Ποιοι μπαίνουν στο μάτι της Εφορίας για έλεγχο.

Print Friendly, PDF & Email

Ποιοι μπαίνουν στο μάτι της Εφορίας για έλεγχο.

Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017

Ποιοι μπαίνουν στο μάτι της Εφορίας για έλεγχο

Τα κριτήρια για τους φορολογικούς ελέγχους που έχουν προτεραιότητα θέτει εγκύκλιος του επικεφαλής της ΑΑΔΕ. Οι χρόνοι παραγραφής, οι εκκρεμείς υποθέσεις και τα πρόστιμα. Η εγκύκλιος.

Κριτήρια προτεραιοποίησης για τους ελέγχους των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων καθορίζονται με εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή, από την οποία προκύπτει ότι για ελεγχόμενες χρήσεις από το 2001 έως και το 2005 το βασικό κριτήριο το οποίο θα βάζει στο στόχαστρο των ελεγκτών τους φορολογούμενους θα είναι η μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Η εγκύκλιος έρχεται να συμπληρώσει τις οδηγίες τις οποίες είχε δώσει στις 28 Δεκεμβρίου 2016 ο διοικητής της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με την οποία το 60% των υποθέσεων που θα ελεγχθούν φέτος αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της πενταετίας 2012-2016. Ενα ποσοστό 40% αφορά παλαιότερες υποθέσεις για τις οποίες η διενέργεια ελέγχου προσκρούει σε αντικειμενικές δυσκολίες αλλά και ενδεχομένως στις αποφάσεις του ΣτΕ αναφορικά με την παραγραφή. Τα ποσοστά αυτά μάλιστα σχεδιάζεται να μεταβληθούν σε 70-30% για το 2018.

Στην εγκύκλιο περιγράφονται οι διατάξεις νόμου οι οποίες καθορίζουν την προτεραιοποίηση των ελέγχων ανάλογα με τον χρόνο.

Οπως αναφέρει μεταξύ άλλων η εγκύκλιος, «από τις εκκρεμείς υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα, οι προϊστάμενοι των Ελεγκτικών Υπηρεσιών προτεραιοποιούν και προβαίνουν στην έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρων και προστίμων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 28 του ν.4174/2013, ως κάτωθι:

(α) για ελεγχόμενες χρήσεις 2001 και μετά, με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθ. 84 του ν.2238/1994 (μη υποβολή δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος),

(β) για ελεγχόμενες χρήσεις 2006 και μετά, με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 84 και της περ. α’ της παρ. 2 του άρθ. 68 του ν.2238/1994 (συμπληρωματικά στοιχεία),

(γ) για ελεγχόμενες χρήσεις 2008 και μετά, με βάση τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 36 του ν.4174/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθ. 72 του ίδιου νόμου (σε περίπτωση φοροδιαφυγής),

(δ) για ελεγχόμενες χρήσεις 2011, 2012 και 2013, με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 84 του ν.2238/1994 και για φορολογικά έτη 2014 και επόμενα με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν.4174/2013 (πενταετής παραγραφή).

Τα παραπάνω ισχύουν για τις φορολογίες εισοδήματος και Κ.Β.Σ., καθόσον για τις φορολογίες Φ.Π.Α., κεφαλαίου και τελών χαρτοσήμου ισχύουν διαφορετικοί χρόνοι παραγραφής.

Ως εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου νοούνται οι προτεραιοποιημένες υποθέσεις, για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρων και προστίμων μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Πηγή: http://www.euro2day.gr/

(Visited 30 times, 1 visits today)
Please follow and like us: