Monthly Archives: August 2018

Πιο αυστηρό γίνεται το πλαίσιο εποπτείας των πρατηρίων υγρών καυσίμων από την ΑΑΔΕ.

Πιο αυστηρό γίνεται το πλαίσιο εποπτείας των πρατηρίων υγρών καυσίμων από την ΑΑΔΕ.

Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018

Πιο αυστηρό γίνεται το πλαίσιο εποπτείας των πρατηρίων υγρών καυσίμων από την ΑΑΔΕ

Αυστηρότερο καθίσταται το πλαίσιο εποπτείας των πρατηρίων υγρών καυσίμων από 1η Νοεμβρίου με την ενεργοποίηση των νέων προδιαγραφών ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης ΕΑΦΔΣΣ (Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων) και των αντιστοίχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, με πληροφορίες για το είδος και την ποσότητα του καυσίμου.

Η κίνηση αυτή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εντάσσεται στο γενικότερο σχέδιο παρακολούθησης στον χώρο των υγρών καυσίμων, με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής ή απόκρυψης εισοδημάτων. Στο πλαίσιο αυτό οι επιχειρήσεις πρατηρίων υγρών καυσίμων, σύμφωνα και με τη σχετική απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή, υποχρεούνται να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2018.

Πηγή: https://www.newmoney.gr/

Please follow and like us:

Μη έκδοση ΑΛΠ, επιτόπιος έλεγχος, Ν. 4308/14 (Ε.Λ.Π.) και Ν. 4174/2013 φορολογική περίοδος 2017.

Μη έκδοση ΑΛΠ, επιτόπιος έλεγχος, Ν. 4308/14 (Ε.Λ.Π.) και Ν. 4174/2013 φορολογική περίοδος 2017.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 13/07/2018

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός Απόφασης: 3442

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α3

Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19

Ταχ. Κώδικας : 176 71 – Καλλιθέα

Τηλέφωνο : 2131604536

ΦΑΞ : 2131604567

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις :

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170), όπως ισχύει.

β. Του άρθρου 11 της Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε (ΦΕΚ 968 Β΄/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)»

γ. Την ΠΟΛ 1064/12.04.2017 Aπόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.ΦΕΚ Β 1440/27-4-2017.

2. Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β’ / 01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 20/03/2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ……….. ενδικοφανή προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «…………………..», με ΑΦΜ ……………, που εδρεύει στο …………………….., Πέραμα, Τ.Κ. ………., κατά της υπ΄ αριθμ. ……./27-02-2018 Πράξης Επιβολής Προστίμου – άρθ.58A του ν.4174/2013 – του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά, φορολογικού έτους 2017, και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Την υπ΄ αριθμ. ……./27-02-2018 Πράξη Επιβολής Προστίμου – άρθ.58A του ν.4174/2013 – του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά, φορολογικού έτους 2017, της οποίας ζητείται η ακύρωση και την από 25/01/2018 Έκθεση Ελέγχου Εφαρμογής των Διατάξεων του ν.4308/2014 & ν.2859/2000 των ελεγκτών της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας Υποδιεύθυνσης Ιωαννίνων.

6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος Υπαλλήλου του Τμήματος Α3, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 20/03/2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ……….. ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «……………………», η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την υπ’ αριθμ. ……../27-02-2018 Πράξη Επιβολής Προστίμου, άρθ.58Α παρ. 1 του ν.4174/2013, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά, επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας πρόστιμο συνολικού ποσού ύψους 500,00 €, για το φορολογικό έτος 2017, λόγω παράβασης των διατάξεων του Ν.4308/2014 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4174/2013. Η προσφεύγουσα τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Η παράβαση αφορά τη μη έκδοση, μίας (1) Α.Λ.Π., ή άλλου φορολογικού στοιχείου αξίας, για την πραγματοποίηση γαμήλιας δεξίωσης, καθαρής αξίας 2.640,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. ποσού 633,60 ευρώ και συνολικής αξίας 3.273,60 ευρώ, κατόπιν ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ της προσφεύγουσας και του πελάτη αυτής, κατά παράβαση των άρθρων 8, 12 και 13 του Ν.4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

H ως άνω Πράξη Επιβολής Προστίμου εκδόθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά, βάσει του πορίσματος ελέγχου της από 25/01/2018 Έκθεση Ελέγχου Εφαρμογής των Διατάξεων του ν.4308/2014 & ν.2859/2000 των ελεγκτών της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας Υποδιεύθυνσης Ιωαννίνων, οι οποίοι διαπίστωσαν την ανωτέρω παράβαση κατά την διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στο υποκατάστημα της προσφεύγουσας την 10-09-2017.

Η προσφεύγουσα εταιρεία, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης, ισχυριζόμενη τα εξής:

Η εταιρεία είχε καταθέσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά το από 13/08/2017 ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών (α/α …../23-08-17) για τους πελάτες της με το οποίο ανέλαβε την γαμήλια δεξίωσή τους στο κτήμα ……… ……. την 09/09/17. Η έκδοση του φορολογικού στοιχείου στην περίπτωση γαμήλιων δεξιώσεων εκδίδεται μετά το πέρας της δεξίωσης χωρίς να ορίζεται επακριβώς ο χρόνος έκδοσής του από τις σχετικές εγκυκλίους ΠΟΛ1087/2003 και ΠΟΛ1097/2003 και επιδεικνύεται σε κάθε φορολογικό έλεγχο το ιδιωτικό συμφωνητικό που έχει καταθέσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Επειδή, επέδειξε το συνταχθέν και κατατεθέν ιδιωτικό συμφωνητικό για την ανωτέρω δεξίωση (α/α …../23-08-2017) στον φορολογικό έλεγχο και στη συνέχεια εξέδωσε την υπ΄αριθμ…../10-09-2017 Α.Λ.Σ. όταν είχαν υπολογισθεί επακριβώς τα άτομα – προσκεκλημένοι που έλαβαν μέρος στην δεξίωση το επιβαλλόμενο πρόστιμο πρέπει να ακυρωθεί.

Επειδή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις των παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 8 του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.): «1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτόν το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, εντός της χώρας ή άλλης χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή προς άλλη χώρα, καθώς και σε κάθε περίπτωση συναλλαγής που υπόκειται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Κάθε έγγραφο που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για το τιμολόγιο θεωρείται τιμολόγιο, με την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης των αγαθών ή υπηρεσιών που υπόκεινται σε τιμολόγηση αποδέχεται το έγγραφο αυτό.

3. Κάθε έγγραφο ή μήνυμα που τροποποιεί και αναφέρεται ειδικά και αναμφισβήτητα σε ένα αρχικό τιμολόγιο, θεωρείται τιμολόγιο.

4. Ο όρος «τιμολόγιο» μπορεί να υποκαθίσταται αναλόγως των καθιερωμένων πρακτικών σε διάφορους κλάδους της οικονομίας.

5. Η οντότητα που πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι εκδίδεται τιμολόγιο για κάθε πώληση. Ο πωλητής αγαθών ή υπηρεσιών εκδίδει το τιμολόγιο πώλησης. Εναλλακτικά, ο πωλητής μπορεί με προηγούμενη συμφωνία να διασφαλίσει την έκδοση τιμολογίου

από το λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (αυτοτιμολόγηση) ή από τρίτο πρόσωπο εξ ονόματος και για λογαριασμό του πωλητή. Η συμφωνία για έκδοση τιμολογίου από το λήπτη αγαθών ή υπηρεσιών ή από άλλο τρίτο πρόσωπο δεν απαλλάσσει την οντότητα από τη νόμιμη υποχρέωση να διασφαλίσει ότι θα εκδοθεί τιμολόγιο, καθώς και από κάθε σχετική ευθύνη.

6. Πιστωτικό τιμολόγιο είναι το τιμολόγιο που εκδίδεται για κάθε περίπτωση εκπτώσεων, επιστροφών ή άλλων διαφορών.

7. Τα εκδιδόμενα ή λαμβανόμενα τιμολόγια αποτελούν μέρος των λογιστικών αρχείων της οντότητας.»

Επειδή, στο άρθρο 11 παρ.1 του ιδίου ως άνω νόμου ορίζεται ότι:

«1. Η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου γεννάται κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η αποστολή παράδοση των αγαθών ή των υπηρεσιών.»

Επειδή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις των παρ. 1, 2, 7 και 8 του άρθρου 12 του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.): «1. Για κάθε πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε ιδιώτες καταναλωτές, μπορεί να εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών), αντί έκδοσης τιμολογίου του άρθρου 8. Αντίτυπο αυτού του εγγράφου παραδίδεται, αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση του πελάτη.

2. Το στοιχείο λιανικής πώλησης φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις:

α) Την ημερομηνία έκδοσης.

β) Τον αύξοντα αριθμό για μία ή περισσότερες σειρές στοιχείων λιανικής πώλησης, ο οποίος χαρακτηρίζει το στοιχείο αυτό με μοναδικό τρόπο.

γ) Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), με βάση τον οποίο ο πωλητής πραγματοποίησε την παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών.

δ) Το πλήρες όνομα και την πλήρη διεύθυνση του πωλητή των αγαθών ή υπηρεσιών.

ε) Το συντελεστή Φ.Π.Α. που εφαρμόζεται και τη μικτή αξία πώλησης που αυτός αφορά.

…………………………………………………………………………………………………………………

7. Η οντότητα που πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες σε ιδιώτες καταναλωτές έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης ή εναλλακτικά τιμολόγιο, για κάθε σχετική πώληση. Η οντότητα αυτή εκδίδει το παραστατικό πώλησης. …………………………………………..

8. Η έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης (αποδείξεων λιανικής ή τιμολογίων) γίνεται με τη χρήση

φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών που προβλέπει ο ν. 1809/1988 κατά τη θέση σε ισχύ του

παρόντος νόμου.»

Επειδή, σύμφωνα με την περ. α΄ και β΄ της παρ.1 του άρθ.13 του ιδίου ως άνω νόμου:

«Το στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη ή τιμολόγιο) εκδίδεται:

α) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών, κατά το χρόνο παράδοσης ή την έναρξη της αποστολής…….

β) Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών, με την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας.»

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58Α παρ.1 του Ν.4174/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 51 του Ν.4410/2016 ορίζεται ότι:

«Για παραβάσεις σχετικές με τον φόρο προστιθέμενης αξίας οι οποίες διαπιστώνονται κατόπιν ελέγχου, επιβάλλονται τα ακόλουθα πρόστιμα:

1. «Σε περίπτωση μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς στοιχείου για

πράξη που επιβαρύνεται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα τοις εκατό (50%) επί του φόρου

που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα.

Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των πεντακοσίων (500) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου, εκ νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο εκατό τοις εκατό (100%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των πεντακοσίων (500) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των χιλίων (1.000) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο διακόσια τοις εκατό (200%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των χιλίων (1.000) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος».

Επειδή, στην υπό εξέταση υπόθεση, στις 10-09-2017 και ώρα 13:30, διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος ορθής εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) στο υποκατάστημα της προσφεύγουσας επιχείρησης, η οποία χρησιμοποιεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας Υποδιεύθυνσης Ιωαννίνων, οι οποίοι εισερχόμενοι στη σάλα δεξιώσεων – εσωτερικό χώρο του καταστήματος διαπίστωσαν από τη διάταξη των τραπεζοκαθισμάτων, την διακόσμηση του χώρου και τις εργασίες που πραγματοποιούσαν κατά την ώρα του ελέγχου εργαζόμενοι της επιχείρησης, πως είχε πραγματοποιηθεί δεξίωση. Ερωτηθείς ο υπεύθυνος της επιχείρησης από το συνεργείο ελέγχου για το εάν πραγματοποιήθηκε κάποια εκδήλωση, απάντησε καταφατικά αναφέροντας ότι το προηγούμενο βράδυ της 09/09/2017 πελάτης είχε αναθέσει στην προσφεύγουσα επιχείρηση την διενέργεια γαμήλιας δεξίωσης. Εν συνεχεία, ζητήθηκε και προσκομίστηκε στον έλεγχο αντίγραφο του ιδιωτικού συμφωνητικού που είχε κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά, το οποίο περιελάμβανε παροχή σίτισης τουλάχιστον διακοσίων είκοσι ατόμων (220) , με τη ρητή υποχρέωση παροχής εδεσμάτων και υπηρεσιών catering έναντι αμοιβής δώδεκα (12) ευρώ ανά άτομο πλέον Φ.Π.Α., ενώ παράλληλα ζητήθηκε όπως επιδειχθεί το παραστατικό αξίας για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν και ολοκληρώθηκε η παροχή τους, την προηγούμενη μέρα της διενέργειας του ελέγχου. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης δήλωσε πως δεν είχε εκδώσει το εν λόγο παραστατικό παρά το γεγονός ότι η γαμήλια εκδήλωση είχε προ ωρών ολοκληρωθεί, κανένας από τους πελάτες δεν παρευρίσκετο στο χώρο, παρά μόνο το προσωπικό του καταστήματος, το οποίο είχε αναλάβει τον καθαρισμό – τακτοποίηση του χώρου.

Επειδή, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι λόγω του ότι είχε καταθέσει το ιδιωτικό συμφωνητικό στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και βάσει των ΠΟΛ 1087/2003 και ΠΟΛ 1097/2003, η έκδοση του φορολογικού στοιχείου στην περίπτωση γαμήλιων δεξιώσεων εκδίδεται μετά το πέρας της δεξίωσης χωρίς να ορίζεται επακριβώς ο χρόνος έκδοσής της. Ο ανωτέρω ισχυρισμός δεν ευσταθεί καθότι η κατάθεση του ιδιωτικού συμφωνητικού και οι ως άνω επικαλούμενες, από την προσφεύγουσα, ΠΟΛ αφορούν σε καταστήματα με υποχρέωση έκδοσης εισιτηρίων και δεν απαλλάσσουν την επιχείρηση από την υποχρέωση έκδοσης απόδειξης σε χρόνο που ορίζεται από άλλες διατάξεις, αλλά επιτρέπουν την έκδοση συνολικής απόδειξης έναντι των μεμονωμένων αποδείξεων, σε περιπτώσεις δεξιώσεων ή άλλων εκδηλώσεων που διοργανώνονται από συλλόγους, σωματεία κλπ. Ως εκ τούτου, ο χρόνος έκδοσης απόδειξης για τη συγκεκριμένη περίπτωση ορίζεται ρητά από τις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 13 του ν.4308/2014. Επομένως, το φορολογικό στοιχείο έπρεπε να εκδοθεί με το πέρας της γαμήλιας δεξίωσης. Ωστόσο, έως την ώρα του ελέγχου δεν είχε εκδοθεί κανένα παραστατικό αξίας, η δε υπ΄αριθμ. …/10-09-2017 Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών που επικαλείται η προσφεύγουσα εκδόθηκε σε χρόνο μεταγενέστερο του ελέγχου και δεν δύναται να ληφθεί υπόψη.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 20/03/2018 και αριθμό πρωτοκόλλου ………….ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «…………………..» και με ΑΦΜ ………………

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου – καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση :

Υπ΄ αριθμ. ……../27-02-2018 ΠΕΠ άρθ. 58Α του ν.4174/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά, φορολογικού έτους 2017 :

Ποσό 500,00 ευρώ.

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ακριβές Αντίγραφο

Η/Ο Υπάλληλος του Τμήματος

Διοικητικής Υποστήριξης Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ

Please follow and like us:

Η ηλεκτρονική διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής (Airbnb) θα τεθεί σήμερα σε παραγωγική λειτουργία στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Η ηλεκτρονική διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής (Airbnb) θα τεθεί σήμερα σε παραγωγική λειτουργία στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής θα είναι το εργαλείο μέσω του οποίου η φορολογική διοίκηση θα προχωρεί σε διασταυρώσεις προκειμένου να παρακολουθεί τις μισθώσεις Airbnb και τα εισοδήματα που δηλώνονται από αυτές.

Στο Μητρώο θα δηλωθούν υποχρεωτικά όλες οι συμβάσεις τύπου Airbnb οι οποίες έχουν συναφθεί από την 1η Ιανουαρίου 2018 και μετά. Σε διαφορετική περίπτωση, οι διαχειριστές των ακινήτων απειλούνται με πρόστιμα έως 5.000 ευρώ. Οι δε ιδιοκτήτες που κρύβουν εισοδήματα από αυτή τη δραστηριότητα θα υποστούν απηνείς ελέγχους από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή

Ο διαχειριστής κάθε ακινήτου το οποίο εκμισθώνεται μέσω κάποιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης, μόλις ανοίξει η εφαρμογή της ΑΑΔΕ, θα πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

1. Εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής. Η διαδικασία εγγραφής και οριστικοποίησης στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www. aade.gr από κάθε διαχειριστή με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης που διαθέτει στο Taxisnet. Προκειμένου ο διαχειριστής, στην περίπτωση που είναι και ιδιοκτήτης, να λάβει αριθμό εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, απαιτείται να έχει επιβεβαιωθεί ο ΑΤΑΚ που αναγράφεται με τα στοιχεία που τηρούνται στα υποσυστήματα (ΟΠΣ Περιουσιολόγιο) της ΔΗΛΕΔ και να αντιστοιχεί σε εμπράγματα δικαιώματα πλην της ψιλής κυριότητας, ενώ στην περίπτωση που είναι υπεκμισθωτής θα πρέπει να έχει επιβεβαιωθεί και ο αριθμός Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας που έχει συνάψει με τουλάχιστον έναν ιδιοκτήτη του ακινήτου το οποίο προτίθεται να εγγράψει.

2. Υποβολή της Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής ανά μισθωτή. Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής ανά βραχυχρόνια μίσθωση είναι τουλάχιστον:

– ο αριθμός εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής,

– το συνολικό συμφωνηθέν μίσθωμα ή το συνολικό ποσό βάσει της πολιτικής ακύρωσης,

– η επωνυμία εκάστης ψηφιακής πλατφόρμας,

– τα στοιχεία του μισθωτή, η έναρξη – λήξη της μίσθωσης και

– ο τρόπος πληρωμής του μισθώματος.

3. Ως ακίνητο ορίζεται:

– το διαμέρισμα,

– η μονοκατοικία, εξαιρουμένων των μονοκατοικιών οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες λόγω της κατάργησης της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας,

– οποιαδήποτε άλλη μορφή οικήματος με δομική και λειτουργική αυτοτέλεια,

– τα δωμάτια εντός διαμερισμάτων ή μονοκατοικιών. Τα ακίνητα που διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση δύναται να είναι ενιαίοι χώροι ή να μισθώνονται τμηματικά.

4. Καταχώριση στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής στοιχείων (συνδικαιούχοι εισοδήματος, ποσοστά κ.ά.) απαραίτητων για τον προσδιορισμό του ετήσιου εισοδήματος ανά δικαιούχο εισοδήματος.

5. Δημόσια κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) του ποσού που αναλογεί σε άγνωστους δικαιούχους εισοδήματος, τους οποίους ο διαχειριστής δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζει κατά την εγγραφή του ακινήτου στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.

6. Ως διαχειριστής βραχυχρόνιας μίσθωσης ορίζεται είτε ο κύριος του ακινήτου ή ο επικαρπωτής ή ο υπεκμισθωτής ή τρίτος (κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, εκκαθαριστής κληρονομιάς, εκτελεστής διαθήκης, σύνδικος πτώχευσης, προσωρινός διαχειριστής, μεσεγγυούχος, επίτροπος ή κηδεμόνας ή δικαστικός συμπαραστάτης ή γονέας, που ασκεί τη γονική μέριμνα κατά περίπτωση).

7. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής εκμισθώνει διακριτά στην πλατφόρμα περισσότερους του ενός χώρους στο ίδιο ακίνητο, θα πρέπει να αποκτά ξεχωριστό αριθμό Μητρώου για καθέναν από αυτούς. Υπογραμμίζεται ότι για καθένα ακίνητο ορίζεται ένας μόνο διαχειριστής.

Φόρος έως 45%

Το εισόδημα από τις μισθώσεις Airbnb φορολογείται με βάση την κλίμακα φορολογίας των ενοικίων με συντελεστές που αρχίζουν από το 15% και φθάνουν το 45% ως εξής:

– Για εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 15%. Για παράδειγμα, φορολογούμενος απέκτησε πέρυσι εισόδημα από τη βραχυχρόνια μίσθωση του ακινήτου του ύψους 10.000 ευρώ. Ο φόρος που θα κληθεί να πληρώσει για το εισόδημα αυτό ανέρχεται σε 1.500 ευρώ.

– Με συντελεστή 35% φορολογείται το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ.

– Επιβάλλεται συντελεστής 45% στο τμήμα του ετήσιου εισοδήματος πάνω από τα 35.000 ευρώ.

Οι συντελεστές αυτοί ισχύουν εφόσον τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρίς την παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας πλην κλινοσκεπασμάτων.

Σε περίπτωση που παρέχονται οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες, το εισόδημα αυτό θα λογίζεται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται με:

– 22% μέχρι τα πρώτα 20.000 ευρώ,

– 29% στο τμήμα από 20.001 έως 30.000 ευρώ,

– 37% στο τμήμα από 30.001 έως 40.000 ευρώ και

– 45% στο τμήμα πάνω από 40.000 ευρώ.

Οι φορολογούμενοι που εκμισθώνουν ακίνητα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα πρέπει να γνωρίζουν ακόμη ότι:

– Το εισόδημα απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ.

– Εάν το συνολικό εισόδημα υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ, επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης με κλιμακούμενους συντελεστές 2,2% έως 10%.

Please follow and like us:

1 στους 2 φορολογούμενους βρίσκει το δίκιο του στην Eφορία!

1 στους 2 φορολογούμενους βρίσκει το δίκιο του στην Eφορία!

Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018

1 στους 2 φορολογούμενους βρίσκει το δίκιο του στην Eφορία!

Διορθώνει λάθη, ακυρώνει πρόστιμα και διαγράφει άδικους φόρους η Εφορία, μέσω της Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Του Κωστή Πλάντζου

Αν και σε άλλες χώρες το δικαίωμα ακρόασης και ένστασης του πολίτη είναι θεσμός και αυτονόητο δικαίωμα, στην Ελλάδα αποτελεί είδηση το ότι πλέον αρχίζει να αποκτά σάρκα και οστά η διοικητική επανεξέταση και επίλυση από την ίδια τη διοίκηση -και όχι μόνο από τα δικαστήρια- προβλημάτων τα οποία έχει προκαλέσει με τα λάθη του το ίδιο το κράτος!

Με βάση τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ:

α) 1 στους 2 φορολογούμενους που προσέφυγαν στην ΑΑΔΕ κατά αποφάσεων της Εφορίας (για ελέγχους, πρόστιμα, φόρους, δηλώσεις κ.λπ.) δικαιώνεται! Μέσα στο β’ τρίμηνο φέτος (Απρίλιος-Ιούνιος 2018) η ΔΕΔ δικαίωσε 966 πολίτες, υποχρεώνοντας τις ΔΟΥ να ακυρώσουν πρόστιμα και φόρους. Αντιθέτως. απέρριψε 1.046 προσφυγές πολιτών, επικυρώνοντας τις αποφάσεις των εφοριακών υπαλλήλων.

β) Από την αρχή της χρονιάς έχουν κατατεθεί 5.049 νέες προσφυγές πολιτών και επιχειρήσεων στη ΔΕΔ, ενώ εξετάστηκαν και έκλεισαν 5.256 υποθέσεις. Με τους ρυθμούς αυτούς, στη ΔΕΔ θα συρρεύσουν πάνω από 10.000 υποθέσεις μέσα στο 2018.

γ) Σχεδόν το σύνολο (91%) των προσφυγών εξετάστηκε έγκαιρα μέσα στο α΄ εξάμηνο, πριν από την καταληκτική προθεσμία των 120 ημερών που προβλέπει ο νόμος. Κι έτσι δεν κατέληξαν στα αζήτητα, ούτε απορρίφθηκαν σιωπηρώς, όπως παλαιότερα κατά κόρον συνέβαινε, αλλά κρίθηκαν επί της ουσίας.

δ) Μόλις το 38,6% των φορολογουμένων κατέφυγε τελικά στα δικαστήρια για να βρει καλύτερη λύση από αυτήν που έδωσε η ΔΕΔ. Αντιθέτως, στο α΄ εξάμηνο φέτος, για το 62% των περιπτώσεων οι διαφορές των πολιτών με την Εφορία έκλεισαν οριστικά με την απόφαση της ΔΕΔ.

Ευρωπαϊκή κανονικότητα

Η ΑΑΔΕ και η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δεν γράφουν, ούτε αλλάζουν τους νόμους. Μπορούν όμως να τους ερμηνεύουν με εγκυκλίους για να εφαρμόζονται ομοιόμορφα για όλους, περιορίζοντας λάθη, αδικίες ή αυθαιρεσίες. Τα στοιχεία δείχνουν ότι όλο και περισσότερος κόσμος ανακαλύπτει τη ΔΕΔ και καταφεύγει εκεί για να λύσει τα προβλήματά του με τις εφορίες. Με μια απλή αίτηση σε μια κόλλα χαρτί ή μέσω Ιντερνετ, χωρίς καν δικηγόρο και έξοδα, η ίδια η Εφορία αναγνωρίζει και αίρει λάθη ή παραλείψεις της, διαγράφοντας πρόστιμα και κυρώσεις που όχι σπάνια -λόγω της ακατάσχετης πολυνομίας αλλά και από κεκτημένη ταχύτητα υπό την πίεση της είσπραξης εσόδων- επέβαλε σε πολίτες ο φοροελεγκτικός μηχανισμός. Και όλα αυτά με πλήρη διαφάνεια, ισότητα και ισονομία, που εξασφαλίζονται από τη δημοσιότητα και το Διαδίκτυο, ώστε να ισχύουν για όλους τους φορολογούμενους, και όχι μόνο για όσους έχουν ένα στρατό από λογιστές και δικηγόρους και φτάνουν στη δικαίωση για προβλήματα που το κράτος τούς δημιούργησε.

Πώς λειτουργεί η ΔΕΔ

Ο νέος θεσμός της ενδικοφανούς προσφυγής (αντί δικαστικής) εισήχθη μετά την καταδίκη της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γιατί οι διοικητικές δίκες καθυστερούσαν πολύ να δώσουν αποτέλεσμα.

Η ΔΕΔ είναι ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία, υπαγόμενη απευθείας στον διοικητή της ΑΑΔΕ.

Μια μεγάλη αλλαγή που επήλθε πέρυσι είναι ότι η απαίτηση καταβολής ποσοστού 50% της βεβαιωμένης φορολογικής διαφοράς από τον φορολογούμενο (που ήταν ένα εμπόδιο για να εξεταστεί η υπόθεσή του) μπορεί να εξοφληθεί και μετά την κατάθεση της ενδικοφανούς προσφυγής, μέχρι την έκδοση της απόφασης ή την πάροδο της προθεσμίας των 120 ημερών. Δεν αποτελεί δηλαδή πλέον προϋπόθεση και μπορεί, αν δικαιωθεί, να μην πληρώσει τελικά τίποτα, εκθέτει όμως τον φορολογούμενο σε κίνδυνο κατάσχεσης από την εφορία.

Η επανεξέταση των πράξεων της φορολογικής διοίκησης γίνεται από τη ΔΕΔ με έλεγχο των πραγματικών και νομικών ζητημάτων των υποθέσεων. Επίσης η ΔΕΔ εξετάζει και αιτήματα αναστολής της καταβολής του 50% του αμφισβητούμενου ποσού αν ο φορολογούμενος τελεί σε πραγματική οικονομική αδυναμία. Ολες οι αποφάσεις της (με τα πλήρη στοιχεία της υπόθεσης αλλά χωρίς ονόματα για τη διαφύλαξη των απόρρητων προσωπικών δεδομένων) αναρτώνται δημόσια στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ.

Πηγή: https://www.newmoney.gr
Εκτύπωση σελίδας

Please follow and like us:

Ποινική δίωξη κατά οικονομικών επιθεωρητών για ζημιά του Δημοσίου από παράνομες επιστροφές ΦΠΑ.

Ποινική δίωξη κατά οικονομικών επιθεωρητών για ζημιά του Δημοσίου από παράνομες επιστροφές ΦΠΑ.

Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018

Ποινική δίωξη κατά οικονομικών επιθεωρητών για ζημιά του Δημοσίου από παράνομες επιστροφές ΦΠΑ

Ποινική δίωξη για απιστία ασκήθηκε εναντίον οικονομικών επιθεωρητών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι επί χρόνια δεν προχώρησαν, όπως έπρεπε, στους προβλεπόμενους καταλογισμούς για τη ζημιά που υπέστη το ελληνικό Δημόσιο από το μεγάλο «φαγοπότι» με τις παράνομες επιστροφές ΦΠΑ, υπόθεση που αποκαλύφθηκε στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη.

Παρότι τα προηγούμενα χρόνια τα ποινικά δικαστήρια της πόλης, εξετάζοντας τις δεκάδες δικογραφίες του οικονομικού σκανδάλου, έκριναν τελεσίδικα ένοχους επίορκους εφοριακούς και ιδιώτες -και πολλοί εξ αυτών οδηγήθηκαν στη φυλακή- ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε, ελάχιστες ήταν οι περιπτώσεις όπου πραγματοποιήθηκαν οικονομικοί έλεγχοι καταλογισμού για τη ζημιά που υπέστη το Δημόσιο και η οποία εκτιμάται εν συνόλω σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Η διαδικασία καταλογισμού, σύμφωνα με νομικούς που ασχολήθηκαν με τις παραπάνω υποθέσεις, κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να προχωρήσουν οι κατασχέσεις εις βάρος των υπαιτίων-καταδικασμένων. Όπως τονίζουν οι ίδιοι νομικοί, επικαλούμενοι τον νόμο περί δημόσιου λογιστικού, υπεύθυνοι για τους καταλογισμούς ορίζονται οι αρμόδιοι οικονομικοί επιθεωρητές που «είναι υποχρεωμένοι να καταλογίσουν τη ζημιά για το Δημόσιο εναντίον παντός υπαιτίου ή συναιτίου, ακόμη κι αν η ζημιά έχει γίνει από αμέλεια».

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός των κατηγορούμενων επιθεωρητών, αλλά φαίνεται ότι μεταξύ αυτών είναι εν ενεργεία και συνταξιούχοι που υπηρέτησαν τα προηγούμενα χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Οι κατηγορούμενοι θα κληθούν το επόμενο διάστημα να λογοδοτήσουν ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής.

Υπενθυμίζεται ότι το σκάνδαλο με τις παράνομες επιστροφές ΦΠΑ ήρθε στο «φως» το 2001, μετά από τυχαίο έλεγχο του ΣΔΟΕ σε εταιρεία της Θεσσαλονίκης. Η συγκεκριμένη επιχείρηση, όπως διαπιστώθηκε, αποτελείτο από ένα γραφείο με μία συσκευή τηλεφώνου, αλλά οι ιδιοκτήτες της εμφανίζονταν να έχουν εξαγωγική δραστηριότητα, προσκομίζοντας τιμολόγια «μαϊμού» με τα οποία εισέπρατταν επιστροφές ΦΠΑ. Την ίδια πρακτική φαίνεται ότι ακολουθούσαν δεκάδες άλλες επιχειρήσεις της πόλης κατά τη δεκαετία του 90′, όταν και τελέστηκε το «φαγοπότι».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Please follow and like us:

Καταφθάνουν τα «ραβασάκια» του ΕΝΦΙΑ

Καταφθάνουν τα «ραβασάκια» του ΕΝΦΙΑ.

Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018

Καταφθάνουν τα «ραβασάκια» του ΕΝΦΙΑ

Η ΑΑΔΕ ξεκίνησε την σταδιακή ανάρτηση των εκκαθαριστικών μέσω των οποίων έχει βεβαιωθεί συνολικός φόρος 3,093 δισ., ευρώ. Μειωμένο το ποσό της εκκαθάρισής λίγο παραπάνω από 60 εκατ. σε σχέση με πέρυσι.

Το λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ σε 7,368,472 φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιοκτήτες ακινήτων ξεκίνησε να στέλνει το υπουργείο Οικονομικών λίγο πριν τις 10 το βράδυ της Τρίτης.

Η ΑΑΔΕ ξεκίνησε την σταδιακή ανάρτηση των εκκαθαριστικών μέσω των οποίων έχει βεβαιωθεί συνολικός φόρος 3,093 δισ., ευρώ με το ποσό της εκκαθάρισής να είναι μειωμένων κατάτι παραπάνω από 60 εκατ. σε σχέση με πέρυσι.

Η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να πληρωθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Από τα στατιστικά τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα η ΑΑΔΕ προκύπτει ότι ο φετινός λογαριασμός μοιράζεται έως εξής:

*7.310.185 φυσικά πρόσωπα καλούνται να πληρώσουν κύριο φόρο ΕΝΦΙΑ 2,3 δισ. ευρώ και συμπληρωματικό φόρο 367 εκατ. ευρώ.

Πέρυσι ο συμπληρωματικός φόρος ήταν 382 εκατ. και ο κύριος 2,411 δισ. ευρώ.

*5.8287 νομικά πρόσωπα καλούνται να πληρώσουν κύριο φόρο 197 εκατ. ευρώ (από 201 εκατ. πέρυσι) και συμπληρωματικό 253 εκατ. ευρώ από 247 εκατ. ευρώ πέρυσι.

*Οι μειώσεις και οι απαλλαγές ανέρχονται φέτος σε 95,328 εκατ. (από 88,9 εκατ. πέρυσι) διαμορφώνοντας έτσι τον συνολικό λογαριασμό σε 3,093 δις. ευρώ από 3,153 δισ. ευρώ το 2017.

*Εξαιρώντας τις περιπτώσεις όπου ο ΕΝΦΙΑ είναι μικρότερος του 1 ευρώ και δεν βεβαιώνεται, προκύπτει ότι 6.279.207 φυσικά πρόσωπα καλούνται να πληρώσουν σε 5 μηνιαίες δόσεις 2,642 δισ. ευρώ και 51.948 νομικά πρόσωπα καλούνται να εξοφλήσουν συνολική οφειλή 450,799 εκατ. ευρώ.

Οι δηλώσεις ΕΝΦΙΑ αφορούν ένα σύνολο δικαιωμάτων 33.930.474 ακινήτων και γηπέδων ενώ όσον αφορά τις δόσεις έως το τέλος Σεπτέμβρη 570205 φορολογούμενοι καλούνται να εξοφλήσουν μια και έξω 5,072 εκατ. ευρώ καθώς ο φόρος που τους βεβαιώθηκα δεν υπερβαίνει το 19,99 εκατ. ευρώ.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ιδιοκτητών ακινήτων και συγκεκριμένα 5.273.080 φορολογούμενοι μπορούν να σπάσουν την οφειλή σε 5 μηνιαίες δόσεις δεδομένου ότι υπερβαίνει τα 50 ευρώ και συνολικά αθροίζεται σε 3,071 δισ. ευρώ.

Έλενα Λάσκαρη e.laskari@euro2day.gr

Πηγή: http://www.euro2day.gr

Please follow and like us:

Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων για αδήλωτη εργασία από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.ΚΑ).

Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων για αδήλωτη εργασία από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.ΚΑ).

Αριθμ. 43614/996

(ΦΕΚ Β΄ 3521/21.08.2018)

Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων για αδήλωτη εργασία από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.ΚΑ).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε και ισχύει με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), και ιδίως της περ. 1δ’ του άρθρου 41.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 29).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

4. Τις διατάξεις της αριθμ. οικ. 13471/4878/02-03-2018 απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Ηλιόπουλο» (Β’ 814), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ.οικ. 25086/Δ1.8717/03-05-2018 όμοια απόφαση (Β’ 1545).

5. Τις διατάξεις της αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/ 08-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» (Β’ 2169), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. οικ. 59285/18416/12-12-2017 όμοια απόφαση (Β’ 4503).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του α.ν. 1846/1951 «Περί κοινωνικών ασφαλίσεων» (Α’ 179), όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4255/2014 «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 89).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4554/2018 «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις – Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας – Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων – Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» (Α’ 130).

10. Τις διατάξεις του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α’ 170) και ιδίως της παρ.5 του άρθρου 24.

11. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α’ 88), όπως ισχύει.

12. Τις διατάξεις της αριθμ. οικ. 32143/Δ1.11288/ 11-6-2018 απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 2401).

13. Τις διατάξεις της αριθμ. οικ. 34331/Δ9.8920/ 26-7-2016 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)» (Β’ 2458), όπως ισχύει.

14. Τις διατάξεις της αριθμ. 3462/2/26-1-2017 απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μορφή, περιεχόμενο και χρήση τυποποιημένων χειρόγραφων εντύπων και ηλεκτρονικών εφαρμογών Δελτίων Ελέγχου Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)» (Β’ 344).

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Διαδικασία Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων (προστίμων) κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας

1. Για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων (προστίμων) των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4554/2018 (Α’ 130), συντάσσεται και επιδίδεται Δελτίο Ελέγχου με το οποίο διαπιστώνεται παράβαση για αδήλωτη εργασία, και συντάσσεται και επιδίδεται Πράξη Επιβολής Προστίμου, κατά δέσμια αρμοδιότητα χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων, με την οποία προσδιορίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ανωτέρω παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 5 του ως άνω νόμου, το ύψος του προστίμου που αντιστοιχεί στη διαπιστωθείσα παράβαση. Η Πράξη Επιβολής Προστίμου κατά τα ανωτέρω κοινοποιείται, με απόδειξη, στον παραβάτη εργοδότη.

2. Όταν τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 14 του ν. 4144/2013 όπως ισχύει, διαπιστώνουν, κατά τον έλεγχο, τη μη αναγραφή εργαζομένου σε ισχύοντα πίνακα προσωπικού, ενημερώνουν το κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων (Τ.Ε.Ε.Σ.) του Σ.ΕΠ.Ε., εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημέρα διενέργειας του ελέγχου, σχετικά με την παράβαση. Εν συνεχεία, ο Προϊστάμενος του Τ.Ε.Ε.Σ. συντάσσει και επιδίδει Πράξη Επιβολής Προστίμου, με την οποία προσδιορίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ανωτέρω παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 5 του ως άνω νόμου, το ύψος του προστίμου που αντιστοιχεί στη διαπιστωθείσα παράβαση. Η Πράξη Επιβολής Προστίμου κατά τα ανωτέρω κοινοποιείται, με απόδειξη, στον παραβάτη εργοδότη.

3. Η Πράξη Επιβολής Προστίμου επιδίδεται στον εργοδότη εντός (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα επίδοσης του Δελτίου Ελέγχου ή από την ημέρα κοινοποίησης της σχετικής έκθεσης/εγγράφου σχετικά με τη διαπίστωση αδήλωτης εργασίας στο αρμόδιο Τ.Ε.Ε.Σ. Εντός της ιδίας προθεσμίας η Πράξη Επιβολής Προστίμου και το σχετικό δελτίο ελέγχου/έκθεση ελέγχου διαβιβάζονται προς την αρμόδια υπηρεσία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), προκειμένου να καταλογισθούν οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του ν. 4554/2018 ασφαλιστικές εισφορές. Για τον καταλογισμό των εν λόγω ασφαλιστικών εισφορών από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Ε.Φ.Κ.Α., ως βάση υπολογισμού των εισφορών του τριμήνου λαμβάνεται ο κατώτατος μισθός ή το κατώτατο ημερομίσθιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Εάν αποδειχθεί απασχόληση πέρα των τριών (3) μηνών ή αποδοχές υψηλότερες από τις κατώτατες, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, για το ελεγχόμενο διάστημα καταλογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

4. Η Πράξη Επιβολής Προστίμου αποτελεί νόμιμο τίτλο για την είσπραξη του προστίμου και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) (ν.δ. 356/1974 Α’ 90), όπως ισχύει.

5. Όταν το πρόστιμο έχει επιβληθεί από Επιθεωρητή του Σ.ΕΠ.Ε., καταβάλλεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ). Όταν έχει επιβληθεί από ελεγκτή των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης ή υπάλληλο του Ε.Φ.Κ.Α., καταβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α. Και στις δύο περιπτώσεις το πρόστιμο καταβάλλεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημέρα επίδοσης της Πράξης Επιβολής Προστίμου. Ο εργοδότης υποχρεούται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημέρα καταβολής του προστίμου, να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία (Σ.ΕΠ.Ε. ή Ε.Φ.Κ.Α.) το σχετικό πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης.

6. Όταν ο εργοδότης προβαίνει στην πρόσληψη του εργαζομένου ή των εργαζομένων που διαπιστώθηκαν ως αδήλωτοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 4554/2018, καταβάλλει το επιβληθέν πρόστιμο μειωμένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί ανά περίπτωση σε συνάρτηση με τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας, εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημέρα επίδοσης της Πράξης Επιβολής Προστίμου.

7. Ο εργοδότης υποχρεούται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, από την ημέρα καταβολής του μειωμένου προστίμου, να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία (Σ.ΕΠ.Ε. ή Ε.Φ.Κ.Α.) εκτός από το σχετικό πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης, το έντυπο Ε3: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελίας Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης), υπεύθυνη δήλωση επιλογής διάρκειας της σύμβασης, μη υποτροπής κατά το άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 4554/2018, αποδοχής του προστίμου και παραίτησης από την άσκηση των προβλεπόμενων ένδικων βοηθημάτων.

8. Σε περίπτωση μείωσης του προσωπικού της επιχείρησης για τους λόγους που απαριθμούνται στην παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4554/2018, ο εργοδότης υποχρεούται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από το γεγονός, να προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία (Σ.ΕΠ.Ε. ή Ε.Φ.Κ.Α.) τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η συνδρομή κάποιου από τους προβλεπόμενους λόγους.

9. Εάν, μετά τη χρήση της έκπτωσης, διαπιστωθεί η μη συνδρομή των προϋποθέσεών της ή συντρέξει μείωση του προσωπικού της επιχείρησης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4554/2018, η αρμόδια Υπηρεσία (Σ.ΕΠ.Ε. ή Ε.Φ.Κ.Α.) βεβαιώνει σε βάρος του εργοδότη το υπολειπόμενο του αρχικού προστίμου ποσό, ενημερώνοντας σχετικά τον τελευταίο.

10. Κατά των Πράξεων Επιβολής Προστίμου των παρ. 1 και 2, ανάλογα με το εκδούν την πράξη όργανο, κατά περίπτωση, και της Πράξεως Επιβολής Προστίμου της παρ. 3 της παρούσης ασκείται προσφυγή ουσίας ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου εντός εξήντα (60) ημερών από την επίδοση της δεύτερης εξ αυτών, δια της οποίας περατούται η ως άνω περιγραφόμενη σύνθετη διοικητική ενέργεια επιβολής κυρώσεων για την αδήλωτη εργασία. Μέσα στην ίδια προθεσμία, η προσφυγή κοινοποιείται με μέριμνα του προσφεύγοντος και με ποινή απαραδέκτου, στην αρμόδια υπηρεσία (Σ.ΕΠ.Ε. ή Ε.Φ.Κ.Α.). Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση των ανωτέρω πράξεων, πλην των εξαιρέσεων που ορίζονται σε ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση που με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ακυρωθούν οι ως άνω Πράξεις Επιβολής Προστίμου, ο ασφαλισμένος που κατοχύρωσε ασφαλιστικά δικαιώματα δυνάμει της ακυρωθείσας Πράξης Επιβολής Προστίμου της παρ. 3 της παρούσης, θα δύναται, για λόγους χρηστής διοίκησης, να εξαγοράσει το χρόνο για τον οποίο καταλογίστηκαν ασφαλιστικές εισφορές δυνάμει της άνω Πράξης Επιβολής Προστίμου. Ως βάση υπολογισμού των εισφορών αυτών λαμβάνεται ο κατώτατος μισθός ή το κατώτατο ημερομίσθιο, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

Άρθρο 2

Ισχύς της απόφασης

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Αυγούστου 2018

Η Υπουργός

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Ο Υφυπουργός

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Υφυπουργός

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Please follow and like us:

ΕΝΦΙΑ: Έρχεται το ραβασάκι- Ποιοι ιδιοκτήτες θα πληρώσουν λιγότερο φόρο.

ΕΝΦΙΑ: Έρχεται το ραβασάκι- Ποιοι ιδιοκτήτες θα πληρώσουν λιγότερο φόρο.

Τετάρτη 22 Αυγούστου 2018

ΕΝΦΙΑ: Έρχεται το ραβασάκι- Ποιοι ιδιοκτήτες θα πληρώσουν λιγότερο φόρο

Εντός των ημερών πάνω από 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων και επιχειρήσεις θα λάβουν τον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ τον οποίο θα αρχίσουν να εξοφλούν από τον επόμενο μήνα.

Ο υπολογισμός του φετινού ΕΝΦΙΑ γίνεται με βάση τις νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, τη νέα κλίμακα του κύριου φόρου για τα κτίσματα και το νέο αφορολόγητο όριο για τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ.

Η πρόσφατη αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης έφερε αυξήσεις σε 3.792 περιοχές, που αντιστοιχεί στο 37,11% της επικράτειας, μειώσεις σε 2.122 περιοχές, ενώ οι τιμές ζώνης σε 4.302 περιοχές παρέμειναν σταθερές. Παράλληλα, στη νέα κλίμακα του κύριου φόρου για τα κτίσματα έγιναν παρεμβάσεις στο πρώτο και τρίτο κλιμάκιο προκειμένου να σβήσουν οι μεγάλες επιβαρύνσεις που προκαλούσαν οι νέες αντικειμενικές αξίες στις λεγόμενες φθηνές περιοχές. Το δε νέο αφορολόγητο όριο για τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ το οποίο αυξήθηκε στις 250.000 ευρώ από 200.000 ευρώ. Το όφελος που προκύπτει από την αύξηση του αφορολογήτου κατά 50.000 ευρώ είναι μόλις 50 ευρώ για τους περίπου 500.000 ιδιοκτήτες ακίνητων που πιάνονται στην παγίδα του συμπληρωματικού φόρου.

Σχεδόν για 1 εκατομμύριο φορολογουμένους το ραβασάκι θα γράφει έξτρα φόρο σε σχέση με πέρυσι. Για περισσότερους από 200.000 ιδιοκτήτες ακινήτων έρχονται επιβαρύνσεις που υπερβαίνουν ακόμα και τα 200 ευρώ. Το «μάρμαρο» των αλλαγών στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων θα κληθούν να πληρώσουν κυρίως οι φορολογούμενοι που έχουν στην κατοχή τους ακίνητα σε περιοχές όπου οι τιμές ζώνης έκαναν άλμα κατά 100, 200, 300 ή και 500 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.

Η εξόφληση του φόρου ακινήτων θα γίνει σε πέντε ίσες μηνιαίες δόσεις εκ των οποίων η πρώτη θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου και η τελευταία έως και τον Ιανουάριο του 2019.

Πάντως, όσοι φορολογούμενοι θεωρήσουν πως ο τελικός λογαριασμός του φόρου ακινήτων τους αδικεί και μπορούν να το τεκμηριώσουν, έχουν καλές πιθανότητες να δικαιωθούν. Για να το κάνουν όμως θα πρέπει πρώτα να καταθέσουν ενδικοφανή προσφυγή και να πληρώσουν το 50% του φόρου.

Σήμερα είναι δυνατόν να αμφισβητηθεί με ενδικοφανή προσφυγή η αντικειμενική αξία ακινήτου για σκοπούς ΕΝΦΙΑ, εάν ο φορολογούμενος αποδείξει με συγκεκριμένα στοιχεία ότι η αγοραία αξία είναι χαμηλότερη.

Σύμφωνα με την νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ο φορολογούμενος πρέπει να προβάλει, με συγκεκριμένο ισχυρισμό, ότι η εφαρμοσθείσα τιμή ζώνης είναι (ουσιωδώς) μεγαλύτερη από την πραγματική αγοραία τιμή του ακινήτου του, καθώς και να διατυπώσει συγκεκριμένο αίτημα ως προς το ύψος στο οποίο πρέπει να καθοριστεί η επίμαχη αγοραία αξία.

Οι ισχυρισμοί πρέπει μάλιστα να συνοδεύονται από έγγραφα στοιχεία τεκμηρίωσης, δεδομένου ότι, σε τέτοια περίπτωση, αντικείμενο της διοικητικής (ενδικοφανούς) διαδικασίας και της αντίστοιχης διοικητικής δίκης είναι ο προσδιορισμός της αμφισβητούμενης αγοραίας αξίας του ακινήτου και, συνακόλουθα, του ΕΝΦΙΑ ο οποίος αναλογεί κατά το νόμο στην αξία αυτή.

Πηγή: https://www.cnn.gr/

Please follow and like us:

Επείγοντα μέτρα για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

10 Αυγούστου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 149

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Επείγοντα μέτρα για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.

2. Την έκτακτη περίπτωση της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης υλοποίησης των πράξεων κατεδάφισης αυθαίρετων κτισμάτων και αποκατάστασης ζημιών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο

Επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης

1. α) Η εκτέλεση των πράξεων κατεδάφισης που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) μπορεί να πραγματοποιείται, παράλληλα με τα όργανα που προβλέπονται στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου, και από το Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 του π.δ. 267/1998 (Α΄ 195), με την επίβλεψη του ιδίου Τμήμα- τος. Ειδικά οι πράξεις κατεδάφισης που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4559/2018 και αφορούν αυθαίρετες περιφράξεις και περιτοιχίσεις που έχουν ανεγερθεί κατά παράβαση του άρθρου 23 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33) δύνανται να εκτελούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν διαβίβασής τους από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Για την εκτέλεση των πράξεων κατεδάφισης του παρόντος εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 4559/2018.

β) Οι δαπάνες της εκτέλεσης των πράξεων κατεδάφισης καλύπτονται από το Πράσινο Ταμείο, καταλογίζονται σε βάρος του υπόχρεου μετά από σχετική απόφαση του Τμήματος Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βεβαιώνονται στην αρμόδια ΔΟΥ, εισπράττονται ως δημόσιο έσοδο και αποδίδονται στο Πράσινο Ταμείο. Οι δα- πάνες του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλονται από τον υπόχρεο εφάπαξ. Για το σκοπό της χρηματοδότησης του προηγούμενου εδαφίου, το Πράσινο Ταμείο μπορεί να διαθέτει πόρους κατά παρέκκλιση των περιορισμών της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182).

γ) Οι εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές παρέχουν τη συνδρομή τους για την πραγματοποίηση της κατεδάφισης, εφόσον τους ζητηθεί. Υποχρέωση συνδρομής έχει και κάθε άλλη δημόσια αρχή, όπως ιδίως οι κτηματικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των οικείων ΟΤΑ, καθώς και κάθε φορέας που εποπτεύεται από την Κεντρική Διοίκηση, με τη διάθεση μηχανικών μέσων και για τη διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο του έργου της κατεδάφισης.

2. α) Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και οι Κτηματικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών υποχρεούνται να διαβιβάσουν στο Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

αα) Τις πράξεις κατεδάφισης αυθαίρετων περιφράξεων, κατασκευών, εγκαταστάσεων και κτισμάτων που βρίσκονται σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας και εθνικούς δρυμούς, των οποίων εκκρεμεί η εκτέλεση,

ββ) τις πράξεις κατεδάφισης αυθαίρετων περιφράξεων, κατασκευών, εγκαταστάσεων και κτισμάτων για τα οποία έχει συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής του αρμόδιου δασάρχη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67Α του ν. 998/1979 (Α΄ 289).

Από την υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, εξαιρείται η διαβίβαση των πράξεων κατεδάφισης που έχουν περιληφθεί σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών κατεδάφισης και σε επεκτάσεις συμβάσεων για τις οποίες έχει εγκριθεί χρηματοδότηση.

β) Η εκτέλεση των πράξεων της περίπτ. α΄ μπορεί να πραγματοποιείται κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Για τις πράξεις της υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. α΄, οι δαπάνες κατεδάφισης δεν καταλογίζονται εις βάρος του υπόχρεου.

3. α) Αρμόδια υπηρεσία για τη διενέργεια των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για το σκοπό του παρόντος άρθρου είναι η Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

β) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ανατίθεται σε υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών η υλοποίηση των πράξεων κατεδάφισης που εκτελούνται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του παρόντος και καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της.

Άρθρο Δεύτερο

Κοινοποίηση δωρεών μελετών, έργων και υπηρεσιών

Όλες οι μελέτες, τα έργα, η παροχή τεχνικών υπηρεσιών και ο εξοπλισμός ποσού άνω των χιλίων (1.000) ευρώ που αφορούν σε δράσεις αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου του 2018 και εκπονούνται ή διενεργούνται αδαπάνως από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς καμία επιβάρυνση του Δημοσίου, κοινοποιούνται με ευθύνη του αποδεχομένου τη δωρεά φορέα του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού ή εποπτευομένου φορέα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η υποχρέωση αυτή αφορά και σε μελέτες, έργα, παροχή τεχνικών υπηρεσιών και εξοπλισμού που έχουν ήδη εκπονηθεί ή παραχωρηθεί κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.

Άρθρο Τρίτο

Απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Στο άρθρο 3 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής και η παράγραφος 7 αναριθμείται σε 8:

«7. Ειδικά για το έτος 2018 απαλλάσσονται τα ακίνητα τα οποία υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές που έπληξαν τις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι Δελτίου Επανελέγχου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και κατά το χρόνο αυτόν η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για το έτος αυτό.».

Άρθρο Τέταρτο

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2018

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Πρωθυπουργός

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ, ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ, ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ, ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Please follow and like us:

Τροποποίηση των διατάξεων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 1657/Β’), περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής της παρ.5 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174/Α’).

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

10 Αυγούστου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 3381

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΠΟΛ. 1148

Τροποποίηση των διατάξεων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 1657/Β’), περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής της παρ.5 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174/Α’).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 40 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 (Α’/170), όπως ισχύουν.

2. Την ΠΟΛ. 1159/2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’/1657), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των παρ. 5 και 8α του άρθρου 82 του ν. 2238/1994 (Α’/151), καθώς και τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α’/167), όπως προστέθηκαν με την παρ. 11 του άρθρου 26 του ν. 4223/2013 (Α’/287) και ισχύουν.

4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1535 ΟΙΚ./2-7-2018 έγγραφο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 36, 37, 62 και 63 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’/170),
όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του ν. 4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις» (Α’/7), όπως ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών» (Α’/37), όπως ισχύουν.

8. Τις διατάξεις του ν. 3190/1955 «Περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης» (Α’/91), όπως ισχύουν.

9. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 20 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’/45), όπως ισχύουν.

10. Το π.δ. 125/2016 (A’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Το π.δ. 142/2017 (Α’/181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».

12. Την απόφαση με αριθμό ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14-11-2016 (Β’ 3696) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

13. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’/94), όπως ισχύουν, και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 7, 13,14, 17 και 41 αυτού.

14. Την αριθ. 1/20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, και την αριθ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».

15. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-3-2017 (Β’/ 968 και 1238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

16. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 (Β’/2743) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως ισχύει.

17. Την ανάγκη για εναρμόνιση της διαδικασίας που αφορά τον μεταγενέστερο έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1124/2015.

18. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011, καταργούνται.

2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 10 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

«Εφόσον από μεταγενέστερο έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης προκύψουν πρόσθετες επιβαρύνσεις, σε σχέση με τα φορολογικά αντικείμενα που ορίζονται στο πρόγραμμα ελέγχου του Παραρτήματος III, επιβάλλεται στο Νόμιμο Ελεγκτή και στο ελεγκτικό γραφείο διοικητικό πρόστιμο ύψους από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και την ενδεχόμενη υποτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997, κατόπιν γνώμης της Ε.Λ.Τ.Ε., η οποία θα πρέπει να παρασχεθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από τη λήψη σχετικού εγγράφου από τη Φορολογική Διοίκηση με το οποίο θα γνωστοποιείται προς την Ε.Λ.Τ.Ε. η ελεγχόμενη επιχείρηση, ο Νόμιμος Ελεγκτής και το ελεγκτικό γραφείο, ανεξάρτητα αν οι πρόσθετες επιβαρύνσεις θα καταβληθούν από την ελεγχόμενη επιχείρηση.

Σε περίπτωση αμφισβήτησης από την ελεγχόμενη επιχείρηση των πρόσθετων επιβαρύνσεων και υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4174/2013, οι ως άνω διοικητικές κυρώσεις κατά των Νόμιμων Ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων επιβάλλονται μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, εξαιρουμένων των περιπτώσεων για τις οποίες ο χρόνος που απαιτείται για την απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών οδηγεί σε παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση καταλογιστικής πράξης.».

Κατά τα λοιπά, οι διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011 (Β’/1657) ισχύουν ως έχουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2018

Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Please follow and like us: