Ηλεκτρονική τιμολόγηση και διασύνδεση Φ.Η.Μ. με τις πληροφοριακές υποδομές της Α.Α.Δ.Ε..

Print Friendly, PDF & Email

Ηλεκτρονική τιμολόγηση και διασύνδεση Φ.Η.Μ. με τις πληροφοριακές υποδομές της Α.Α.Δ.Ε..

Πρωτότυπο έγγραφο

Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 3710/22.2.18 ερώτηση Βουλευτή Χάρη Θεοχάρη

_______

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ανεξάρτητη Αρχή

Δημοσίων Εσόδων

Α.Α.Δ.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Δ΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού

Ελέγχου

Λεωχάρους 2

10562 Αθήνα

Ταχ.Κώδικας : 10184 Αθήνα

Πληροφορίες : Α. Λουγκάνη

Τηλέφωνο : 210 3610065

Fax : 210 3615052

E-Mail : d.eleg7@mofadm.gr

Url : www . aade . gr

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2018

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Δ 1034668 ΕΞ 2018

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Οικονομικών

ΘEMA: Ηλεκτρονική τιμολόγηση και διασύνδεση Φ.Η.Μ. με τις πληροφοριακές υποδομές της Α.Α.Δ.Ε.

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. ΑΤΚΕ 0000888 ΕΞ 2018/746/26.2.2018 υπηρεσιακό σας σημείωμά.

Απαντώντας στο σχετικό σημείωμά σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε την αριθ. 3710/22.2.2018 ερώτηση του Βουλευτή κ. Χ. Θεοχάρη, αναφορικά με τα ζητήματα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, καθώς και της διασύνδεσης των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών με τις πληροφοριακές υποδομές της Α.Α.Δ.Ε., και σε ζητήματα δικής μας αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Αναφορικά με την ηλεκτρονική τιμολόγηση, με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του ν.4308/2014, οι οποίες είναι σύμφωνες με τις αντίστοιχες περί ηλεκτρονικής τιμολόγησης διατάξεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΕ, ορίζεται η δυνατότητα των οντοτήτων να εκδίδουν τιμολόγια σε ηλεκτρονική μορφή και επιπλέον τίθενται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την έκδοση των ηλεκτρονικών τιμολογίων. Συνεπώς, η ηλεκτρονική τιμολόγηση εφαρμόζεται ήδη στην έκδοση των παραστατικών πωλήσεων ως δυνατότητα επιλογής της οντότητας για τη μέθοδο έκδοσης των παραστατικών της, σε συμφωνία και με τα οριζόμενα στην Οδηγία 2006/112/ΕΕ. Σημειώνεται ότι ειδικά όσον αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων, επίκειται έως την 27η Νοεμβρίου 2018 η ενσωμάτωση των διατάξεων της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την οποία έχει ήδη συσταθεί και συγκροτηθεί σχετική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

2. Αναφορικά με τη διασύνδεση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών με τις πληροφοριακές υποδομές της Α.Α.Δ.Ε., το ζήτημα αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 1 και 6 του άρθρου 20 του ν.3842/2010, όπως ισχύει, σχετικά με την υποχρέωση ηλεκτρονικής διαβίβασης των δεδομένων των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων – στοιχείων, ανεξαρτήτως της μεθόδου έκδοσης αυτών, σε βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε.

Σημειώνεται ότι η υλοποίηση του μέτρου βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας, κατά το μέρος αρμοδιότητας έκαστης συναρμόδιας υπηρεσίας, για την έκδοση σχετικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, μετά από πρόταση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ως προς τον καθορισμό της έκτασης εφαρμογής, των εξαιρέσεων και των ειδικότερων υποχρεώσεων για την εφαρμογή του μέτρου αυτού, καθώς και Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ως προς τον καθορισμό της διαδικασίας και των τεχνικών προδιαγραφών για τη διαβίβαση, την ασφάλεια και την επεξεργασία των διαβιβαζόμενων δεδομένων.

Ο Γενικός Διευθυντής Φορολογικής Διοίκησης

Ευθύμιος Σαΐτης

(Visited 7 times, 1 visits today)
Please follow and like us: