Ειδικός φόρος επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων

Print Friendly, PDF & Email

Ειδικός φόρος επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων

Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ.1089/14-5-2018 εγκύκλιος με θέμα την «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν.4499/2017 (ΦΕΚ Α΄176/21-11-2017) καθώς και των διατάξεων του άρθρου 30 του Ν.4532/2018 (ΦΕΚ Α΄63/5-4-2018) αναφορικά με τον ειδικό φόρο επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων».

Κοινοποιούμε προς ενημέρωση και ανάλογη εφαρμογή τα παρακάτω: Α) Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4499/2017 (ΦΕΚ Α΄176), με τις οποίες τροποποιούνται οι διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου πέμπτου του Ν.3845/2010 (ΦΕΚ Α΄65) περί επιβολής του ειδικού φόρου στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση με συντελεστή 20% επί της αξίας της διαφήμισης που εισπράττουν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ειδικότερα, προστίθεται νέο εδάφιο σύμφωνα με το οποίο, προκειμένου για τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης που κατέχουν άδεια λειτουργίας χορηγηθείσα από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ή έχουν υπογράψει σύμβαση παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και γι αυτά της ΕΡΤΑΕ, ο συντελεστής του ειδικού φόρου στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση ορίζεται σε ποσοστό 5% από 1/4/2018.

Β) Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4532/2018 (ΦΕΚ Α΄63), με τις οποίες τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2328/1995 (ΦΕΚ Α΄159). Ειδικότερα, με την παρ.4, με την οποία αντικαθίσταται η παρ.4 του άρθρου 12 του Ν.2328/1995, ορίζεται ότι, όλοι οι εφαρμοστέοι φόροι , περιλαμβανομένου του ειδικού φόρου της παρ.12 του άρθρου πέμπτου του Ν.3845/2010 επί των τηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων, υπολογίζονται για κάθε τιμολόγιο της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.2328/1995 επί του 80% της αξίας που προκύπτει μετά την αφαίρεση των τυχόν χορηγούμενων εκπτώσεων. Εξαιρείται μόνο ο ΦΠΑ ο οποίος υπολογίζεται για κάθε τιμολόγιο επί του 100% της αξίας που προκύπτει μετά την αφαίρεση των τυχόν χορηγουμένων εκπτώσεων. Σημειώνουμε ότι, όπως ορίζεται στην παρ.11, οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν από 1/2/2018.

(Visited 9 times, 1 visits today)
Please follow and like us: