Δικαιώματα των αιτούντων άσυλο και προσφύγων από τη Διοίκηση κατά τη χορήγηση ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και δελτίου ανεργίας.

Print Friendly, PDF & Email

Δικαιώματα των αιτούντων άσυλο και προσφύγων από τη Διοίκηση κατά τη χορήγηση ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και δελτίου ανεργίας.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε’

Ταχ. Δ/νση Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας 10184 Αθήνα

Πληροφορίες Μ. Κοτρότσου

Τηλέφωνο 2103375885

Fax 2103375354

E-Mail d.eleg5@mofadm.gr

Url

Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2017

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΛ Ε 1129906 ΕΞ 2017

Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Λεωχάρους 2 , Τ.Κ 10562 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Η αρ. πρωτ. 2304/28-8-2017 αναφορά της Βουλής

Σε απάντηση του ΑΤΚΕ 0009244 ΕΞ 2017/1763/ 30-8-2017 Υπηρεοιακού σας Σημειώματος, με το οποίο, μας διαβιβάσατε την με αρ. πρωτ. 2304/28-8-2017 αναφορά της Βουλής των Ελλήνων και ως προς τα διαλαμβανόμενα σε αυτή θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις της ΠΟΛ 1006/2013 (ΦΕΚ Β 19/2014) Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει, ορίζονται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε φυσικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά.

Περαιτέρω, με την ΠΟΛ. 1230/8-10-2013 εγκύκλιο, παρέχονται διευκρινίσεις, ως προς τις δηλώσεις και τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να υποβάλλουν οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα και βρίσκονται σε καθεστώς υπό αναγνώριση πρόσφυγα ή είναι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας και αιτούνται Α.Φ.Μ. από τη Δ.Ο.Υ

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Α.Α.Δ.Ε.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ

(Visited 21 times, 1 visits today)
Please follow and like us: