Αναγραφή στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων των κερδών/ ζημιών από αγοραπωλησίες εισηγμένων σε χρηματιστήριο μετοχών, όταν ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών με ποσοστό μικρότερο του μισού τοις εκατό (0,5%) ή όταν οι μετοχές έχουν αποκτηθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2009.

Print Friendly, PDF & Email

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 9 Μαϊου 2018

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.: ΠΟΛ. 1085

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ Ε΄

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Θέμα:
Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1054/16.03.2018 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. περί τροποποίησης του άρθρου 11 της αριθμ. ΠΟΛ. 1101/04-07-2017(ΦΕΚ2540/8΄) όμοιας.

Σχετ.: α) Η αριθμ. ΠΟΛ.1101/04-07-2017 (ΦΕΚ 2540/B΄) απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. β) Η αριθμ. ΠΟΛ.1151/29-9-2017 Ε.Δ.Υ.Ο. σχετικά με οδηγίες εφαρμογής της ως άνω α) σχετικής απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. γ) Η αριθμ. Τ. 1400/10/00/20-3-2000(ΦΕΚ 418/Β΄) Α.Υ.Ο. δ) Η αριθμ. πρωτ. Π. 8271/4879/ ΠΟΛ.366/18-12-1987 (ΦΕΚ 3/Β΄) Α.Υ.Ο.

Κοινοποιείται για ενημέρωση και εφαρμογή η αριθμ . ΠΟΛ .1054/16.03.2018 απόφαση Διοικητή Α . Α . Δ . Ε (ΑΔΑ: Ω8Λ146ΜΠ3Ζ-9ΗΧ), με θέμα «Τροποποίηση του άρθρου 11 της αριθμ. ΠΟΛ.1101/04-07-2017 (ΦΕΚ 2540/8΄) απόφασης Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων “Όροι και προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα και διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που παραλαμβάνουν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών τους”», η οποία δημοσιεύθηκε στο αρ. 1261 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τεύχος Β΄ και ισχύει από την 10.04.2018. Με τις διατάξεις της εν λόγω απόφασης αντιμετωπίζονται περιπτώσεις κατασκευής πλοίων και ναυπηγημάτων, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος της αριθμ.ΠΟΛ. 1101/04-07-2017 (ΦΕΚ 2540/B΄) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. είχαν υπαχθεί στην προβλεπόμενη από τις διατάξεις των άρθρων 37 έως 43 της αριθμ.Τ.1400/10/00/20-03-2000 (ΦΕΚ 418/B΄) Α.Υ.Ο. διαδικασία.

Ειδικότερα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις της αριθμ. ΠΟΛ.1101/04.07.2017 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα καθώς και η διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που παραλαμβάνουν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών τους. Με τις διατάξεις του άρθρου 11 αυτής καταργήθηκαν τα άρθρα 37 έως 43 της αριθμ.Τ.1400/10/00/20.03.2000 Α.Υ.Ο. που αφορούν τις κατασκευές πλοίων (καθορισμός Επιτροπής, σχετική έκθεση γνωμοδότησης, προσωρινό Βιβλίο Ατελειών, επιμέτρηση και οριστικοποίηση της ατέλειας).

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης απόφασης τροποποιείται το άρθρο 11 της αριθμ. ΠΟΛ. 1101/04.07.2017 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, ώστε για τις κατασκευές πλοίων και ναυπηγημάτων που κατά την έναρξη ισχύος αυτής είχαν ήδη υπαχθεί στην προβλεπόμενη από τις διατάξεις της αριθμ.Τ.1400/10/00/20.03.2000 Α.Υ.Ο. διαδικασία και δεν έχει οριστικοποιηθεί η ατέλεια των απαιτούμενων υλικών για την κατασκευή τους, να εξακολουθούν να ισχύουν τα άρθρα 37 έως 43 της αμέσως ως άνω Α.Υ.Ο. μέχρι να οριστικοποιηθεί η ατέλεια.

3. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς των υπό κατασκευή πλοίων και ναυπηγημάτων σε χώρους άλλου ναυπηγείου για την ολοκλήρωση της κατασκευής τους, η δε μεταφορά αυτών πραγματοποιείται κατόπιν σχετικής άδειας της αρμόδιας τελωνειακής αρχής που χορήγησε την ατέλεια και ύστερα από αίτηση της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

4. Με τη μεταφορά του υπό κατασκευή πλοίου ή ναυπηγήματος αποστέλλεται από την τελωνειακή αρχή που χορήγησε την ατέλεια κατασκευής πλοίου και ο φάκελος ατελείας του πλοίου ή ναυπηγήματος στην τελωνειακή αρχή στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας θα συνεχιστεί η ναυπήγηση αυτού.

Η τελωνειακή αρχή που αποστέλλει το φάκελο ατελείας ενημερώνει παράλληλα και τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. προκειμένου να τηρηθούν οι διατάξεις των αριθμ Τ.1400/10/00/20-03-2000 (ΦΕΚ 418/B΄) και Π.8271/4879/ ΠΟΛ.366/18-12-1987 (ΦΕΚ 3/Β΄) Α.Υ.Ο. ενώ προβαίνει και σε σχετικό έλεγχο (στάδιο της κατασκευής, χρησιμοποίηση των υλικών που έχουν παραληφθεί ατελώς από τη ναυπηγική επιχείρηση κ.λ.π.) για τα αποτελέσματα του οποίου συντάσσει Έκθεση Ελέγχου, την οποία και διαβιβάζει με τον φάκελο ατελείας του πλοίου. Η τελωνειακή αρχή που παραλαμβάνει το φάκελο ατελείας του πλοίου ενημερώνει την τελωνειακή αρχή αποστολής για την παραλαβή του φακέλου και πλέον είναι αρμόδια για την εφαρμογή της προβλεπόμενης από τις ως άνω διατάξεις διαδικασίας και για την οριστικοποίηση της ατέλειας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

(Visited 18 times, 1 visits today)
Please follow and like us: