάξεις του ν. 4280/2014 “Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση – Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.” (Α΄ 159).

7) Τις διατάξεις του ν. 4447/2016 “Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις” (Α΄ 241).

8) Τις διατάξεις του ν. 4495/2017 “Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.” (Α΄ 167) και ιδίως το άρθρο 124 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 45 του ν. 4546/2018 (Α΄ 101).

9) Την αριθμ. 73813/6630/Β606/05.08.1994 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων “Καθορισμός αμοιβών και προδιαγραφών πολεοδομικών μελετών επέκτασης αναθεώρησης Α΄ και Β΄ κατοικίας οικισμών με πληθυσμό περισσότερο από 2.000 κατοίκους, ειδικών αμιγών επαγγελματικών χρήσεων, καθώς και οικισμών με πληθυσμό λιγότερο από 2.000 κατοίκους” (Β΄ 606).

10) Την αριθμ. 5731/1146/23.02.2000 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων “Τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης πολεοδομικών μελετών και αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση αυτών” (Β΄ 329).

11) Την αριθμ. 9572/1845/06.04.2000 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων “Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών” (Δ΄ 209).

12) Την αριθμ. 12707/22.04.2016 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας “Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης καταλληλότητας του άρθρου 4 του ν. 4280/2014 ….” (Β΄ 1308).

13) Την αριθμ. 27016/06.06.2017 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας “Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (Τ.Χ.Σ.) του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241)” (Β΄ 1975).

14) Την αριθμ. 27022/06.06.2017 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας “Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241)” (Β΄ 1976).

15) Την αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ/β/οικ.28601/1152/28.06.2004 εγκύκλιο 47 της ΔΤΕ-ΥΠΕΧΩΔΕ “Οδηγίες και Επισημάνσεις για την πληρότητα των εγκρινόμενων πολεοδομικών μελετών προκειμένου να αποσταλούν προς Δημοσίευση”.

16) Τις διατάξεις του ν. 3882/2010 “Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. …” και ιδίως τις παρ. 1-4 του άρθρου 32 “Ψηφιακή αποτύπωση εγγράφων” αυτού (Α΄ 166).

17) Τις διατάξεις του ν. 4305/2014 “Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα” (Α΄ 237).

18) Την αριθμ. Φ.40.4/1/989/10.04.2012 απόφαση του Υφυπουργού Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης “Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης” (Β΄ 1301).

19) Την αριθμ. Φ.40.4/3/1031/23.04.2012 απόφαση του Υφυπουργού Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης “Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο” (Β΄ 1317).

20) Την αριθμ. Φ.60/86/1435/13.06.2012 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης “Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης ψηφιακών πιστοποιητικών καθώς και ανάκτησης του ψηφιακού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης μέσω των ΚΕΠ (Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών) ως Εντεταλμένων Γραφείων” (Β΄ 1876).

21) Την αριθμ. Φ.40.4/163/07.02.2013 απόφαση του Υφυπουργού Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης “Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του συστήματος για τη γνωστοποίηση, εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙΔ με χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα και των φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ” (Β΄ 401).

22) Το από 28.12.2016 Κείμενο Στρατηγικής της Γ.Γ. Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

23) Την “Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016 – 2021”.

24) Το από 18.01.2018 μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του ΥΠ.Ε.Ν. και του ΥΠ.ΕΣ. για τη λειτουργία του έργου «Ηλεκτρονική Πολεοδομία».

25) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

1. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη λειτουργία, τήρηση, επικαιροποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) υπό τον τίτλο “Ηλεκτρονική Πολεοδομία”, το οποίο αφορά στα πολεοδομικά δεδομένα της χώρας και περιλαμβάνει τα δημόσια γεωχωρικά δεδομένα που παράγονται από τις διαδικασίες του ρυθμιστικού χωρικού σχεδιασμού (πολεοδομικού σχεδιασμού) και της εφαρμογής του και έχουν θεσμική και κανονιστική ισχύ γενικά, ειδικά ή τοπικά στην ελληνική επικράτεια.

2. Για τους σκοπούς της προηγούμενης παραγράφου:

α) καθορίζεται μια πάγια και ενιαία διαδικασία συντήρησης και ενημέρωσης του πληροφοριακού συστήματος,

β) ορίζονται οι φορείς που συμμετέχουν στην ως άνω διαδικασία, το υποχρεωτικό της συμμετοχής τους και ο τρόπος συνεργασίας τους,

γ) ορίζεται το υποχρεωτικό της χρήσης και αξιοποίησης των πληροφοριακών εργαλείων που προκύπτουν από την λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος και

δ) ρυθμίζεται κάθε άλλο ζήτημα που αφορά την πλήρη αξιοποίηση και τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος και των εφαρμογών του ώστε να διασφαλίζεται ιχνηλασιμότητα και διαφάνεια.

3. Για την εφαρμογή των σκοπών της παρούσας εκδίδονται, με μέριμνα της καθ” ύλην αρμόδιας υπηρεσίας του Υ.Π.ΕΝ., τεχνικές εγκύκλιοι, οδηγίες και εγχειρίδια, οι οποίες ρυθμίζουν ειδικότερα θέματα – όπως αυτά αναλύονται στην παρούσα – και επικαιροποιούνται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις εθνικές και διεθνείς απαιτήσεις και εξελίξεις.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στα γεωχωρικά και λοιπά δεδομένα που παράγονται από τις διαδικασίες του ρυθμιστικού χωρικού σχεδιασμού και της εφαρμογής του και αφορά στον έλεγχο και τη ψηφιακή απόδοση σε διαθέσιμα ψηφιακά υπόβαθρα των δικαιολογητικών και στοιχείων για την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων από φορείς της Κεντρικής και Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και από φορείς της Αυτοδιοίκησης, όπως:

α) Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.), Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.), Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (Σ.Ο.Α.Π.), Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) και Σχέδια άλλων Ζωνών (π.χ. Ζ.Ε.Π., Ζ.Α.Α., Ζ.Ε.Ε., Ζ.Υ.Σ. κτλ).

β) Εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή σχέδια πόλης ή πολεοδομικά σχέδια ή εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες και λοιπές πολεοδομικές ρυθμίσεις (π.χ. Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης – Π.Ε.Ρ.ΠΟ., Περιοχές Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ιδιωτικής Πολεοδόμησης – Π.Π.Α.Ι.Π., τοπικά ρυμοτομικά, πολεοδομικά σχέδια στο πλαίσιο ειδικών νομοθετικών ρυθμίσεων όπως Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. – Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. κτλ), οριοθετήσεις οικισμών.

γ) Πράξεις καθορισμού χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης.

δ) Πράξεις αναγνώρισης οδού ως προϋφισταμένης του έτους 1923 σε εντός σχεδίου περιοχές και κύρωσης δικτύου κοινόχρηστων χώρων οικισμών.

ε) Τοπικά Χωρικά Σχέδια (Τ.Χ.Σ.), Ειδικά Χωρικά Σχέδια (Ε.Χ.Σ.) και Πολεοδομικά Σχέδια Εφαρμογής του ν. 4447/2016.

στ) Τροποποιήσεις, αναθεωρήσεις και διορθωτικές πράξεις όλων των παραπάνω.

2. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται σε όλα τα διακριτά στάδια υποβολής, απόφασης συλλογικού οργάνου ή γνωμοδότησης τεχνικού συμβουλίου, έκδοσης και δημοσίευσης διοικητικής πράξης που αφορά στο ρυθμιστικό χωρικό σχεδιασμό.

Άρθρο 3

Ορισμοί και Λειτουργίες

1. Το “Ηλεκτρονική Πολεοδομία”, εφεξής το “Σύστημα”, αποτελεί ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την τήρηση των δεδομένων που παράγονται από τις διαδικασίες του ρυθμιστικού χωρικού σχεδιασμού και της εφαρμογής του και έχουν θεσμική και κανονιστική ισχύ γενικά, ειδικά ή τοπικά στην ελληνική επικράτεια.

2. Το Σύστημα συμμορφώνεται με τους υποχρεωτικούς κανόνες και πρότυπα σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων και διαδικτυακών τόπων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Παραρτήματος Ι της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (Β΄ 1301) “Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» και του π.δ. 25/2014 (Α΄ 44) «Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων”.

3. Το Σύστημα αξιοποιεί τις δημόσιες υποδομές υπολογιστικού νέφους (Cloud) και αντίστοιχες υπηρεσίες “Cloud computing” του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (Government Cloud ή G-Cloud) για την φιλοξενία των απαραίτητων δεδομένων και εφαρμογών και για την παροχή των προβλεπόμενων στην παρούσα απόφαση ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

4. Το Σύστημα αναλύεται σε ένα σύνολο διακριτών λειτουργιών στις οποίες περιλαμβάνονται κατ” ελάχιστον οι ακόλουθες:

α) Χωρική Βάση Πολεοδομικών Δεδομένων, έως το επίπεδο του Οικοδομικού Τετραγώνου για τις εντός σχεδίου περιοχές και κατάλληλων πολυγώνων για τις εντός ορίων οικισμών περιοχές και τις εκτός σχεδίου περιοχές, σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.

β) Εφαρμογές για την αναζήτηση, απεικόνιση, τηλεφόρτωση, μετασχηματισμό και επίκληση των πολεοδομικών δεδομένων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 3882/2010.

γ) Εφαρμογή για την καταχώρηση και επικαιροποίηση των γεωχωρικών δεδομένων των πράξεων του ρυθμιστικού χωρικού σχεδιασμού.

δ) Εφαρμογή για την υποστήριξη των διαδικασιών διόρθωσης και συμπλήρωσης των ήδη καταχωρημένων στο Σύστημα γεωχωρικών δεδομένων των πράξεων του ρυθμιστικού χωρικού σχεδιασμού.

ε) Εφαρμογή για τη διαβαθμισμένη πρόσβαση των χρηστών, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους ρόλους και αρμοδιότητες τους, σε υπηρεσίες και σε υποσυστήματα του Συστήματος.

στ) Εφαρμογή για τη μετατροπή των γεωχωρικών δεδομένων σε ψηφιακό αρχείο μορφής GML (Geography Markup Language), σύμφωνα με ανοικτά πρότυπα ανταλλαγής και με προκαθορισμένη δομή.

5. Το σύστημα επεκτείνεται προκειμένου να περιλαμβάνει τις διαδικασίες καταχώρισης όλων των ενεργειών και πληροφοριών για όλα τα διακριτά στάδια υποβολής, απόφασης συλλογικού οργάνου ή γνωμοδότησης τεχνικού συμβουλίου, έκδοσης και δημοσίευσης διοικητικής πράξης που αφορά στο ρυθμιστικό χωρικό σχεδιασμό. Η ανωτέρω επέκταση του Συστήματος αποτελεί το υποσύστημα διαχείρισης των ροών εργασίας (workflows), εφεξής το “Υποσύστημα”.

6. Το Υποσύστημα αναλύεται σε ένα σύνολο διακριτών λειτουργιών και περιλαμβάνει κατ” ελάχιστον τις ακόλουθες εφαρμογές:

α) Εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή, διακίνηση και διαχείριση των παραγόμενων από τις μελέτες του ρυθμιστικού χωρικού σχεδιασμού γεωχωρικών δεδομένων.

β) Εφαρμογή για τη θέαση της ροής των εργασιών για την έγκριση των σχετικών διοικητικών πράξεων, ώστε ανά πάσα χρονική στιγμή το στάδιο προόδου της διαδικασίας, ο αρμόδιος χειριστής (φυσικό πρόσωπο) και οι τυχόν εγκριτικές αποφάσεις να είναι διαθέσιμες μέσω του διαδικτύου προς κάθε ενδιαφερόμενο.

γ) Εφαρμογή για την χρονοσήμανση με σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση, η οποία διαβιβάζεται στον χρήστη μέσω του Συστήματος και η οποία επέχει θέση εγγράφου βέβαιης χρονολογίας για την τήρηση τυχόν προθεσμιών.

Οι ως άνω εφαρμογές (α) έως (γ) δύναται να υλοποιούνται και να αποδίδονται σε χρήση σταδιακά και, σε κάθε περίπτωση, αρχής γενομένης από την (α).

7. Με πράξη της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού του Υ.Π.ΕΝ. διαπιστώνεται η ολοκλήρωση και η έναρξη λειτουργίας των εφαρμογών του Υποσυστήματος.

8. Τα τηρούμενα δεδομένα στο Σύστημα, από κοινού με τα μεταδεδομένα και τις υπηρεσίες επεξεργασίας τους, διασυνδέονται με όρους διαλειτουργικότητας, με τα πληροφοριακά συστήματα του Υ.Π.ΕΝ. και άλλων δημόσιων φορέων μέσω διαδικτύου για την παροχή γεωχωρικής πληροφορίας, ιδίως ως προς:

α) τις περιοχές που υπάγονται σε ειδικά νομικά καθεστώτα προστασίας (εκτάσεις χαρακτηρισμένες ή υποκείμενες σε διαχείριση σε ένα πλαίσιο διεθνούς, κοινοτικού και εθνικού δικαίου για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων διατήρησης, όπως χώροι αρχαιολογικού ή ιστορικού ενδιαφέροντος, περιοχές υπαγόμενες στο εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών του ν. 3937/2011, δάση και δασικές εκτάσεις, αιγιαλός και παραλία, ποταμοί – λίμνες – υδατορέματα),

β) τα χαρτογραφικά υπόβαθρα, τα γεωαναφερόμενα δεδομένα από εικόνες της επιφάνειας της γης και τα γεωτεμάχια κτηματολογίου,

γ) τα όρια των διοικητικών ενοτήτων,

δ) τα υδρογραφικά και γεωλογικά στοιχεία,

ε) τα εγκεκριμένα δίκτυα οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών,

στ) τα ενεργειακά δίκτυα ηλεκτρισμού και αερίου,

ζ) τα γεωχωρικά δεδομένα που παράγονται από τις διαδικασίες του στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού (χωροταξικού σχεδιασμού) και έχουν θεσμική και κανονιστική ισχύ.

9. Στην εφαρμογή της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 4 του παρόντος, δύναται να αναπτυχθεί μηχανισμός διασύνδεσης με το σύστημα δημοσίευσης των φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) του Εθνικού Τυπογραφείου (Ε.Τ.) ώστε να είναι εφικτή η αυτόματη ανάρτηση των πράξεων.

Άρθρο 4

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

1. Το Σύστημα παρέχει:

α) Διαδικτυακή πύλη, προσβάσιμη από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.epoleodomia.gov.gr, για την πληροφόρηση του ενδιαφερόμενου κοινού, στην οποία υπάρχει διακριτή περιοχή για την πρόσβαση των εμπλεκόμενων στις διαδικασίες του ρυθμιστικού χωρικού σχεδιασμού φορέων σε υπηρεσίες και σε υποσυστήματα του Συστήματος.

β) Δικτυακές υπηρεσίες αναζήτησης, απεικόνισης, τηλεφόρτωσης, μετασχηματισμού και επίκλησης των πολεοδομικών δεδομένων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του ν. 3882/2010.

γ) Ενημερωτικό υλικό, εγχειρίδια χρήσης, απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις φορέων και πολιτών και κάθε απαραίτητη πληροφορία για τη διευκόλυνση των φορέων κατά την ένταξή τους στο σύστημα και στις εφαρμογές του.

2. Στις αρμόδιες για την προώθηση και έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων δημόσιες αρχές, παρέχεται μέσω του Συστήματος η δυνατότητα:

α) Ελέγχου της συμβατότητας και ορθότητας της δομής και του περιεχόμενου και γεωμετρίας των δεδομένων των υποβαλλόμενων ψηφιακών GML αρχείων, β) Χορήγησης σχετικών αποδεικτικών (αναφορών και ειδοποιήσεων), μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών και εργαλείων του πληροφοριακού συστήματος, περί συμμόρφωσης των υποβαλλόμενων γεωχωρικών δεδομένων και μεταδεδομένων με τις ισχύουσες προδιαγραφές, ασφαλούς ενημέρωσης της βάσης δεδομένων και έγκυρης και έγκαιρης δημοσίευσης των δεδομένων κάθε πράξης σε κοινή θέαση και χρήση.

Άρθρο 5

Διαδικασίες συντήρησης και ενημέρωσης του Συστήματος

1. Για την τήρηση του Συστήματος, απαιτείται η αμελλητί επικαιροποίηση του Συστήματος με την εισαγωγή κάθε διοικητικής πράξης που εκδίδεται και θεσμοθετεί πολεοδομική πληροφορία, με ευθύνη της υπηρεσίας που μεριμνά για την έγκριση της πράξης. Η επικαιροποίηση του Συστήματος επιτυγχάνεται:

α) με την καταχώριση της νέας πράξης και των συνοδευτικών αυτής ψηφιακών δεδομένων στη βάση δεδομένων του Συστήματος και

β) με την ενημέρωση της βάσης δεδομένων του Συστήματος λόγω των νέων δεδομένων που τυχόν εισάγει ή λόγω των τροποποιήσεων που τυχόν επιφέρει η νέα πράξη στα υφιστάμενα δεδομένα.

2. Η επικαιροποίηση του Συστήματος αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση, εκδιδόμενη από την υπηρεσία που μεριμνά για την έγκριση της πράξης, η οποία συνοδεύει υποχρεωτικά την πράξη κατά την αποστολή της για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.

3. Το Σύστημα ενημερώνεται για τη δημοσίευση της πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τότε μόνο η πράξη τίθεται σε κοινή θέαση.

Άρθρο 6

Χρήση και αξιοποίηση των εργαλείων του Συστήματος

Τα εργαλεία που παρέχει το Σύστημα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά για τη συντήρηση και ενημέρωση του σε όλα τα στάδια από την εκκίνηση της διαδικασίας για την έκδοση διοικητικής πράξης που αφορά στο ρυθμιστικό χωρικό σχεδιασμό έως τη δημοσίευσή της ως ακολούθως:

1. Οι αναθέτουσες Αρχές (φορείς της Κεντρικής και Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης) προβαίνουν, κατόπιν έγκρισης σχετικού αιτήματος προς τη Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος, σε μεταφόρτωση των πολεοδομικών δεδομένων από το Σύστημα σε ψηφιακό αρχείο μορφής GML και τα διαθέτουν στον ανάδοχο – μελετητή για την εκπόνηση μελέτης που αφορά στο ρυθμιστικό χωρικό σχεδιασμό και την προετοιμασία των νέων ψηφιακών αρχείων.

2. Με την υποβολή της μελέτης, η αρμόδια για την εισήγηση της πράξης – σε συλλογικό όργανο (π.χ. Δημοτικό Συμβούλιο) ή τεχνικό συμβούλιο (π.χ. ΣΥΠΟΘΑ) – υπηρεσία προβαίνει αμελλητί σε υποβολή του ψηφιακού αρχείου μορφής GML της μελέτης στο Σύστημα με σκοπό τη διενέργεια τυποποιημένων αυτοματοποιημένων ελέγχων μέσω κατάλληλων διαδικασιών και την έκδοσης αναφοράς.

α) Εάν η αναφορά ελέγχου είναι αρνητική, η μελέτη επιστρέφεται συνοδευόμενη από την αναφορά για περαιτέρω διορθώσεις από το μελετητή.

β) Εάν η αναφορά ελέγχου είναι θετική, η μελέτη προωθείται στο επόμενο στάδιο.

3. Μετά τη λήψη της απόφασης συλλογικού οργάνου ή τη γνωμοδότηση τεχνικού συμβουλίου, η αρμόδια για την εισήγηση της πράξης υπηρεσία δύναται:

α) να προωθήσει τη μελέτη σε επόμενο στάδιο,

β) να προβεί σε ενέργειες και μεταβολές στο ψηφιακό αρχείο της μελέτης, να το οριστικοποιήσει και έπειτα να προωθήσει τη μελέτη σε επόμενο στάδιο,

γ) να διατυπώσει παρατηρήσεις και να επιστρέψει τη μελέτη σε προηγούμενο στάδιο.

4. Όταν εγκριθεί η πράξη, η υπηρεσία που μερίμνησε για την έγκριση προβαίνει:

α) στην καταχώριση της πράξης και των συνοδών αυτής ψηφιακών αρχείων στο Σύστημα,

β) στην ενημέρωση του Συστήματος λόγω των τροποποιήσεων που τυχόν επιφέρει ή των νέων δεδομένων που τυχόν εισάγει και

γ) στην ολοκλήρωση της υποβολής της πράξης στο Σύστημα και την έκδοση σχετικής βεβαίωσης για την αποστολή του στο Εθνικό Τυπογραφείο.

5. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται έλεγχος της νομιμότητας της πράξης από το ΣτΕ, η υπηρεσία που μεριμνά για την έγκριση:

α) ακολουθεί τη διαδικασία των περιπτώσεων (α) και

(β) της παραγράφου 4 του παρόντος πριν την αποστολή της πράξης στο ΣτΕ,

β) μεριμνά για την αποστολή της και γ) ενημερώνει αμελλητί το Σύστημα με τα στοιχεία αποστολής και επιστροφής της πράξης από το ΣτΕ.

6. Η αρμόδια για τη δημοσίευση της πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπηρεσία μεριμνά για την αποστολή της στο Εθνικό Τυπογραφείο και ενημερώνει αμελλητί σχετικά το Σύστημα για την αποστολή, την επιστροφή ή τη δημοσίευσή της.

7. Μετά τη δημοσίευση της πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η υπηρεσία που μεριμνά για την έγκριση της πράξης προβαίνει:

α) σε ενημέρωση της βάσης δεδομένων με τα στοιχεία της δημοσίευσης και

β) στην ανάρτηση των δεδομένων της πράξης σε κοινή θέαση και χρήση.

Άρθρο 7

Διαδικασίες διόρθωσης και συμπλήρωσης

της βάσης δεδομένων

1. Διαπιστωμένες ελλείψεις σε συνοδά των πράξεων διαγράμματα βεβαιώνονται από τις Υ.ΔΟΜ. επί καταλόγου, ο οποίος περιλαμβάνει τους αριθμούς των σχετικών με την περιοχή χωρικής τους αρμοδιότητας ΦΕΚ και αποστέλλεται σε αυτές με μέριμνα της Διεύθυνσης Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος, εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία αποστολής του.

2. Τυχόν σφάλματα και ελλείψεις στα γεωχωρικά δεδομένα (γεωγραφικά και περιγραφικά), όπως αυτά παρουσιάζονται στη διαδικτυακή πύλη του Συστήματος, δύναται να αποκαθίστανται ως εξής:

α) Κάθε φορά που απαιτείται η θεώρηση αποσπάσματος περιοχής ως προς τους όρους και περιορισμούς δόμησης για τη σύνταξη μελέτης που αφορά στο ρυθμιστικό χωρικό σχεδιασμό, η αρμόδια Υ.ΔΟΜ. αντιπαραβάλλει το απόσπασμα με την περιοχή ενδιαφέροντος ως προς τα γεωγραφικά και τα περιγραφικά γεωχωρικά δεδομένα, όπως αυτή αναρτάται σε κοινή θέαση στη διαδικτυακή πύλη του Συστήματος και προβαίνει:

αα) Σε περίπτωση ταύτισης των τηρούμενων στο αρχείο της δεδομένων με εκείνα του Συστήματος, στην έκδοση της σχετικής βεβαίωσης ή θεώρηση, η οποία φέρει υποχρεωτικά σήμανση περί ταύτισης.

ββ) Σε περίπτωση μη ταύτισης, στην έκδοση της βεβαίωσης ή θεώρηση, η οποία φέρει υποχρεωτικά σήμανση περί μη ταύτισης, τη σύνταξη σχετικής έκθεσης και την υποβολή της μαζί με το σχετικό απόσπασμα στο Σύστημα.

γγ) Σε περίπτωση σφάλματος στη δημοσιευμένη πράξη, σε εκκίνηση της διαδικασίας επανέγκρισης σχεδίου κατά τις κείμενες διατάξεις.

β) Σε περίπτωση μη ταύτισης, η Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. ελέγχει τα υποβληθέντα στοιχεία σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υ.Π.ΕΝ. – κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του οργανισμού του Υπουργείου και της κείμενης νομοθεσίας – και ενημερώνει τη βάση δεδομένων του Συστήματος.

Άρθρο 8

Δικαιώματα χρήσης, διαδικασία εγγραφής και τρόπος πρόσβασης

1. Χρήστες του Συστήματος είναι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και φορείς της Κεντρικής και Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και φορείς της Αυτοδιοίκησης. Ειδικά για το σύνολο των φορέων του δημόσιου τομέα, χρήστες είναι οι εμπλεκόμενοι με τις διαδικασίες του πολεοδομικού (ρυθμιστικού) σχεδιασμού υπάλληλοι των φορέων αυτών, οι οποίοι χρησιμοποιούν το Σύστημα στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους.

2. Το Σύστημα υποστηρίζει διαβαθμισμένη πρόσβαση με την απόδοση διαφορετικών δικαιωμάτων χρήσης στις αντίστοιχες κατηγορίες χρηστών σύμφωνα με τα παρακάτω:

α) Απλοί χρήστες: Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει φυσικά και νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να πληροφορηθούν για το ρυθμιστικό χωρικό σχεδιασμό. Η πρόσβαση τους στο Σύστημα πραγματοποιείται χωρίς να απαιτείται αυθεντικοποίηση. Οι ανωτέρω χρήστες έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο της διαδικτυακής πύλης, στον οποίο παρέχονται υπηρεσίες αναζήτησης και επισκόπησης των γεωχωρικών δεδομένων των πράξεων του ρυθμιστικού χωρικού σχεδιασμού, ενημερωτικό υλικό, κάθε πληροφορία που κρίνεται απαραίτητη για την πρόσβαση και χρήση του Συστήματος, καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις φορέων και πολιτών.

β) Πιστοποιημένοι χρήστες: Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει τους εμπλεκόμενους με τις διαδικασίες του πολεοδομικού (ρυθμιστικού) σχεδιασμού υπαλλήλους των φορέων της Κεντρικής και Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι χρησιμοποιούν το Σύστημα στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους ως υπαλλήλων σε:

αα) Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών και Υ.ΔΟΜ. των Δήμων.

ββ) Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (Τμήματα Χωρικού Σχεδιασμού των Περιφερειών).

γγ) Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (Τμήματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων).

δδ) Διευθύνσεις ή τμήματα χωρικού σχεδιασμού του Υ.Π.ΕΝ.

εε) Διευθύνσεις ή τμήματα χωρικού σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας – Θράκης).

στστ) Διευθύνσεις ή τμήματα χωρικού σχεδιασμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι ανωτέρω χρήστες έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση στις διαδικασίες των άρθρων 6 και 7 της παρούσας, αντίστοιχη της περιοχής αρμοδιότητας και του ρόλου τους.

γ) Διαχειριστές: Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει υπαλλήλους του Υ.Π.ΕΝ., οι οποίοι έχουν αυξημένα δικαιώματα πρόσβασης στα δεδομένα, τους πόρους και στις υποδομές του Συστήματος – κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του οργανισμού του Υπουργείου και της κείμενης νομοθεσίας – και είναι στελέχη:

αα) της Διεύθυνσης Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος,

ββ) της Διεύθυνσης Γεωχωρικών Πληροφοριών,

γγ) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

3. Για την εκχώρηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, τα στελέχη των αρμόδιων Υπηρεσιών ταυτοποιούνται τουλάχιστον με επίπεδο εμπιστοσύνης 2, όπως αυτό ορίζεται στο παράρτημα III της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (Β΄ 1301).

Ειδικότερα, η πρόσβαση γίνεται με συνδυασμό κωδικών πρόσβασης (user name – password) που εκχωρεί η Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος, κατόπιν έγγραφου αιτήματος του προϊστάμενου κάθε υπηρεσίας, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενος τους όρους χρήσης του Συστήματος.

4. Οι υπάλληλοι στους οποίους έχουν εκχωρηθεί τα ανωτέρω δικαιώματα ενημερώνουν αμελλητί τη Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. σε περίπτωση μεταβολής της υπηρεσιακής τους κατάστασης, η οποία συνεπάγεται απώλεια της σχετικής αρμοδιότητας, προκειμένου να διακοπούν τα σχετικά δικαιώματα πρόσβασής τους στο Σύστημα.

Άρθρο 9

Εκπαίδευση Χρηστών

Η εκπαίδευση των χρηστών της περίπτωσης (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 8 της παρούσας, παρέχεται:

1. Από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) μέσω σχετικού πιστοποιημένου προγράμματος. Τα αιτήματα των χρηστών για συμμετοχή τους στα προαναφερόμενο πρόγραμμα υποβάλλονται προς το ΕΚΔΔΑ.

2. Μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης που διοργανώνουν οι Διαχειριστές του Συστήματος. Η εκπαίδευση παρέχεται είτε στις εγκαταστάσεις των Διαχειριστών του Συστήματος, είτε απομακρυσμένα μέσω ηλεκτρονικής τηλεδιάσκεψης ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου.

Άρθρο 10

Μεταβατικές διατάξεις

1. Από τη δημοσίευση της παρούσας έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018:

α) Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών της περίπτωσης (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 8 της παρούσας μεριμνούν για την αυθεντικοποίησή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 της παρούσας.

β) Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών της περίπτωσης (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 8 της παρούσας εκπαιδεύονται, μετά την αυθεντικοποίησή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 της παρούσας.

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως και την 31η Αυγούστου 2019:

α) Δικαιώματα πιστοποιημένου χρήστη του Συστήματος, της περίπτωση (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 8 της παρούσας, εκχωρούνται αποκλειστικά στους προϊστάμενους των αρμόδιων υπηρεσιών.

β) Η ενημέρωση του Συστήματος, του άρθρου 5 της παρούσας, διεκπεραιώνεται με ευθύνη του προϊστάμενου της αρμόδιας για την έγκριση της πράξης υπηρεσίας.

γ) Οι πράξεις που εκδίδονται έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018 και δεν έχουν συμπεριληφθεί στην βάση δεδομένων του Συστήματος, καταχωρούνται με ευθύνη του προϊστάμενου της αρμόδιας για την έγκριση της πράξης υπηρεσίας.

3. Από την 1η Ιανουαρίου 2019, πράξεις που δε συνοδεύονται από τη βεβαίωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της παρούσας δε δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Από την 1η Ιανουαρίου 2019 και έως την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης για την ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής της περίπτωσης (α) της παραγράφου 6 του άρθρου 3 της παρούσας, τα στοιχεία των μελετών του ρυθμιστικού χωρικού σχεδιασμού που περιλαμβάνουν γεωχωρικά δεδομένα υποβάλλονται σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή.

5. Από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης για την ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής της περίπτωσης (α) της παραγράφου 6 του άρθρου 3 της παρούσας, η διεκπεραίωση των διαδικασιών του άρθρου 6

της παρούσας εκτελείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.

6. Από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης για την ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας των εφαρμογών των περιπτώσεων (β) και (γ) της παραγράφου 6 του άρθρου 3 της παρούσας, το στάδιο προόδου των διαδικασιών του άρθρου 6 της παρούσας και ο αρμόδιος χειριστής (φυσικό πρόσωπο) είναι ανά πάσα χρονική στιγμή διαθέσιμες μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος προς κάθε ενδιαφερόμενο.

Άρθρο 11

Έναρξη λειτουργίας του Συστήματος

Το Σύστημα τίθεται σε υποχρεωτική λειτουργία την 1η Ιανουαρίου 2019.

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2018

Ο Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

(Visited 14 times, 1 visits today)
Please follow and like us: