Monthly Archives: March 2018

ΣτΕ: Νόμιμη η κατάργηση της ισόβιας σύνταξης των πολύτεκνων μητέρων

ΣτΕ: Νόμιμη η κατάργηση της ισόβιας σύνταξης των πολύτεκνων μητέρων.

Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018

ΣτΕ: Νόμιμη η κατάργηση της ισόβιας σύνταξης των πολύτεκνων μητέρων

Οι σύμβουλοι του Ανωτάτου Δικαστηρίου διευκρινίζουν ότι η ισόβια σύνταξη πολύτεκνης μητέρας δεν εχορηγείτο με σκοπό τον βιοπορισμό της τελευταίας, αλλά είχε τιμητικό χαρακτήρα.

Συνταγματική και νόμιμη, είναι η κατάργηση από την 1η Νοεμβρίου 2012 και μετά, της ισόβιας σύνταξης των 102 ευρώ που ελάμβαναν οι πολύτεκνες μητέρες, έκρινε το Α΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Όπως επισημαίνουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, η επίμαχη σύνταξη εχορηγείτο εφ’ όρου ζωής, ως επιβράβευση της πολύτεκνης μητέρας, μετά την ενηλικίωση των τέκνων της και την ολοκλήρωση των σπουδών τους (δηλαδή μετά τη συμπλήρωση του 23ου ή 25ου έτους της ηλικίας τους) και μετά τη διακοπή καταβολής του πολυτεκνικού επιδόματος του άρθρου 63 του ν. 1892/1990 το οποίο εχορηγείτο για την αντιμετώπιση των αυξημένων οικογενειακών δαπανών που συνεπάγεται η αύξηση του αριθμού των τέκνων και προς στήριξη των τέκνων για όσο διάστημα ήσαν εκτός παραγωγικής διαδικασίας.

Οι σύμβουλοι διευκρινίζουν ότι η ισόβια σύνταξη πολύτεκνης μητέρας δεν εχορηγείτο με σκοπό τον βιοπορισμό της τελευταίας, αλλά είχε τιμητικό χαρακτήρα.

Ωστόσο, συνεχίζουν , με το νόμο 4093/2012 επιδιώχθηκε, «η αναμόρφωση και εκλογίκευση των μέχρι τότε οικογενειακών επιδομάτων ενόψει και της οξείας δημοσιονομικής κρίσεως με τη χορήγηση του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων από το πρώτο παιδί και την παρεχόμενη έτσι, κατ’ αποτέλεσμα, μεγαλύτερη στήριξη στις οικογένειες με περισσότερα παιδιά και συνεπώς στις πολύτεκνες οικογένειες».

Έτσι, συνεχίζει η απόφαση του ΣτΕ, ελήφθη ειδική πρόνοια υπέρ των πολύτεκνων οικογενειών με τη χορήγηση επιπλέον επιδόματος (ειδικού επιδόματος τριτέκνων και πολυτέκνων) και την παρεχόμενη με τον τρόπο αυτό «μείζονα κοινωνική προστασία στις πολύτεκνες οικογένειες». Με αυτό τον τρόπο , όπως επισημαίνεται, εκπληρώνεται η υποχρέωση του κοινού νομοθέτη που απορρέει από το άρθρο 21 του Συντάγματος για την προστασία της πολύτεκνης οικογένειας και της οικογένειας εν γένει, ενώ συμβάλλει και στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας.

Η απόφαση του ΣτΕ εκδόθηκε μετά από προδικαστικό ερώτημα που απέστειλε το Διοικητικό Πρωτοδικείο της Λάρισας στο οποίο είχε προσφύγει αγρότισσα πολύτεκνη μητέρα, μέλος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που ελάμβανε ισόβια σύνταξη πολύτεκνης μητέρας σύμφωνα με το νόμο 4093/2012 και η οποία καταργήθηκε.

Εύα Καραμανώλη e.karamanoli@euro2day.gr

Πηγή: http://www.euro2day.gr/

Please follow and like us:

Παράταση καταβολής βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών κατά τις ημέρες ειδικής αργίας «διατραπεζικών συναλλαγών».

ΠΟΛ 1061/28.03.2018

Παράταση καταβολής βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών κατά τις ημέρες ειδικής αργίας «διατραπεζικών συναλλαγών».

Αριθμ. ΠΟΛ. 1061

(ΦΕΚ Β΄ 1167/29.03.2018)

Παράταση καταβολής βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών κατά τις ημέρες ειδικής αργίας «διατραπεζικών συναλλαγών».

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (ΦΕΚ 114 Α’), όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

2. Το π.δ. 125/2016 (210 Α’) «Διορισμός Υπουργός, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Την υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 3696 Β’) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

4. Τις διατάξεις των ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α’) και ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α’), όπως ισχύουν.

5. Την ανάγκη επίλυσης προβλημάτων που δημιουργούνται λόγω των ημερών ειδικής αργίας των διατραπεζικών συναλλαγών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3336/2005 (ΦΕΚ 96 Α’), με αποτέλεσμα οι συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στους φορείς της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου να καταχωρισθούν στα συστήματα των φορέων αυτών με ημερομηνία την επόμενη εργάσιμη ημέρα των ημερών «ειδικής αργίας».

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών που λήγουν στις ορισθείσες ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3336/20.04.2005 παρατείνονται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα αυτών. Έως την ίδια ημερομηνία παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2018

Η Υφυπουργός

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Please follow and like us:

ΕΣΕΕ: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα το Πάσχα – Τι να προσέχετε στις προσφορές.

ΕΣΕΕ: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα το Πάσχα – Τι να προσέχετε στις προσφορές.

Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018

ΕΣΕΕ: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα το Πάσχα – Τι να προσέχετε στις προσφορές

Με αυστηρές κυρώσεις κινδυνεύουν οι έμποροι εάν δεν αναγράφουν διπλές τιμές στα προϊόντα προσφοράς αλλά καταφεύγουν στην χρήση γενικευμένου ποσοστού μείωσης. Αυτό επισημαίνει η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας σε εγκύκλιό της προς τα μέλη της με, συμβουλές ενόψει της λειτουργίας των καταστημάτων στο πλαίσιο της εορταστικής περιόδου για στο Πάσχα.

Όπως σημειώνει η ΕΣΕΕ, ενημερώθηκε από τη γενική γραμματεία Εμπορίου, μετά από σχετικούς ελέγχους, ότι “πολλοί επιχειρηματίες, στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τον σχετικό φόρτο εργασίας, δεν αναγράφουν διπλές τιμές, αλλά μόνο το ποσοστό της προσφοράς. Αυτή η πρακτική, όσο και αν γίνεται καλοπροαίρετα, παραβιάζει το νόμο και επισύρει αυστηρές κυρώσεις”.

Ενόψει του Πάσχα, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρήσεων γνωστοποιεί με εγκύκλιό της προς τα μέλη της τα εξής:

Η Μεγάλη Εβδομάδα φέτος διαρκεί από την Δευτέρα, ‪2 Απριλίου έως την Κυριακή, ‪8 Απριλίου (Κυριακή του Πάσχα). Σε ότι αφορά την λειτουργία των καταστημάτων κατά το Πάσχα, και φέτος όπως άλλωστε συμβαίνει κάθε χρόνο με απόφαση των Εμπορικών Συλλόγων σε όλη την επικράτεια, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας θα ισχύσει το συνεχές και διευρυμένο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι τις 21.00 το βράδυ.

Συγκεκριμένα για την Μεγάλη Παρασκευή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 435/76, επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων σε όλη την επικράτεια, καθώς και η απασχόληση των υπαλλήλων μετά τις 13.00.

Εξαίρεση στο συγκεκριμένο κανόνα, κατά το νόμο 435/1976 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του «Καλλικράτη», μπορεί να εισαχθεί μόνο με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, στο οποίο οφείλει να απευθυνθεί ο τοπικός Εμπορικός Σύλλογος, εάν επιθυμεί διαφορετικό ωράριο για τη Μεγάλη Παρασκευή, αφού όμως πρώτα παράσχει την γνώμη της η τοπική οργάνωση των εργαζομένων και εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις τοπικές συνθήκες της περιοχής του.

Τη Δευτέρα του Πάσχα τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4177/2013, τα καταστήματα κάθε είδους και σε όλες τις περιοχές της χώρας, μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή των Βαΐων, ‪1 Απριλίου. Κατά την συγκεκριμένη Κυριακή, η οποία περιλαμβάνεται μέσα στις 8 θεσμοθετημένες Κυριακές του ν. 4177/2013, τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν, από ώρα 11.00 έως ώρα 20.00 (παρ. 1 άρθρου 23 ν. 2224/1994).

Προσφορές

Μεγάλη προσοχή, όπως σημειώνει η ΕΣΕΕ, πρέπει να δείξουν οι έμποροι, που θα προχωρήσουν σε προσφορές αυτές τις μέρες. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο της παρ. 2 άρθρου 2 της υπουργικής aπόφασης 56885/10-11-2014, «κατά τη διενέργεια των προσφορών θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και η νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων και προαιρετικά το ποσοστό της μείωσης σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία που πωλούνται τα προσφερόμενα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η προσφορά ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα (50%) του συνόλου των ειδών που διαθέτει το κατάστημα».

Η ΕΣΕΕ αναφέρει ότι ενημερώθηκε από την γενική γραμματεία Εμπορίου, πως «σε ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα διαπιστώθηκε ότι πολλοί επιχειρηματίες, στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τον σχετικό φόρτο εργασίας, δεν αναγράφουν στα προϊόντα που προσφέρουν διπλές τιμές, αλλά καταφεύγουν στην χρήση γενικευμένου ποσοστού μείωσης. Δεν χρειάζεται να τονίσουμε ότι αυτή η πρακτική, όσο και αν γίνεται καλοπροαίρετα, παραβιάζει το νόμο και επισύρει αυστηρές κυρώσεις, θεωρούμε δε ότι αυτήν την εποχή της κρίσης είναι εντελώς αχρείαστο να επιβάλλονται αχρείαστα πρόστιμα που μπορεί να πλήξουν την βιωσιμότητα της επιχείρησης. Μέχρι στιγμής, οι ελεγκτικές αρχές της γενικής γραμματείας Εμπορίου, αντιλαμβανόμενες ότι δεν υπάρχει κανείς δόλος εξαπάτησης του καταναλωτή, έχουν προχωρήσει μόνο σε απλές συστάσεις, ωστόσο αυτό δεν θα ισχύει για πάντα. Επιβάλλεται λοιπόν προσοχή από τους εμπόρους που θα πραγματοποιήσουν προσφορές ενόψει του Πάσχα, ώστε να αναγράφουν πρώτα απ’ όλα την παλιά και νέα τιμή των προσφερόμενων προϊόντων και κατόπιν, εάν το επιθυμούν, ποσοστό μείωσης».

Καταβολή δώρου Πάσχα

Το Πάσχα, οι εργοδότες έμποροι υποχρεούνται και στην καταβολή του σχετικού Δώρου προς τους εργαζομένους και τους υπαλλήλους τους. Αυτή η υποχρέωση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με μια πολύ συγκεκριμένη και περιορισμένη χρονική περίοδο, και η πληρωμή του Δώρου εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος απορρέει από την ισχύουσα νομοθεσία και σε καμία περίπτωση δεν εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του κάθε εργοδότη. Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 19040/1981, που εκδόθηκε σε εκτέλεση του άρθρου 1 ν. 1082/1980, καθορίζεται πάγιο σύστημα υπολογισμού του Δώρου Πάσχα, σύμφωνα με το οποίο:

• Προϋπόθεση καταβολής του Δώρου είναι η ύπαρξη απασχολήσεως (εργασιακής σχέσεως) του μισθωτού από την αρχή του έτους.

• Βάση υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες αποδοχές της 15ης ημέρας πριν από το Πάσχα. Για τους μισθωτούς των οποίων η σχέση εργασίας λύθηκε προ της 15ης ημέρας πριν από το Πάσχα, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσεως της σχέσεως.

• Η καταβολή του Δώρου γίνεται μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη, ‪4 Απριλίου 2018. Δεν επιτρέπεται η καταβολή του Δώρου σε είδος αλλά μόνο σε χρήμα.

Για την καθυστέρηση καταβολής του Δώρου Πάσχα, το οποίο θεωρείται τακτική αποδοχή, επισύρονται οι ποινικές κυρώσεις του ΑΝ 690/1945, οι οποίες ισχύουν για κάθε περίπτωση μη καταβολής τακτικών αποδοχών. Συγκεκριμένα, κάθε εργοδότης που δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα στους απασχολούμενους σε αυτόν τις οφειλόμενες αποδοχές, τιμωρείται κατόπιν μηνύσεως των υπαλλήλων ή της Επιθεώρησης Εργασίας ή της Αστυνομικής Αρχής ή της επαγγελματικής οργάνωσης των εργαζομένων. Οι κυρώσεις προβλέπουν φυλάκιση μέχρι 6 μήνες και χρηματική ποινή, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να ορίζεται κάτω του 25% ούτε πάνω του 50% του καθυστερούμενου χρηματικού ποσού. “Να επισημανθεί δε, ότι ισχύει η αυτόφωρη διαδικασία, αλλά ελπίζουμε ότι δεν θα χρειαστεί να εφαρμοστεί, σε κανένα έμπορο” αναφέρει η ΕΣΕΕ στην εγκύκλιό της.

Πηγή: http://www.enikonomia.gr/

Please follow and like us:

Έναρξη ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Αναγγελία Τεχνικών Ασφάλειας».

Έναρξη ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Αναγγελία Τεχνικών Ασφάλειας».

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δελτίο Τύπου

30-03-2018

Έναρξη ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Αναγγελία Τεχνικών Ασφάλειας»

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 2/4/2018 ξεκινάει η πρώτη φάση της ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας “Αναγγελία Τεχνικών Ασφάλειας”. Σας επισημαίνουμε ότι μέχρι τις 31/5/2018 ισχύει μεταβατική περίοδος με τη δυνατότητα αναγγελίας Τ.Α. τόσο ηλεκτρονικά όσο και με την χειρόγραφη διαδικασία.

Πλοηγηθείτε στα συνημμένα αρχεία για να δείτε αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

Please follow and like us:

Ποιοι θα γλιτώσουν εφέτος από τα τεκμήρια της εφορίας.

Ποιοι θα γλιτώσουν εφέτος από τα τεκμήρια της εφορίας.

Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018

Ποιοι θα γλιτώσουν εφέτος από τα τεκμήρια της εφορίας

Προστασία από τα τεκμήρια αναμένεται να έχουν και φέτος οι φορολογούμενοι φοιτητές, νοικοκυρές και άλλοι που απέκτησαν το 2017 πολύ χαμηλά εισοδήματα από περιστασιακή απασχόληση, καθώς και οι άνεργοι που παρακολούθησαν επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης λαμβάνοντας πολύ μικρά ποσά αμοιβών και κινδύνευαν να φορολογηθούν από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 22%.

Το υπουργείο Οικονομικών προωθεί στη Βουλή νομοθετική διάταξη η οποία θα προβλέπει ότι οι φορολογούμενοι που απέκτησαν το 2017 εισοδήματα μέχρι 6.000 ευρώ από περιστασιακή απασχόληση και βαρύνονται με τεκμήρια διαβίωσης συνολικού ύψους μέχρι 9.500 ευρώ θα φορολογηθούν τόσο για το πραγματικό εισόδημα όσο και για την προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων με τη φορολογική κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.

Δηλαδή θα ισχύει και για αυτούς η μείωση φόρου που οδηγεί σε έμμεσο αφορολόγητο όριο 8.636 έως 9.545 ευρώ και δεν θα πληρώσουν καθόλου φόρο εισοδήματος.

Ειδικότερα, με την προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση θα παρατείνεται και για το φορολογικό έτος 2017 (για τις φορολογικές δηλώσεις του 2018) η διάταξη του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που προβλέπει ότι:

 Όταν το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα των φορολογουμένων δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον δεν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών ή εφόσον δεν ασκείται ατομική αγροτική δραστηριότητα και δεν αποκτάται εισόδημα από εκμετάλλευση κεφαλαίου τότε το δηλωθέν εισόδημα και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, φορολογούνται με την κλίμακα φόρου εισοδήματος των μισθωτών – συνταξιούχων, στην οποία ισχύει αφορολόγητο όριο κλιμακούμενο από 8.636 έως 9.545 ευρώ.

 Εάν το δηλωθέν εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται με την κλίμακα φορολόγησης του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή με 22% από το πρώτο ευρώ.

Με την ψήφιση της συγκεκριμένης διάταξης θα αποτραπεί ο κίνδυνος να κληθούν να καταβάλουν υπέρογκους φόρους εισοδήματος χιλιάδες φορολογούμενοι που απέκτησαν το 2017 πολύ χαμηλά εισοδήματα από περιστασιακή απασχόληση όπως άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές, συμμετέχοντες σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.λπ. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι με υποαπασχόληση θα πιάνονταν στην παγίδα των τεκμηρίων (για τις κατοικίες και τα Ι.Χ. αυτοκίνητα που έχουν χρησιμοποιήσει) και θα υπερφορολογούνταν επί υψηλών τεκμαρτών εισοδημάτων με τελικό φορολογικό συντελεστή διπλάσιο του 22%, δηλαδή με 44%.

Πηγή: http://www.cnn.gr/

Please follow and like us:

Λογιστικές εγγραφές αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας.

Λογιστικές εγγραφές αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Αθήνα, 13.03.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 2660 ΕΞ

ΘΕΜΑ : Λογιστικές εγγραφές αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας

ΕΡΩΤΗΜΑ

Είμαστε λογιστικό γραφείο έχουμε πελάτη μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό τη διαχείριση δωρεάς προς δημόσιο νοσοκομείο.

Το δημόσιο νοσοκομείο δέχεται δωρεά από ίδρυμα για την επέκταση και βελτίωση των κτιριακών υποδομών του, για τα εργαστήρια και την επέκταση του οίκου πειραματόζωων.

Η αστική μη κερδοσκοπική έχει αναλάβει τη διαχείριση αυτή της δωρεάς, δηλαδή την διεκπεραίωση για όλα τα τεχνικά και οικονομικά θέματα που αφορούν την υλοποίηση του έργου. Η αστική μη κερδοσκοπική λαμβάνει τα τιμολόγια υλοποίησης του έργου στο όνομά της, ελέγχει το έργο που τιμολόγησε ο προμηθευτής.

Με τον προμηθευτή ρητά έχει συμφωνηθεί ότι η κτήση κυριότητας επί οιωνδήποτε αγαθών υπηρεσιών εξοπλισμού κ.λπ. μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στο δημόσιο νοσοκομείο.

Δηλαδή το τιμολόγιο εκδίδεται στο όνομα της αστικής μη κερδοσκοπικής αλλά το έργο που παράσχεται είναι κυριότητα του δημόσιου νοσοκομείου.

1. Άρα η αστική λαμβάνει τιμολόγια προμηθευτών που το έργο τους ανήκει στο δημόσιο νοσοκομείο

2. Τα τιμολόγια δεν τα πληρώνει η αστική αλλά το ίδρυμα που κάνει τη δωρεά

3. Η αστική παρείχε δωρεάν τον έλεγχο του έργου

Πώς θα περαστούν τα τιμολόγια των προμηθευτών στα βιβλία εσόδων/ εξόδων της αστικής μη κερδοσκοπικής εφόσον δεν είναι πραγματικά έξοδα δικά της, ενώ η πληρωμή κάθε τιμολογίου θα γίνεται από το ίδρυμα που κάνει τη δωρεά .

Μήπως πρέπει να γίνεται εγγραφή του τιμολογίου στα έξοδα με αιτιολογία πληροφοριακό στοιχείο και στα έσοδα η εξόφληση του τιμολογίου, αφού γίνεται από το ίδρυμα που κάνει τη δωρεά να γίνει εγγραφή στα έσοδα πάλι με αιτιολογία πληροφοριακή εγγραφή;

Τα ανωτέρω, προκειμένου να ισοσκελισθούν οι εγγραφές και τέλος του έτους να σταλεί συγκεντρωτική τιμολογίων προμηθευτών από την αστική μη κερδοσκοπική. Παρακαλώ θα θέλαμε την άποψή σας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία διαχειρίζεται δωρεά, η οποία έχει ως αποδέκτη νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (δημόσιο νοσοκομείο). Δεν διευκρινίζεται στο ερώτημα, αλλά με δεδομένο ότι το ΔΣ του Νοσοκομείου δεν έχει αρμοδιότητα ανάθεσης της διαχείρισης της δωρεάς σε τρίτο, πιθανολογείται ότι η ανάθεση αυτή για τον έλεγχο και την διεκπεραίωση τεχνικών και οικονομικών θεμάτων που αφορούν την υλοποίηση του έργου, μέσω του χρηματικού ποσού της δωρεάς, έγινε από τον δωρητή (Ίδρυμα).

Κατά την γνώμη μας, δεν είναι ορθό τα τιμολόγια να εκδίδονται στην επωνυμία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, ασχέτως αν οι προμηθευτές έρχονται σε επαφή ή αναζητούν πληροφορίες για το έργο, από αυτήν, στο πλαίσιο της συμφωνίας ανάθεσης για την παρακολούθησή του. Οι προμηθευτές προσφέρουν εργασίες βελτίωσης κτιριακών υποδομών ή εξοπλισμό κ.λπ. προς τον πελάτη τους που είναι το δημόσιο νοσοκομείο. Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία έχει μοναδική υποχρέωση να εγγυάται την εξόφληση των τιμολογίων, ή οποία εκτελείται από τον ίδιο τον δωρητή (Ίδρυμα) και να επιστατεί τις εργασίες για την ομαλή εξέλιξη του έργου, μάλιστα δε χωρίς αμοιβή.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, δεν είναι συμβατό να εκδίδονται τα τιμολόγια στην επωνυμία του πελάτη σας.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον έχουν εκδοθεί τιμολόγια, με τον τρόπο που περιγράφετε στο ερώτημά σας, ασφαλώς η λογιστική τους παρακολούθηση θα έχει αμιγώς πληροφοριακό και όχι ουσιαστικό χαρακτήρα. Ωστόσο, το πρόβλημα που θα προκύψει, δεν αφορά τόσο την συμπλήρωση των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών (όπου γίνεται απλή διασταύρωση πληροφοριών των συναλλαγών), αλλά τον τρόπο με τον οποίο, η αξία των τιμολογίων, που έχουν εκδοθεί στην επωνυμία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, νομίμως, τυπικά και ουσιαστικά, θα ενσωματωθεί στα περιουσιακά στοιχεία του Νοσοκομείου, που είναι ο πελάτης των προμηθευτών του έργου.

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος

Δημήτριος Κακούρας

Χαράλαμπος Συρούνης

Νικόλαος Σγουρινάκης

Please follow and like us:

Λογιστικές εγγραφές αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας

Λογιστικές εγγραφές αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Αθήνα, 13.03.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 2660 ΕΞ

ΘΕΜΑ : Λογιστικές εγγραφές αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας

ΕΡΩΤΗΜΑ

Είμαστε λογιστικό γραφείο έχουμε πελάτη μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό τη διαχείριση δωρεάς προς δημόσιο νοσοκομείο.

Το δημόσιο νοσοκομείο δέχεται δωρεά από ίδρυμα για την επέκταση και βελτίωση των κτιριακών υποδομών του, για τα εργαστήρια και την επέκταση του οίκου πειραματόζωων.

Η αστική μη κερδοσκοπική έχει αναλάβει τη διαχείριση αυτή της δωρεάς, δηλαδή την διεκπεραίωση για όλα τα τεχνικά και οικονομικά θέματα που αφορούν την υλοποίηση του έργου. Η αστική μη κερδοσκοπική λαμβάνει τα τιμολόγια υλοποίησης του έργου στο όνομά της, ελέγχει το έργο που τιμολόγησε ο προμηθευτής.

Με τον προμηθευτή ρητά έχει συμφωνηθεί ότι η κτήση κυριότητας επί οιωνδήποτε αγαθών υπηρεσιών εξοπλισμού κ.λπ. μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στο δημόσιο νοσοκομείο.

Δηλαδή το τιμολόγιο εκδίδεται στο όνομα της αστικής μη κερδοσκοπικής αλλά το έργο που παράσχεται είναι κυριότητα του δημόσιου νοσοκομείου.

1. Άρα η αστική λαμβάνει τιμολόγια προμηθευτών που το έργο τους ανήκει στο δημόσιο νοσοκομείο

2. Τα τιμολόγια δεν τα πληρώνει η αστική αλλά το ίδρυμα που κάνει τη δωρεά

3. Η αστική παρείχε δωρεάν τον έλεγχο του έργου

Πώς θα περαστούν τα τιμολόγια των προμηθευτών στα βιβλία εσόδων/ εξόδων της αστικής μη κερδοσκοπικής εφόσον δεν είναι πραγματικά έξοδα δικά της, ενώ η πληρωμή κάθε τιμολογίου θα γίνεται από το ίδρυμα που κάνει τη δωρεά .

Μήπως πρέπει να γίνεται εγγραφή του τιμολογίου στα έξοδα με αιτιολογία πληροφοριακό στοιχείο και στα έσοδα η εξόφληση του τιμολογίου, αφού γίνεται από το ίδρυμα που κάνει τη δωρεά να γίνει εγγραφή στα έσοδα πάλι με αιτιολογία πληροφοριακή εγγραφή;

Τα ανωτέρω, προκειμένου να ισοσκελισθούν οι εγγραφές και τέλος του έτους να σταλεί συγκεντρωτική τιμολογίων προμηθευτών από την αστική μη κερδοσκοπική. Παρακαλώ θα θέλαμε την άποψή σας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία διαχειρίζεται δωρεά, η οποία έχει ως αποδέκτη νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (δημόσιο νοσοκομείο). Δεν διευκρινίζεται στο ερώτημα, αλλά με δεδομένο ότι το ΔΣ του Νοσοκομείου δεν έχει αρμοδιότητα ανάθεσης της διαχείρισης της δωρεάς σε τρίτο, πιθανολογείται ότι η ανάθεση αυτή για τον έλεγχο και την διεκπεραίωση τεχνικών και οικονομικών θεμάτων που αφορούν την υλοποίηση του έργου, μέσω του χρηματικού ποσού της δωρεάς, έγινε από τον δωρητή (Ίδρυμα).

Κατά την γνώμη μας, δεν είναι ορθό τα τιμολόγια να εκδίδονται στην επωνυμία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, ασχέτως αν οι προμηθευτές έρχονται σε επαφή ή αναζητούν πληροφορίες για το έργο, από αυτήν, στο πλαίσιο της συμφωνίας ανάθεσης για την παρακολούθησή του. Οι προμηθευτές προσφέρουν εργασίες βελτίωσης κτιριακών υποδομών ή εξοπλισμό κ.λπ. προς τον πελάτη τους που είναι το δημόσιο νοσοκομείο. Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία έχει μοναδική υποχρέωση να εγγυάται την εξόφληση των τιμολογίων, ή οποία εκτελείται από τον ίδιο τον δωρητή (Ίδρυμα) και να επιστατεί τις εργασίες για την ομαλή εξέλιξη του έργου, μάλιστα δε χωρίς αμοιβή.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, δεν είναι συμβατό να εκδίδονται τα τιμολόγια στην επωνυμία του πελάτη σας.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον έχουν εκδοθεί τιμολόγια, με τον τρόπο που περιγράφετε στο ερώτημά σας, ασφαλώς η λογιστική τους παρακολούθηση θα έχει αμιγώς πληροφοριακό και όχι ουσιαστικό χαρακτήρα. Ωστόσο, το πρόβλημα που θα προκύψει, δεν αφορά τόσο την συμπλήρωση των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών (όπου γίνεται απλή διασταύρωση πληροφοριών των συναλλαγών), αλλά τον τρόπο με τον οποίο, η αξία των τιμολογίων, που έχουν εκδοθεί στην επωνυμία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, νομίμως, τυπικά και ουσιαστικά, θα ενσωματωθεί στα περιουσιακά στοιχεία του Νοσοκομείου, που είναι ο πελάτης των προμηθευτών του έργου.

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος

Δημήτριος Κακούρας

Χαράλαμπος Συρούνης

Νικόλαος Σγουρινάκης

Please follow and like us:

ΕΦΚΑ: Δεν επηρεάζει τις πληρωμές εισφορών η διατραπεζική αργία λόγω του Πάσχα των Καθολικών.

ΕΦΚΑ: Δεν επηρεάζει τις πληρωμές εισφορών η διατραπεζική αργία λόγω του Πάσχα των Καθολικών.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2018

Δεν επηρεάζει τις πληρωμές εισφορών η διατραπεζική αργία λόγω του Πάσχα των Καθολικών

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι, λόγω της ειδικής αργίας των διατραπεζικών συναλλαγών, την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 και τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2018, οι πληρωμές εισφορών και δόσεων ρυθμίσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά τις ημερομηνίες αυτές θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες.

Οι εντολές άμεσης χρέωσης τραπεζικών λογαριασμών (πάγιες εντολές) θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 3 Απριλίου 2018.

Please follow and like us:

Κ. Παπανάτσιου: Το 80% των ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια είναι εικονικές.

Κ. Παπανάτσιου: Το 80% των ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια είναι εικονικές.

Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018

Κ. Παπανάτσιου: Το 80% των ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια είναι εικονικές

Όκτω στις δέκα ελληνικές επιχειρήσεις που «μετανάστευσαν» στο εξωτερικό, κυρίως σε γειτονικές βαλκανικές είναι εικονικές, χωρίς, προσωπικό και χωρίς καμία απολύτως δραστηριότητα, ανέφερε από το βήμα του περιφερειακού συνεδρίου Κεντρικής Μακεδονίας, η υφυπουργός Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου.

Σύμφωνα με την κ. Παπανάτσιου κάθε επιχειρηματίας έχει το δικαίωμα να μεταφέρει νόμιμα την έδρα και τις δραστηριότητες εκτός Ελλάδας, αλλά όπως είπε, το μεγάλο πρόβλημα είναι οι εικονικές επιχειρήσεις. «Τέτοιες πρακτικές είναι παράνομες και πρέπει να σταματήσουν, όχι μόνο για λόγους παραβατικής συμπεριφοράς, αλλά και αθέμιτου ανταγωνισμού έναντι των άλλων επιχειρήσεων», σημείωσε.

Επιπλέον, η υφυπουργός αναφέρθηκε και στις διακρατικές συμφωνίες που έχουν υπογραφεί με γειτονικές χώρες για τη διευκόλυνση των Ελλήνων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται εκεί, προκειμένου να αποφύγουν τη διπλή φορολόγηση και να διευκολυνθούν στη διακίνηση των προϊόντων τους. «Η κυβέρνηση, σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις γειτονικών χωρών, προσπαθεί να δημιουργήσει ένα πλέγμα προστασίας για τους Έλληνες επιχειρηματίες», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στα ζητήματα ελέγχων στα βόρεια σύνορα της χώρας για την πάταξη του λαθρεμπορίου, η κ. Παπανάτσιου υπογράμμισε ότι από τον Οκτώβριο του 2016 στο τελωνείο Προμαχώνα Σερρών πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι σε εμπορεύματα που διακινούνται από και προς την Ελλάδα, με φορτηγά νταλίκες. Όπως είπε, σε περίπτωση που απ’ τη διασταύρωση των στοιχείων υπάρξουν ενδείξεις για λαθρεμπόριο, τότε γίνεται εξονυχιστικός έλεγχος.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανέφερε, στο τελωνείο Προμαχώνα, στη διάρκεια του 2017, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 6.866 έλεγχοι σε οχήματα και διαπιστώθηκαν 309 τελωνειακές παραβάσεις. Παράλληλα, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός, ότι στο τελωνείο Προμαχώνα λειτουργεί το αυτοκινούμενο σύστημα με σαρωτή ακτίνων Χ και ανέφερε ότι με το πρωτοποριακό αυτό μηχάνημα διενεργήθηκαν τους τελευταίους μήνες 398 έλεγχοι.

Πηγή: http://www.naftemporiki.gr/

Please follow and like us:

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ υποθέσεις που αφορούν σε επιστροφές φόρων ή προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες.

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ υποθέσεις που αφορούν σε επιστροφές φόρων ή προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες.

Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ υποθέσεις που αφορούν σε επιστροφές φόρων ή προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες

Φορολογικές υποθέσεις που αφορούν σε επιστροφές φόρων ή προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, καθώς και άλλες που σχετίζονται με ενδοκοινοτικές συναλλαγές, είναι μεταξύ αυτών που θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα φέτος από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Στόχος της ΑΑΔΕ είναι το 2018 να διενεργήσει 24.750 φορολογικούς ελέγχους με το 75% των υποθέσεων που θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα να είναι υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας.

Οπως προκύπτει από σχετική απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή κατά προτεραιότητα θα πρέπει να ελεγχθούν:

α) Υποθέσεις που αφορούν σε εκθέσεις έρευνας των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

β) Υποθέσεις που αφορούν σε πορισματικές εκθέσεις που διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 387 του ν. 4512/2018.

γ) Υποθέσεις που αφορούν σε επιστροφές φόρων.

δ) Υποθέσεις που αφορούν σε έλεγχο βάσει δείγματος, δικαιούχων που έτυχαν επιστροφής Φ.Π.Α., καθώς και δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έτυχαν επιστροφής φόρου εισοδήματος, χωρίς έλεγχο.

ε) Υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός προσδιορισμός φόρων και προστίμων κατά τη δημοσίευση της παρούσας.

στ) Υποθέσεις για τις οποίες επίκειται η έκδοση σημειώματος διαπιστώσεων και προσωρινού προσδιορισμού φόρου και προστίμου, συνεκτιμώντας αιτιολογημένα στο Ο.Π.Σ. Elenxis

ζ) Υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε Εισαγγελικής ή Δικαστικής Αρχής, των οποίων ο έλεγχος βρίσκεται σε τελικό στάδιο την 28.2.2018 κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 389 του ν. 4512/2018, ήτοι κατά την ως άνω ημερομηνία έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου ή αίτημα παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του Κ.Φ.Δ..

η) Υποθέσεις των Δ.Ο.Υ και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. που αφορούν σε διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.

θ) Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), υποθέσεις πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές, υποθέσεις διενέργειας ελέγχου στο πλαίσιο επανάληψης διαδικασίας καθώς και σε εκτέλεση προδικαστικής απόφασης.Από τις υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα σύμφωνα με τα παραπάνω, οι προϊστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών προτεραιοποιούν και προβαίνουν στην έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρων και προστίμων ως εξής:

α) για ελεγχόμενες χρήσεις 2002 και μετά, με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθ. 84 του ν. 2238/1994 (μη υποβολή δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος),

β) για ελεγχόμενες χρήσεις 2007 και μετά, με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 84 και της περ. α’ της παρ. 2 του άρθ. 68 του ν. 2238/1994 (συμπληρωματικά στοιχεία),

γ) για ελεγχόμενες χρήσεις 2012 και 2013, με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 84 του ν. 2238/1994 και για φορολογικά έτη 2014 και μετά με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4174/2013 (πενταετής παραγραφή).

Τα παραπάνω, όπως διευκρινίζεται, ισχύουν για τις φορολογίες εισοδήματος και Κ.Β.Σ., καθόσον για τις φορολογίες Φ.Π.Α., κεφαλαίου και τελών χαρτοσήμου ισχύουν διαφορετικοί χρόνοι παραγραφής.

Σημειώνεται επίσης ότι “Η Διεύθυνση Ελέγχων, δύναται να διαβιβάζει δείγμα υποθέσεων που έχουν προτεραιοποιηθεί από τους προϊσταμένους των ελεγκτικών υπηρεσιών, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά το 5% αυτών, στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων για τις δικές της ενέργειες κατά λόγο αρμοδιότητας».

Πηγή: http://www.kathimerini.gr/

Please follow and like us: