Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για το έτος 2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3213/2003, όπως ισχύει.

Print Friendly, PDF & Email

Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για το έτος 2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3213/2003, όπως ισχύει.

 

ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δ/νση Έγκρισης & Παρακολούθησης Επενδύσεων

Τμήμα Νομικής Υποστήριξης

Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα

Τηλέφωνο : 210 333 2348. 2255
Αθήνα, 13/09/2017

Αριθ. Πρωτ. : 97841 – 13/09/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για το έτος 2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3213/2003, όπως ισχύει

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ1 περ. λι του ν.3213/2003, όπως ισχύει, μεταξύ των υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για το έτος 2017 (χρήση 2016) είναι «Τα μέλη και οι εισηγητές των γνωμοδοτικών επιτροπών, τα μέλη των οργάνων ελέγχου, τα επιφορτισμένα με την εκταμίευση των ενισχύσεων όργανα, τα μέλη των οργάνων αξιολόγησης και εξέτασης των επενδυτικών σχεδίων, ελέγχου επενδύσεων και εκταμίευσης των παρεχόμενων ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», ενώ σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του ίδιου άρθρου «Η δήλωση της παραγράφου 1 υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητας τους (αρχική δήλωση). Τα μετέπειτα έτη, η δήλωση υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας, της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για ένα (1) έτος, ειδικά δε για τους υπόχρεους των περιπτώσεων α` έως ε` της παραγράφου 1 για τρία (3) έτη, μετά από την απώλεια ή τη λήξη της, και το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.» Κατά συνέπεια, υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για το έτος 2017 είναι όσοι άσκησαν μια από τις ως άνω αναφερόμενες ιδιότητες κατά τα έτη 2015 και 2016.

Βάσει των στοιχείων που τηρούνται στην Υπηρεσία, καταρτίστηκε και απεστάλη στην αρμόδια Αρχή Ελέγχου η Κατάσταση Υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης έτους 2017, η οποία αφορά τα μέλη και τους εισηγητές της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, τα επιφορτισμένα με την εκταμίευση των ενισχύσεων των αναπτυξιακών νόμων όργανα, καθώς και τα μέλη των οργάνων αξιολόγησης, εξέτασης και ελέγχου επενδύσεων.

H ανακοίνωση αυτή θα αναρτηθεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr/

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Συνημμένα:

Κατάσταση Υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για το έτος 2017 (.pdf)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο προϊστάμενος του τμήματος

Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης &

Τεχνικών Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης

Κ.Α.Α.

 

ΜΠΙΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

(Visited 16 times, 1 visits today)
Please follow and like us: