Monthly Archives: December 2017

Ποιες αλλαγές φέρνει ο νέος νόμος για τις ΕΠΕ.

Ποιες αλλαγές φέρνει ο νέος νόμος για τις ΕΠΕ.

Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017

Ποιες αλλαγές φέρνει ο νέος νόμος για τις ΕΠΕ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Τον εκσυγχρονισμό του νόμου περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), που θεσπίστηκε το 1955 και από τότε έχει υποστεί αποσπασματικές τροποποιήσεις, επιφέρει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το οποίο τέθηκε από χθες σε δημόσια διαβούλευση. Ο εκσυγχρονισμός του νόμου 3190/1955 αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση, ενώ θα ακολουθήσει η κωδικοποίηση και ο εκσυγχρονισμός ενός ακόμη πιο παλαιού νόμου, του 2190/1920, περί ανωνύμων εταιρειών. Επιπλέον, το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ετοιμάζει νέα νομοθεσία περί των συγχωνεύσεων και εξαγορών, η οποία περιλαμβάνεται επίσης στις υποχρεώσεις της ελληνικής κυβέρνησης που απορρέουν από το μνημόνιο. Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης επί του προτεινόμενου νομοσχεδίου θα διαρκέσει έως τις 10 Ιανουαρίου 2018.

Οι κυριότερες αλλαγές που επιφέρει το νομοσχέδιο στην υφιστάμενη νομοθεσία περί ΕΠΕ είναι οι ακόλουθες:

• Μέσα σε έναν μήνα από τη σύσταση της ΕΠΕ ο διαχειριστής οφείλει να πιστοποιήσει την καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου με πράξη του, η οποία καταχωρίζεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Μάλιστα, εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή χωρίς να έχει γίνει η παραπάνω διαδικασία, η εταιρεία τίθεται αυτοδίκαια σε λύση και εκκαθάριση. Η παράλειψη πιστοποίησης καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου θεραπεύεται εάν πριν από την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης σχετικά με την ακυρότητα της εταιρείας αποδειχθεί ότι το σχετικό ποσό έχει κατατεθεί σε λογαριασμό της εταιρείας.

• Ο διαχειριστής που ασκεί καταστατική διαχείριση ή έχει ορισθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων ανακαλείται με απόφαση των εταίρων και όχι από το μονομελές πρωτοδικείο. Από την άλλη, έπειτα από αίτηση των εταίρων που κατέχουν το 1/10 του συνολικού αριθμού των μεριδίων και συγχρόνως εκπροσωπούν το 1/10 των εταίρων και εφόσον υπάρχει σοβαρός λόγος, ο διαχειριστής μπορεί να ανακαλείται από το δικαστήριο. Μάλιστα σε περίπτωση επείγοντος ακολουθείται η διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

• Τα εταιρικά μερίδια στις ΕΠΕ έχουν ονομαστική αξία τουλάχιστον ενός ευρώ και θα είναι ίση για όλα τα εταιρικά μερίδια.

• Στην περίπτωση που οι εισφορές των εταίρων στο εταιρικό κεφάλαιο είναι σε είδος και όχι σε μετρητά, εάν η αποτίμηση της εισφοράς αυτής είναι κατώτερη της οριζόμενης στο καταστατικό συμπληρώνεται με ευρώ.

• Οι εταιρικές συμβάσεις σύστασης των ΕΠΕ μπορούν να καταρτίζονται και με ιδιωτικό έγγραφο αρκεί να ακολουθούνται πιστά οι προδιαγραφές των πρότυπων καταστατικών. Ο υφιστάμενος νόμος προβλέπει σήμερα αποκλειστικά τη σύσταση ΕΠΕ μέσω συμβολαιογραφικού εγγράφου. Σημειώνεται ότι τα πρότυπα καταστατικά θεσπίστηκαν με το άρθρο 9 του νόμου 4441/2016.

• Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης γίνεται μόνο με απόφαση της συνέλευσης με πλειοψηφία των 2/3 (του 66,6% δηλαδή) των εταίρων που εκπροσωπούν τα 2/3 του εταιρικού κεφαλαίου. Ο υφιστάμενος νόμος προέβλεπε πλειοψηφία 3/4 (δηλαδή 75%).

• Σε περίπτωση που η διαδικασία εκκαθάρισης μιας ΕΠΕ υπερβεί τα 3 έτη ενεργοποιείται σχέδιο επιτάχυνσης, όπως προβλέπεται και για τις ανώνυμες εταιρείες. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μέτρα όπως η παραίτηση της εταιρείας από αιτήσεις, δικαιώματα, δικόγραφα, καταγγελία συμβάσεων κ.ά.

• Πλέον, όλες οι υποχρεώσεις δημοσιότητας σχετίζονται με την καταχώριση των πράξεων στο ΓΕΜΗ.

• ΕΠΕ που πριν από τη δημοσίευση του νέου νόμου είχαν ορίσει αόριστη διάρκεια εταιρείας, θα έχουν ημερομηνία λήξης την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Πηγή: http://www.kathimerini.gr/

Please follow and like us:

Στα 35 ευρώ πέφτει το ΕΚΑΣ για όλους τους δικαιούχους

Στα 35 ευρώ πέφτει το ΕΚΑΣ για όλους τους δικαιούχους.

Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017

Στα 35 ευρώ πέφτει το ΕΚΑΣ για όλους τους δικαιούχους

Σε πόσους κόβεται και ποιοι το χάνουν οριστικά. Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η ΚΥΑ. Στις 7.720 ευρώ το μέγιστο ετήσιο εισόδημα για τη χορήγηση του επιδόματος. Αναλυτικά τι προβλέπει η υπουργική απόφαση για τις προϋποθέσεις.

Στα 35 ευρώ περιορίζει το ΕΚΑΣ η Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. Το επίδομα κατατέθηκε χθες μειωμένο σε χιλιάδες δικαιούχους του, ενώ υπάρχουν και περίπου 1.500 συνταξιούχοι που το έχασαν τελείως. Άλλωστε, βάσει των μνημονιακών δεσμεύσεων, το ΕΚΑΣ θα καταργηθεί από το 2019.

Αναλυτικά, όπως έχει αποκαλύψει το Euro2day.gr, το ΕΚΑΣ περιορίζεται σε 35 ευρώ για χαμηλοσυνταξιούχους με συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα ή βοηθήματα και μέχρι του ποσού των 7.720 ευρώ.

Καταβάλλεται σε ήδη συνταξιούχους καθώς και σε δικαιούχους σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των εντασσόμενων -πλην ΟΓΑ- στον ΕΦΚΑ οργανισμών κύριας ασφάλισης, καθώς και της Τράπεζας της Ελλάδος, των οποίων η συνταξιοδότηση αρχίζει πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, ως εξής:

Για την καταβολή του επιδόματος πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, δεν απαιτείται η συμπλήρωση ορίου ηλικίας. Σε περίπτωση συμπλήρωσης του 65ου έτους ηλικίας εντός του 2018, το επίδομα καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου της συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας μήνα.

β. Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημά τους από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα καταβαλλόμενα σε χρήμα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα, να μην υπερβαίνει το ποσό των 7.720 ευρώ. Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη αναπήρων, θυμάτων πολεμικής περιόδου και κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, θυμάτων τρομοκρατίας, καθώς και στα προνοιακά βοηθήματα.

γ. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το ποσό των 8.884 ευρώ.

δ. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 11.000 ευρώ.

ε. Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται κατά τον μήνα έκδοσης της παρούσας υπουργικής απόφασης, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα, να μην υπερβαίνει τα 643 ευρώ.

στ. Τα παραπάνω ποσά, των περιπτώσεων β, γ και δ, αφορούν σε εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2016 και για τον λόγο αυτό για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ για το έτος 2018 εξετάζεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016.

Βάσει των στοιχείων του υπουργείου Εργασίας, συνολικά ΕΚΑΣ και αντισταθμιστικά μέτρα θα εισπράξουν 247.000 δικαιούχοι εντός του 2018. Από αυτούς, οι 236.600 θα λάβουν τα 35 ευρώ μηνιαίως. Άλλοι 1.630 με αναπηρία 80% και άνω θα λάβουν 230 ευρώ, ενώ 8.800 σύζυγοι συνταξιούχων θα πάρουν ως αντισταθμιστικά οφέλη 35 ευρώ τον μήνα, επειδή χάνουν και οι δύο το ΕΚΑΣ. Ωστόσο, αυτοί που χάνουν εντελώς το επίδομα εντός του 2018 είναι λιγότεροι από 2.000 συνταξιούχοι.

Να σημειωθεί ότι, εντός του 2017, οι δικαιούχοι ήταν 245.000, καθώς 1.100 έπαιρναν βοήθημα 28,75 ευρώ, άλλοι 10.500 λάμβαναν 57,50 ευρώ, άλλοι 22.600 εισέπρατταν 76,68 ευρώ, 12.600 έπαιρναν 86,25 ευρώ και 187.800 συνταξιούχοι λάμβαναν ΕΚΑΣ 115 ευρώ. Επιπρόσθετα υπήρχαν και 1.630 που λάμβαναν ποσό 230 ευρώ ως ανάπηροι 80% και άνω, όπως και 8.800 σύζυγοι που έπαιρναν αντισταθμιστική παροχή 28,75 ευρώ -115 ευρώ επειδή στο ζευγάρι έχασαν και οι δύο συνταξιούχοι ταυτόχρονα το βοήθημα.

Μάλιστα, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος, μιλώντας στη Βουλή, υποστήριξε ότι χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχοι που θα χάσουν το ΕΚΑΣ από το 2019, μέσω του επανυπολογισμού των συντάξεων και των αρνητικών προσωπικών διαφορών που αυτός θα βγάλει, θα λάβουν ακόμη και αυξήσεις.

Πηγή: http://www.euro2day.gr/

Please follow and like us:

Ποια πρόστιμα της εφορίας κουρεύονται έως και 30%.

Ποια πρόστιμα της εφορίας κουρεύονται έως και 30%.

Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017

Ποια πρόστιμα της εφορίας κουρεύονται έως και 30%

Σε αναδρομικό «κούρεμα» του συνολικού ύψους των προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής φόρων για έτη από το 2006 μέχρι και το 2013 αναμένεται να προχωρήσουν οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες, σε φορολογικούς ελέγχους που βρίσκονται σε εκκρεμότητα ή έχουν ολοκληρωθεί αλλά έχουν παραπεμφθεί για κρίση είτε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών είτε στα διοικητικά δικαστήρια.

Αυτό θα συμβεί από τη στιγμή που θα τεθεί σε εφαρμογή η διάταξη που προβλέπει τον επανυπολογισμό των επιβαρύνσεων αυτών με βάση τις επιεικέστερες διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από την 1η-1-2014 και μετά.

Οπως προκύπτει από αναλυτικό αντιπροσωπευτικό παράδειγμα από εκκρεμή φορολογικό έλεγχο που παρουσιάζει σήμερα ο «.Ε.Τ.», οι μειώσεις στις επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής φόρων εισοδήματος για χρήσεις των ετών 2006-2008 φθάνουν περίπου στο 30%, για πολύ μεγάλα ποσά καταλογισθέντων φόρων, καθώς περιορίζονται από το 120% στο 84% περίπου των ποσών αυτών.

Χωρίς τα… έξτρα

Με τη συγκεκριμένη διάταξη, η οποία απετέλεσε και αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, ορίζεται ότι για πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου που εκδίδονται από την έναρξη ισχύος της και αφορούν σε υποχρεώσεις, χρήσεις, περιόδους ή υποθέσεις πριν από την έναρξη ισχύος του ΚΦΔ (ήτοι μέχρι 31-12-2013) δεν θα επιβάλλονται πλέον οι πρόσθετοι φόροι του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, οι οποίοι:

1 στο φόρο εισοδήματος και τους λοιπούς φόρους πλην ΦΠΑ, ανέρχονται σε:

* 1% ανά μήνα εκπρόθεσμης καταβολής, για εκπρόθεσμη δήλωση,

* 2% ανά μήνα εκπρόθεσμης καταβολής, για ανακριβή δήλωση και

* 2,5% ανά μήνα εκπρόθεσμης καταβολής, για μη υποβληθείσα δήλωση,

2 στον ΦΠΑ, ανέρχονται σε:

* 1,5% ανά μήνα εκπρόθεσμης καταβολής, για εκπρόθεσμη δήλωση,

* 3% ανά μήνα εκπρόθεσμης καταβολής, για ανακριβή δήλωση, και

* 3,5% ανά μήνα εκπρόθεσμης καταβολής, για μη υποβληθείσα δήλωση.

Το νέο καθεστώς

Αντί των διατάξεων αυτών, θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, κυρώσεις του ΚΦΔ (ν. 4174/2013), εφόσον συνεπάγονται επιεικέστερη μεταχείριση του φορολογουμένου. Συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις αυτές θα επιβάλλεται πρόστιμο που ισούται με το άθροισμα του προστίμου των άρθρων 58 ή 58Α παρ. 2 ή 59 του ΚΦΔ, κατά περίπτωση, και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 53 του ΚΦΔ. Οι τόκοι θα υπολογίζονται από την 1η-1-2014 και μέχρι την έκδοση του εκτελεστού τίτλου. Ειδικότερα, στις παραπάνω περιπτώσεις θα επιβάλλονται οι ακόλουθες χρηματικές κυρώσεις:

1 Στο φόρο εισοδήματος και τις λοιπές φορολογίες πλην ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων:

α) Σε περίπτωση μη υποβολής χρεωστικής δήλωσης, πρόστιμο ίσο με το 50% του φόρου που αναλογεί στη μη υποβληθείσα δήλωση (άρθρο 58, παράγραφος 2 του ΚΦΔ).

β) Σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης, πρόστιμο ίσο με:

* 10% του ποσού της επιπλέον διαφοράς φόρου, εάν το εν λόγω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό από 5% έως 20% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση,

* 25% του ποσού της επιπλέον διαφοράς φόρου, αν το εν λόγω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό μεταξύ 20% και 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση,

* 50% του ποσού της επιπλέον διαφοράς φόρου, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση (άρθρο 58, παράγραφος 1 του ΚΦΔ).

2 Στον ΦΠΑ και τους λοιπούς παρακρατούμενους φόρους:

* Σε περίπτωση μη υποβολής χρεωστικής δήλωσης, πρόστιμο ίσο με το 50% του φόρου που αναλογεί στη μη υποβληθείσα δήλωση (άρθρα 58Α και 59 του ΚΦΔ).

* Σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης, πρόστιμο ίσο με 50% του ποσού της επιπλέον διαφοράς φόρου (άρθρα 58Α και 59 του ΚΦΔ).

3 Πέραν των προστίμων, σε όλες τις περιπτώσεις μη υποβολής δηλώσεων ή υποβολής ανακριβών δηλώσεων των ετών προ του 2014 θα επιβάλλονται επιπλέον, επί της διαφοράς φόρου που καταλογίζεται, τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής 0,73% για κάθε μήνα που παρήλθε από την 1η-1-2014 μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου.

Ο επανυπολογισμός των προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, θα μπορεί να γίνει και σε περιπτώσεις φορολογικών υποθέσεων που εκκρεμούν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ή στα διοικητικά δικαστήρια.

Πώς γίνεται ο επανυπολογισμός

Σε φυσικό πρόσωπο έγινε έλεγχος στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους 2006 (οικονομικού έτους 2007), κατόπιν αξιοποίησης «συμπληρωματικών στοιχείων» μη υπαρχόντων στη διάθεση των φορολογικών αρχών πριν από την πάροδο της 5ετούς περιόδου παραγραφής, και εντοπίστηκε απόκρυψη φορολογητέου εισοδήματος ύψους 3.668.429,41 ευρώ. Στο φορολογούμενο κοινοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2017 πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος με την οποία καταλογίστηκε επιπλέον διαφορά κύριου φόρου προς πληρωμή 1.466.585,11 ευρώ για το έτος 2006, λόγω του εντοπισμού του αποκρυβέντος φορολογητέου εισοδήματος ύψους 3.668.429,41 ευρώ και της προσθήκης του αναλογούντος -στο αποκρυβέν αυτό εισόδημα- φόρου, ύψους 1.465.402,06 ευρώ, στην επιστροφή φόρου ύψους 1.183,05 ευρώ, η οποία είχε προκύψει από την υποβληθείσα δήλωση.

Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος του εν λόγω φορολογουμένου κρίθηκε ανακριβής και, για το λόγο αυτόν, επί του καταλογισθέντος ποσού της επιπλέον διαφοράς κύριου φόρου εισοδήματος, δηλαδή επί του ποσού του 1.466.585,11 ευρώ, επιβλήθηκε, βάσει του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, πρόσθετος φόρος ανακρίβειας 2% για κάθε μήνα που παρήλθε από την υποβολή της ανακριβούς φορολογικής δήλωσης, δηλαδή από το 2007, μέχρι τη στιγμή εντοπισμού της παράβασης, το 2017. Ο πρόσθετος φόρος ανερχόταν σωρευτικά σε ποσοστό άνω του 200% (λόγω παρόδου 100 και πλέον μηνών από τη στιγμή της διάπραξης της παράβασης), αλλά περιορίστηκε στο ανώτατο προβλεπόμενο επίπεδο του 120% επί του καταλογισθέντος κύριου φόρου, δηλαδή ανήλθε σε 1.759.902,13 ευρώ.

Το… κούρεμα

Με την εφαρμογή των διατάξεων της νέας ρύθμισης, οι πρόσθετες χρηματικές επιβαρύνσεις (πρόστιμα και λοιπές επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής) του συγκεκριμένου φορολογούμενου θα μπορούν να επανυπολογιστούν αναδρομικά ως εξής:

α) Πρόστιμο 50% επί της διαφοράς φόρου εισοδήματος, λόγω ανακρίβειας της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, βάσει της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013): 1.466.585,11 ευρώ Χ 50% = 733.292,56 ευρώ.

β) Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής 0,73% ανά μήνα, οι οποίοι υπολογίζονται, βάσει του άρθρου 53 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013), από την 1η/1/2014 και μέχρι την έκδοση της πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, δηλαδή μέχρι τον Νοέμβριο του 2017, συνολικά για 47 μήνες: 1.466.585,11 ευρώ Χ 0,73% Χ 47 μήνες = 503.185,35 ευρώ.

– Σύνολο προστίμου και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, βάσει των άρθρων 58 και 54 του ΚΦΔ (περίπτωση α + περίπτωση β): 733.292,56 ευρώ + 503.185,35 ευρώ = 1.236.477,91 ευρώ.

– Σύνολο προστίμου και τόκων ως ποσοστό επί της καταλογισθείσας διαφοράς φόρου: 1.236.477,91 ευρώ/1.466.585,11 ευρώ = 0,8431 = 84,31%.

– Τελική μείωση πρόσθετων χρηματικών επιβαρύνσεων εκπρόθεσμης καταβολής, σε ποσό: 1.759.902,13 ευρώ – 1.236.477,91 ευρώ = 523.424,22 ευρώ.

– Μείωση σε ποσοστό: (523.424,22 ευρώ/1.759.902,13 ευρώ) = 0,2974= 29,74%.

Γιώργος Παλαιτσάκης

gpalaitsakis@e-typos.com

Πηγή: http://www.eleftherostypos.gr/ /

Please follow and like us:

Ανάθεση στο ΚΕΑΟ της είσπραξης των απαιτήσεων του ΤΕΑΥΦΕ

Ανάθεση στο ΚΕΑΟ της είσπραξης των απαιτήσεων του ΤΕΑΥΦΕ – ΝΠΙΔ από καθυστερούμενες εισφορές και αχρεώστητα καταβληθείσες παροχές συμπεριλαμβανομένων και των επιβαρύνσεων αυτών από προσαυξήσεις ή/και τόκους υπερημερίας, καθορισμός στοιχείων της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής και διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης των απαιτήσεων αυτών εντός του ΚΕΑΟ.

Αριθμ. ΑΤ10/Φ.51020/52350/798

(ΦΕΚ Β΄ 4545/21.12.2017)

Ανάθεση στο ΚΕΑΟ της είσπραξης των απαιτήσεων του ΤΕΑΥΦΕ – ΝΠΙΔ από καθυστερούμενες εισφορές και αχρεώστητα καταβληθείσες παροχές συμπεριλαμβανομένων και των επιβαρύνσεων αυτών από προσαυξήσεις ή/και τόκους υπερημερίας, καθορισμός στοιχείων της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής και διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης των απαιτήσεων αυτών εντός του ΚΕΑΟ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98),

β) του π.δ/τος 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (ΦΕΚ Α΄ 210),

γ) της αριθμ. οικ.: 44549/Δ9.121193/8-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» (ΦΕΚ Β΄ 2169),

δ) της παρ. 4ε του άρθρου 29 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47).

2. Την 390/8-7-2015 σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του ΤΕΑΥΦΕ -ΝΠΙΔ.

3. Τα από 9716/25-8-2015 και 9702/25-10-2017 έγγραφα του ΤΕΑΥΦΕ – ΝΠΙΔ.

4. To αριθμ. 53909/1988/16.11.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώρησης ΝΠΔΔ, σύμφωνα με το οποίο από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, επειδή η είσπραξη και ηλεκτρονική διαχείριση των απαιτήσεων θα πραγματοποιηθούν εντός των ήδη οργανωμένων δομών του ΚΕΑΟ, έναντι προκαταβαλλόμενου αντιτίμου,

αποφασίζουμε:

1. Ανατίθεται στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) η είσπραξη των απαιτήσεων του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ) -ΝΠΙΔ από εισφορές και αχρεώστητα καταβληθείσες παροχές, σε περίπτωση ολικής ή μερικής καθυστέρησης της εξόφλησης τους συμπεριλαμβανομένων και των επιβαρύνσεων αυτών από προσαυξήσεις ή/και τόκους υπερημερίας, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90).

2. Τα στοιχεία της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής για την είσπραξη των απαιτήσεων της παραγράφου 1 της παρούσας είναι αυτά που ορίζονται στην απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αριθμ. Φ.80000/οικ. 23795/791/5-8-2013 (Β΄ 2124).

3. Η διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης εντός του ΚΕΑΟ των απαιτήσεων της παραγράφου 1 της παρούσας γίνεται σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αριθμ. Φ.80000/οικ.25379/312/29-8-2013 (Β΄ 2699) και του άρθρου 33 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ Α΄ 32) με τις εξής αποκλίσεις:

α) για τις Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής που διαβιβάζονται από το ΤΕΑΥΦΕ – ΝΠΙΔ στο ΚΕΑΟ δεν συντάσσεται χρηματικός κατάλογος,

β) η διαβίβαση των Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής από το ΤΕΑΥΦΕ – ΝΓΠΔ προς το ΚΕΑΟ γίνεται εντός των προθεσμιών που προβλέπει η απόφαση Φ.80000/οικ. 25379/312/29-8-2013 από την οριστικοποίηση του τίτλου που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4.β του άρθρου 29 του ν. 4325/2015,

γ) κατά τον διαχωρισμό των Οφειλών του ΤΕΑΥΦΕ – ΝΠΙΔ και τον προσδιορισμό των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης από το ΚΕΑΟ λαμβάνονται υπόψη και τα κριτήρια που προτείνει το ΔΣ του ΤΕΑΥΦΕ – ΝΠΙΔ στο ΚΕΑΟ.

4. Η αποζημίωση του ΚΕΑΟ για την ανάληψη είσπραξης των απαιτήσεων της παραγράφου 1 της παρούσας υπολογίζεται προϋπολογιστικά και προκαταβάλλεται από το ΤΕΑΥΦΕ – ΝΠΙΔ, με αναλογική εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 101 του ν. 4172/2013.

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2017

Ο Υφυπουργός

Αναστάσιος Πετρόπουλος

Please follow and like us:

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του αρθ. 43 του ν. 4484/2017.

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του αρθ. 43 του ν. 4484/2017.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

& ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 10165 – Αθήνα

Τμήμα Α’

Τηλέφωνα: 210-33 38 477, 210-33 38 244

Αθήνα , 18/12/2017

Αρ.Πρωτ. οικ. 2/92306/ΔΕΠ

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του αρθ. 43 του ν. 4484/2017.

Με το άρθρο 43 του ν. 4484/2017 που τέθηκε σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2017 (ΦΕΚ 110 Α’) μεταφέρθηκε σε διακριτό άρθρο ήδη υπάρχουσα ρύθμιση που αφορά τις μη μισθολογικές παροχές η οποία είχε ενσωματωθεί στην υποπαράγραφο Δ.9 της παραγράφου Δ’ του ν. 4336/2015 (άρθρο 24), προς αποφυγή συγχύσεων και παρερμηνειών. Στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω άρθρου συμπεριλαμβάνεται εφεξής το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης ενώ οι σχετικές διατάξεις συμπληρώνονται με την πρόβλεψη υποχρεωτικής σύμπραξης του Υπουργού Οικονομικών σε κάθε συλλογική σύμβαση ή απόφαση (υπουργική, κοινή υπουργική ή Διοικητικού Συμβουλίου) που προβλέπει τη χορήγηση μη μισθολογικών παροχών αξίας άνω των 5.000 ευρώ σε ετήσια βάση σε υπαλλήλους των προαναφερόμενων φορέων.

Οι εν λόγω διατάξεις αναλύονται ως ακολούθως:

Παράγραφος 1:

Προσδιορίζεται το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω άρθρου το οποίο διαλαμβάνει τους υπαλλήλους των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Παράγραφος 2:

Προβλέπεται ότι κάθε συλλογική σύμβαση ή υπουργική απόφαση ή απόφαση Δ.Σ. που προβλέπει τη χορήγηση μη μισθολογικών παροχών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης συνυπογράφεται από τον Υπουργό Οικονομικών όταν η δαπάνη είναι μεγαλύτερη των 5.000 ευρώ ετησίως. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επιπλέον, σε κάθε συλλογική σύμβαση, που αφορά στη χορήγηση μη μισθολογικών παροχών επισυνάπτεται-ως παράρτημα και αναπόσπαστο μέρος αυτής-μελέτη με τον αριθμό των εργαζόμενων που αφορά η παροχή, την προκαλούμενη δαπάνη καθώς και τον τρόπο κάλυψης η οποία εγκρίνεται

από τον γενικό Διευθυντή Οικονομικών υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου, λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο κάθε φορά Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Για την ενιαία αντιμετώπιση, ερμηνεία και εφαρμογή των αναφερόμενων διατάξεων παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες:

-Στις περιπτώσεις συμπερίληψης μη μισθολογικών παροχών σε εν ισχύ συλλογικές συμβάσεις εργασίας φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν, δυνάμει των διατάξεων του ν. 1876/1990 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, να προβούν άμεσα στις κατά νόμο απαραίτητες ενέργειες προς κατάρτιση νέας συλλογικής σύμβασης για τη χορήγηση μη μισθολογικών παροχών αφού προηγουμένως συνεκτιμήσουν τα αποτελέσματα της μελέτης αξιολόγησης επιπτώσεων χορήγησης των εν λόγω παροχών (περ. β’, παρ. 2, αρθ. 43, ν. 4484/2017). Η συγκεκριμένη μελέτη θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να περιλαμβάνει τον αριθμό των εργαζομένων που αφορά η παροχή, την προκαλούμενη δαπάνη καθώς και τον τρόπο κάλυψης η οποία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από έγκριση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο κάθε φορά Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής-ΜΠΔΣ- για όλη τη χρονική διάρκειά του. Επισημαίνεται ότι η μελέτη αυτή επισυνάπτεται ως παράρτημα και αναπόσπαστο μέρος στην νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που πρόκειται να υπογραφεί. Είναι προφανές ότι οι μη μισθολογικές παροχές δύναται να χορηγηθούν μόνο εφόσον τεκμαίρεται από την εξέλιξη των οικονομικών δεδομένων του φορέα η δυνατότητα παροχής τους, λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο κάθε φορά Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

-Στις περιπτώσεις που επίκειται η υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, επισημαίνεται ότι πριν την κατάρτισή της οφείλει να ακολουθηθεί η ανωτέρω διαδικασία ήτοι η σύνταξη μελέτης επιπτώσεων, η έγκριση της από τον αρμόδιο ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου, η συνεκτίμηση επιπτώσεών της καθώς και η προσάρτησή της στην προς κατάρτιση Σ.Σ.Ε. Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, οι μη μισθολογικές παροχές δύναται να χορηγηθούν μόνο εφόσον τεκμαίρεται από την εξέλιξη των οικονομικών δεδομένων του φορέα η δυνατότητα παροχής τους, λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο κάθε φορά Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στο γεγονός ότι εφεξής κάθε Συλλογική Σύμβαση Εργασίας φορέα Γενικής Κυβέρνησης, κατά το μέρος που θα καθορίζει τη χορήγηση μη μισθολογικών παροχών ετήσιου ύψους άνω των 5.000 ευρώ, οφείλει να συνυπογράφεται από τον Υπουργό Οικονομικών. Για το σκοπό αυτό καλούνται οι εν λόγω φορείς όπως υποβάλλουν εγκαίρως στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους-Δ/νση Εισοδηματικής Πολιτικής (ΓΛΚ-ΔΕΠ) όλα τα απαραίτητα στοιχεία (κείμενο Σ.Σ.Ε, μελέτη εκτίμησης οικονομικών επιπτώσεων και έκθεση ΓΔΟΥ εποπτεύοντος Υπουργείου) προκειμένου η αρμόδια Διεύθυνση, σε συνεργασία με άλλες Δ/νσεις του Γ.Λ.Κ. και του ΥΠΟΙΚ να ετοιμάζει την σχετική εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονομικών περί συνυπογραφής ή μη της εν λόγω συλλογικής ρύθμισης.

-Στις περιπτώσεις όπου η χορήγηση μη μισθολογικών παροχών απορρέει από εν ισχύ υπουργική απόφαση ή κοινή υπουργική απόφαση, πρέπει να ακολουθηθεί αναλογικώς η ανωτέρω διαδικασία. Κατά συνέπεια, από την ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου (1η Αυγούστου 2017) και λόγω ορισμού

υποχρεωτικής σύμπραξης του Υπουργού Οικονομικών σε υπουργικές αποφάσεις κάθε μορφής κατά το μέρος που ρυθμίζουν μη μισθολογικές παροχές η αξία των οποίων ξεπερνά τα 5.000 ευρώ ετησίως, οι εν λόγω κανονιστικές πράξεις οφείλουν άμεσα να επικαιροποιηθούν. Τα νέα σχετικά σχέδια υ.α. ή κ.υ.α. οφείλουν να προωθηθούν με πρωτοβουλία των καθ’ύλην αρμόδιων Υπουργείων στην ανωτέρω Δ/νση του Γ.Λ.Κ. (Εισοδηματικής Πολιτικής) προκειμένου η τελευταία να διαμορφώνει – σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Δ/νσεις – την εισήγηση περί συνυπογραφής της ή μη από τον Υπουργό Οικονομικών.

-Σε ο,τι αφορά περιπτώσεις στο πλαίσιο των οποίων μη μισθολογικές παροχές έχουν χορηγηθεί με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης φορέα Γενικής Κυβέρνησης ή/και φορέων που ανήκουν στο Κεφάλαιο Α’ του Ν.3429/2005, οι διοικήσεις των εν λόγω φορέων υποχρεούνται σε άμεση ανάκληση των εν λόγω αποφάσεων, κατά το μέρος που προβλέπουν χορήγηση μη μισθολογικών παροχών και υποβολή σχεδίων νέων αποφάσεων στην Δ/νση Εισοδηματικής Πολιτικής του Γ.Λ.Κ. μαζί με όλα τα αναγκαία οικονομικά δεδομένα που θα τεκμηριώνουν την οικονομική δυνατότητα του φορέα να προβεί στην χρηματοδότηση των εν λόγω μη μισθολογικών παροχών, λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο κάθε φορά Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, προκειμένου η Δ/νση να διαμορφώνει την εισήγηση προς τον ΥΠΟΙΚ περί έγκρισης ή μη της εν λόγω απόφασης, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην περ. α’ της παρ 2 του ν. 4484/2017. Αυτονόητο είναι ότι η εν λόγω έκθεση πρέπει να συνοδεύεται από έγκριση του ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος, κατά περίπτωση, Υπουργείου.

Γενική παρατήρηση επί της παραγράφου 2:

Εφιστάται η προσοχή των αποδεκτών καθώς και των προσώπων που εποπτεύονται από αυτούς στο γεγονός ότι η μελέτη εκτίμησης οικονομικών επιπτώσεων των μη μισθολογικών παροχών, που χορηγούνται ή πρόκειται να χορηγηθούν σε υπαλλήλους φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οφείλει να καταρτίζεται κατά την διαδικασία που περιγράφεται στην περ. β΄, παρ. 2 του αρθ. 43 του ν. 4484/2017, σε κάθε περίπτωση χορήγησης των εν λόγω παροχών ανεξαρτήτως του νομικού πλαισίου που καθορίζει τον τρόπο χορήγησης (Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, κανονιστική πράξη (υ.α. ή κ.υ.α. ή απόφαση Δ.Σ.). Επίσης, κατά την προώθηση των σχετικών κανονιστικών πράξεων θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες που έχουν διατυπωθεί στην αριθμ.2/14226/0021/25-2-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΩΜΛ2Η-89Ζ). Από την υποχρέωση κατάρτισης της εν λόγω μελέτης και έγκρισής της από τον ΓΔΟΥ των εποπτεύοντος Υπουργείου δεν εξαιρούνται οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επί της παραγράφου 3:

Καθιερώνεται ανώτατο ύψος ποσού για τις παροχές κινητής τηλεφωνίας το οποίο διαφοροποιείται ανάλογα με τη θέση ευθύνης και τα καθήκοντα του υπαλλήλου προκειμένου να καλυφθεί η υπηρεσιακή ανάγκη για απρόσκοπτη λειτουργία του φορέα. Το ύψος του εν λόγω ποσού θα καθορισθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου. Εξυπακούεται ότι η κάλυψη του ποσού που θα υπερβαίνει το προαναφερόμενο όριο θα επιβαρύνει τον υπάλληλο που είναι δικαιούχος της εν λόγω παροχής.

Επί της παραγράφου 4:

Παραμένει σε ισχύ η προηγούμενη ρύθμιση με βάση την οποία οι παροχές που έχουν στόχο τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των συνθηκών εργασίας πρέπει να χορηγούνται αποκλειστικά σε είδος. Στην εν λόγω παράγραφο ενσωματώνονται ορισμένες εξαιρέσεις που είχαν ήδη υιοθετηθεί αποσπασματικά όπως η εξαίρεση αποζημίωσης για προμήθεια στολής στους διασώστες και πληρώματα του EKAB για τα έτη 2016 και 2017 καθώς και τα Μέσα Ατομικής Προστασίας και το γάλα προηγουμένων ετών εργαζομένων στους ΟΤΑ τα οποία μπορεί να καταβάλλονται σε χρήμα.

Επί της τελευταίας περίπτωσης επισημαίνεται ότι από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4484/2017 και εξής οι ΟΤΑ οφείλουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου η χορήγηση των Μέσων Ατομικής Προστασίας και η χορήγηση γάλακτος στους εργαζομένους τους να γίνεται αποκλειστικά και μόνο σε είδος.

Επί της παραγράφου 5:

Προβλέπεται η κατάργηση παροχών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που αφορούν σε κάθε είδους Ασφαλιστήρια Συμβόλαια ή Προγράμματα Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης εργαζομένων καθώς και σε μειωμένα εισιτήρια και δωρεάν κάρτες Διαδρομών. Εξαιρείται μόνο η ασφάλιση προσωπικού του ΕΚΑΒ και των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας με τα μέσα μεταφοράς επειγόντων περιστατικών.

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου

Γραμματείας & Αρχείου κ.α.α.

Please follow and like us:

10.000 τυχεροί στις κληρώσεις της παραμονής των Χριστουγέννων.

10.000 τυχεροί στις κληρώσεις της παραμονής των Χριστουγέννων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Νίκης 5-7

10180 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.:2103332644

e-mail: press@minfin.gr

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

10.000 τυχεροί στις κληρώσεις της παραμονής των Χριστουγέννων

Το υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ανακοινώνουν ότι στις 24 Δεκεμβρίου 2017 θα διεξαχθούν κληρώσεις του προγράμματος Δημοσίων Κληρώσεων.

Στις 10 διαδοχικές κληρώσεις θα κληρωθούν 1000 τυχεροί σε κάθε μία από αυτές, δηλαδή 10.000 συνολικά, οι οποίοι κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Σε αυτές τις κληρώσεις συμπεριλαμβάνονται οι συναλλαγές με κάρτες και ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής των μηνών Ιανουαρίου έως και Σεπτεμβρίου καθώς και του Νοεμβρίου. Η κλήρωση για τις συναλλαγές του Οκτωβρίου έγινε στις 30 Νοεμβρίου ενώ η κλήρωση για τις συναλλαγές του Δεκεμβρίου θα γίνει στο τέλος Ιανουαρίου.

Πριν από τη διενέργεια των κληρώσεων θα αναρτηθούν σε εφαρμογή στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr ) το πλήθος των λαχνών που αντιστοιχούν σε κάθε φορολογούμενο. Η πρόσβαση επιτυγχάνεται με τους κωδικούς που διαθέτουν οι χρήστες για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. Όσοι κληρωθούν θα πρέπει να σπεύσουν να δηλώσουν τραπεζικό λογαριασμό μέσω της εφαρμογής του Taxis, ώστε να τους καταβληθεί το ποσό.

Υπενθυμίζεται ότι τα χρηματικά έπαθλα του Προγράμματος Δημοσίων Κληρώσεων είναι ακατάσχετα, αφορολόγητα, δεν αποτελούν εισόδημα και δεν υπόκεινται σε καμιά κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

Το πρόγραμμα Δημοσίων Κληρώσεων είναι ένα πρόγραμμα του υπουργείου Οικονομικών που διενεργείται με τη συνεργασία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με στόχο την επιβράβευση των πολιτών και την ενίσχυση των κινήτρων για τη χρήση του ηλεκτρονικού χρήματος που με τη σειρά του συμβάλλει στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Please follow and like us:

Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών σχετικά με την υποβολή μηνυτήριων αναφορών για τα εγκλήματα φοροδιαφυγής στη φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ 1209/20.12.2017

Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών σχετικά με την υποβολή μηνυτήριων αναφορών για τα εγκλήματα φοροδιαφυγής στη φορολογία εισοδήματος.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή

Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄, Δ΄

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8

Ταχ. Κωδ.: 101 84, Αθήνα

Τηλέφωνα: 2103375207, -815,-219

FAX : 2103375354

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2017

ΠΟΛ. 1209

ΠΡΟΣ : Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών σχετικά με την υποβολή μηνυτήριων αναφορών για τα εγκλήματα φοροδιαφυγής στη φορολογία εισοδήματος

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1142/15.9.2016 και με αφορμή σχετικά ερωτήματα, αναφορικά με το θέμα, διευκρινίζονται τα εξής:

Όπως έχει γίνει δεκτό (σχετ. η ΠΟΛ.1317/1997- εισαγωγικό μέρος) η φοροδιαφυγή στο εισόδημα συντρέχει όταν λαμβάνει χώρα απόκρυψη φορολογητέων εισοδημάτων και όχι απλή συνδρομή λογιστικών διαφορών, ασύνδετη με τέτοια απόκρυψη.

Συνεπώς για την υποβολή της μηνυτήριας αναφοράς θα εξετάζεται κάθε φορά εάν ο προσδιοριζόμενος από τον έλεγχο φόρος εισοδήματος που αναλογεί στα φορολογητέα εισοδήματα και υπερβαίνει, ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος, τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ (περ. α της παρ. 3 του άρθρου 66 του Κ.Φ.Δ.), οφείλεται σε απλές (συνήθεις) λογιστικές διαφορές, μη συνδεόμενες κατά τα ως άνω αναφερόμενα με την απόκρυψη φορολογητέων εισοδημάτων.

Περαιτέρω, όταν οι λογιστικές διαφορές οφείλονται σε διόρθωση κερδών που λαμβάνει χώρα κατ’ εφαρμογή των κανόνων περί ενδοομιλικών τιμολογήσεων, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του Κ.Φ.Δ. και δεν υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά.

Τέλος, ευνόητο είναι ότι για τις λοιπές περιπτώσεις, ήτοι διαφορές φόρου εισοδήματος που οφείλονται σε λογιστικές διαφορές συνδεόμενες με απόκρυψη (π.χ. ανύπαρκτες δαπάνες, εικονικά κ.λπ στοιχεία) έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις (άρθ. 55 Α, 66 και επ. του Κ.Φ.Δ.).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Γ.ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Please follow and like us:

Ανατροπές στην αγορά ακινήτων φέρνει ο φόρος υπεραξίας.

Ανατροπές στην αγορά ακινήτων φέρνει ο φόρος υπεραξίας.
Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017
Ανατροπές στην αγορά ακινήτων φέρνει ο φόρος υπεραξίας
Από τη 1/1/2018: Θα επιβάλλεται σε κάθε μεταβίβαση, εφόσον η τιμή είναι μεγαλύτερη από την τιμή κτήσης, και θα επιβαρύνει τον πωλητή
Του Γιώργου Παλαιτσάκη
gpal@naftemporiki.gr
Αντιμέτωποι με την υποχρέωση πληρωμής φόρου υπεραξίας θα βρεθούν από το 2018 πολλοί από όσους αποφασίσουν να πωλήσουν κατοικίες, λοιπά κτίσματα, οικόπεδα ή αγροτεμάχια. Από τον Ιανουάριο επανέρχονται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για την επιβολή φόρου υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων.
Οι διατάξεις αυτές τέθηκαν σε ισχύ για πρώτη φορά το 2014 αλλά, στη συνέχεια, λόγω πλήθους πρακτικών προβλημάτων που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή τους, ανεστάλησαν για την περίοδο από την 1η-1-2015 έως 31-12-2016 και στη συνέχεια και για την περίοδο από 1-1-2017 έως 31-12-2017, με νομοθετικές ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν από τη Βουλή στα τέλη του 2014 και στα τέλη του 2016, αντίστοιχα. Νέα αναστολή στην εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν πρόκειται όμως να δοθεί πλέον, καθώς η κυβέρνηση και οι εκπρόσωποι των δανειστών συμφώνησαν να τις επαναφέρουν σε ισχύ από το νέο έτος. Η εξέλιξη αυτή θα έχει ως συνέπεια να υποστεί άλλο ένα ισχυρό πλήγμα η ήδη καταβαραθρωμένη αγορά ακινήτων της χώρας μας.
Ο φόρος υπεραξίας θα επιβάλλεται από την 1η-1-2018 σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου, εφόσον η τιμή πώλησής του είναι μεγαλύτερη από την τιμή κτήσης του. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, ο φόρος θα υπολογίζεται με συντελεστή 15% επί ενός ποσού «υπεραξίας», το οποίο θα προσδιορίζεται με βάση τη διαφορά μεταξύ τιμής κτήσης και τιμής πώλησης και με συνυπολογισμό συντελεστών απομείωσης της διαφοράς αυτής ανάλογα με τον χρόνο που έχει παρέλθει μεταξύ της απόκτησης και της πώλησης του ακινήτου. Ο φόρος θα επιβαρύνει τον πωλητή του ακινήτου, ενώ ο αγοραστής θα εξακολουθεί να επιβαρύνεται με φόρο μεταβίβασης 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.
Σύμφωνα, ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ΚΦΕ, που επανέρχονται σε ισχύ από την 1η-1-2018, η τελική υπεραξία επί της οποίας θα υπολογίζεται ο φόρος, θα προσδιορίζεται αρχικά με αφαίρεση της τιμής κτήσης από την τιμή πώλησης του ακινήτου και εν συνεχεία με πολλαπλασιασμό της διαφοράς που θα προκύπτει από την προαναφερθείσα αφαίρεση επί έναν ποσοστιαίο συντελεστή απομείωσης, το ύψος του οποίου θα εξαρτάται από τα έτη διακράτησης του ακινήτου. Ο συντελεστής απομείωσης θα κλιμακώνεται από 98,2% για δύο χρόνια διακράτησης έως 60% για περισσότερα από 26 (βλ. σχετικό πίνακα). Ειδικά για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1995 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2002 ο ισχύων κατά περίπτωση συντελεστής απομείωσης θα περιορίζεται, καθώς θα πολλαπλασιάζεται με 0,8.

Τιμές κτήσης και πώλησης
Ως τιμές κτήσης και ως τιμές μεταβίβασης θα λαμβάνονται υπ’ όψιν αυτές που αναγράφονται στα αντίστοιχα συμβόλαια, ενώ εάν πρόκειται για ακίνητο το οποίο έχει αποκτηθεί από κληρονομιά, η τιμή κτήσης θα υπολογίζεται με βάση τον φόρο κληρονομιάς που είχε καταβληθεί (το ίδιο και για τις δωρεές – γονικές παροχές). Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία η τιμή κτήσης δεν μπορεί να προκύψει με βάση δημόσια έγγραφα (όπως π.χ. αυτεπιστασία ή αντιπαροχή) θα υπολογίζεται με βάση έναν μαθηματικό τύπο, ο οποίος θα λαμβάνει υπ’ όψιν τον πληθωρισμό των ετών που έχουν μεσολαβήσει ανάμεσα στην απόκτηση και την πώληση (τιμή κτήσης = τιμή μεταβίβασης επί τον Δείκτη Τιμών Κατοικιών του έτους κτήσης διά του Δείκτη Τιμών Κατοικιών του προηγουμένου της μεταβίβασης έτους. Ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών δημοσιεύεται κάθε χρόνο από την Τράπεζα της Ελλάδος).
Η πληρωμή του φόρου
Η διαδικασία επιβολής και πληρωμής του φόρου υπεραξίας προβλέπεται να ολοκληρώνεται σε τέσσερα βήματα:
α) Συμπλήρωση δήλωσης: Για την επιβολή του φόρου, ο φορολογούμενος που μεταβιβάζει ακίνητη περιουσία υποχρεούται πριν από τη σύνταξη του συμβολαίου να δηλώνει το σύνολο των στοιχείων που αφορούν τον προσδιορισμό του φόρου υπεραξίας στον συμβολαιογράφο. Η δήλωση περιλαμβάνει τα στοιχεία του πωλητή, του συμβολαιογράφου που καταρτίζει τη συμβολαιογραφική πράξη και θα διενεργήσει την παρακράτηση και την απόδοση του φόρου, τα στοιχεία του αγοραστή ή των αγοραστών, τον χρόνο και την αξία κτήσης και μεταβίβασης, το είδος της ακίνητης περιουσίας ή των ιδανικών μεριδίων αυτής ή του εμπράγματου δικαιώματος, τα έτη διακράτησης, τους συντελεστές και τον υπολογισμό του φόρου. Ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να ελέγχει και να βεβαιώνει την ακρίβεια των ανωτέρω στοιχείων καθώς και να θεωρεί τη δήλωση, δεν έχει, όμως, ευθύνη για όσα στοιχεία δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του και δεν περιλαμβάνονται στο συμβόλαιο που συντάσσει. Αν με το ίδιο συμβόλαιο μεταβιβάζονται περισσότερα εμπράγματα δικαιώματα, ο φορολογούμενος (πωλητής) υποβάλλει μία δήλωση στην οποία θα περιγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία που αφορούν το κάθε δικαίωμα. Αν με το ίδιο συμβόλαιο περισσότερα πρόσωπα (πωλητές) μεταβιβάζουν, υποβάλλεται από το καθένα χωριστή δήλωση.
β) Υποβολή δήλωσης: Η δήλωση υπογεγραμμένη από τον πωλητή και τον συμβολαιογράφο θα πρέπει να υποβάλλεται στην εφορία της έδρας του σε τρία αντίτυπα.
γ) Έκδοση ταυτότητας οφειλής: Την ίδια ημέρα ή το αργότερο την επομένη μέρα της σύνταξης του συμβολαίου ο συμβολαιογράφος θα πρέπει να καταχωρίζει σε εφαρμογή του συστήματος ΤΑΧΙSnet σειρά στοιχείων (μεταξύ άλλων τον ΑΦΜ του πωλητή, τον αριθμό και την ημερομηνία σύνταξης του συμβολαίου, την υπεραξία), να οριστικοποιεί τη δήλωση και να εκδίδει την Ταυτότητα Οφειλής.
δ) Πληρωμή φόρου: Μέσα σε πέντε μέρες από την υπογραφή του συμβολαίου, ο συμβολαιογράφος θα πρέπει να αποδίδει με τραπεζική επιταγή σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου τον φόρο που έχει παρακρατήσει. Η επιταγή θα πρέπει να κατατίθεται στην τράπεζα από την οποία εκδόθηκε.
«Γκρίζες ζώνες» και παγίδες
Ο τρόπος υπολογισμού του φόρου υπεραξίας, όπως αυτός καθορίζεται από τις εφαρμοστικές αποφάσεις και τις εγκυκλίους που είχαν εκδοθεί κατά την πρώτη απόπειρα εφαρμογής του, το 2014, κρύβει πάρα πολλές παγίδες. Όπως προκύπτει από την πιο πρόσφατη διευκρινιστική εγκύκλιο που εκδόθηκε στα τέλη του 2014, λίγο πριν αποφασιστεί η πρώτη αναστολή της εφαρμογής του φόρου:
1 Εάν ένας φορολογούμενος προχωρήσει σε 3 τουλάχιστον πωλήσεις ακινήτων του μέσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών, τότε η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση των ακινήτων αυτών, δηλαδή η διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης και της τιμής κτήσης, θα θεωρείται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και θα φορολογείται όχι με 15%, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις περί φόρου υπεραξίας ακινήτων, αλλά με 22%-45%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, και με επιπλέον προκαταβολή φόρου 100%! Δηλαδή, όποιος πωλήσει τρία ακίνητα μέσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών θεωρείται από την εφορία ως επιχειρηματίας (κατ’ επάγγελμα πωλητής ακινήτων) και η υπεραξία από την πώληση των ακινήτων του λαμβάνεται υπ’ όψιν ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα το οποίο φορολογείται με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των ελευθέρων επαγγελματιών.
2 Σε περίπτωση πώλησης οικοπέδου ή αγροτεμαχίου το οποίο εντάχθηκε στα όρια οικισμού αρκετό χρονικό διάστημα μετά την ημερομηνία απόκτησής του από τον πωλητή, ως χρόνος κτήσης δεν θεωρείται η ημερομηνία στην οποία πραγματικά αποκτήθηκε το ακίνητο αλλά ο χρόνος ένταξης του ακινήτου στα όρια του οικισμού. Με το «κόλπο» αυτό μειώνεται ο χρόνος που εμφανίζεται να έχει μεσολαβήσει μεταξύ κτήσης και πώλησης του ακινήτου και η φορολογητέα υπεραξία αυξάνεται πλασματικά, με αποτέλεσμα ο πωλητής να υπερφορολογείται. Ακόμη και σε περίπτωση που ο πραγματικός χρόνος κτήσης είναι πριν από την 1η-1-1995, αλλά ο χρόνος ένταξης στα όρια του οικισμού είναι μετά την ημερομηνία αυτή, ως χρόνος κτήσης λαμβάνεται η ημερομηνία ένταξης στα όρια του οικισμού με συνέπεια να μην ισχύει για τον πωλητή η απαλλαγή που προβλέπεται σε περίπτωση κτήσης του ακινήτου πριν από την 1η-1-1995.
Σύμφωνα εξάλλου με ορισμένες ακόμη διευκρινίσεις που έχουν παρασχεθεί με την ίδια εγκύκλιο:
Αλλαγή χρήσης: Στην περίπτωση κατά την οποία για το μεταβιβαζόμενο ακίνητο προβλεπόταν συγκεκριμένη χρήση του ως νομίμως υφιστάμενου κτηρίου και, στη συνέχεια, η χρήση αυτή μεταβλήθηκε, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, μετά την έκδοση οικοδομικής άδειας αλλαγής χρήσης, η μεταβολή αυτή είναι αδιάφορη για τον προσδιορισμό τόσο του χρόνου όσο και της τιμής κτήσης (π.χ. το μεταβιβαζόμενο ακίνητο ήταν κατοικία κατά την απόκτησή του ενώ, κατά την πώλησή του, έχει μετατραπεί σε επαγγελματικό χώρο).
Αποπεράτωση ημιτελούς κτίσματος: Σε περίπτωση απόκτησης ημιτελούς κτίσματος (μετά την 1η-1-1995) και πώλησης αυτού στη συνέχεια, μετά από ανέγερση, ως ημιτελούς, σε οποιοδήποτε στάδιο κατασκευής, προ της αποπεράτωσής του, η τιμή κτήσης θα υπολογίζεται με βάση την αξία στην οποία αυτό είχε αποκτηθεί. Αντίθετα, εάν πωληθεί ως αποπερατωμένο, η τιμή κτήσης θα προσδιοριστεί με πολλαπλασιασμό της τιμής μεταβίβασης του ακινήτου επί τον Δείκτη Τιμών Κατοικιών του έτους κτήσης διά του Δείκτη Τιμών Κατοικιών του αμέσως προηγούμενου της μεταβίβασης έτους. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις ως χρόνος κτήσης θεωρείται εκείνος της απόκτησης, ενώ είναι αδιάφορος ο χρόνος έκδοσης της οικοδομικής άδειας.
Διόρθωση συμβολαίου: Η περίπτωση διόρθωσης, τροποποίησης ή επανάληψης συμβολαίου, για οποιαδήποτε αιτία, δεν συνιστά μεταβιβαστική πράξη και δεν επιβαρύνεται εκ νέου με φόρο υπεραξίας, εφόσον η διόρθωση ή η επανάληψη δεν συνεπάγεται τη μεταβολή οποιουδήποτε προσδιοριστικού της υπεραξίας στοιχείου. Τα ανωτέρω ισχύουν, ιδίως, όταν η διόρθωση αφορά τη διευκρίνιση των περιμετρικών ορίων ακινήτου ή την έκταση αυτού, κατόπιν νέας απεικόνισης ή καταμέτρησής του, εφόσον προκύπτει ότι πρόκειται για το ίδιο αναγραφόμενο στο αρχικό συμβόλαιο ακίνητο. Επομένως, στην προηγούμενη περίπτωση, η διορθωτική πράξη δεν συνιστά νέα κτήση και, κατ’ επέκταση, ο χρόνος κτήσης είναι εκείνος του αρχικού συμβολαίου.
Αντίθετα, στην περίπτωση απόκτησης λόγω κληρονομικής διαδοχής ή εκ χαριστικής αιτίας, θα ληφθεί υπ’ όψιν και η τυχόν επιπρόσθετη αξία, βάσει της οποίας υπολογίστηκε ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής ή χορηγήθηκε απαλλαγή από αυτόν, εφόσον έχει υποβληθεί διορθωτική – συμπληρωματική δήλωση (φόρου κληρονομίας, δωρεάς-γονικής παροχής κ.λπ.) ή έχει εκδοθεί πράξη επιβολής φόρου, βάσει των διατάξεων των φορολογιών αυτών. Η διόρθωση συμβολαίου που αφορά κτήση αποκλειστικής χρήσης κοινόχρηστου χώρου ως παρακολουθήματος χωρίς ποσοστό επί του οικοπέδου, χωρίς να προκύπτει καταβολή τιμήματος, δεν συνιστά νέα κτήση.
Επίσης σε περίπτωση διόρθωσης κύρωσης πράξης εφαρμογής ή ορθής επανάληψης αυτής τότε ως χρόνος κτήσης λαμβάνεται υπ’ όψιν ο χρόνος της αρχικής πράξης.
Πηγή: http://www.naftemporiki.gr

Please follow and like us:

Εισπράξιμο μόλις το 20% των ληξιπρόθεσμων

ισπράξιμο μόλις το 20% των ληξιπρόθεσμων.

Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017

Εισπράξιμο μόλις το 20% των ληξιπρόθεσμων

ΑΑΔΕ: Κινητικότητα για ξεκαθάρισμα των εισπράξιμων από τις «χαμένες» οφειλές – Στόχος η αύξηση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων

Του Γιώργου Κούρου

gkouros@naftemporiki.gr

Εντείνονται οι κινήσεις στο «στρατηγείο» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την είσπραξη μέρους από τον «θησαυρό» των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, τα οποία θεωρούνται εισπράξιμα και κυμαίνονται μεταξύ των 17 δισ. και 20 δισ. ευρώ.

Αν και το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών βρίσκεται μια ανάσα από το ψυχολογικό φράγμα των 100 δισ. ευρώ, για την ΑΑΔΕ «ξεγραμμένα» θεωρούνται χρέη άνω των 80 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν περίπου στο 50% του ΑΕΠ, καθώς είναι αδύνατο να εισπραχθούν, αφού ουσιαστικά πρόκειται για απαιτήσεις που χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτες είσπραξης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκκαθάριση του αρχείου των ληξιπρόθεσμων είναι μνημονιακή υποχρέωση, καθώς το οικονομικό επιτελείο έχει ήδη δεσμευτεί να ανανεώνει τακτικά τον σχετικό «φάκελο», προκειμένου να διαπιστώνεται άμεσα ποια από αυτά είναι εισπράξιμα που είναι δύσκολο να εισπραχθούν και ποια «χάνονται».

Θα πρέπει βέβαια να υπογραμμιστεί ότι τα χρέη που θα κριθούν μη εισπράξιμα δεν θα διαγραφούν, αλλά οι εφορίες θα τα κατατάξουν σε άλλο «αρχείο» με στόχο να συνεχίσουν να τα διεκδικούν, αναζητώντας περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών.

Το σίγουρο όμως είναι ότι μεγάλος μέρος του εισπρακτικού μηχανισμού θα απεμπλακεί από την αναζήτηση «χαμένων» χρεών και θα στραφεί στα χρέη που μπορούν να ενισχύσουν τις εισπράξεις, αφού ο στόχος είναι ο εισπρακτικός μηχανισμός να επικεντρωθεί στα χρέη που θεωρούνται εισπράξιμα και να αυξηθεί έτσι η αποτελεσματικότητα.

Επισημαίνεται άλλωστε ότι, με βάση και πρόσφατη έκθεση της ΑΑΔΕ, σκοπός της διαδικασίας χαρακτηρισμού των οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας εκκαθάρισης των επί σειρά ετών σωρευμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, από εκείνες που πραγματικά και εμπεριστατωμένα θεωρούνται επισφαλείς, προκειμένου το Δημόσιο να διαθέτει μια ολοκληρωμένη, διαφανή, αποτελεσματική και ελέγξιμη διαδικασία είσπραξης των οφειλών, με στόχο οι εισπρακτικοί μηχανισμοί να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στις οφειλές που παρουσιάζουν αυξημένες πιθανότητες είσπραξης.

Υπενθυμίζεται ότι ο χαρακτηρισμός οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης γίνεται εφόσον πληρείται το σύνολο των αναφερόμενων στον νόμο προϋποθέσεων και τηρηθεί η ειδική διαδικασία, η οποία ορίζεται στο άρθρο 82 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), ενώ ειδικά για τις περιπτώσεις οφειλών μεγάλου ύψους που ξεπερνούν το 1,5 εκατ. ευρώ η απόφαση από την ΑΑΔΕ εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του προϊσταμένου της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης και μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ο έλεγχος εξάλλου διενεργείται από ειδικά οριζόμενο για τον σκοπό αυτό ελεγκτή, ο οποίος πιστοποιεί με βάση τεκμηριωμένη έκθεση ελέγχου ότι αποδεδειγμένα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τον εντοπισμό πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων κινητών, ακινήτων, απαιτήσεων στα χέρια τρίτων ή τυχόν άλλης πηγής εσόδων.

Με τον χαρακτηρισμό των οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης αναστέλλεται η παραγραφή τους για μια δεκαετία, ενώ επέρχονται άμεσα οι προβλεπόμενες από τον νόμο συνέπειες για τον οφειλέτη και τα συνυπόχρεα πρόσωπα, όπως η μη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και η δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων.

Οφειλή που έχει καταχωρηθεί ως ανεπίδεκτη είσπραξης επαναχαρακτηρίζεται ως εισπράξιμη μόνο εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχει δυνατότητα μερικής ή ολικής αποπληρωμής της από τον οφειλέτη ή από συνυπόχρεο πρόσωπο.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι γεγονός ότι η δεξαμενή των ανείσπρακτων χρεών έχει γεμίσει διαχρονικά από οφειλές προβληματικών και πτωχευμένων επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, από φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις, από χρέη ΔΕΚΟ που σήμερα δεν υπάρχουν, από οφειλές εταιρειών που είχαν ενταχθεί τη δεκαετία του 1980 στον Οργανισμό Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων, καθώς επίσης και από καταπτώσεις εγγυήσεων που χορήγησε στο παρελθόν το Δημόσιο προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και σε περίπτωση που ο οφειλέτης τελεί σε κατάσταση πτώχευσης, πρέπει για τον χαρακτηρισμό ληξιπρόθεσμης οφειλής του ως ανεπίδεκτης είσπραξης να έχει κηρυχθεί η παύση των εργασιών της πτώχευσης ώστε να έχει ολοκληρωθεί και η προσπάθεια του συνδίκου της πτώχευσης για τη ρευστοποίηση της πτωχευτικής περιουσίας και την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Δημοσίου, ως πτωχευτικού πιστωτή.

Αξιοσημείωτο εξάλλου είναι ότι από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι περίπου:

• το 48% των οφειλών αφορά μη φορολογικά έσοδα (πρόστιμα ΚΒΣ, δάνεια, κ.λπ.),

• ποσοστό 27% αφορά έμμεσους φόρους (ΦΠΑ, πρόστιμα έμμεσων φόρων κ.λπ.),

• ποσοστό 22% άμεσους φόρους (φόροι εισοδήματος, περιουσίας κ.λπ.) και

• ποσοστό 3% αφορά λοιπά μη φορολογικά έσοδα.

Για να αποφευχθεί λοιπόν ο χαρακτηρισμός μέρους των ανωτέρω χρεών ως ανεπίδεκτων είσπραξης, η ΑΑΔΕ έχει ήδη δώσει εντολή στον ελεγκτικό μηχανισμό όπως προχωρά άμεσα στη δέσμευση του συνόλου (100%) των καταθέσεων, λογαριασμών και παρακαταθηκών, αλλά και των θυρίδων σε τράπεζες.

Τα συγκεκριμένα μέτρα περιλαμβάνονται στο «πακέτο» ερευνών, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και διασταυρώσεων, που στόχο έχει τον εντοπισμό των περιουσιακών στοιχείων οφειλετών του Δημοσίου, προκειμένου να ληφθούν εγκαίρως όλα τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος τους.

Ενισχύεται η «φαρέτρα» των αναγκαστικών μέτρων

Από το επόμενο έτος η ΑΑΔΕ θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο το «οπλοστάσιό» της για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών. Υπάρχει άλλωστε ήδη δέσμευση προς τους θεσμούς ότι κανένα χρέος, όσο μικρό κι αν είναι, δεν θα μένει στο απυρόβλητο, γεγονός που σημαίνει ότι οι αρχές θα πρέπει να ενημερώνουν και να καλούν όλους τους φορολογούμενους ακόμη και για μικρές οφειλές να τις εξοφλούν.

Η συμφωνία μάλιστα που υπάρχει με τους θεσμούς προβλέπει ακόμη τα εξής:

• Μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2018 να έχει εγκατασταθεί ειδικό λογισμικό, το οποίο θα εξασφαλίζει κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού με μια κίνηση σε περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών πάνω από 500 ευρώ.

• Να μην προχωρήσει σε καμία νέα ρύθμιση ή αμνήστευση χρεών προς την εφορία και να μη δώσει παράταση των ήδη υφιστάμενων μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων, όπως των 100 δόσεων που ξεκίνησε το 2015. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι η μοναδική διέξοδος που θα έχει κάποιος αν έχει αποδεδειγμένα οικονομική αδυναμία να εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις θα είναι η λεγόμενη «πάγια» ρύθμιση των 12 έως 24 δόσεων.

• Από τον Μάρτιο του 2018 να περνούν από «ακτινογραφία» σε τακτά χρονικά διαστήματα φυσικά πρόσωπα, τα οποία εμφανίζονται ως κατά τον νόμο υπεύθυνα για επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν οφειλές στις εφορίες.

Στο πλαίσιο εξάλλου αυτό η ΑΑΔΕ, μέσα στο 2018, θα πρέπει να έχει έτοιμη και την πλατφόρμα για ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς αντίστοιχη αυτής που έχει συσταθεί και λειτουργεί για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σε τράπεζες και άλλους ιδιώτες.

Πολύ σύντομα εξάλλου έρχεται και η αλλαγή του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), που αποτελεί και μνημονιακή δέσμευση. Ο εκσυγχρονισμός μάλιστα του ΚΕΔΕ αποτελεί «προαπαιτούμενο» για την ολοκλήρωση της επόμενης αξιολόγησης.

Σε «δίχτυ» κατασχέσεων 6 στους 10 οφειλέτες

Από την αρχή του έτους, όπως έχει επισημάνει η «Ν», στο «δόκανο» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και των αναγκαστικών μέτρων έχουν πιαστεί 1.014.295 οφειλέτες, με αποτέλεσμα το σχετικό ποσοστό να φθάνει στο 59,03% όσων έχουν χρέη στις εφορίες.

Με βάση τα τελευταία στοιχειά της ΑΑΔΕ, μάλιστα, τον Οκτώβριο έγιναν 22.903 κατασχέσεις σε καταθέσεις, μισθούς, συντάξεις και λοιπά εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία οφειλετών του Δημοσίου, φυσικών και νομικών προσώπων.

Στο δεκάμηνο, βέβαια, οι ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα και η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης στην προσπάθειά τους να εισπράξουν μέρος των ληξιπρόθεσμων οφειλών επέβαλαν αναγκαστικά μέτρα σε 175.239 φορολογούμενους.

Ενδεικτικό του αδιεξόδου που επικρατεί στην αγορά, με βάση και τα επίσημα στοιχεία που έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αποτελεί το γεγονός ότι συνολικά μέχρι σήμερα:

• 4.170.753 φορολογούμενοι εμφανίζονται με χρέη προς το Δημόσιο

• σε 1.718.371 από τους εν λόγω οφειλέτες μπορούν να επιβληθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης και

• σε 1.014.295 έχουν ήδη επιβληθεί τα συγκεκριμένα μέτρα.

Πηγή: http://www.naftemporiki.gr/

Please follow and like us:

Επίδομα νέων ανέργων: Έτσι θα δοθούν τα 400 ευρώ

Επίδομα νέων ανέργων: Έτσι θα δοθούν τα 400 ευρώ
Share
twitter
σχόλια
Πώς θα πάρουν την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ οι νέοι που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ
news247
Δεκεμβρίου 19 2017 10:35

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του υπουργού Εσωτερικών Πάνου Σκουρλέτη, της υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γεωργίου Χουλιαράκη, για τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, ύψους 400 ευρώ, ανά μη επιδοτούμενο άνεργο, ηλικίας 18 έως 24 ετών.

Πιο συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η χορήγηση από τον ΟΑΕΔ εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, ύψους 400 ευρώ, σε κάθε μη επιδοτούμενο άνεργο, ηλικίας 18 έως 24 ετών, που, κατά την 31η.10.2017, ήταν εγγεγραμμένος άνεργος στα Μητρώα του ΟΑΕΔ και που, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, εξακολουθεί να είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται, μετά από οίκοθεν έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών του ΟΑΕΔ στα Μητρώα εγγεγραμμένων μη επιδοτούμενων ανέργων.

Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται, εφόσον από τον οίκοθεν έλεγχο του ΟΑΕΔ προκύπτει ότι υφίστανται για κάθε δικαιούχο τα εξής στοιχεία:

α) Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο,

β) ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή ο αριθμός διαβατηρίου, προκειμένου περί αλλοδαπών,

γ) ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (AMΚΑ),

δ) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ),

ε) ο αριθμός του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού, καθώς και ο διεθνής αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN).

Σε περίπτωση έλλειψης των στοιχείων ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού και IBAN, οι δικαιούχοι οφείλουν να καταχωρήσουν τα ως άνω στοιχεία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ έως τις 20.12.2017.

Η πίστωση του ποσού στους λογαριασμούς των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει μεταξύ των δικαιούχων της οικονομικής ενίσχυσης και του ΟΑΕΔ επιλύεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΕΔ.
Καραμεσίνη: Άμεσα το επίδομα

Τα δύο επιδόματα που εξήγγειλε το Σαββατοκύριακο η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, πρόκειται να χορηγήσει άμεσα ο ΟΑΕΔ, δήλωσε η διοικήτρια του ΟΑΕΔ Μαρία Καραμεσίνη.

Πρόκειται για το έκτακτο επίδομα νεανικής αλληλεγγύης, μία εφάπαξ παροχή 400 ευρώ σε μη επιδοτούμενους ανέργους, ηλικίας 18-24 ετών, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ, την 31η Οκτωβρίου 2017, που παραμένουν εγγεγραμμένοι στο μητρώο και μη επιδοτούμενοι, κατά την ημερομηνία έκδοσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ). Η κ. Καραμεσίνη επισημαίνει ότι το επίδομα θα έχει πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, έως το τέλος του έτους.

Μέσω των δηλώσεών της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τονίζει, επίσης, ότι το επίδομα αυτό αποτελεί μέρος της συνολικής πολιτικής του υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων εργασιακής ένταξης, επαγγελματικής αποκατάστασης και βιοπορισμού των νέων στις σημερινές συνθήκες της αγοράς εργασίας. Κατά τη διάρκεια του 2017, όπως σημειώνει, ο ΟΑΕΔ υλοποίησε μεγάλο αριθμό προγραμμάτων απασχόλησης, μεταξύ των οποίων και δύο στοχευμένα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για άνεργους νέους 18-29 ετών.

«Για το πρώτο τρίμηνο του 2018, έχουμε προγραμματίσει την έναρξη δύο επιπλέον προγραμμάτων. Το πρώτο αφορά την πρώτη πρόσληψη ανέργων από αυτοαπασχολούμενους και επιχειρηματίες νέους, ηλικίας έως 35 ετών, με μεγαλύτερο ύψος επιχορήγησης για την πρόσληψη νέων έως 29 ετών, ενώ το δεύτερο είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την ολοκληρωμένη υποστήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας» αναφέρει η διοικήτρια του ΟΑΕΔ.

«Παρόλο που η παρατεταμένη και βαθιά οικονομική κρίση της “έκοψε τα φτερά”, η νέα γενιά διαθέτει προσόντα και δημιουργικότητα, που είναι απαραίτητα στοιχεία για την έξοδο από την κρίση σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο» σχολιάζει η κ. Καραμεσίνη.

Στις δηλώσεις της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφέρεται και στην έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους εργαζόμενους πλημμυροπαθείς της δυτικής Αττικής (δήμοι Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μεγαρέων), «που, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο δίδει στην υπουργό Εργασίας τη δυνατότητα χορήγησης τέτοιας ενίσχυσης, ύστερα από γνώμη του ΔΣ του ΟΑΕΔ, σε εργαζόμενους επιχειρήσεων που διέκοψαν ολικά ή μερικά τη λειτουργία τους, λόγω περιστατικών ανωτέρας βίας και ανέστειλαν τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους για το αντίστοιχο διάστημα. Η ενίσχυση θα παρασχεθεί το νέο έτος, μετά την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης».

«Υλοποιώντας την πολιτική του υπουργείου Εργασίας, ο ΟΑΕΔ στέκεται στο πλευρό των πληττόμενων ομάδων εργαζομένων όλης της χώρας» τονίζει.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, οι δυνητικοί δικαιούχοι του επιδόματος Νεανικής Αλληλεγγύης ανέρχονται σε περίπου 55.000 άτομα και για τη χορήγηση του ποσού έχει δεσμευθεί κονδύλι άνω των 20.000.000 ευρώ.

Οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση, αλλά μόνο να δηλώσουν/επικαιροποιήσουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ), το αργότερο έως την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017, κάνοντας χρήση της εφαρμογής στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ

Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com