Ποιες εταιρείες μπορούν να συσταθούν με… ένα κλικ.

Print Friendly, PDF & Email

Ποιες εταιρείες μπορούν να συσταθούν με… ένα κλικ.

Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018

Ποιες εταιρείες μπορούν να συσταθούν με… ένα κλικ

Στο «μάζεμα» των υπογραφών βρίσκεται η ΚΥΑ για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης εταιρειών. Σε ποιες Υπηρεσίες Μιας Στάσης θα γίνεται η σύσταση ανά περίπτωση. Εκπτωση 70% σε όσους επιλέγουν τον ηλεκτρονικό τρόπο.

Δύο επιλογές θα έχουν στο αμέσως επόμενο διάστημα οι επίδοξοι επιχειρηματίες για να συστήσουν την εταιρεία τους. Θα μπορούν να το πράττουν είτε με συμβατικό, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο. Όποια πάντως και αν επιλέξουν, η διαδικασία θα είναι σαφώς πιο εύκολη και γρηγορότερη, αφού όλο το «βάρος» θα πέφτει στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ), που θα λειτουργούν ως αντιπρόσωποι του επιχειρηματία.

Μάλιστα μέσω των ΥΜΣ θα μπορούν να λαμβάνουν ΑΦΜ και να εγγράφονται στον ΕΦΚΑ, αφού θα υπάρξει διασύνδεση κόμβων.

Ωστόσο, επειδή θα ενεργοποιηθεί και ηλεκτρονική ΥΜΣ (e-ΥΜΣ), όσοι ενδιαφερόμενοι την επιλέξουν, πέραν του ότι θα έχουν τον πλήρη έλεγχο των κινήσεων, θα καταβάλλουν και 70% λιγότερα τέλη σύστασης. Μάλιστα, προτείνεται για ένα έτος από την έναρξη ισχύος του νέου συστήματος, η σύσταση μέσω e-ΥΜΣ να είναι δωρεάν.

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στις πρόνοιες της Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός Διαδικασιών, Προϋποθέσεων, Τεχνικών Λεπτομερειών και Λοιπών Θεμάτων Σχετικά με τη Λειτουργία των Υπηρεσιών μιας Στάσης για τη Σύσταση Εταιριών», που αναμένεται να υπογραφεί από μέρα σε μέρα από τους υπουργούς Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης – Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Σύμφωνα με την υπό υπογραφή ΚΥΑ, εκ του νόμου ορισμένες είναι α) οι Υπηρεσίες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) των Επιμελητηρίων, β) Οι Πιστοποιημένοι Συμβολαιογράφοι και γ) η Ηλεκτρονική Υπηρεσία μιας Στάσης (e-ΥΜΣ).

Συνεπώς, τα κριτήρια επιλογής της αρμόδιας ΥΜΣ από τον ενδιαφερόμενο να συστήσει εταιρεία προκύπτουν από τον συνδυασμό της νομικής μορφής της υπό σύστασης εταιρείας και του συστατικού τύπου που θα επιλεγεί (ήτοι: πρότυπο καταστατικό, ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο).

Ειδικότερα, οι επιλογές που δίδονται είναι οι εξής:

α) Σε περίπτωση που επιλεγεί η χρήση του πρότυπου καταστατικού, τότε μπορεί να γίνει σύσταση οποιασδήποτε νομικής μορφής σε οποιαδήποτε από τις τρεις κατηγορίες ΥΜΣ.

β) Σε περίπτωση που δεν επιλεγεί το πρότυπο καταστατικό, τότε η σύσταση των Α.Ε. και ΕΠΕ γίνεται υποχρεωτικά από τον Πιστοποιημένο Συμβολαιογράφο, ενώ η σύσταση των Προσωπικών Εταιρειών και των ΙΚΕ μπορεί να γίνει είτε στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου είτε στον Πιστοποιημένο Συμβολαιογράφο.

γ) Σε περίπτωση που από ειδικές διατάξεις απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος, είτε για την άσκηση συγκεκριμένης δραστηριότητας είτε για τη μεταβίβαση εισφερόμενου είδους, τότε ανεξαρτήτως της νομικής μορφής της υπό σύσταση εταιρείας, η σύσταση γίνεται υποχρεωτικά στον Πιστοποιημένο Συμβολαιογράφο.

Δηλαδή τόσο η β’ όσο και η γ’ περίπτωση δεν επιτρέπουν τη σύσταση μέσω της e-ΥΜΣ.

Σημειώνεται ότι το περιεχόμενο του πρότυπου καταστατικού έχει οριστεί με την Υπουργική Απόφαση 31637/2017 (928 Β’ 20/3/2017) και υπόδειγμά του είναι προσπελάσιμο από τον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ. Περιλαμβάνει το ελάχιστο περιεχόμενο όπως αυτό περιγράφεται στις διατάξεις των σχετικών νόμων και διαφοροποιείται ανάλογα με τη νομική μορφή της κάθε εταιρείας. Οι εταιρείες που μπορούν να συσταθούν μέσω της e-ΥΜΣ, θα πρέπει να υιοθετήσουν το πρότυπο καταστατικό που έχει οριστεί για την κάθε εταιρική μορφή.

Υπογραμμίζεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα της e-ΥΜΣ https://eyms.businessportal.gr είναι ήδη έτοιμη.

Η «κλασική» σύσταση

Για να συσταθεί μια εταιρεία με μη ηλεκτρονικό τρόπο, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσέλθει στην ΥΜΣ της επιλογής του και να υποβάλει όλα τα έγγραφα, αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη σύσταση της εταιρείας, να παραχωρήσει εντολή στην ΥΜΣ να ενεργήσει για λογαριασμό του και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ολοκλήρωσης της σύστασης της εταιρείας και να καταβάλει το κόστος σύστασης.

Στη συνέχεια, ο αιτών τη σύσταση εταιρείας ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος συμπληρώνει και χορηγεί στην ΥΜΣ έγγραφη εντολή προκειμένου η ΥΜΣ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη σύσταση της εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4441/2016. Με τη χορήγηση της εντολής τεκμαίρεται η συγκατάθεση των ιδρυτών της υπό σύσταση εταιρείας για την αναζήτηση και λήψη από την ΥΜΣ των εγγράφων, δικαιολογητικών και στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη σύσταση της εταιρείας.

Η παραπάνω εντολή περιλαμβάνει και ενσωματώνει τις ακόλουθες αιτήσεις:

α. Αίτηση Προελέγχου Δέσμευσης Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου

β. Αίτηση Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ

γ. Αίτηση εγγραφής στο φορολογικό μητρώο και χορήγησης ΑΦΜ στην εταιρεία μετά τη σύστασή της

δ. Αίτηση χορήγησης προσωρινού Κλειδαρίθμου στο TAXISnet.

ε. Αίτηση χορήγησης κωδικών πρόσβασης στο Γ.Ε.ΜΗ.

στ. Αίτηση αποστολής ανακοίνωσης σύστασης στον ΕΦΚΑ

Κατόπιν των παραπάνω, αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την υποβολή της αίτησης σύστασης εταιρείας, η αρμόδια ΥΜΣ προβαίνει σε έλεγχο νομιμότητας και πληρότητας. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας και πληρότητας υποβαλλόμενων στοιχείων και εγγράφων, η ΥΜΣ ψηφιοποιεί όλα τα έγγραφα που κατατίθενται κατά τη διαδικασία της σύστασης και καταχωρίζει ηλεκτρονικά τα στοιχεία της εταιρείας καθώς και το καταστατικό αυτής στο πληροφοριακό σύστημα της Υ.Μ.Σ., το οποίο διασυνδέεται με το πληροφοριακό σύστημα του ΓΕΜΗ, προκειμένου να καταχωριστεί σε αυτό η σύσταση της εταιρείας.

Με την ολοκλήρωση των καταχωρίσεων, το πληροφοριακό σύστημα του ΓΕΜΗ χορηγεί αριθμό ΓΕΜΗ και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης της σύστασης και δημιουργεί ηλεκτρονικό Φάκελο και Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ. Στον ηλεκτρονικό Φάκελο καταχωρίζονται σε ψηφιακή μορφή όλα τα σχετικά με τη σύσταση έγγραφα και αιτήσεις.

Επίσης, αποδίδει ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης της εταιρείας στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ, προκειμένου στο εξής να δύναται αυτή να προβαίνει σε ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων καταχώρισης πράξεων και στοιχείων και να αιτείται την ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών και αντιγράφων.

Στη συνέχεια, για την εγγραφή της εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο και την απόδοση σε αυτήν ΑΦΜ, η ΥΜΣ διαβιβάζει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο TAXISnet τα ζητούμενα στοιχεία. Το TAXISnet, με την ολοκλήρωση της διαβίβασης των στοιχείων που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους και εφόσον τα στοιχεία αυτά είναι πλήρη και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, προβαίνει αυτοματοποιημένα στην εγγραφή της εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο και χορηγεί ηλεκτρονικά τον ΑΦΜ αυτής, ο οποίος και καταχωρίζεται αυτομάτως στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.

Μετά την εγγραφή στο Φορολογικό Μητρώο και την απόδοση του ΑΦΜ, εφόσον το επιθυμεί η εταιρεία, παρέχεται από την Υ.Μ.Σ δυνατότητα πρόσβασης στον διαδικτυακό τόπο του TAXISnet για την υποβολή αίτησης χορήγησης προσωρινού Κλειδαρίθμου. Η εταιρεία παραλαμβάνει τον προσωρινό Κλειδάριθμο από την ΥΜΣ. Ακολούθως, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης της εταιρείας και την έκδοση της σχετικής ανακοίνωσης σύστασης, εφόσον επιθυμεί η εταιρεία να της αποδοθεί ο οριστικός Κλειδάριθμος, της παρέχεται από την ΥΜΣ πρόσβαση στη σχετική υπηρεσία του TAXISnet μέσω του κατάλληλου συνδέσμου.

Η εγγραφή στον ΕΦΚΑ

Στη συνέχεια η ΥΜΣ, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης της εταιρείας και την απόδοση σε αυτή Αριθμού ΓΕΜΗ και ΑΦΜ, ενημερώνει τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για τη σύσταση της νέας εταιρείας.

Η ενημέρωση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται υποχρεωτικά από την Υπηρεσία Μιας Στάσης στον ΕΦΚΑ περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

α) τον Αριθμό ΓΕΜΗ και τον ΑΦΜ της εταιρείας,

β) τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης της σύστασης της εταιρείας στο ΓΕΜΗ και

γ) τα στοιχεία της εταιρείας και των εταίρων ή/και διαχειριστών ή/και μελών ΔΣ όπως απαιτούνται από την κείμενη ασφαλιστική νομοθεσία.

Ο ΕΦΚΑ προβαίνει σε όλες τις από το νόμο προβλεπόμενες ενέργειες για τη διαπίστωση της ασφαλισιμότητας των ανωτέρω αναφερόμενων φυσικών προσώπων και τα ενημερώνει σχετικά με τις υποχρεώσεις τους, χωρίς οι ενέργειες αυτού να θίγουν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο την ίδια τη σύσταση της εταιρείας.

H σύσταση εταιρίας μέσω e-ΥΜΣ

Στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ), η σύσταση εταιρείας πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, με τη χρήση εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (https://eyms.businessportal.gr). Τονίζεται ότι με την e-ΥΜΣ συστήνονται μόνο εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν το πρότυπο καταστατικό που προβλέπεται στο άρθρο 9 του N. 4441/2016 και στην ΥΑ 31637/2017 (928 Β’). Το πρότυπο καταστατικό υπογράφεται από τους ιδρυτές ηλεκτρονικά.

Οι ενδιαφερόμενοι να συστήσουν εταιρεία μέσω της e-YMS αναθέτουν κατ’ αρχάς σε έναν εξ αυτών ή σε τρίτο πρόσωπο τη χρήση της εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας της e-ΥΜΣ. Η ανάθεση του προηγούμενου εδαφίου επικυρώνεται με την επικύρωση των από αυτό το πρόσωπο υποβληθέντων στοιχείων και εγγράφων.

Το πρόσωπο αυτό:

α. αυθεντικοποιείται μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (e-ID) βάσει των προτύπων του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014, όπως ισχύει, καθώς και των σχετικών εκτελεστικών πράξεων, ή εναλλακτικά μέσω του κωδικού πρόσβασης και κωδικού χρήστη που κάθε ενδιαφερόμενος ήδη διαθέτει για την πρόσβαση στο TAXISnet ή σε άλλη διαδικτυακή πύλη του Δημοσίου.

β. συμπληρώνει το πρότυπο καταστατικό, υποβάλλει ηλεκτρονικά τα στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται.

γ. δίνει εντολή για ηλεκτρονικό προέλεγχο επωνυμίας και διακριτικού τίτλου.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των στοιχείων και εγγράφων και εφόσον δεν προκύψει πρόβλημα με τον ηλεκτρονικό προέλεγχο της επωνυμίας, οι ενδιαφερόμενοι να συστήσουν εταιρεία μέσω της e-YMS ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την υποβληθείσα αίτηση καθώς και για τα συνυποβληθέντα στοιχεία και έγγραφα, και αφού αυθεντικοποιηθούν επικυρώνουν αυτά και υπογράφουν ηλεκτρονικά το πρότυπο καταστατικό. Στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός ιδρυτών, η πρόσβαση στην e-ΥΜΣ για την υλοποίηση των ενεργειών του προηγούμενου εδαφίου γίνεται από όλους διαδοχικά και η σύσταση δεν θεωρείται ολοκληρωμένη πριν την επικύρωση όλων.

Εάν κατά τον ηλεκτρονικό προέλεγχο προκύψει ότι η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας δεν διαφέρουν κατά τρόπο ευδιάκριτο από τους ήδη καταχωρισμένους στο ΓΕΜΗ, το αίτημα διακόπτεται και οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθυνθούν σε άλλης μορφή ΥΜΣ. Εναλλακτικά, η διαδικασία ηλεκτρονικής σύστασης μπορεί να επανεκκινηθεί με διαφορετική επωνυμία ή/και διακριτικό τίτλο.

Με την ολοκλήρωση της επικύρωσης των καταχωρισθέντων στοιχείων και εγγράφων και την ηλεκτρονική υπογραφή του προτύπου καταστατικού από όλους τους ιδρυτές πληρώνεται ηλεκτρονικά το κόστος σύστασης. Αφού ολοκληρωθούν τα παραπάνω, η αίτηση θεωρείται ολοκληρωθείσα και το σύστημα της e-ΥΜΣ:

α. χορηγεί αριθμό Γ.Ε.ΜΗ και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης της σύστασης,

β. δημιουργεί ηλεκτρονικό Φάκελο και Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.,

γ. αποδίδει ζεύγος κωδικού χρήστη & κωδικού πρόσβασης για την πρόσβαση της εταιρείας στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.,

δ. διαβιβάζει με ηλεκτρονικό τρόπο στο TAXISnet τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 10 μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Οικονομικών προκειμένου η εταιρεία να εγγραφεί στο φορολογικό Μητρώο και να λάβει Α.Φ.Μ.,

ε. χορηγεί δυνατότητα πρόσβασης στον διαδικτυακό τόπο του TAXISnet για την υποβολή αίτησης χορήγησης προσωρινού Κλειδαρίθμου,

στ. ενημερώνει τον ΕΦΚΑ για τη σύσταση της νέας εταιρείας,

ζ. εγγράφει τη συσταθείσα εταιρεία στο καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο Επιμελητήριο,

η. εκδίδει ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα της εταιρικής σύμβασης και της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας και τα αποστέλλει ηλεκτρονικά στους αιτούντες,

θ. χορηγεί βεβαίωση πληρωμής του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας και, όπου απαιτείται, του τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Πόσο κοστίζει η σύσταση

Το κόστος σύστασης εταιρείας περιλαμβάνει το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης και το τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού, το οποίο αφορά μόνο την σύσταση Α.Ε. και το ύψος της ορίζεται στο 1/000 επί του εταιρικού κεφαλαίου.

Το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης περιλαμβάνει:

α) Το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης της Εταιρείας, το οποίο ανταποκρίνεται στο διοικητικό κόστος για τη σύσταση της εταιρείας από την ΥΜΣ και ως εκ τούτου αποτελεί πόρο της ΥΜΣ που πραγματοποιεί τη σύσταση. Το ύψος του ορίζεται στο ποσό των 50 ευρώ για τις Προσωπικές Εταιρείες και στο ποσό των 60 ευρώ για τις Κεφαλαιουχικές Εταιρείες. Αν οι ιδρυτές είναι πλέον των 10, το ύψος του Γραμματίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας προσαυξάνεται κατά τρία ευρώ για κάθε επιπλέον ιδρυτή.

β) Το τέλος καταχώρισης ΓΕΜΗ, το οποίο ορίζεται στο ποσό των 10 ευρώ και το οποίο καταβάλλεται από τον αιτούντα για κάθε καταχώριση (αρχική ή μεταβολής) στο ΓΕΜΗ.

γ) Το τέλος Ελέγχου και Δέσμευσης Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου, το ύψος του οποίου ανέρχεται στα 30 ευρώ, εφόσον ο έλεγχος πραγματοποιηθεί σε πανελλήνιο επίπεδο. Αν ο έλεγχος πραγματοποιηθεί σε επίπεδο νομού, το εν λόγω τέλος δεν επιβάλλεται.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος να συστήσει εταιρεία επιλέξει την e-ΥΜΣ, τότε το κόστος σύστασης ορίζεται στο 30% του προβλεπόμενου. Η επιβάρυνση των τριών ευρώ για κάθε ιδρυτή πλέον των δέκα δεν περιλαμβάνεται στο κόστος σύστασης μέσω e-ΥΜΣ.

Σταμάτης Ζησίμου s.zisimou@euro2day.gr

Πηγή: http://www.euro2day.gr

(Visited 35 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com