Monthly Archives: July 2018

Ξεκινάει αύριο η υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ)

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του ΥΠΕΝ:

1. Ενεργοποιείται από αύριο, 31 Ιουλίου 2018, η δυνατότητα υποβολής αίτησης ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) με βάση τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια του φορολογικού έτους 2017. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι όλα τα πρόσωπα που δηλώνονται ως μέλη του νοικοκυριού να έχουν υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήματος, εφόσον υποχρεούνται.

Υπενθυμίζεται ότι την υποχρέωση υποβολής νέας αίτησης έχουν και όσοι έχουν ενταχθεί στο Κ.Ο.Τ. κατά το παρελθόν, προκειμένου να αξιολογηθεί εκ νέου η υπαγωγή τους, με βάση τα στοιχεία του φορολογικού έτους 2017. Όσοι δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια ένταξης θα μπορούν να αξιοποιούν το Κ.Ο.Τ. μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2018, οπότε και θα έχει παρέλθει ένας μήνας (όπως προβλέπει ο νόμος) από την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων σε όλη τη χώρα (μετά και την παράταση μέχρι την 30η Οκτωβρίου για τις πυρόπληκτες περιοχές).

2. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, απέστειλε την προηγούμενη εβδομάδα επιστολή στον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, Γιώργο Πατούλη, προκειμένου αυτός να ενημερώσει άμεσα τα μέλη της ΚΕΔΕ για την επιτακτική ανάγκη συγκρότησης επιτροπών αξιολόγησης αιτημάτων επανασύνδεσης ρεύματος.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του έτους δημιουργήθηκε ειδικός λογαριασμός για την παροχή εφάπαξ βοηθήματος επανασύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα. Η αρμοδιότητα εξέτασης των σχετικών αιτημάτων εκχωρήθηκε στην τοπική αυτοδιοίκηση, και συγκεκριμένα σε επιτροπές που συστήνονται με απόφαση του Δημάρχου και αποτελούνται από εκπροσώπους της δημοτικής αρχής, του ΔΕΔΔΗΕ και του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Υπουργός στην επιστολή του επισημαίνει ότι «με δεδομένο ότι είναι δύσκολη η διαβίωση έστω και για μία μέρα χωρίς ρεύμα, καλούμε τους Δήμους να συγκροτήσουν άμεσα τις αρμόδιες τριμελείς Επιτροπές και να εξετάζουν τα αιτήματα με ταχύτητα, ώστε να ολοκληρώνεται γρήγορα η διαδικασία».

Please follow and like us:

ΓΣΕΕ: Δήλωση στοιχείων απασχόλησης εργαζομένων στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

ΓΣΕΕ: Δήλωση στοιχείων απασχόλησης εργαζομένων στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Εκτύπωση

Εξαιτίας πολλών ερωτημάτων και καταγγελιών που λαμβάνει η ΓΣΕΕ σχετικά με ψευδείς δηλώσεις των στοιχείων απασχόλησης των εργαζομένων, το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ) ενημερώνει για τα εξής:

1. Το πλαίσιο των εργοδοτικών υποχρεώσεων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σχετικά με την δήλωση των στοιχείων απασχόλησης των εργαζομένων στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. οικ.32143/Δ1.11288/22.6.2018 (ΦΕΚ Β΄2401/22.6.2018) για τον «Επανακαθορισμό όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (επισυνάπτεται) καθώς και στην Εγκύκλιο υπ.αριθμ. 40090/Δ1.14024/19.7.2018.

2. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα στη δήλωση της υπερεργασίας και της υπερωρίας, καθώς και την αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης των εργαζομένων επισημαίνονται τα εξής:

Α) Έντυπο Ε8: Δήλωση πρόσθετης απασχόλησης (υπερεργασίας και υπερωρίας)

Σύμφωνα με τη μέχρι σήμερα ισχύουσα νομοθεσία είχε καθιερωθεί το βιβλίο υπερωριών, στο οποίο ο εργοδότης όφειλε να δηλώνει τη πραγματοποίηση νόμιμης υπερωρίας προ της ανάληψης εργασίας από τον εργαζόμενο, ενώ παράλληλα είχε προβλεφθεί η υποχρέωση του εργοδότη να γνωστοποιεί στο ΣΕΠΕ το σύνολο των πραγματοποιηθεισών υπερωριών του προηγούμενου μηνός εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του επόμενου μηνός.

Με το άρθρο 36 του Ν. 4488/2017 (Α΄137/13.9.2018) καθίσταται πλέον υποχρεωτική η καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ α) κάθε αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, το αργότερο έως και την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους, καθώς και β) της υπερεργασίας και της νόμιμης κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακής απασχόλησης πριν την έναρξη πραγματοποίησής της.

Κατ’ εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης εκδόθηκε η παραπάνω αναφερόμενη υπ’ αριθμ. οικ.32143/Δ1.11288/11.6.2018 Υπουργική Απόφαση, με την οποία η νέα διαδικασία καταχώρησης των αλλαγών στο ωράριο εργασίας τυγχάνει εφαρμογής προαιρετικά από 1.7.2018, ενώ δίνεται μεταβατική περίοδος δύο μηνών (μέχρι 31.8.2018) κατά την οποία οι εργοδότες μπορούν επιλεκτικά να ακολουθούν είτε τη νέα, είτε την παλαιά διαδικασία γνωστοποίησης των αλλαγών του ωραρίου εργασίας.

Από 1.9.2018 παύει η υποχρέωση τήρησης του βιβλίου υπερωριών, ενώ ο εργοδότης υποχρεούται πλέον να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ όχι μόνο τη νόμιμη υπερωρία, αλλά και την υπερεργασία, δηλαδή την απασχόληση από 41-45 ώρες εβδομαδιαίως επί πενθημέρου ή την απασχόληση από 41-48 ώρες εβδομαδιαίως επί εξαημέρου. Είναι αυτονόητο ότι οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν στους εργαζομένους που πραγματοποιούν υπερεργασία ή/και υπερωρία την προβλεπόμενη, κατά περίπτωση, αμοιβή.

Για την καταχώρηση της υπερεργασίας και της νόμιμης υπερωρίας έχει αναθεωρηθεί το Έντυπο Ε8, που συμπληρώνεται και υποβάλλεται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, ενώ παράλληλα θεσπίζεται και η δυνατότητα γνωστοποίησης της εν λόγω πρόσθετης απασχόλησης μέσω κινητού τηλεφώνου με αποστολή μηνύματος εφόσον ο εργοδότης έχει δηλώσει στο ΣΕΠΕ τον αριθμό τηλεφώνου. Το Ε8 υποβάλλεται πριν από την έναρξη πραγματοποίησης της υπερεργασίας ή της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης. Στοιχεία που αφορούν την υπερεργασία ή τη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση και έχουν καταχωριστεί σε επιτυχώς υποβληθέν έντυπο Ε8 μπορούν να τροποποιηθούν με νέα υποβολή πριν την πραγματοποίηση της αλλαγής.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε εργαζόμενος έχει το δικαίωμα ελέγχου της ορθότητας των στοιχείων της εργασιακής του σχέσης και του χρόνου απασχόλησής του και δύναται να ζητήσει οποτεδήποτε πληροφόρηση από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας (δηλαδή αυτή στην οποία υπάγεται η επιχείρηση) σχετικά με το περιεχόμενο των δηλωθέντων από τον εργοδότη στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, δεδομένου ότι δεν είναι λίγες οι φορές που εργοδότες δεν δηλώνουν ή δηλώνουν ελλιπώς τις ακριβείς ώρες απασχόλησης καθ’ υπέρβασιν του νομίμου ωραρίου των εργαζομένων.

Β) Έντυπο Ε5: Ηλεκτρονική αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού

Προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα φαινόμενα αναληθών αναγγελιών οικειοθελούς αποχώρησης (παραίτησης) των μισθωτών, η ΓΣΕΕ είχε επανειλημμένα ζητήσει την τροποποίηση της ΥΑ 28153/2013 για τους όρους και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής του σχετικού εντύπου, καθώς έδινε τη δυνατότητα στον εργοδότη για την υποβολή του χωρίς την υπογραφή του εργαζόμενου στο σχετικό έντυπο.

Με το άρθρο 38 του Ν. 4488/2018 και από 13.09.2017, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο οικειοθελούς αποχώρησης υπογεγραμμένο από τον εργαζόμενο. Εάν ο εργαζόμενος δεν υπογράψει το σχετικό έντυπο, τότε ο εργοδότης θα πρέπει, εντός προθεσμίας 4 εργασίμων ημερών, να κοινοποιήσει στον εργαζόμενο εξώδικη δήλωση, με την οποία τον ενημερώνει ότι έχει χωρήσει οικειοθελής αποχώρησή του, την οποία θα πρέπει στη συνέχεια να καταχωρήσει στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Αν ο εργοδότης δεν τηρήσει εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής των συνοδευτικών εγγράφων της, η σύμβαση εργασίας θεωρείται ότι λύθηκε με άτακτη καταγγελία του εργοδότη.

Με την ως άνω αναφερόμενη ΥΑ υπ’ αριθμ. οικ.32143/Δ1.11288/11.6.2018, διευκρινίζεται ότι η υποβολή του εντύπου Ε5 (οικειοθελής αποχώρηση) ολοκληρώνεται όταν ο εργοδότης συμπληρώσει την ηλεκτρονική φόρμα, την εκτυπώσει και ακολούθως τεθούν ιδιόχειρες οι υπογραφές εργοδότη και εργαζομένου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την υποβολή του επισυναπτόμενου αρχείου του σαρωμένου Ε5 με τις προαναφερόμενες υπογραφές. Σε περίπτωση μη υπογραφής του Ε5 από τον εργαζόμενο, ο εργοδότης επισυνάπτει το αρχείο της σαρωμένης εξώδικης δήλωσης και της έκθεσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή. Επίσης, σε περίπτωση εθελούσιας εξόδου εργαζομένων υποβάλλεται το Ε5 με ομαδικό τρόπο καταχώρησης και εξατομικευμένο τρόπο υποβολής για κάθε έντυπο.

Τέλος, επισημαίνεται ότι ο εργοδότης υποχρεούται να αναγγέλει στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού ή καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή λήξης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα αποχώρησης του μισθωτού ή καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή λήξης της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου, αντίστοιχα (Έντυπα Ε5,Ε6,Ε7).

3. Καταγραφή ώρας έναρξης ελέγχου

Επισημαίνεται ότι βάσει του άρθρου 6 της ως άνω ΥΑ «Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, τα ελεγκτικά όργανα του ΣΕΠΕ, του ΟΑΕΔ και του ΕΦΚΑ μπορούν να δηλώνουν, μέσω κινητού τηλεφώνου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, την ώρα έναρξης του ελέγχου. Η σχετική δήλωση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία και είναι εμφανής στον εργοδότη».

Please follow and like us:

Δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο: Μάιος 2018, ετήσια αύξηση 5,3%

Δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο: Μάιος 2018, ετήσια αύξηση 5,3%
0

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τους Δείκτες Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, με έτος βάσης 2010=100,0 και μήνα αναφοράς τον Μάιο 2018, η εξέλιξη των οποίων, σύμφωνα με στοιχεία προσωρινά και διορθωμένα ως προς τον αριθμό εργάσιμων ημερών τυπικού μήνα ίσης χρονικής διάρκειας, έχει ως εξής:

– Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον μήνα Μάιο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2017, παρουσίασε αύξηση 5,3% και, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2018, μείωση 4,3%.

– Ο Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Μάιο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2017, παρουσίασε αύξηση 4,6% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2018, μείωση 3,2%.

– Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Μάιο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2018, παρουσίασε αύξηση 1,1% .

– Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Μάιο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2018, παρουσίασε αύξηση 0,9%.

Please follow and like us:

Ποινικό αδίκημα οι επιθέσεις σε εφοριακούς – Από 150.000 ευρώ οι δεσμεύσεις από το ΣΔΟΕ για εκτιμώμενη ζημία του Δημοσίου

Ποινικό αδίκημα οι επιθέσεις σε εφοριακούς – Από 150.000 ευρώ οι δεσμεύσεις από το ΣΔΟΕ για εκτιμώμενη ζημία του Δημοσίου
Taxheaven Newsroom
[26.07.2018]

Μια πολυσέλιδη τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις».

Με την υπόψη τροπολογία ρυθμίζονται τα ακόλουθα θέματα:

1. Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις του α.ν.1920/1939 σχετικά με τη λειτουργία της «Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων» (Ε.Ο.κ.Κ). Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:
Συνιστάται μια (1) οργανική θέση εκτελεστικού οργάνου της Διοίκησης της Επιτροπής την οποία καταλαμβάνει ο Γενικός Γραμματέας αυτής.
Επαναπροσδιορίζεται η διαδικασία πρόσληψης και επιλογής του προσωπικού της Επιτροπής.
Ορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Γραμματέα, η θητεία, τα καθήκοντα του, κ.λπ. Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι ο Γενικός Γραμματέας, μετά τη λήξη της θητείας του, επανέρχεται στην θέση που υπηρετούσε πριν την ανάληψη των καθηκόντων του, αν προέρχεται από τον δημόσιο τομέα. Σε περίπτωση που η θέση αυτή έχει καταργηθεί, συνιστάται προσωποπαγής θέση για όλο τον χρόνο παραμονής του στην υπηρεσία. Επίσης, ρυθμίζονται ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα για τον Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής.

2. Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις του άρθρου 30 του ν.3296/2004, σχετικά με το πλαίσιο των δεσμεύσεων τραπεζικών λογαριασμών, περιεχομένου θυρίδων και περιουσιακών εν γένει στοιχείων, κινητών και ακινήτων που πραγματοποιεί σε επείγουσες περιπτώσεις, η Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο..Ε). Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, ορίζονται:
οι προϋποθέσεις επιβολής του μέτρου των εν λόγω δεσμεύσεων (εκτιμώμενη ζημιά του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, κ.λπ.),
η διαδικασία δέσμευσης, περιορισμού ή ανάκλησης αυτής καθώς και το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων κατά του μέτρου, κλπ.

3. Συμπληρώνονται και αντικαθίστανται διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001), στα εξής σημεία:
α. Δίνεται ευρύτερος ορισμός της έννοιας «ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού».
β. Οι ειδικές απαλλαγές βιομηχανοποιημένων καπνών της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 102 του ανωτέρω Κώδικα (απαλλαγή από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης κ.λπ. των βιομηχανοποιημένων καπνών που διατίθενται στο εργατοτεχνικό προσωπικό των καπνοβιομηχανιών) εφαρμόζονται (από 1.3.2018) αναλόγως και για το μείγμα καπνού που περιέχεται στο ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού.

4.α. Η τέλεση των εγκλημάτων των άρθρων 308 έως 311, 333, 361 και 361Α του Ποινικού Κώδικα σε βάρος υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του ή για λόγους σχετικούς με την εκτέλεση της, συνιστά ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση.
β. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την νομική υπεράσπιση του Διοικητή, του Προέδρου, των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, του Εμπειρογνώμονα και των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, εν ενεργεία και διατελεσάντων, εφόσον εξετάζονται ή διώκονται ή ενάγονται για πράξεις ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση ή με αφορμή την εκτέλεση των καθηκόντων τους ενώπιον των ποινικών ή πολιτικών δικαστηρίων. Οι ανωτέρω παρίστανται και εκπροσωπούνται από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ύστερα από απόφαση του Προέδρου του, κατόπιν εγγράφου αιτήματος του Διοικητή της ΑΑΔΕ προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και υπό τις λοιπές οριζόμενες προϋποθέσεις. Η εκπροσώπηση αυτών από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους δεν αποκλείει την εκπροσώπηση τους δια ή μετά πληρεξουσίου δικηγόρου της επιλογής τους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Η εκπροσώπησή τους δια ή μετά πληρεξουσίου δικηγόρου αποκλείει την εκπροσώπησή τους παράλληλα και από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Σε περίπτωση εκπροσώπησης τους, δια ή μετά πληρεξουσίου δικηγόρου, η ΑΑΔΕ υποχρεούται, με απόφαση του Διοικητή, να καλύψει τα έξοδα στα οποία υποβάλλονται κατά την προκαταρκτική διαδικασία ή με την ιδιότητα του κατηγορουμένου, του εναγομένου ή του πολιτικώς ενάγοντος, σε δίκες που αφορούν πράξεις ή παραλείψεις που έλαβαν χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και εξ αφορμής αυτών και μέχρι την αμετάκλητη εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων, εφόσον υποβληθεί σχετικό προς τούτο αίτημα, συνοδευόμενο από θετική εισήγηση.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική εισήγηση, τα ως άνω έξοδα καταβάλλονται εκ των υστέρων, εφόσον για τις ποινικές υποθέσεις εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με την οποία τα ως άνω πρόσωπα κηρύσσονται αθώα ή απαλλάσσονται των κατηγοριών, ή τελεσίδικο βούλευμα δικαστικού συμβουλίου με το οποίο παύει οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο. Για όσους φέρουν την ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντος απαιτείται να έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει η διάπραξη του σε βάρος τους εγκλήματος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή εξαιτίας αυτών. Για τις αστικές υποθέσεις απαιτείται η έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, με την οποία απορρίπτεται η σε βάρος τους ασκηθείσα αγωγή.
Το σχετικό κόστος επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της ΑΑΔΕ, στον οποίο εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις. Το αιτούμενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες του Κώδικα Δικηγόρων και των παραρτημάτων αυτού, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Εάν οι ανωτέρω καταδικασθούν αμετάκλητα ή γίνει αμετάκλητα δεκτή αγωγή εναντίον τους για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή απορριφθεί αμετάκλητα αγωγή ή πολιτική αγωγή που άσκησαν για αδικήματα και πράξεις ή παραλείψεις που έλαβαν χώρα σε βάρος τους, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και εξ αφορμής αυτών, υποχρεούνται να επιστρέψουν στην ΑΑΔΕ τις ως άνω δαπάνες. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση αμετάκλητης αθώωσης του καθ’ ου η πολιτική αγωγή.

5. Τροποποιείται ο αναφερόμενος στην παρ. 7 του άρθρου 196 του ν. 4389/2016 «Πίνακας Ακινήτων του ΤΑΙΠΕΔ» ως προς το ακίνητο με αύξοντα αριθμό 15 στις Γούρνες Ηρακλείου, ώστε τμήμα αυτού να μεταβιβαστεί αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγμα από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) στην Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ).

6. Εξαιρούνται από το ανώτατο όριο αποδοχών, (4.631 ευρώ), που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.4354/2015, οι πρόεδροι, οι διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι των δημοσίων επιχειρήσεων και των θυγατρικών τους, των οποίων οι μετοχές έχουν μεταβιβαστεί στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. και οι οποίες είτε απασχολούν περισσότερους από 3.000 εργαζομένους είτε ο κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Οι αποδοχές και οι εν γένει πρόσθετες αμοιβές, απολαβές και αποζημιώσεις των εν λόγω προσώπων καθορίζονται με κ.υ.α. και δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 90% των μηνιαίων αποδοχών και επιδομάτων του Προέδρου του Αρείου Πάγου (8.314,56 ευρώ x 90% = 7.483,10 ευρώ).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο
Τροποποίηση του α.ν. 1920/1939 (Α’ 346)

Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στο άρθρο 3 του α.ν. 1920/1939, εκσυγχρονίζεται η διαδικασία ανάδειξης μελών της «Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων», ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη σύνδεση του εξαιρετικά σημαντικού κληροδοτήματος των μεγάλων εθνικών ευεργετών Ευαγγέλου και Κωνσταντίνου Ζάππα, με τους κοινωνικούς φορείς, με σκοπό την ανάδειξη της ιστορίας και του έργου του, και την ισχυροποίηση των δεσμών του με την κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας.
Με την παράγραφο 2 του προτεινόμενου άρθρου αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 23 του α.ν.1920/1939 και με το πρώτο εδάφιο αυτής ορίζεται ότι η θέση του Γενικού Γραμματέα της Επιτροπής εμπίπτει στις θέσεις εκτελεστικών οργάνων διοίκησης, για τα οποία έχει εφαρμογή το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 8 ν.4369/2016.
Με την παράγραφο 3 του προτεινόμενου άρθρου τροποποιείται το άρθρο 25 του α.ν.1920/1939 και ορίζεται ο τρόπος επιλογής του προσωπικού εν γένει με ειδικότερη ανάπτυξη στην επιλογή του προσώπου και τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα, ο ρόλος του οποίου, είναι συντονιστικός, οργανωτικός αλλά και υπεύθυνος για την υπόδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων και των απαραίτητων πρακτικών για την υλοποίησή τους, θέτοντας και την απαιτούμενη στοχοθεσία, μέσα από το εκπονούμενο, με επιμέλεια των υπηρεσιών της Επιτροπής, και υπό την ευθύνη του, ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης.
Με την παρ. 4 προστίθενται εδάφια στην παρ. 4 του άρθρου 26, με σκοπό την επίλυση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων που αφορούν στον Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής.
Με την παράγραφο 6 ορίζεται ότι υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων που αντικαθίστανται ή τροποποιούνται από το παρόν άρθρο, εξακολουθούν να ισχύουν
Τέλος, με την παράγραφο 7 σκοπείται η προσαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας, στις νέες ρυθμίσεις, οι οποίες κατισχύουν κάθε αντίθετης προϋφιστάμενης διάταξης, ενώ, με μεταβατική διάταξη ορίζεται ο τρόπος ανάδειξης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με σκοπό την άμεση λειτουργία του υπό τις νέες ρυθμίσεις.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο…
Τροποποίηση του α.ν. 1920/1939

1. Το άρθρο 3 του α.ν. 1920/1939 «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως, και κωδικοποιήσεως των διατάξεων περί διοικήσεως της υπό του Ευαγγέλη Ζάππα καταλειφθείσης εις το Έθνος περιουσίας» (Α’ 346) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
1. α. Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την εν λόγω απόφαση, ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ανωτέρω, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιλέγονται από τον Υπουργό Οικονομικών από κατάλογο είκοσι (20) προτεινομένων μελών, ο οποίος καταρτίζεται από το Κεντρικό Συμβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη της θητείας του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον Υπουργό Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και της Επιτροπής τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας απαιτείται γνώση και εμπειρία του αιτούντος στα θέματα νομοθεσίας και διαχείρισης κοινωφελών περιουσιών, καθώς και αξιόλογη υπηρεσιακή και κοινωνική δράση. Για την κατάρτιση του καταλόγου, η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών απευθύνει, επίσης, μέσα στην ίδια προθεσμία του ενός (1) μηνός, έγγραφο αίτημα για την υποβολή σχετικής πρότασης προς:
1) τον Υπουργό Εξωτερικών,
2) τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης,
3) τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού,
4) τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
5) τον Υπουργό Τουρισμού,
6) τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής,
7) τον Δήμαρχο Αθηναίων,
8) τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών,
9) το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
10) το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
11) το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
12) την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών,
13) το Οικονομικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Αθηνών και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
14) τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών,
15) τον Σύνδεσμο των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων
16) την Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ελλάδας.
Οι ερωτώμενοι φορείς προτείνουν μέλη τους για την κατάρτιση του καταλόγου ή ενημερώνουν για την αδυναμία τους να προτείνουν μέλος, μέσα σε προθεσμία δέκα(10) ημερών από τη λήψη του σχετικού εγγράφου αιτήματος.
Το Κεντρικό Συμβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών μπορεί να συμπληρώνει τον κατάλογο και αυτεπαγγέλτως με προσωπικότητες που διακρίνονται για την πνευματική, οικονομική κοινωνική ή κοινωφελή τους δράση, καθώς και με απογόνους της οικογένειας Ευαγγέλη και Κωνσταντίνου Ζάππα. Η ιδιότητα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητική.
β. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ορίζεται για τον Πρόεδρο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής, που συμμετέχει στις συνεδριάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου, αποζημίωση, κατά μήνα ή κατά συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
γ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά την λήξη της θητείας τους και μέχρι τον διορισμό και ανάληψη καθηκόντων των νέων μελών, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη.».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 23 του α.ν. 1920/1939 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στην Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων υφίσταται μία (1) οργανική θέση εκτελεστικού οργάνου της Διοίκησης της Επιτροπής, επιλεγόμενο κατά τη διαδικασία που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης (α) της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.4369/2016 (Α’ 33), την οποία καταλαμβάνει ο Γενικός Γραμματέας της Επιτροπής, ο οποίος είναι ο Προϊστάμενος των οργανικών μονάδων της. Υφίστανται, επίσης, οι εξής οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού: α) Δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Διοικητικού / Οικονομικού, β) Μία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Γεωπόνων, γ) Μία (1) θέση κατηγορίας ΤΕ, Τεχνολόγων Εφαρμογών, δ) Μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Γραφικών Τεχνών, ε) Πέντε (5) θέσεις κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Διοικητικού/Λογιστικού, στ) Μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Δακτυλογράφων, ζ) Μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ, επιμελητή κήπων, κλάδου Γεωργικού, η) Δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Τεχνικού, ενός ηλεκτρολόγου και ενός υδραυλικού.
θ) Δεκαπέντε (15) θέσεις κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Δενδροανθοκηπουρών. ι) Μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Χειριστών Η/Υ.
ια) Δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΥΕ, του κλάδου Τεχνικού, ενός ελαιοχρωματιστή και ενός ξυλουργού (μαραγκού), ιβ) Δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΥΕ, του κλάδου Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων, ιγ) Τρεις (3) θέσεις κατηγορίας ΥΕ, του κλάδου Κλητήρων – Θυρωρών, ιδ) Πέντε (5) θέσεις κατηγορίας ΥΕ, του κλάδου Καθαριστών – Καθαριστριών.
Κάθε άλλη θέση μόνιμου προσωπικού ή με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, καταργείται.
Με απόφαση της Επιτροπής, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών, το προσωπικό που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε μόνιμη θέση ή σε θέση με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, κατατάσσεται ή εντάσσεται στις παραπάνω μόνιμες θέσεις, εφόσον έχει τα νόμιμα προσόντα.».

3. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 25 του α.ν. 1920/1939, αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Οι υπάλληλοι της Επιτροπής, πλην του Γενικού Γραμματέα, διορίζονται κατά τη διαδικασία διορισμού των μόνιμων πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων. Η απόφαση για την κίνηση διαδικασίας προσλήψεων λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα της, η οποία συντάσσεται κατ’ έτος και από την οποία ενημερώνεται το Διοικητικό Συμβούλιο για τις κενές οργανικές θέσεις ανά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και για τις διαμορφωμένες υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλλουν την πλήρωση καθεμιάς από τις προτεινόμενες προς κάλυψη θέσεις. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής η πρόσληψη γίνεται με απόφαση της Επιτροπής. Ο υπάλληλος διανύει ετήσια δοκιμαστική υπηρεσία, μετά την ολοκλήρωση της οποίας, κρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής αν πρέπει να καταστεί μόνιμη η πρόσληψή του. Οι αποφάσεις πρόσληψης μονιμοποίησης και προαγωγής των υπαλλήλων, εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομικών.
2. Για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Γραμματέα το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη της θητείας του. Σε περίπτωση που η θέση είναι κενή, το θέμα εισάγεται με επιμέλεια του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής. Ο Γενικός Γραμματέας ορίζεται με τετραετή θητεία, που μπορεί να ανανεωθεί μία φορά, με τη διαδικασία της διάταξης του δευτέρου εδαφίου της περίπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4369/2016 (Α’ 33).
Για την προς πλήρωση θέση, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν τα μέλη του Μητρώου του άρθρου 1 του ν. 4369/2016, καθώς και υποψήφιοι που δεν υπηρετούν στον δημόσιο τομέα κατά την έννοια της περίπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.4369/2016 ή υπηρετούν στο δημόσιο τομέα με σχέση άλλη από τη σχέση τακτικού μόνιμου υπαλλήλου ή υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ).
Κατά τη διάρκεια της θητείας του Γενικού Γραμματέα και μετά τη λήξη της, για τα θέματα που αφορούν ή συνδέονται με τις υποχρεώσεις, τα ασυμβίβαστα και την πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων του, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 20 έως 23 του ν. 4440/2016 (Α’ 224). Η άσκηση των καθηκόντων Γενικού Γραμματέα της Επιτροπής θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας ως προς όλες τις συνέπειες. Ο Γενικός Γραμματέας, μετά τη λήξη της θητείας του, επανέρχεται στην θέση που υπηρετούσε πριν την ανάληψη των καθηκόντων του, αν προέρχεται από τον δημόσιο τομέα. Σε περίπτωση που η θέση αυτή έχει καταργηθεί, συνιστάται προσωποπαγής θέση για όλο τον χρόνο παραμονής του στην υπηρεσία. Ο Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό των υπηρεσιών της Επιτροπής όσον αφορά την κατάρτιση ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης της δράσης της (master plan), με τετραετές χρονοδιάγραμμα, με στόχο την αύξηση της προβολής του έργου και την επέκταση του κύκλου των δραστηριοτήτων της. Επεξεργάζεται προτάσεις για την τροποποίηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής, με υπόδειξη του Διοικητικού Συμβούλιου, και τις υποβάλλει σ’ αυτό προς συζήτηση. Κατ’ έτος καταρτίζει, με τη συνεργασία των υπηρεσιών, και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο κατάλογο με τις διακριθείσες προσωπικότητες στον ελληνικό χώρο και την ομογένεια, με βάση τον οποίο η Επιτροπή αποφασίζει την βράβευση επιφανών Ελλήνων. Λοιπές αρμοδιότητές του που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο εξακολουθούν να ισχύουν.».

4. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 26 του α.ν.1920/1939 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Για τα πρόσωπα που υπηρέτησαν με την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα, αν προέρχονται από τον δημόσιο τομέα, ο χρόνος της υπηρεσίας τους στην Επιτροπή θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση που υπηρετούσαν πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Για τα πρόσωπα αυτά η Επιτροπή καταβάλλει, σε κάθε περίπτωση, τις ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη, στον τομέα που είχαν ασφαλισθεί, κύρια και επικουρικά, κατά τον αμέσως προηγούμενο του διορισμού τους εργασιακό χρόνο, από τον οποίο τομέα και μόνο μπορούν να αξιώνουν, κατά τις κείμενες διατάξεις, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα.».

5. Η διαδικασία ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων κινείται με την θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου. Η θητεία του υφισταμένου σήμερα Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής παρατείνεται μέχρι τον διορισμό νέου, και πάντως μέχρι την 10.8.2018. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

6. Υπουργικές αποφάσεις εκδοθείσες κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων που αντικαθίστανται ή τροποποιούνται από το παρόν άρθρο, εξακολουθούν να ισχύουν.

7. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών πλήρωσης της θέσης του Γενικού Γραμματέα κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται οι ήδη ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

8. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργείται κάθε διάταξη νόμου που ρυθμίζει με τρόπο αντίθετο τα θέματα που ρυθμίζονται από το άρθρο αυτό.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο…
Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 3296/2004

Με το προτεινόμενο άρθρο αντικαθίσταται η περίπτωση ε’ της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 (Α’ 253) και καθορίζονται οι προϋποθέσεις επιβολής, από την Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.), του διασφαλιστικού μέτρου της κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών, περιεχομένου θυρίδων και περιουσιακών εν γένει στοιχείων, η έκταση του μέτρου καθώς και η διαδικασία επιβολής και άρσης αυτού. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η εναρμόνιση της διάταξης με τις διατάξεις της παρ. 1 του όρθρου 5, της παρ. 1 του άρθρου 17 , και της παρ. 1 του άρθρου 25 του Συντάγματος και του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (Ε.Σ.Δ.Α. – ν.δ. 53/1974, Α’ 256). Η ρύθμιση του μέτρου γίνεται με τρόπο ώστε αφενός να είναι δυνατή η διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου με τη διατήρηση των περιουσιακών στοιχείων του ελεγχομένου, αφετέρου να περιορισθεί η διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης σε σχέση με την επιβολή του.
Ειδικότερα, με την παρ. 1 προβλέπεται ότι το μέτρο λαμβάνεται σε επείγουσες περιπτώσεις και υπό την προϋπόθεση ότι η εκτιμώμενη ζημιά του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα τυχόν πρόστιμα και οι προσαυξήσεις υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000€), κατά περίπτωση. Περαιτέρω, ορίζεται το αποφασιστικό όργανο επιβολής της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, η διαδικασία δέσμευσης, περιορισμού ή ανάκλησης αυτής καθώς και το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων κατά του μέτρου. Τέλος ορίζεται ανώτερο χρονικό όριο διατήρησης του μέτρου, καθώς και η δυνατότητα παράτασης αυτού με ειδικά αιτιολογημένη πράξη του οργάνου που εξέδωσε την πράξη δέσμευσης.
Πέραν τούτου, με τις παρ. 2 και 3 ρυθμίζεται η τύχη των υφισταμένων δεσμεύσεων περιουσιακών στοιχείων που έχει επιβάλλει η Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., βάσει του άρθρου 30 του ν. 3296/2004.
Για μεν τις δεσμεύσεις που αφορούν σε υποθέσεις αρμοδιότητας της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., προβλέπεται ότι αίρονται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου. Η πρόβλεψη αυτή γίνεται υπό το πρίσμα της υπ’ αριθμ. 3316/2014 απόφασης της ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας, σύμφωνα με το σκεπτικό της οποίας «[η διάταξη] του άρθρου 30 παρ. 5 περίπτ. ε’ είναι ανεφάρμοστη διότι αντίκειται στα άρθρα 5 παρ 1, 17 παρ 1 και 25 παρ 1 του Συντάγματος και 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α.»
Περαιτέρω, ρυθμίζεται το θέμα της άρσης των δεσμεύσεων τις οποίες έχει επιβάλλει η Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. και αφορούν υποθέσεις οι οποίες έχουν περιέλθει στην αρμοδιότητα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
Οι υποθέσεις αυτές είναι εκείνες για τις οποίες έχει αποσταλεί έκθεση ελέγχου στις φορολογικές ή τελωνειακές αρχές, υποθέσεις της υποπαραγράφου Δ7 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α* 94) και του άρθρου 61 του ν. 4410/2016 (Α’ 141), καθώς και οι λοιπές φορολογικές ή τελωνειακές υποθέσεις που έχουν περιέλθει στην αρμοδιότητα της Α.Α.Δ.Ε.
Τέλος, με την παρ. 4 του προτεινόμενου άρθρου προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 6, με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. να προβαίνουν σε όλες τις αναγκαίες ελεγκτικές επαληθεύσεις για τη διασφάλιση αξιόπιστων αποτελεσμάτων, όπως τούτο προβλέπεται αντίστοιχα στην περίπτ. ια της πρώτης παραγράφου του άρθρου 82 του π.δ. 142/2017 (Α’ 181).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο …
Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 3296/2004

1. Η περίπτ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 (Α’ 253) αντικαθίσταται ως εξής:
«Δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, περιεχομένου θυρίδων και περιουσιακών εν γένει στοιχείων, κινητών και ακινήτων, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, σε επείγουσες περιπτώσεις επί ερευνών οικονομικού εγκλήματος που πραγματοποιεί η Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε) σύμφωνα με την παρ 2, εφόσον η εκτιμώμενη ζημία του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν προστίμων και προσαυξήσεων, υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000€), κατά περίπτωση.
Η δέσμευση γίνεται, χωρίς προηγούμενη κλήση του καθ’ ου ή του τρίτου, με αιτιολογημένη πράξη του Προϊσταμένου της αρμόδιας Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Η δέσμευση γνωστοποιείται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και ισχύει από τη χρονική στιγμή της αποδεδειγμένης κοινοποίησης – γνωστοποίησης με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο – της πράξης, προς τον οργανισμό ή την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
Η πράξη δέσμευσης επιδίδεται, εντός δέκα (10) ημερών από την ισχύ της, στον καθ’ ου ή στον τρίτο – σε περίπτωση κοινών λογαριασμών, τίτλων, χρηματοπιστωτικών προϊόντων ή κοινής θυρίδας – οι οποίοι δύνανται να υποβάλλουν έγγραφες αντιρρήσεις ενώπιον του οργάνου που εξέδωσε την πράξη δέσμευσης, εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την επίδοση. Κατά τη διάρκεια της έρευνας το όργανο που εξέδωσε την πράξη δέσμευσης δύναται να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει αυτήν ολικά ή μερικά κατ’ εκτίμηση των αντιρρήσεων ή των ευρημάτων της έρευνας.
Τα πρόσωπα εις βάρος των οποίων έχει εκδοθεί η πράξη δέσμευσης δύνανται, με αίτησή τους προς το όργανο που εξέδωσε αυτήν, να ζητήσουν την αποδέσμευση συγκεκριμένων ποσών, αναγκαίων για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης.
Η δέσμευση ισχύει μέχρι την περαίωση της έρευνας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις έως έξι (6) το πολύ μήνες με ειδικά αιτιολογημένη νέα πράξη του οργάνου που εξέδωσε την πράξη δέσμευσης.»

2. Οι υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεσμεύσεις, οι οποίες έχουν επιβληθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 3296/2004, και αφορούν υποθέσεις που εκκρεμούν στην Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε αίρονται μετά από αίτηση του καθού η πράξη δέσμευσης δύνανται δε να επιβληθούν εκ νέου σύμφωνα με τις αναφερόμενες στη διάταξη αυτή προϋποθέσεις.

3. Οι δεσμεύσεις που έχουν επιβληθεί από την Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 30 του ν.3296/2004 και αφορούν υποθέσεις για τις οποίες έχει αποσταλεί έκθεση ελέγχου στις φορολογικές ή τελωνειακές αρχές, υποθέσεις της υποπαρ. Δ7 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και του άρθρου 61 του ν.4410/2016 (Α’ 141), οι οποίες μεταφέρονται από την Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και λοιπές φορολογικές ή τελωνειακές υποθέσεις της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. που έχουν περιέλθει στην αρμοδιότητα της Α.Α.Δ.Ε. με οποιοδήποτε τρόπο, αίρονται κατά περίπτωση ως εξής:
α) για τις φορολογικές υποθέσεις κατόπιν αίτησης του φορολογούμενου στη Φορολογική Διοίκηση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες υφίσταται το δικαίωμα του Δημοσίου για έκδοση πράξεων και προτεραιοποιούνται για έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κ.Φ.Δ., εφόσον ο έλεγχος ολοκληρώνεται εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και
β) για τις τελωνειακές υποθέσεις με απόφαση της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & ΕΦΚ, κατόπιν αίτησης του προσώπου σε βάρος του οποίου έχει ληφθεί από την Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. το μέτρο της δέσμευσης, εφόσον διαζευκτικά:
αα) έχει εξοφληθεί ολοσχερώς το οφειλόμενο ποσό βάσει καταλογιστικής πράξης της αρμόδιας τελωνειακής αρχής στην οποία έχει αποσταλεί η σχετική έκθεση ελέγχου ή βάσει δικαστικής απόφασης μεταρρύθμισης της καταλογιστικής πράξης
ββ) έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που ακυρώνει την καταλογιστική πράξη στο σύνολο της και για λόγους ουσίας,
γγ) έχει εκδοθεί απαλλακτική πράξη από την αρμόδια τελωνειακή αρχή στην οποία έχει αποσταλεί η σχετική έκθεση ελέγχου για το πρόσωπο σε βάρος του οποίο έχει ληφθεί το μέτρο της δέσμευσης
δδ) έχει καταβληθεί ποσό ίσο ή μεγαλύτερο του 70% των διαφυγόντων δασμών και φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων καθώς και των αναλογούντων τόκων. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί καταλογιστική πράξη, το πρόσωπο σε βάρος του οποίο έχει ληφθεί το μέτρο της δέσμευσης υποβάλλει σχετική αίτηση στον Προϊστάμενο της αρμόδιας τελωνειακής αρχής στην οποία έχει αποσταλεί η έκθεση ελέγχου, ο οποίος υποχρεούται να εκδώσει καταλογιστική πράξη εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης άλλως το μέτρο της δέσμευσης αίρεται αυτοδικαίως, εε) έχουν ληφθούν τα προβλεπόμενα κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ 356/1974, Α’….) αναγκαστικά μέτρα είσπραξης..

4. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Οι ως άνω υπάλληλοι δύνανται να προβαίνουν στη διενέργεια όλων των αναγκαίων ελεγκτικών επαληθεύσεων για τη διασφάλιση αξιόπιστων αποτελεσμάτων.».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο…
Τροποποίηση του άρθρου 53Α του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»

Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 1 τροποποιούνται οι διατάξεις της περίπτωσης ε) της παραγράφου 3 του άρθρου 53Α του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α” 265), όπως προστέθηκαν με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ν.4410/2016 (Α’ 141), αναφορικά με τον ορισμό του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού.
Ειδικότερα, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, καθόσον με τη διεύρυνση του ορισμού της περίπτωσης ε) της παραγράφου 3 του άρθρου 53Α του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού, το οποίο υπόκειται σε φόρο κατανάλωσης, αφενός προσαρμόζεται το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο στις νέες απαιτήσεις της αγοράς και αφετέρου επιδιώκεται η ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού, η αποφυγή στρεβλώσεων, η εξασφάλιση της εύρυθμης και ομοιόμορφης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς καθώς και η διασφάλιση των δημοσίων εσόδων μέσω της ομοιόμορφης και ίσης φορολογικής μεταχείρισης συναφών προϊόντων με τα ίδια κύρια χαρακτηριστικά (παραγωγή αερολύματος μέσω θέρμανσης και όχι καύσης), η αγορά των οποίων εμφανίζεται ιδιαιτέρως αναπτυσσόμενη.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 2 προστίθεται στην παράγραφος 5 του άρθρου 53Α του ν.2960/2001 η κατ’ αναλογία εφαρμογή της περίπτωσης ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 102 του ιδίου νόμου, αναφορικά με τις ειδικές απαλλαγές βιομηχανοποιημένων καπνών που διατίθενται στο εργατοτεχνικό προσωπικό των καπνοβιομηχανιών και για τα προϊόντα της περίπτωσης στ) της παρ. 1 του άρθρου 53Α για λόγους νομοτεχνικής πληρότητας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο …
Τροποποίηση του άρθρου 53Α του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»

1. Η περίπτ. ε) της παρ. 3 του άρθρου 53Α του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α”265), όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν.4410/2016 (Α’ 141), αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) ως «ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού»: το βιομηχανοποιημένο προϊόν, το οποίο περιέχει καπνό και παράγει αερόλυμα μέσω διαδικασίας θέρμανσης και όχι καύσης.»

2. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 53Α του ν.2960/2001, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις της περίπτ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 102, αναφορικά με τις ειδικές απαλλαγές βιομηχανοποιημένων καπνών, εφαρμόζονται αναλόγως και για τα προϊόντα της περίπτ. στ) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.»

3. Η ισχύς της διατάξεως της παρ. 2 του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.3.2018.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο …

Με την παρ. 1 της προτεινόμενης διάταξης ορίζεται πλέον ως επιβαρυντική περίσταση η διάπραξη των εγκλημάτων των άρθρων 308 έως 311, 333, 361, 361Α’ ΠΚ σε βάρος υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για λόγους σχετιζόμενους με την άσκηση της υπηρεσίας του. Η ρύθμιση αυτή καθίσταται αναγκαία, καθώς παρατηρούνται συνεχώς αυξανόμενες επιθέσεις σε βάρος των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, ιδιαίτερα κατά τη διενέργεια φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών ελέγχων για την προστασία των συμφερόντων του Δημοσίου, για λόγους που συνδέονται άρρηκτα με την άσκηση των καθηκόντων τους. Η ιδιαίτερη ηθικοκοινωνική απαξία που ενέχει η διάπραξη των ως άνω ποινικών αδικημάτων σε βάρος κρατικών υπαλλήλων των ελεγκτικών αρχών, οι οποίοι ένεκα της ιδιαίτερης φύσης της αποστολής τους αποτελούν την επίσημη εκπροσώπηση της Πολιτείας στον έλεγχο της τήρησης της σχετικής νομοθεσίας, υπαγορεύει για λόγους προληπτικούς και κατασταλτικούς, η Πολιτεία να αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη αυστηρότητα τους δράστες. Αντίστοιχη διάταξη υπάρχει ήδη στην νομοθεσία μας για την προστασία των αστυνομικών, λιμενικών, πυροσβεστικών και υγειονομικών υπαλλήλων (άρθρο 315Α Ποινικού Κώδικα).
Με την παρ. 2 της προτεινόμενης διάταξης εισάγεται, μετά το άρθρο 33 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), νέο άρθρο 33Α , με τίτλο «Νομική Υπεράσπιση-Δικαστικά Έξοδα», με το οποίο επιδιώκεται η αποτελεσματική λειτουργία όλων των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, καθώς και η θωράκιση και ενίσχυση του ελεγκτικού και εισπρακτικού μηχανισμού της, με στόχο την επίτευξη των στόχων της. Ειδικότερα προβλέπονται:
α . Με την παρ. 1 του άρθρου 33Α ότι ο Διοικητής, ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, ο Εμπειρογνώμονας και οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ, εν ενεργεία και διατελέσαντες, εφόσον εξετάζονται ή διώκονται ή ενάγονται για πράξεις ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ενώπιον των ποινικών ή πολιτικών δικαστηρίων, μπορούν να παρίστανται και να εκπροσωπούνται από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, προκειμένου να τύχουν μιας έγκαιρης και αποτελεσματικής νομικής στήριξης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
β. Πέραν της ανωτέρω εκπροσώπησης προβλέπεται στην παρ. 2 του νέου άρθρου (33Α) η διατήρηση του δικαιώματος τους να εκπροσωπηθούν και από δικηγόρο της επιλογής τους σε οποιαδήποτε δικονομικό στάδιο, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την ενισχυμένη νομική θωράκιση του ρόλου τους. Η εκπροσώπησή τους, όμως, αυτή αποκλείει την παράλληλη εκπροσώπηση και από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
γ. Ειδικότερα, με τις παρ. 3 έως και 5 προβλέπεται η κάλυψη από την ΑΑΔΕ των εξόδων στα οποία υποβάλλονται ο Διοικητής, ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, ο Εμπειρογνώμονας και οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ, εν ενεργεία και διατελέσαντες κατά την προκαταρκτική διαδικασία ή με την ιδιότητα του κατηγορουμένου, του εναγομένου ή του πολιτικώς ενάγοντος, σε δίκες που αφορούν πράξεις ή παραλείψεις που έλαβαν χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και εξ αφορμής αυτών. Ανάλογες ρυθμίσεις έχουν προβλεφθεί και με τις υφιστάμενες διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4484/2017 (Α’110) που αφορούν στην κάλυψη των δικαστικών εξόδων και της δικηγορικής αμοιβής στα οποία υποβάλλονται ο Πρόεδρος και το προσωπικό της ΕΛ.ΣΓΑΤ., όσο και του άρθρου 64 του ν 3883/2010 (Α’167) και του ΠΔ 87/2017 (Α* 121),για την κάλυψη των δικαστικών εξόδων του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων. Επίσης, προβλέπεται ότι στις δίκες αυτές καθώς και σε εκείνες στις οποίες ο Διοικητής, ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, ο Εμπειρογνώμονας και οι υπάλληλοι της ΑΜΕ έχουν την ιδιότητα του ενάγοντος και αφορούν την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή εξ αφορμής αυτών, έχουν εφαρμογή οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ατελειών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μόνον, όμως στην περίπτωση εκπροσώπησής τους από μέλος αυτού.
δ. Επιπροσθέτως με την παρ. 6 του α. 33Α προβλέπονται οι περιπτώσεις επιστροφής στην ΑΑΔΕ των ως άνω δαπανών και με την παρ. 7 δίδεται εξουσιοδότηση στον Διοικητή της ΑΑΔΕ να καθορίζει με απόφασή του τις προϋποθέσεις τη διαδικασία παροχής νομικής υπεράσπισης, κάλυψης εξόδων και επιστροφής των δαπανών, την προθεσμία για την υποβολή του αιτήματος για την πληρωμή των δαπανών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
ε. Με την παρ. 8 δε, προβλέπεται ότι οι ρυθμίσεις του άρθρου 33 Α κατισχύουν κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.
Τέλος με την παρ. 3 της προτεινόμενης διάταξης προβλέπεται ότι τα οριζόμενα στις παρ. 2 έως και 6 του νέου άρθρου 33Α για την κάλυψη των εξόδων εκπροσώπησης έχουν εφαρμογή και στις κατά την έναρξη ισχύος αυτού εκκρεμείς υποθέσεις, για διαδικαστικές πράξεις, όμως, που ασκούνται ή υπηρεσίες που παρέχονται από 1.1.2018 και μετά.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο…

1. Η τέλεση των εγκλημάτων των άρθρων 308 έως 311, 333, 361 και 361Α του Ποινικού Κώδικα σε βάρος υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του ή για λόγους σχετικούς με την εκτέλεσή της, συνιστά ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση.

2. Μετά το άρθρο 33 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) εισάγεται νέο άρθρο 33Α, ως εξής:
«Άρθρο 33Α Νομική Υπεράσπιση – Δικαστικά έξοδα
1. Ο Διοικητής ο Πρόεδρος τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης ο Εμπειρογνώμονας και οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ, εν ενεργεία και διατελέσαντες εφόσον εξετάζονται ή διώκονται ή ενάγονται για πράξεις ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση ή με αφορμή την εκτέλεση των καθηκόντων τους ενώπιον των ποινικών ή πολιτικών δικαστηρίων, παρίστανται και εκπροσωπούνται από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ύστερα από απόφαση του Προέδρου του, κατόπιν εγγράφου αιτήματος του Διοικητή της ΑΑΔΕ προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Το εν λόγω αίτημα υποβάλλεται υποχρεωτικά από τον Διοικητή, εφόσον περιέλθει σε αυτόν έγγραφη αίτηση εξεταζόμενου, διωκόμενου ή εναγόμενου υπαλλήλου, η οποία συνοδεύεται από θετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται η υπηρεσία που υπηρετεί ή του Προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Αυτοτελούς Τμήματος ή του Υπευθύνου Αυτοτελούς Γραφείου, στις περιπτώσεις υπηρεσιών, που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή. Στις περιπτώσεις του Διευθυντή Γραφείου του Διοικητή, των Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης Διεύθυνσης ή Αυτοτελούς Τμήματος ή των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων που υπάγονται στον Διοικητή η έγγραφη αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από θετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ, στην περίπτωση δε του τελευταίου, από θετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της ΑΑΔΕ.
2. Η εκπροσώπηση του Διοικητή, του Προέδρου, των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Εμπειρογνώμονα και των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους δεν αποκλείει την εκπροσώπηση τους δια ή μετά πληρεξουσίου δικηγόρου της επιλογής τους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Η εκπροσώπησή τους δια ή μετά πληρεξουσίου δικηγόρου αποκλείει την εκπροσώπησή τους παράλληλα και από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
3. Σε περίπτωση εκπροσώπησης του Διοικητή, του Προέδρου, των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Εμπειρογνώμονα και των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, εν ενεργεία ή διατελεσάντων, δια ή μετά πληρεξουσίου δικηγόρου, η ΑΑΔΕ υποχρεούται, με απόφαση του Διοικητή, να καλύψει τα έξοδα στα οποία υποβάλλονται κατά την προκαταρκτική διαδικασία ή με την ιδιότητα του κατηγορουμένου, του εναγομένου ή του πολιτικώς ενάγοντος, σε δίκες που αφορούν πράξεις ή παραλείψεις που έλαβαν χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και εξ αφορμής αυτών και μέχρι την αμετάκλητη εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων, εφόσον υποβληθεί σχετικό προς τούτο αίτημα, συνοδευόμενο από θετική εισήγηση. Στην περίπτωση υπάλληλου της Α.Α.Δ.Ε., απαιτείται θετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται η υπηρεσία που υπηρετεί ή του Προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Αυτοτελούς Τμήματος ή του Υπευθύνου Αυτοτελούς Γραφείου, στις περιπτώσεις υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή. Στις περιπτώσεις του Διευθυντή Γραφείου του Διοικητή ΑΑΔΕ, των Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης Διεύθυνσης ή Αυτοτελούς Τμήματος ή των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων που υπάγονται στον Διοικητή, το σχετικό αίτημα απαιτείται να συνοδεύεται από θετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ, στην περίπτωση δε του τελευταίου, από θετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της ΑΑΔΕ. Στην περίπτωση του Διοικητή, του Προέδρου, των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης και του Εμπειρογνώμονα, για την εκπροσώπησή τους αρκεί μόνο η υποβολή αιτήματος τους προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.
Στις ανωτέρω δίκες καθώς και σε εκείνες στις οποίες ο Διοικητής ο Πρόεδρος τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης ο Εμπειρογνώμονας και οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ έχουν την ιδιότητα του ενάγοντος και αφορούν την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή εξ αφορμής αυτών, έχουν εφαρμογή οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ατελειών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
4. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική εισήγηση, τα ως άνω έξοδα καταβάλλονται εκ των υστέρων, εφόσον για τις ποινικές υποθέσεις εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με την οποία τα ως άνω πρόσωπα κηρύσσονται αθώα ή απαλλάσσονται των κατηγοριών, ή τελεσίδικο βούλευμα δικαστικού συμβουλίου με το οποίο παύει οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο. Για όσους φέρουν την ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντος απαιτείται να έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει η διάπραξη του σε βάρος τους εγκλήματος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή εξαιτίας αυτών. Για τις αστικές υποθέσεις απαιτείται η έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης με την οποία απορρίπτεται η σε βάρος τους ασκηθείσα αγωγή.
5. Το σχετικό κόστος επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της ΑΑΔΕ, στον οποίο εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις. Η καταβολή των ανωτέρω δαπανών γίνεται εφόσον προσκομισθούν τα νόμιμα παραστατικά. Το αιτούμενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή υπηρεσίας όπως προσδιορίζεται στους πίνακες του Κώδικα Δικηγόρων και των παραρτημάτων αυτού, όπως εκάστοτε ισχύουν.
6. Εάν ο Διοικητής, ο Πρόεδρος τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, ο Εμπειρογνώμονας ή υπάλληλος της ΑΑΔΕ καταδικασθούν αμετάκλητα ή γίνει αμετάκλητα δεκτή αγωγή εναντίον τους για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή απορριφθεί αμετάκλητα αγωγή ή πολιτική αγωγή που άσκησαν για αδικήματα και πράξεις ή παραλείψεις που έλαβαν χώρα σε βάρος τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και εξ αφορμής αυτών, υποχρεούνται να επιστρέψουν στην ΑΑΔΕ τις ως άνω δαπάνες Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση αμετάκλητης αθώωσης του καθ’ ου η πολιτική αγωγή.
7. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής νομικής υπεράσπισης και κάλυψης των παραπάνω εξόδων, το ύψος του ποσού που καταβάλλεται ως δικηγορική αμοιβή, η προθεσμία υποβολής του αιτήματος για την πληρωμή των δαπανών, η διαδικασία επιστροφής των δαπανών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
8. Οι ρυθμίσεις του παρόντος κατισχύουν κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.»

3. Τα οριζόμενα στις παρ. 2 έως και 6 του άρθρου 33Α του ν. 4389/2016 έχουν εφαρμογή και στις κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος εκκρεμείς υποθέσεις για διαδικαστικές πράξεις που ασκούνται ή υπηρεσίες που παρέχονται από 1.1.2018 και μετά.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο…
Τροποποίηση του Παραρτήματος Γ’ της παρ. 7 του άρθρου 196 του ν. 4389/2016

Τροποποιείται το αναφερόμενο, στην παρ. 7 του άρθρου 196 του ν. 4389/2016 Παράρτημα Γ’ «Πίνακας Ακινήτων του ΤΑΙΠΕΔ», ειδικά ως προς το ακίνητο με αύξοντα αριθμό 15, ώστε το τμήμα του ακινήτου το οποίο αποδίδεται στην ΕΤΑΔ να αξιοποιηθεί σύμφωνα με την κατά προορισμό χρήση του.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο …
Τροποποίηση του Παραρτήματος Γ’ της παρ. 7 του άρθρου 196 του ν. 4389/2016

Το Παράρτημα Γ’ της παρ. 7 του άρθρου 196 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), με τίτλο «ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΑΙΠΕΔ» τροποποιείται, ως προς το ακίνητο με αύξοντα αριθμό 15, όπως τούτο εμφαίνεται στο από Μαρτίου 2017 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου – Μηχανικού Τ.Ε. Ιωάννη Αλεξίου, που προσαρτάται στο παρόν ως Παράρτημα I, ως εξής:

Α/Α

ΟΝΟΜΑ

ΑΒΚ

KM

ΝΟΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ/

ΑΚΙΝΗΤΟΥ/

Περιοχή

Διεύθυνση

15

ΓΟΥΡΝΕΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τμήμα 345.567 τ.μ. εκ του ακινήτου με ΑΒΚ 289, όπως το τμήμα αυτό εμφαίνεται υπό στοιχεία. 1,2,3,4,5

…… 59,60,61,62,1

στο από Μάρτιο 2017

Τοπογραφικό Διάγραμμα Τ-1 κλίμακας 1:2000 που συντάχθηκε από τον Τοπογράφο Μηχανικό Ιωάννη Αλεξίου .

ν.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Χερσονήσου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο…
Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α’176)

Με την προτεινόμενη τροποποίηση εισάγεται εξαίρεση από το ανώτατο όριο αποδοχών που καθιερώνει ο ν. 4354/2015, ως προς τους προέδρους, αντιπροέδρους, διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους των δημοσίων επιχειρήσεων των οποίων οι μετοχές έχουν ήδη μεταβιβαστεί στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., καθώς και των θυγατρικών αυτών.

Συγκεκριμένα για τις εταιρείες για τις οποίες προτείνονται αλλαγές ως προς τις αμοιβές της ανώτατης διοίκησης, λαμβάνεται υπόψη και το μέγεθος τους από πλευράς εσόδων και αριθμού εργαζομένων που απασχολούν με βάση και τα ευρωπαϊκά δεδομένα, αλλά και ο ρόλος και η σπουδαιότητα της σωστής λειτουργίας τους στην υλοποίηση της στρατηγικής των εν λόγω δημοσίων επιχειρήσεων και τη συνεισφορά στην μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας για την ελληνική οικονομία και τους έλληνες πολίτες – καταναλωτές. Σκοπός της προτεινόμενης αλλαγής αποτελεί η παροχή κινήτρων, ώστε τα στελέχη αυτά να επιδιώκουν με όλες τις δυνάμεις τους την επίτευξη των τιθέμενων στόχων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο…
Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4354/2015

Στην παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α’176) προστίθεται περίπτ. γ), ως εξής:
«γ) Οι πρόεδροι, οι διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι των δημοσίων επιχειρήσεων και των θυγατρικών τους, των οποίων οι μετοχές έχουν μεταβιβαστεί στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. και οι οποίες είτε απασχολούν περισσότερους από 3.000 εργαζομένους είτε ο κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Για τον καθορισμό των αποδοχών και των εν γένει πρόσθετων αμοιβών, απολαβών και αποζημιώσεων των προσώπων της παρούσας περίπτωσης, οι οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 90% του ανώτατου ορίου της περίπτ. α) της παρούσας παραγράφου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22.».

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/41578

Please follow and like us:

Παροχή διευκρινίσεων επί διατάξεων που αφορούν φορολογικά κίνητρα

Παροχή διευκρινίσεων επί διατάξεων που αφορούν φορολογικά κίνητρα

Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ. 1145/25.7.2018 εγκύκλιος με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 71Α, 71Β και 71Γ του ν.4172/2103, καθώς και των άρθρων 27 και 354 του ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5)», σχετικά με την απαλλαγή του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» από κάθε άμεσο φόρο και την τροποποίηση λοιπών διατάξεων που αφορούν σε φορολογικά κίνητρα, αντίστοιχα.

Ειδικά:

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του νέου άρθρου 71Α του ν.4172/2013, με το οποίο ενσωματώθηκαν στον ΚΦΕ οι διατάξεις του άρθρου 71 του ν.3842/2010, ορίζεται ότι τα κέρδη της επιχείρησης από την πώληση προϊόντων παραγωγής της, για την οποία παραγωγή χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη στο όνομα της ίδιας επιχείρησης που αναπτύχθηκε από την ίδια, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για τρεις συνεχόμενες χρήσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά έσοδα από την πώληση των πιο πάνω προϊόντων.
Τα απαλλασσόμενα κέρδη εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού και υπολογίζονται με βάση τα καθαρά κέρδη που δηλώνονται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
Το ποσό του αποθεματικού καταχωρείται στον κωδικό 041 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ν) και περαιτέρω για την καταχώρησή του, ισχύουν τα αναφερόμενα στο αριθμ. πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1110127 ΕΞ2016/18.7.2016 έγγραφό μας. Δηλαδή, προϋπόθεση καταχώρησης ποσού είναι να εμφανίζεται αντίστοιχο ποσό στον κωδικό 016 «Φορολογικά κέρδη χρήσης».
Το ειδικό αποθεματικό που σχηματίζεται σύμφωνα με την παρούσα, υπόκειται σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε., κατά το μέρος που διανέμεται, κεφαλαιοποιείται ή αναλαμβάνεται κάθε φορά.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του νέου άρθρου 71Β του ν.4172/2013, με το οποίο ενσωματώθηκαν στον ΚΦΕ οι διατάξεις του άρθρου 101 του ν.1892/1990, ορίζεται ότι ανώνυμες εταιρείες, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μπορούν να κεφαλαιοποιήσουν, ολικώς ή μερικώς, τα αφορολόγητα αποθεματικά διαφόρων αναπτυξιακών νόμων, με εξαίρεση τα αποθεματικά του άρθρου 18 του α.ν. 942/1949.
Τα αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται φορολογούνται με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%), χωρίς καμιά άλλη επιβάρυνση.
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 71Γ του ν.4172/2013, με το οποίο ενσωματώθηκαν στον ΚΦΕ οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν.1473/1984, ορίζεται ότι οι ανώνυμες εταιρείες, των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, μπορούν να κεφαλαιοποιήσουν ολικά ή μερικά, τα αφορολόγητα αποθεματικά διαφόρων αναπτυξιακών νόμων, με εξαίρεση το αποθεματικό του άρθρου 18 του α.ν. 942/1949 και με την προϋπόθεση ότι κατά τη διαχειριστική χρήση στην οποία συντελείται η κεφαλαιοποίηση θα αυξηθεί το μετοχικό ή εταιρικό τους κεφάλαιο κατά το ίδιο ποσό σε μετρητά από τους παλαιούς ή νέους μετόχους ή εταίρους. Στην περίπτωση αυτή εκδίδονται νέες μετοχές ή εταιρικά μερίδια, για τους δικαιούχους μετόχους ή εταίρους.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 71Γ ορίζεται ότι τα αποθεματικά της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού που κεφαλαιοποιούνται φορολογούνται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) (αντί πέντε τοις εκατό (5%) για τις εισηγμένες Α.Ε.), χωρίς καμιά άλλη επιβάρυνση.
Οι διατάξεις του άρθρου 71Γ ισχύουν για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται μέχρι και τις 31.12.2020. Ειδικά για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται από 1.1.2020 μέχρι και τις 31.12.2020 ο συντελεστής της παραγράφου 2 ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%).
Περαιτέρω, η εγκύκλιος διαταγή, αναφέρεται στο άρθρο 27 του Ν. 4512/2018 σχετικά με φορολογικές απαλλαγές του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και στο άρθρο 354 του Ν. 4512/2018, σχετικά με τις τροποποιήσεις λοιπών διατάξεων φορολογικών κινήτρων.

Please follow and like us:

Θετική κατά 1.053 εκατ. ευρώ η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις τον Ιούνιο του 2018

Θετική κατά 1.053 εκατ. ευρώ η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις τον Ιούνιο του 2018

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου της ΤτΕ:

Τον Ιούνιο του 2018, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της οικονομίας διαμορφώθηκε σε -2,4% από -3,2% τον προηγούμενο μήνα, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή ήταν θετική κατά 613 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 831 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων διαμορφώθηκε σε 10,0% από 10,1% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή ήταν θετική κατά 884 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.434 εκατ. ευρώ το Μάιο του 2018.

I. Χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας

Ι.1 Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης (1)

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, τον Ιούνιο του 2018, ήταν αρνητική κατά 443 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 552 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε σε -9,7% από -11,6% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2 Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα

Τον Ιούνιο του 2018, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε στο -1,2% από -1,9% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 1.055 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 279 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.1 Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Ιούνιο του 2018, ήταν θετική κατά 1.053 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 169 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -0,4% από -1,6% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε στο -0,7% από -1,9% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 930 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 135 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε σε 2,8% από 1,7% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 123 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 34 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.2 Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Τον Ιούνιο του 2018, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 29 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 6 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -1,4% από -1,5% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.3 Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Αρνητική κατά 27 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Ιούνιο του 2018, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 104 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -2,1 από -2,2% τον προηγούμενο μήνα.

II. Καταθέσεις (2) της εγχώριας οικονομίας στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα (3)

ΙΙ.1 Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση

Μείωση κατά 471 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιούνιο του 2018, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι αύξησης κατά 514 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 38,7% από 41,3% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2 Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα

Αύξηση κατά 1.355 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιούνιο του 2018, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, έναντι αύξησης κατά 919 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 7,5% από 7,4% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.1 Καταθέσεις από επιχειρήσεις

Αύξηση κατά 272 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιούνιο του 2018, οι συνολικές καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 580 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 12,6% από 13,1% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 826 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 747 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 554 εκατ. ευρώ, τον Ιούνιο του 2018, έναντι μείωσης κατά 167 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.2 Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Αύξηση κατά 1.084 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιούνιο του 2018, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 339 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 6,5% από 6,2% τον προηγούμενο μήνα.

Σημείωση: Το επόμενο Δελτίο Τύπου με θέμα: «Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις» με στοιχεία Ιουλίου 2018 θα δημοσιευθεί στις 28 Αυγούστου 2018, σύμφωνα με το Ημερολόγιο δημοσίευσης στοιχείων, που έχει αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

(1)Συμπεριλαμβάνονται η Κεντρική Κυβέρνηση , οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης.

(2)Περιλαμβάνονται και τα ρέπος.

(3)Δεν περιλαμβάνεται η Τράπεζα της Ελλάδος

Please follow and like us:

πιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε δικαιούχους, εργοδότες και μισθωτούς ασφαλισμένους

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε δικαιούχους, εργοδότες και μισθωτούς ασφαλισμένους.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ενιαίος

Φορέας

Κοινωνικής

Ασφάλισης

ΕΦΚΑ

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Σατωβριάνδου 18

104 32 Αθήνα

Πληροφορίες: Βασιλική Οικονόμου

Ευγενία Βλαχογιάννη

Ελένη Σκαρτσάρη

Αναστασία Κοσμέα

Αριθ. τηλ.: 210 52 85 518 – 615

210 52 85 642- 639-536

E – mail: d.eisf.misth@efka.gov.gr

Αθήνα: 25/7/2018

Α.Π. : Δ.ΕΙΣΦ.Μ./421/926711

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 33

ΠΡΟΣ:

΄Ολες τις Υπηρεσίες Μισθωτών

του Ε.Φ.Κ.Α.

ΘΕΜΑ: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε δικαιούχους, εργοδότες και μισθωτούς ασφαλισμένους».

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4488/2017 (Φ.Ε.Κ. 137/τ.Α΄/13-09-2017), που αντικατέστησαν το άρθρο 104 του Ν. 4387/2016 (Φ.Ε.Κ. 85/τ. Α΄/12-05-2016) από τότε που ίσχυσε, με τίτλο «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» και την κατ΄εξουσιοδότηση υπ΄ αριθμ: Δ.15/Δ΄ /12061/293/01-03-2018 (Φ.Ε.Κ. 773/τ.Β΄/06-03-2018) Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους.

1. ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ Ε.Φ.Κ.Α.

I. Οι αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α., συμψηφίζονται με τις πάσης φύσεως καθυστερούμενες οφειλές, ρυθμισμένες ή μη, των δικαιούχων προς τον Ε.Φ.Κ.Α. και τους τρίτους φορείς, για τους οποίους ο Ε.Φ.Κ.Α. συνεισπράττει εισφορές.

Ως αχρεώστητες καταβληθείσες εισφορές νοούνται, τα χρηματικά ποσά των εισφορών που καταβάλλονται στον Ε.Φ.Κ.Α. για οποιαδήποτε αιτία και για τα οποία, βάση της κείμενης νομοθεσίας, δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής τους. Ενδεικτικές περιπτώσεις αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών αποτελούν η καταβολή εισφορών υψηλότερων των απαιτητών ασφαλιστέων αποδοχών (πλαφόν), η υπερβάλλουσα καταβολή εισφορών πάνω από το οφειλόμενο ποσό, η μεταβολή χρόνου ασφάλισης, η υπερείσπραξη από το μέτρο της κατάσχεσης εις χείρας Τρίτων, η επιστροφή εισφορών λόγω διπλής ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη σε φορέα πριν την έναρξη του Ε.Φ.Κ.Α. κ.λ.π..

Δε θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί σε περιπτώσεις που προκύπτει ακύρωση χρόνου, λόγω δόλιας ή εικονικής ασφάλισης. (Σχετ. 47882/10027/12-9-53 Έγγραφον Γεν. Δ/νσεως Ι.Κ.Α., Άρθρο 903 Α.Κ.).

Εφόσον μετά τη διενέργεια ελέγχου (Δηλωθέντων-Καταβληθέντων και Ουσιαστικού) και την πραγματοποίηση συμψηφισμού προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο, αυτό επιστρέφεται άτοκα στους δικαιούχους.

Κατ΄ εξαίρεση, το πιστωτικό υπόλοιπο επιστρέφεται εντόκως, μόνο έπειτα από αμετάκλητη απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, από τα διαλαμβανόμενα της οποίας θα προκύπτει ρητά η έντοκη επιστροφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 21 του Κώδικα Νόμων περί δικών του Δημοσίου (κ.δ της 26.6/10.07.1944, Φ.Ε.Κ 139, τ.Α΄), όπως ισχύουν .

II. O συμψηφισμός ή η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, αφορούν χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί αχρεώστητα υπέρ της κύριας ασφάλισης και λοιπών κλάδων-παροχών του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και χρηματικά ποσά που συνεισπράττονται από τον Ε.Φ.Κ.Α., υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., Ε.Ο.Π.Π.Υ., Ο.Α.Ε.Δ. καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα.

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τα προβλεπόμενα στις κοινοποιούμενες διατάξεις έχουν εφαρμογή:

Α) Σε περιπτώσεις που προκύπτει επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σύμφωνα με τα ανωτέρω και η σχετική αξίωση έχει γεννηθεί ή θα γεννηθεί μετά την 01/01/2017 .

Β) Σε εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών που έχουν υποβληθεί μέχρι 31/12/2016, εξαιρουμένου του Δημοσίου και βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας.

3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ε.Φ.Κ.Α.

Για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών απαιτείται η υποβολή αίτησης (επισυναπτόμενα έντυπα) από τους δικαιούχους, εργοδότες και μισθωτούς που ασφαλίζονται μέσω Α.Π.Δ., στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α..

Μετά την υποβολή αυτής, θα πρέπει να ακολουθούνται τα κάτωθι:

• Καταχώρηση της αίτησης επιστροφής στο Ο.Π.Σ./τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..

• Πρόσκληση στον εργοδότη για την προσκόμιση των έγγραφων στοιχείων απασχόλησης, αυτεπάγγελτη αναζήτηση αυτών, όπου είναι δυνατό, μέσω της εφαρμογής «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΡΓΑΝΗ» και διενέργεια ουσιαστικού ελέγχου έως την τελευταία απαιτητή μισθολογική περίοδο.

• Διεκπεραίωση των εκκρεμών Καταγγελιών-Δηλώσεων απασχόλησης, έλεγχος και διεκπεραίωση των Δελτίων Ελέγχου (επιτόπιοι έλεγχοι), των εκκρεμών Δελτίων Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης (Δ.Μ.Σ.Α.), των διαπιστώσεων πραγματικής απασχόλησης κ.λ.π..

• Διενέργεια Ελέγχου Δηλωθέντων Καταβληθέντων (Ε.Δ.Κ.).

• Έκδοση αποφάσεων συμψηφισμού εφόσον προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο.

• Έκδοση Απόφασης Επιστροφής (ΑΠ.ΕΠ.).

Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις υποβληθεισών αιτήσεων επιστροφής εισφορών που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ/τ. Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ. και έχουν εκδοθεί αποφάσεις επιστροφής ενώ εκκρεμεί η έγκρισή τους, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Υποκ/των Μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α., θα πρέπει να προβούν σε οίκοθεν ακύρωση αυτών.

Στη συνέχεια το σύνολο των εκκρεμών αιτήσεων επιστροφής, τόσο αυτών που ακυρώθηκαν όσο και αυτών που δεν καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ/τ. Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ., θα διεκπεραιωθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα.

Ήδη σχεδιάζεται η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών από τους δικαιούχους, εργοδότες και ασφαλισμένους, που θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ε.Φ.Κ.Α..

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Ή ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Εφόσον ο δικαιούχος εργοδότης έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών και τηρεί τους όρους της ρύθμισης αυτής, θα ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία και στην περίπτωση που προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο, θα επέρχεται συμψηφισμός με τις τρέχουσες δόσεις της ρύθμισης κατά το ποσό αυτού.

5. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Α1. Η διαχείριση των αιτήσεων επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας :

i) Για τους δικαιούχους – ασφαλισμένους και εργοδότες, που προέρχονται από το τ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

ii) Για τους δικαιούχους – ασφαλισμένους και εργοδότες, των φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών του τ. Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Σ.Α.Υ., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Α.Ν.), τ. Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε. και τ. Ο.Γ.Α. που εντάχθηκαν στον Ε.Φ.Κ.Α., για χρονική περίοδο από 01/01/2017 και εφεξής.

Α2. Για τη διαχείριση των αιτήσεων επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών του τ. Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Σ.Α.Υ.,Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.,Τ.Α.Ν.), τ. Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. και τ. Ο.Γ.Α., χρονικής περιόδου έως 31/12/2016, θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες.

Β. Οι αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές υπέρ τρίτων φορέων (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Ο.Α.Ε.Δ.), που συνεισπράττονται από τον Ε.Φ.Κ.Α., επιστρέφονται από αυτόν και βαρύνουν τον αντίστοιχο φορέα υπέρ του οποίου έγινε η είσπραξη.

Γ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 40 του Ν. 1846/51, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 825/78 και τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 21 του Ν. 1902/90, οι απαιτήσεις από αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές παραγράφονται μετά πενταετία.

Δ. Για τους μισθωτούς ασφαλισμένους εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 30 του Κανονισμού Ασφάλισης περί πολλαπλής απασχόλησης.

Ε. Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, δε θίγονται τα προβλεπόμενα περί επιστροφής εισφορών, στις περιπτώσεις αναγνώρισης, εξαγοράς χρόνου ασφάλισης καθώς και υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση .

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ (.pdf)

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ε.Φ.Κ.Α.

ΣΕΜΠΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

α.α.

ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΑΝ ΑΙΜΙΛΙΑ

Please follow and like us:

Υποχρέωση τήρησης Βιβλίου Ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία

Υποχρέωση τήρησης Βιβλίου Ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία

Δημοσιεύθηκε η με αριθμ. οικ. 39391/838 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας με θέμα «Υποχρέωση τήρησης «Βιβλίου Ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία».

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, κάθε εργοδότης, που απασχολεί:

α) αλιεργάτες με σχέση ή σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των αλιεργατών πολιτών τρίτων χωρών του ν.4251/2014 (Α’ 80), που ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 (Α’ 85)

β) μετακλητούς πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι προσκαλούνται, σύμφωνα με το ν. 4251/2014 (Α’ 80), με σκοπό την απασχόλησή τους, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, σε αγροτικές εργασίες και οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 (Α’85), υποχρεούται να τηρεί «Βιβλίο Ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία» (Βιβλίο).

Το Βιβλίο αποτελείται από τα εξής μέρη:

Α. Από ένα διπλό φύλλο στο οποίο αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του είδους της Εργασίας (αγροτικές εργασίες, αλιευτικές εργασίες) και του υπόχρεου, που θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Το πρώτο από τα αντίτυπα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και κρατείται στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ. Το δε δεύτερο παραμένει στο στέλεχος.

Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις:

«Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία» του εργοδότη με αριθμ … ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (αγροτικές εργασίες) / του αριθμ …. ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ) στον Δήμο/ Δημοτική ενότητα/… οδός … αριθμ … για αγροτικές εργασίες/αλιευτικές εργασίες, ειδικότητας … ΑΜΚΑ.

Στοιχεία Εργοδότη: Ονοματεπώνυμο, Όνομα Πατέρα, Τόπος γέννησης, Χρόνος γέννησης, Δ/νση κατοικίας, Α.Δ.Τ./εκδούσα αρχή…, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ. Σε περίπτωση νομικού προσώπου επιπλέον: Επωνυμία…, Οικονομική Δραστηριότητα… Νόμιμος εκπρόσωπος επιχείρησης…. Υπογραφή.

Β. Από τριάντα ένα (31)τουλάχιστον φύλλα τριπλά, που φέρουν τις ενδείξεις:

Το πρώτο «Υποβάλλεται στον ΕΦΚΑ», το δεύτερο «Φύλλο Ελέγχου», το δε τρίτο «Παραμένει στο Στέλεχος» και αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:

Οριζόντια: Ημερήσιο Δελτίο Απασχολούμενου προσωπικού στον εργοδότη με αριθμ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (για αγροτικές εργασίες) /στο αριθμ. ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ (για αλιεία), στο Δήμο/Δημοτική ενότητα/…, για αγροτικές εργασίες/ αλιευτικές εργασίες, ειδικότητας…, Αριθμ. Πρωτ. θεώρησης:….

Κάθετα: Αύξων αριθμός, ονοματεπώνυμο απασχολούμενου, όνομα πατέρα, Α.Μ.Κ.Α. και ΑΦΜ εργαζομένου – ειδικότητα, αριθμός άδειας εργασίας (για υπηκόους τρίτων χωρών και μετακλητούς), μικτό ημερομίσθιο, υπογραφή εργαζομένου, υπογραφή εργοδότη.

2. Ο εργοδότης με τη χρησιμοποίηση χημικού χάρτου (καρμπόν), συμπληρώνει στα τρία φύλλα όλες τις ενδείξεις, κάθε μέρα, πριν από την έναρξη των εργασιών του απασχολούμενου προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσης. Τα φύλλα αυτά υπογράφονται στις αντίστοιχες ενδείξεις τους από τους εργαζόμενους και από τον εργοδότη. Για κάθε υπόχρεο εργοδότη και σε κάθε τόπο παροχής αγροτικών εργασιών, τηρείται και από ένα Βιβλίο. Στις περιπτώσεις αλιευτικών εργασιών, το Βιβλίο τηρείται ανά εργοδότη και ανά αλιευτικό σκάφος. Το Βιβλίο, συμπληρωμένο ως ανωτέρω, τηρείται στον τόπο εκτέλεσης της εργασίας με ευθύνη του εργοδότη και τίθεται στη διάθεση, όταν αυτό ζητείται, των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Λιμενικού Σώματος, των Αστυνομικών Αρχών, κατά λόγο αρμοδιότητας.

Το πρώτο από τα αντίτυπα, υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, το δεύτερο αποκόπτεται κατά τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα που διενήργησαν αυτόν, το δε τρίτο αντίτυπο παραμένει στο στέλεχος και φυλάσσεται από τον υπόχρεο για πέντε (5) έτη από το πέρας της εργασίας.

Η υποβολή των σχετικών αντιτύπων στις οικείες υπηρεσίες πραγματοποιείται από τον εργοδότη κατά το πέρας των σχετικών εργασιών, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) που αφορά στο μήνα που πραγματοποιήθηκε η απασχόληση.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εργοδότης απασχολεί διαφορετικό προσωπικό, σε περισσότερους του ενός τόπους παροχής αγροτικών εργασιών, υποχρεούται στην τήρηση του Βιβλίου για κάθε τόπο ξεχωριστά. Σε κάθε Βιβλίο θα πρέπει να αναγράφεται ο ακριβής τόπος παροχής εργασίας, με στοιχεία ταυτοποίησης του αγροτεμαχίου όπου παρέχεται η εργασία (όπως Αριθμός Ταυτότητος Ακινήτου (ΑΤΑΚ), αριθμός συμβολαίου υπενοικίασης του κλήρου κ.α.).

Σε περίπτωση που ο υπόχρεος εργοδότης απασχολεί το ίδιο προσωπικό σε περισσότερους του ενός τόπους εργασίας/ αλιευτικά σκάφη την ίδια ημέρα, το απασχολούμενο προσωπικό αναγράφεται με τα πλήρη στοιχεία στο Βιβλίο του πρώτου τόπου εργασίας/ αλιευτικού σκάφους, στα Βιβλία δε των επόμενων εργασιών αναφέρονται τα ονομ/πώνυμα των απασχολούμενων με την ένδειξη ότι απασχολήθηκαν και στις εργασίες του με Αριθμ. Πρωτ. Θεώρησης Βιβλίου…/ υπηρεσία ΕΦΚΑ.

4. Η εφαρμογή της παρούσης σε ό,τι αφορά την ευθύνη του εργοδότη για την προμήθεια, θεώρηση, τήρηση και επίδειξη του «Βιβλίου Ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία», ανατίθεται στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Λιμενικού Σώματος, των οικείων Αστυνομικών Αρχών, κατά λόγο αρμοδιότητας.

Κάθε παράβαση που διαπιστώνεται από μια από τις παραπάνω υπηρεσίες κοινοποιείται άμεσα στα συναρμόδια ελεγκτικά όργανα.

5. Από την ισχύ της παρούσας για τις αγροτικές εργασίες και αλιεία, δεν απαιτείται υποβολή Πίνακα Ωρών Εργασίας Προσωπικού για τους εργοδότες που απασχολούν προσωπικό της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας.
Κυρώσεις

1. Η μη αναγραφή των μισθωτών στο «Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία», συνιστά ευθέως αποδεικνυόμενη παράβαση και επιβάλλονται σε βάρος του υπόχρεου εργοδότη, διοικητικές κυρώσεις κατά δέσμια αρμοδιότητα των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων, σύμφωνα με τις ισχύουσες για την αδήλωτη εργασία διατάξεις.

2. Σε κάθε υπόχρεο, που δε θεωρεί, δεν τηρεί ή δεν επιδεικνύει για οποιονδήποτε λόγο στα αρμόδια όργανα ελέγχου το «Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία», πλέον των κυρώσεων της προηγούμενης παραγράφου, επιβάλλεται σε βάρος του, από τα αρμόδια, κατά νόμο, ελεγκτικά όργανα, ως ευθέως αποδεικνυόμενη παράβαση κατά δέσμια αρμοδιότητα, πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ.

3. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης ή η μη ορθής συμπλήρωσης των σχετικών στηλών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 24 του Ν.3996/2011 (Α΄ 170).

4. Οι καταχωρίσεις στο «Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία» γίνονται χειρόγραφα, χωρίς κενά διαστήματα, παραπομπές ή ξέσματα. Λανθασμένη εγγραφή διαγράφεται χωρίς να χρησιμοποιείται χημικό διορθωτικό ή άλλο υλικό διαγραφής. Η εκ νέου εγγραφή με τα πλήρη και ορθά στοιχεία γίνεται στην αμέσως επόμενη οριζόντια γραμμή. Σε όσους εργοδότες δεν τηρούν όσα ορίζονται στην παρούσα παράγραφο, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ.

Please follow and like us:

Εξαγορά του οφειλόμενου χρόνου πρόσθετης ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών τ. Ο.Γ.Α. με καταβολή εισφορών στον ΕΦΚΑ.

Εξαγορά του οφειλόμενου χρόνου πρόσθετης ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών τ. Ο.Γ.Α. με καταβολή εισφορών στον ΕΦΚΑ.

ΘΕΜΑ: Εξαγορά του οφειλόμενου χρόνου πρόσθετης ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών τ. Ο.Γ.Α. με καταβολή εισφορών στον ΕΦΚΑ

ΣΧΕΤ: 1. Η παρ. 1, περ. δ΄ του άρθρου 34 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/12-5-16), όπως συμπληρώθηκε με το αρ. 9 του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137/τ.Α΄/13-9-17).

2. Η υπ΄αριθμ. Δ15/Δ΄/20097/522/2-5-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ1725/τ.Β’/17-5-18)

1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

• Με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.1140/1981, όπως ίσχυαν μέχρι την κατάργησή τους από τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4387/2016, πρόσωπα που ασφαλίζονται ή συνταξιοδοτούνται παράλληλα από άλλο Φορέα Κύριας Ασφάλισης, από άμεσο δικαίωμα, δεν υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α.

• Με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2458/1997, τα πρόσωπα που υπάγονταν στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας Σύνταξης Αγροτών και είχαν συγχρόνως τις προϋποθέσεις για την εγγραφή τους στους πίνακες υπόχρεων ασφαλιστικής εισφοράς του Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης τ. Ο.Γ.Α. αλλά είχαν παραλείψει να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, μπορούσαν με αίτησή τους που έπρεπε να είχε υποβληθεί μέχρι 31/12/1999, να ζητήσουν να καταβάλλουν εισφορές για όλον τον μέχρι 31/12/1997 χρόνο, κατά τον οποίο υπάγονταν στην ασφάλιση του Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης Αγροτών.

• Με τις διατάξεις της παρ.1, περ. δ΄του άρθρου 34 του Νόμου 4387/2016, ως χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ είναι και ο χρόνος ασφάλισης που έχει αναγνωριστεί και εξαγοραστεί ή συνεχίζεται η εξαγορά του στους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία. Στην περίπτωση που οι αναγνωρίσεις χρόνου, μέσω εξαγοράς, δεν έχουν ολοκληρωθεί με την πλήρη εξόφληση του ποσού εξαγοράς, τότε αυτές συνεχίζονται στον ΕΦΚΑ μέχρι την ολοκλήρωσή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου (13/5/2016).

• Με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4488/2017 με τις οποίες συμπληρώθηκε η παρ. 1 του άρθρου 34 του Νόμου 4387/2016 περί χρόνου ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, ορίζεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις περί αναγνώρισης του άρθρου 53 του Ν. 3518/2006, σύμφωνα με τις οποίες εκείνοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ασφαλισμένων του κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ο.Γ.Α. και που έχουν εγγραφεί και στα μητρώα του Κλάδου πρόσθετης ασφάλισης και οφείλουν εισφορές για τον κλάδο αυτό, μπορούν μετά από αίτησή τους πριν την συνταξιοδότηση να αναγνωρίσουν στον κλάδο της κύριας ασφάλισης μέρος ή το σύνολο του χρόνου που οφείλεται στον κλάδο της πρόσθετης.

• Με την υπ’ αριθμ. Δ15/Δ΄/20097/522/2-5-18 Υπουργική Απόφαση, που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, καθορίστηκε η διαδικασία καταβολής αυτής της εισφοράς καθώς και οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της ρύθμισης.

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 9 του Ν. 4488/2017 εμπίπτουν οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών τ. Ο.Γ.Α. που έχουν εγγραφεί και στα Μητρώα του Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης τ. Ο.Γ.Α. και οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές σε αυτόν τον κλάδο.

Οι ήδη εγγεγραμμένοι μόνο στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης μπορούν επίσης να εξοφλήσουν το σύνολο ή μέρος του χρόνου για τον οποίο οφείλουν εισφορές στον Κλάδο αυτό.

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν να αναγνωρίσουν μέρος ή το σύνολο του οφειλόμενου χρόνου στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης, μετά από αίτησή τους, που υποβάλλεται μία φορά πριν από την συνταξιοδότησή τους.

Ο χρόνος αναγνώρισης του Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης τ. Ο.Γ.Α. δεν μπορεί να συμπίπτει με χρόνο ασφάλισης στο Δημόσιο ή σε άλλον πρώην φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή με χρόνο λήψης σύνταξης από ίδιο δικαίωμα από κάποιον από τους φορείς αυτούς (άρθρο 34 Ν. 1140/1981) Αναδρομική ασφάλιση στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης, για το χρονικό διάστημα από 1/1/88 μέχρι 31/12/97, δεν επιτρέπεται (Άρθρο 11 του Ν. 2458/97).

4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ

Η αναγνώριση του οφειλόμενου χρόνου του Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης, γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο του 20% επί του 70% του προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών που ισχύει κατά την υποβολή της αίτησης, η οποία υποβάλλεται από τον ασφαλισμένο, άπαξ πριν από την συνταξιοδότησή του.

Οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν για κάθε μήνα αναγνώρισης εισφορά ύψους 82,05 ευρώ. Τα νέα αυτά ποσά υπολογισμού έχουν εφαρμογή από την ψήφιση του Ν. 4488/2017, ήτοι από 13/9/2017.

Επισημαίνεται ότι:

• Το ποσό των 82,05 ευρώ ανά μήνα είναι το 20% επί του 70% του προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (586,08 Χ 70%Χ20%).

5. ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΞΑΓΟΡΑΣ

Η εξόφληση του συνολικού ποσού εξαγοράς γίνεται:

Α) Εφάπαξ, με καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του αναγνωριζόμενου χρόνου εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης με έκπτωση 2%.

Β) Σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, τόσες όσες και οι μήνες που αναγνωρίζονται. Οι μηνιαίες δόσεις καταβάλλονται σε μηνιαία βάση, με καταληκτική ημερομηνία καταβολής την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα (Υπ. Απόφαση Φ80000/οικ.60298/1472/23-12-16). Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, το ποσό αυτής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη.

Γ) Σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος πριν από την εξόφληση της εισφοράς εξαγοράς, το ποσό της εξαγοράς που δεν έχει εξοφληθεί συνυπολογίζεται με τις λοιπές οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 68 του Ν. 4144/2013, η σύνταξη θα χορηγείται αν το σύνολο των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης συνταξιοδότησης, δεν ξεπερνά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ.

Το ποσό αυτό θα συμψηφίζεται ή θα παρακρατείται κάθε μήνα και μέχρι να εξοφληθεί ολοσχερώς από το σύνολο των δικαιούμενων ποσών της σύνταξης κατ’ εφαρμογή του ίδιου άρθρου.

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή και να ισχύουν οι σχετικές οδηγίες που είχαν δοθεί από το τ. Ο.Γ.Α. ως προς την διαδικασία και τις προϋποθέσεις εξαγοράς, τροποποιημένες, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, ως προς τον νέο τρόπο υπολογισμού των ποσών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τον ασφαλισμένο στους αρμόδιους Ανταποκριτές τ. Ο.Γ.Α. του τόπου κατοικίας του (Υπόδειγμα 1) Οι ενδιαφερόμενοι – ασφαλισμένοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση κατά της απόφασης αναγνώρισης (Υποδείγματα 2 και 3), εντός τριών (3) μηνών από την παραλαβή της.

Του παρόντος να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό αρμοδιότητάς σας.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ (.pdf)

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

α.α.

ΑΙΜΙΛΙΑ ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΑΝ

Please follow and like us:

ΠΟΛ 1134/17.07.2018 Προσθήκη νέων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας.

ΠΟΛ 1134/17.07.2018

Προσθήκη νέων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας.

Αριθμ. 1134

(ΦΕΚ Β΄ 2983/24.07.2018)

Προσθήκη νέων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των παρ. 1α, 1β και 1γ του άρθρου 10 του ν. 4174/ 2013 (Α’ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

β) Του άρθρου 11 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

γ) Του άρθρου 31 του ν. 2515/1997 (Α’ 154) «Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις», ως προς τον καθορισμό συναλλαγών και δραστηριοτήτων φορολογικού ενδιαφέροντος.

δ) Του κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

ε) Της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ2017/10-03-2017 (Β’968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

2. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/28-01-2013 (Β’ 130 και Β’ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παρ. Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 13 και της παρ. 10 του άρθ. 41 του ν. 4389/2016.

4. Τις διατάξεις της ΠΟΛ 1006/31-12-2013 (Β’19/2014) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και Δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξη ς/Μεταβολή ς και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως ισχύει.

5. Την αριθ. 1 της 20-01-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, και την αριθ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».

6. Τις διατάξεις της 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ 1133/ 6-10-2008 (Β’ 2149) Α.Υ.Ο.Ο. «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)», όπως ισχύει.

7. Την ανάγκη συμπλήρωσης της Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων με την προσθήκη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων.

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:

Στον πίνακα της αναθεωρημένης έκδοσης «Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ.) 2008» της 1100330/ 1954/ΔΜ/ΠΟΛ 1133/6-10-2008 (Β’ 2149) Α.Υ.Ο.Ο., προστίθενται νέοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας ως κάτωθι:

Κ.Α.Δ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

55.90.14

Υπηρεσίες παροχής καταλύματος σε χώρους λειτουργικά ενοποιημένους με αγροτικές εκμεταλλεύσεις που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή, την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς αγροτικού τοπίου.

55.90.14.01

Υπηρεσίες παροχής καταλύματος με παροχή εστίασης σε χώρους λειτουργικά ενοποιημένους με αγροτικές εκμεταλλεύσεις που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή, την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς αγροτικού τοπίου.

55.90.14.02

Υπηρεσίες παροχής καταλύματος χωρίς παροχή εστίασης σε χώρους λειτουργικά ενοποιημένους με αγροτικές εκμεταλλεύσεις που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή, την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς αγροτικού τοπίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2018

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Please follow and like us: