Η αμοιβή των εργαζομένων κατά την 28η Οκτωβρίου – Σύμπτωση εξαιρέσιμης αργίας με Κυριακή

Print Friendly, PDF & Email

Η αμοιβή των εργαζομένων κατά την 28η Οκτωβρίου – Σύμπτωση εξαιρέσιμης αργίας με Κυριακή

Σύμφωνα με τη νομολογία και συγκεκριμένα την παρ. 2 του άρθρου 2 του ΝΔ 3755/1957 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η ημέρα της 28ης Οκτωβρίου θεωρείται ως εξαιρέσιμη αργία.

Οι εξαιρέσιμες αργίες διακρίνονται σε υποχρεωτικές και προαιρετικές. Η ημέρα της 28ης Οκτωβρίου διακρίνεται ως προαιρετική αργία. Η διαφορά μεταξύ των ανωτέρω αργιών είναι ότι στις υποχρεωτικές αργίες απαγορεύεται κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική εργασία και κάθε επαγγελματική εν γένει δραστηριότητα των μισθωτών (εκτός εξαιρέσεων οι οποίες καθορίζονται στο άρθρο 7 του ΒΔ 748/1966), ενώ κατά την προαιρετική αργία η απασχόληση των εργαζομένων εξαρτάται από την κρίση (βούληση) του εργοδότη.

Φέτος η ημέρα της 28ης Οκτωβρίου συμπίπτει με ημέρα Κυριακή. Επισημαίνεται ότι η διάταξη που προέβλεπε τη μεταφορά αργιών (άρθρο 4 του Ν.1346/1983) καταργήθηκε με την περίπτωση γ΄ του άρθρου 7 του Ν.1400/1983. Αυτό σημαίνει ότι αν οποιαδήποτε από τις εξαιρέσιμες αργίες, συμπίπτει με ημέρα Κυριακή ή ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία δεν παρέχεται εργασία, η συγκεκριμένη αυτή ημέρα αργίας δεν μεταφέρεται σε άλλη εργάσιμη ημέρα.

Όσον αφορά την αμοιβή των εργαζομένων, καθώς και για όσους δεν απασχοληθούν την Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018, ισχύουν τα παρακάτω:
Για τις επιχειρήσεις που δεν θα λειτουργήσουν την Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018:

Αμειβόμενοι με ημερομίσθιο

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΝΔ 3755/1957, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ΝΔ 147/1973, καταβολή ιδιαίτερης αμοιβής για τους μη απασχολούμενους κατά τις κατά νόμο αργίες για λόγους που δεν οφείλονται σ΄ αυτούς, προβλέπεται μόνο για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο και όχι με μηνιαίο μισθό και αυτό γιατί ο νομοθέτης θέλησε να προστατεύσει τους εργαζόμενους αυτούς, οι οποίοι διαφορετικά θα έχαναν ένα ημερομίσθιο. Αντίθετα, στους εργαζόμενους που αμείβονται με μηνιαίο μισθό, ο μισθός παραμένει ο ίδιος, ανεξάρτητα από τον αριθμό των επίσημων που θα συμπέσουν στον μήνα που αντιστοιχεί η αμοιβή.

Ειδικότερα, όσον αφορά την περίπτωση που η αργία συμπίπτει με ημέρα Κυριακή:

Η άποψη του Αρείου Πάγου σύμφωνα με την αριθμ. 303/1961 είναι, μεταξύ άλλων, ότι «……κατά την αληθή έννοιαν της διατάξεως ταύτης (παρ. 3 του άρθρου 2 του ΝΔ 3755/1957) σκοπούσης την παροχήν του ημερομισθίου εις τον μισθωτόν, όστις διά λόγους μη οφειλόμενους εις αυτόν, δεν ειργάσθη καθ` οιανδήποτε των εν τω ν.δ. εξαιρέσιμων ημερών, καταβάλλεται το ημερομίσθιον αδιαφόρως εαν η εξαιρέσιμος ημέρα, καθ` ην δεν ειργάσθη άνευ ιδίας υπαιτιότητος συμπίπτη να είναι Κυριακή, καθ` ην απαγορεύεται η εργασία, αφού ο σκοπός του νόμου και εν τοιαύτη περιπτώσει είναι η παροχή του ημερομισθίου εις τον λόγω της εκ του νόμου εξαιρέσιμου ημέρας, δι` ανεξάρτητον της θελήσεως του λόγον μη εργασθέντα μισθωτόν».

Τα παραπάνω υποστήριξε και το Υπουργείο Εργασίας με το έγγραφο 93396/12.12.62 σύμφωνα με το οποίο «……το ημερομίσθιον της προς ημέραν Κυριακήν συμπεσάσης εορτής της 28ης Οκτωβρίου, τυγχάνει υποχρετικώς καταβλητέον εις τους επί ημερομισθίω αμειβομένους μισθωτούς», καθώς και με το έγγραφο 11976/16.2.63 σύμφωνα με το οποίο «……κατά την αληθή έννοιαν της διατάξεως ταύτης σκοπούσης την παροχήν του ημερομισθίου εις υμάς διά την ανωτέρω αιτίαν, καταβάλλεται ύμιν τούτο αδιαφόρως εάν η ως είρηται εξαιρετέα εορτή (28η Οκτωβρίου) συνέπεσε να είναι Κυριακή».

Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι με το αρ.πρωτ.: 2797/3.9.1999 έγγραφο και συγκεκριμένα σχετικά με την αμοιβή της 15ης Αυγούστου (εξαιρέσιμης αργίας) του έτους 1999, το Υπουργείο Εργασίας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «ότι το ημερομίσθιο των επισήμων αργιών καταβάλλεται μόνον εφόσον η επίσημη αργία συμπέσει με μία από τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας και όχι με Κυριακή όπως έτυχε εφέτος να συμπέσει η 15η Αυγούστου», ενώ με πιο πρόσφατο έγγραφο του (έγγραφο 3019/29.8.2001), το Υπουργείο Εργασίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «οι εργαζόμενοι οι οποίοι αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν απασχολούνται τις Κυριακές, δεν δικαιούνται ενός επιπλέον ημερομισθίου για την ημέρα της 28ης Οκτωβρίου που εφέτος συμπίπτει με Κυριακή, καθ΄ όσον η 28η Οκτωβρίου, δεν ανήκει στις επίσημες αργίες, εκτός εάν ο εργοδότης την έχει καθιερώσει ως εθιμική αργία».

Αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό

Όσοι μισθωτοί αμείβονται με μηνιαίο μισθό και δεν θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή δεν δικαιούνται επιπλέον αποδοχές πέραν του μηνιαίου μισθού τους.
Για τις επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν την Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018:

Οι μισθωτοί που αμείβονται με ημερομίσθιο και θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή δικαιούνται το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους, καθώς και προσαύξηση 75% η οποία θα υπολογιστεί στο νόμιμο ωρομίσθιο των μισθωτών αυτών για όσες ώρες απασχοληθούν.

Σχετικά με όσους αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν εργασθούν την ημέρα της υποχρεωτικής αργίας λόγω υπαιτιότητάς τους, ενώ η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα κατά τις Κυριακές και αργίες, δεν δικαιούνται την αμοιβή της ημέρας αυτής.

Οι μισθωτοί που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και απασχολούνται σε επιχείρηση που εξαιρείται των διατάξεων περί αργίας κατά τις ημέρες των Κυριακών και των εορτών και θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή δικαιούνται μόνο την προσαύξηση 75% επί του 1/25 του νόμιμου μηνιαίου μισθού τους.

Αντίθετα, σε περίπτωση όπου επιχείρηση η οποία θα λειτουργήσει κατ’ εξαίρεση την ημέρα αυτή (Κυριακή 28 Οκτωβρίου), δηλαδή επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις περί αργίας κατά τις ημέρες των Κυριακών και αργιών, θα καταβάλει στους μισθωτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό την προσαύξηση 75% επί του 1/25 του νόμιμου μηνιαίου μισθού τους και επιπλέον το 1/25 του καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθού τους.

Δεδομένου ότι η ημέρα της 28ης Οκτωβρίου 2018 συμπίπτει με ημέρα Κυριακή, κατόπιν αδείας της αρμόδιας Επιθεωρήσεως Εργασίας, δύναται να επιτραπεί η λειτουργία ορισμένων επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων, υπηρεσιών και εργασιών, καθώς και η απασχόληση του προσωπικού αυτών κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 9 του Β.Δ. 748/1966. Η αίτηση για άδεια Εργασίας κατά την Κυριακή και ημέρα αργίας υποβάλλεται εκ μέρους του εργοδότη στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.sepenet.gr.

Σημείωση: Όσοι μισθωτοί εργάζονται την Κυριακή πάνω από 5 ώρες, δικαιούνται αναπληρωματική ανάπαυση σε άλλη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, η οποία ξεκινά από την Κυριακή που απασχολήθηκαν. Η διάταξη αυτή δεν αφορά τους μισθωτούς απασχολούμενους σε επιχειρήσεις της παρ.1 του άρθρου του ΒΔ 748/1966.

Παράδειγμα

Η επιχείρηση «Α», η οποία εξαιρείται των διατάξεων περί αργίας κατά τις Κυριακές και ημέρες αργιών, απασχόλησε την Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018 τον μισθωτό Γεωργιάδη από τις 09:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ. Ο μισθωτός Γεωργιάδης είναι υπάλληλος και απασχολείται με το καθεστώς πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης. Ο πραγματικός του μηνιαίος μισθός (σταθερός) ανέρχεται στα 1.200,00 €, ενώ ο νόμιμος μισθός στα 950,00 €.

Πώς υπολογίζεται η αμοιβή του παραπάνω μισθωτού που απασχολήθηκε κατά την Κυριακή (βάσει προγράμματος εργασίας) 28 Οκτωβρίου 2018;

Απάντηση

Ο μισθωτός Παπαδόπουλος για την απασχόληση των 8 ωρών δικαιούται την προσαύξηση 75% υπολογιζόμενη στο νόμιμο ωρομίσθιο για όσες ώρες απασχολήθηκε. Πιο αναλυτικά:

Νόμιμο ωρομίσθιο = (950,00/25) x 6/40 = 38 x 0,15 = 5,70 €

ή Νόμιμο ωρομίσθιο = 950,00 x 0,006 = 5,70 €

Προσαύξηση 75% = Νόμιμο ωρομίσθιο x ώρες εργασίας x 75% = 5,70 x 8 x 0,75 = 34,20 €

Άρα, ο ανωτέρω μισθωτός (ο οποίος απασχολείται με το καθεστώς πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης και 8 ώρες ημερησίως) πέραν του μηνιαίου μισθού του Οκτωβρίου, δικαιούται και το ποσό των 34,20 €. Αυτονόητο είναι φυσικά ότι δεν λαμβάνεται κάθε άλλου είδους αμοιβή που μπορεί να δέχεται ο υπόψη εργαζόμενος, όπως π.χ. αμοιβή υπερεργασίας ή/και υπερωρίας κ.λπ.

(Visited 28 times, 1 visits today)
Please follow and like us: