Καταβολή βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ – τέως ΕΤΑΑ

Print Friendly, PDF & Email

Καταβολή βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ – τέως ΕΤΑΑ

Στη δημοσιότητα δόθηκε η με Αρ. Πρωτ.: 65698/1-10-2018 απόφαση του Υπ. Εργασίας με θέμα «Καταβολή βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 (Α΄152) όπως ισχύει, στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ – τέως ΕΤΑΑ».

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση:
Σωρευτικά απαιτούμενες προϋποθέσεις υπαγωγής

1.(α) Αποδεδειγμένη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Σημείωση: Η ως άνω προϋπόθεση δύναται να συντρέχει στην περίπτωση κάθε ασφαλισμένου του τέως ΕΤΑΑ, διαζευκτικά με την προϋπόθεση του κατωτέρω εδαφ. β. Όμως, ειδικά στις περιπτώσεις ασφαλισμένων του πρώην Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών [τ. Τ.Σ.Α.Υ.] οι οποίοι υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ανωτέρω Τομέα ως μέλη εταιρειών ή μέλη διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.982/1979, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν.3232/2004, η συγκεκριμένη προϋπόθεση είναι απαραίτητη.

ή

(β) Ετήσιο καθαρό ατομικό φορολογητέο εισόδημα του δικαιούχου από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το φορολογικό έτος που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος, που δεν υπερβαίνει το 60% του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών αναγόμενο σε ετήσια βάση και μη άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το εξάμηνο που προηγείται του μήνα που υποβάλλεται η αίτηση για τη χορήγηση του βοηθήματος.

Σημείωση 1η: Το άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 4172/2013 ορίζει ότι: «Το φορολογικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος […]». Συνεπώς, π.χ. για τους αιτούντες το παρόν βοήθημα με βάση τη ως άνω προϋπόθεση (εισοδηματικό κριτήριο) εντός του έτους 2018, το κρίσιμο Εκκαθαριστικό Σημείωμα είναι εκείνο του φορολογικού έτους 2017.

Σημείωση 2η: Το ετήσιο καθαρό ατομικό φορολογητέο εισόδημα του δικαιούχου από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το φορολογικό έτος που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης ανευρίσκεται στο αντίστοιχο Εκκαθαριστικό Σημείωμα, και συγκεκριμένα στον πίνακα «Δ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΦΟΡΩΝ…,ΚΤΛ» – ένδειξη «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ». Στην προκειμένη περίπτωση, τυχόν εισοδήματα από άλλες πηγές δεν λαμβάνονται υπόψη. Σημείωση 3η: Σύμφωνα με τον ισχύοντα κατώτατο νόμιμο μισθό υπαλλήλου άνω των 25 ετών (ν.4093/2012), το προαναφερόμενο ανώτατο όριο ετήσιου εισοδήματος ανέρχεται στο ποσό των 4.219,78 € (586,08*60%*12).

Σημείωση 4η: Η μη άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το ως άνω εξάμηνο θα διαπιστώνεται με βάση το δελτίο παροχής υπηρεσιών και φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων δηλώσεων ΦΠΑ.

Παράδειγμα:

Μήνας υποβολής αίτησης για χορήγηση του βοηθήματος: Οκτώβριος 2018 Κρίσιμο εξάμηνο για τη διαπίστωση μη άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας: Απρίλιος 2018 – Σεπτέμβριος 2018.

2. Συμπλήρωση τριών (3) ετών συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης εμμίσθου ή και ελεύθερου επαγγελματία στον πρώην Τομέα του ΕΤΑΑ (πρώην ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ,Τομέας Ασφάλισης Νομικών), στον οποίο υπάγονται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος ή κατά την διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας.

3. Καταβολή της εισφοράς που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4144/2013 και τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 , 2 και 3 του άρθρου 50 του Ν. 4488/2017 υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων – Κλάδος ασφαλισμένων πρώην ΕΤΑΑ, για τουλάχιστον τρία (3) έτη συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης στον πρώην Τομέα του ΕΤΑΑ που υπάγονται, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος, ή κατά τη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας. Ειδικά, για όσους ήταν ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του πρώην ΕΤΑΑ κατά την 1/1/2011 απαιτείται καταβολή της ανωτέρω εισφοράς για ένα (1) τουλάχιστον έτος, εφόσον η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας έγινε μέχρι 31/12/2012, ή καταβολή της ανωτέρω εισφοράς για δύο (2) τουλάχιστον έτη εφόσον η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας έγινε μέχρι 31/12/2013. Η διακοπή και στις δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις πρέπει να υφίσταται συνεχώς μέχρι την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις ασφαλισμένων που είχαν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα μέχρι 31/12/2010, και ασφαλίζονται εκ νέου στο κλάδο κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ μετά την 1/1/2011. Στις περιπτώσεις αυτές ο απαιτούμενος χρόνος καταβολής της ειδικής εισφοράς προσδιορίζεται από την ημερομηνία επανεγγραφής στο πρώην ΕΤΑΑ.

Σημείωση: Για τον καθορισμό των ανά ατομική περίπτωση απαιτούμενων χρόνων καταβολής της ειδικής εισφοράς σε περίπτωση επανεγγραφής, εφαρμόζονται αναλογικά οι οδηγίες που περιέχονται στο γεν. έγγραφο της Δ/νσης Ασφ/σης με αριθ. πρωτ. 4514/20.01.2014 (Βοήθημα Ανεργίας ασφ/νων τ. ΟΑΕΕ και τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ).

4. Μη παροχή εξαρτημένης εργασίας ή αυτοαπασχόληση, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εκτός της αυτοαπασχόλησης για την οποία χορηγείται βοήθημα βάσει του εισοδηματικού κριτηρίου της ανωτέρω παρ. 1β.

Σημείωση: Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. 1β ο ασφαλισμένος παραμένει δικαιούχος του βοηθήματος ανεργίας ακόμα και αν αυτοαπασχοληθεί κατά τη διάρκειά του, οπότε και υφίσταται τις μειώσεις του καταβλητέου μηνιαίου ποσού που περιγράφονται στο Κεφ. Γ΄ της παρούσας Εγκυκλίου.

5. Μη υπαγωγή στην υποχρεωτική ή προαιρετική ασφάλιση του ΕΦΚΑ ή άλλου φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

6. Μη λήψη σύνταξης από τον ΕΦΚΑ ή από οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή μη υποβολή αίτησης για συνταξιοδότηση στους ανωτέρω φορείς, εκτός των περιπτώσεων συνταξιοδότησης ή υποβολής αίτησης για τη συνταξιοδότηση λόγω θανάτου.

7. Μη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας των δικαιούχων προκειμένου να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους υπηρεσία ή προκειμένου να μετέχουν σε πανεπιστημιακές ή μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές.

8. Το συνολικό ατομικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (€ 20.000,00) και το συνολικό οικογενειακό καθαρό φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (€ 30.000,00).

Σημείωση: Για την ανεύρεση των ανωτέρω εισοδημάτων, εφαρμόζονται αναλογικά οι οδηγίες που περιέχονται στο γεν. έγγραφο της Δ/νσης Ασφ/σης με αριθ. πρωτ. 49142/12.06.2013 και 109072/23.12.2013 (Βοήθημα Ανεργίας ασφ/νων τ. ΟΑΕΕ και τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ).

9. Ο δικαιούχος να μην έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιό του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε, σε σύζυγο ή πρόσωπο α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας.

10. Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα. Οι ως άνω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος και καθ΄ όλη τη διάρκεια χορήγησής του.

(Visited 8 times, 1 visits today)
Please follow and like us: