Αίτημα για υπαγωγή των υπηρεσιών των ιδιωτικών Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων στο μειωμένο Συντελεστή ΦΠΑ 13%.

Print Friendly, PDF & Email

Αίτημα για υπαγωγή των υπηρεσιών των ιδιωτικών Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων στο μειωμένο Συντελεστή ΦΠΑ 13%.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση Σίνα 2-4

Ταχ. Κώδικας 10672 Αθήνα

Πληροφορίες Μ. Κακούνη

Τηλέφωνο 210 3645848

Fax 210 3645413

Αθήνα , 18/07/2017

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΕΦ A 1109431 ΕΞ 2017

Εισ. Αρ. Πρωτ. ΑΤΚΕ 0007722 ΕΞ 2017

ΠΡΟΣ :

Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Λεωχάρους 2 Τ.Κ. 10562 Αθήνα (υπόψη κ. Μ. Λυμπέρη)

Θέμα: Αίτημα για υπαγωγή των υπηρεσιών των ιδιωτικών Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων στο μειωμένο Συντελεστή ΦΠΑ 13%.

Σχετ: Η με αριθ. πρωτ. 6880/4.7.2017 ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων.

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής με το θέμα ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το βουλευτή κ. Στέργιο Γιαννάκη και αφορά αίτημα για την υπαγωγή στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ των υπηρεσιών των ιδιωτικών Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, σάς γνωρίζουμε τα εξής:

Με τις διατάξεις της περίπτωσης θ’, της παραγράφου 1, του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύει, απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών που συνδέονται στενά με την κοινωνική πρόνοια εφόσον πραγματοποιούνται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ή άλλους οργανισμούς ή ιδρύματα, αναγνωρισμένα από το κράτος.

Στην Ελλάδα στο πλαίσιο διακριτικής ευχέρειας βάσει της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ για το ΦΠΑ, η εν λόγω απαλλαγή παρέχεται στα πρόσωπα που είναι αναγνωρισμένα από το κράτος ότι επιτελούν σκοπούς καθαρά κοινωνικούς και όχι κερδοσκοπικούς, συνεπικουρούν ή αναπληρούν το κράτος στην παροχή κοινωνικής μέριμνας, λειτουργούν και χρηματοδοτούνται για τις πράξεις τους από το δημόσιο εντός αυστηρού κανονιστικού πλαισίου.

Στην περίπτωση που οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την απαλλαγή τους, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, υπάγονται σε ΦΠΑ με τον κανονικό συντελεστή 24%. Η παροχή υπηρεσιών των ιδιωτικών Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων που λειτουργούν ως ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής στέγασης και φιλοξενίας υπερηλίκων και ηλικιωμένων δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω απαλλαγή του άρθρου 22, καθότι είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα και λειτουργούν με καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και συνεπώς οι εν λόγω παροχές υπάγονται στο φόρο με τον κανονικό συντελεστή 24%.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Παράρτημα III, κεφάλαιο Β’ «Υπηρεσίες», περίπτωση 3 του Κώδικα ΦΠΑ, υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή η παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας, παιδιών, ηλικιωμένων, ασθενών και ατόμων με ειδικές ανάγκες γενικά.

Η υπαγωγή των ιδιωτικών Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24% εντάσσεται στο πλαίσιο των αναγκαίων παρεμβάσεων δημοσιονομικής προσαρμογής. Τονίζεται ότι σε κάθε διαδικασία επανεξέτασης των συντελεστών ΦΠΑ καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να περιορίζονται οι επιπτώσεις από τις πιθανές μεταβολές ενώ γενικότερα δίνεται προτεραιότητα σε θέματα που αφορούν άτομα που χρήζουν ιδιαίτερης μεταχείρισης (π.χ. ηλικιωμένοι) σε συνάρτηση όμως με την ιδιαίτερη ανάγκη για σταθεροποίηση των δημοσιονομικών δεδομένων της χώρας μας, δεδομένης της κρίσιμης οικονομικής συγκυρίας, την χρονική αυτή περίοδο.

Ο Γενικός Διευθυντής

Φορολογικής Διοίκησης

Ευθύμιος Σαΐτης

(Visited 23 times, 1 visits today)
Please follow and like us: