Monthly Archives: July 2017

Φορολογική αντιμετώπιση προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία.


Φορολογική αντιμετώπιση προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ A

Ταχ. Δ/νση Κ.Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας 10184 Αθήνα

Πληροφορίες Σ. Ευλιάτου

Τηλέφωνο 210 3375318

Fax 210 3375001

E-Mail d12.a@yo.syzefxis.gr
Αθήνα, 27 Ιουνίου 2017

Αρίθ. ΠρωΤ.: ΔΕΑΦ A 1099109 ΕΞ 2017

ΠΡΟΣ- ΣΥΝΗΓΟΡΟ τογ ΠΟΛΙΤΗ

Ταχ.Δ/νση: Χαλκοκονδύλη 17

Τ.Κ. 10432 Αθήνα

Κοιν.:

1. Υπουργείο Οικονομικών Γραφείο Υπουργού Νίκης 5-7, 10180 ΑΘΗΝΑ

2. Γραφείο Υφυπουργού

Καρ. Σερβίας 10, 10184 ΑΘΗΝΑ

3. Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενική Δ/ΝΣΗ Πρόνοιας

Δ/νση Προστασίας Α.Μ.Ε.Α.

Σταδίου 29, 10110 ΑΘΗΝΑ
ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία

Σχετ.:1. Το με αρ. πρωτ. 216774/15325/2017/4.04.2017 έγγραφό σας (1069070ΕΙ/9-5-2017)

2. Το με αρ. πρωτ. 216774/24657/2017/6.06.2017 έγγραφό σας (1090633ΕΙ/15-6-2017)

3. Το με αρ. πρωτ. Δ24/Γ.Π.οικ.21689/532/11-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Α.Μ.Ε.Α. (1077648/23-5-2017)

4. Το με αρ. πρωτ. ΓΡ.Δ.ΥΠ.0004748ΕΞ2017 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού Οικονομικών

με διαβιβασθέντα ερωτήματα 2480, 2451 καταχωρηθέντα στην ιστοσελίδα kathimerinotita.gov.gr

5. Το με αρ. πρωτ. Υφοικ0000760/9.5.2017 έγγραφο του Γραφείου Υφυπουργού Οικονομικών με διαβιβασθέν ερώτημα 3560 καταχωρηθέν στην ιστοσελίδα kathimerinotita.gov.gr

Σε συνέχεια της απάντησής μας με αρ. πρωτ. ΔΕΑΦ Α 1123096ΕΞ 2016/19.8.2016 αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, καθώς και σχετικών ερωτημάτων που έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα kathimerinotita.gov.gr και διαβιβαστεί στην υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε τα εξής, όσον αφορά ζητήματα δικής μας αρμοδιότητας: :

I. Στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.), ν.4172/2013 όπως ισχύει, για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2014 ορίζονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Φορολογητέο εισόδημα είναι το εισόδημα που απομένει μετά την αφαίρεση των δαπανών που εκπίπτουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. από το ακαθάριστο εισόδημα.

Ο Κ.Φ.Ε. διακρίνει τις ακόλουθες κατηγορίες ακαθάριστων εισοδημάτων:

α) εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις,

β) εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα,

γ) εισόδημα από κεφάλαιο και

δ) εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, (άρθρο 7)

2. Το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης. (παρ. 1, άρθρο 12)

3. Το εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες εμπίπτει στις κατηγορίες εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις που απαλλάσσονται από το φόρο (περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ΚΦΕ)

4. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 και του άρθρου 43 Α του ν.4172/2013, ορίζεται ότι απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης όλα τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, συμπεριλαμβανομένων, κατ’ επέκταση, και των επιδομάτων πρόνοιας και αναπηρίας που λαμβάνουν τα πρόσωπα αυτά.

II. Με την ΠΟΛ. 1094/2015 εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως οικονομική ενίσχυση-βοήθημα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένους, άπορους, κλπ) από το Δημόσιο ή από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος του άρθρου 7 του ν. 4172/2013 και επομένως δε φορολογούνται. Τονίζεται ότι η εν λόγω διευκρίνιση αφορά σε ποσά που καταβάλλονται έκτακτα στα άτομα αυτά και δεν αποτελούν εισόδημα. Άλλωστε, κατά πάγια θέση της Διοίκησης, ένα ποσό χαρακτηρίζεται ως εισόδημα όταν υπάρχει περιοδικότητα και διάρκεια, μόνιμη πηγή προέλευσης, καθώς και τακτική εκμετάλλευση της πηγής αυτής.

III. Με την Απόφαση ΠΟΛ.1034/2017 (ΦΕΚ Β 759 9.3.2017) καθορίστηκε ότι στους κωδικούς 659-660 ή 619-620 αν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση, συμπληρώνονται τα εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και το εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε αναπήρους και το οποίο συγκεντρώνει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, όπως περιοδικότητα, μόνιμη πηγή προέλευσης.

Στους κωδικούς 781-782 συμπληρώνονται τα ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα μεταξύ των οποίων στις λοιπές περιπτώσεις συγκαταλέγονται και ποσά που δεν έχουν τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος ήτοι δεν υπάρχει περιοδικότητα, μόνιμη πηγή προέλευσης και τέτοια μπορεί να είναι οικονομικές ενισχύσεις-βοηθήματα που καταβάλλονται έκτακτα, σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Με την Απόφαση ΠΟΛ.1025/2017 (ΦΕΚ Β’ 618/28.02.2017) δόθηκαν διευκρινήσεις στους υπόχρεους παρακράτησης φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59, 61, 62 και 64 του ν.4172/2013, χορήγησης σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες στα οποία έγινε παρακράτηση, μοναδικής βεβαίωσης στην οποία αναγράφουν το σύνολο των αποδοχών από μισθωτή εργασία και συντάξεις, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα κλπ που κατέβαλαν στο φορολογικό έτος και το φόρο που παρακρατήθηκε. Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις εισοδημάτων για τα οποία δεν προκύπτει φόρος.

IV. Κατόπιν των ανωτέρω σας ενημερώνουμε ότι τα απαριθμούμενα στο έγγραφό σας επιδόματα εμπίπτουν στην κατηγορία του εξωϊδρυματικού επιδόματος και κάθε συναφούς ποσού και συνεπώς απαλλάσσονται του φόρου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ΚΦΕ. Με την απόφαση ΠΟΛ.1034/2017 έχει καθοριστεί ο τρόπος καταχώρισης των ποσών αυτών στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 και με την απόφαση ΠΟΛ 1025/2017 έχουν δοθεί όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες για τους υπόχρεους υποβολής στοιχείων βεβαίωσης.

Τέλος, επισημαίνουμε και πάλι ότι αναφορικά με το ερώτημα του τρόπου προσμέτρησης των επιδομάτων, με αποτέλεσμα την απώλεια χορήγησης λοιπών εκπτώσεων ή απαλλαγών σε άτομα με αναπηρία, αρμόδιες για απάντηση είναι οι υπηρεσίες/φορείς χορήγησης αυτών.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μαριάννα Ηλιοκαύτου

Please follow and like us:

Παρατείνεται έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2017 η ανάρτηση των δασικών χαρτών.

Παρατείνεται έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2017 η ανάρτηση των δασικών χαρτών.

ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αθήνα, 25/07/2017

Παρατείνεται έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2017 η ανάρτηση των δασικών χαρτών

Με τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που θα ενσωματωθεί στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο ψηφίζεται την ερχόμενη Πέμπτη στην Ολομέλεια της Βουλής, παρατείνεται η διάρκεια της ανάρτησης των ήδη αναρτημένων δασικών χαρτών, έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2017.

Η παράταση σκοπεύει να δώσει επαρκή χρόνο σε όλους τους ενδιαφερόμενους ώστε να εξαντλήσουν εντός του Αυγούστου και μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου, όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποφευχθεί ο μεγάλος συνωστισμός που υπάρχει στις αρμόδιες υπηρεσίες, λόγω της μεγάλης προσέλευσης του κοινού.

Ταυτόχρονα, δίνει επιπλέον χρόνο στους αγρότες και τους καλλιεργητές που επιδοτούνται να μαζέψουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για την υποβολή των αιτήσεων (παύει να ισχύει η 31/8/2017 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής τοπογραφικών διαγραμμάτων και μετατίθεται στις 7/9/2017), ενώ διευκολύνει και τους κατοίκους εξωτερικού που θα βρίσκονται αυτή την περίοδο στη χώρα μας για καλοκαιρινές διακοπές να ρυθμίσουν τυχόν εκκρεμότητές τους με τους δασικούς χάρτες.

Και, βέβαια, η νέα παράταση στην ανάρτηση των δασικών χαρτών παρέχει ένα τελευταίο προς αξιοποίηση περιθώριο στους Δήμους, προκειμένου να υποβάλουν τα όρια των οικισμών και των οικιστικών πυκνώσεων, αποφεύγοντας τη δημιουργία προβλημάτων στους πολίτες των Περιφερειών τους.

Τονίζεται, ότι η 7η Σεπτεμβρίου 2017 είναι καταληκτική ημερομηνία, τόσο για τους κατοίκους της Ελλάδας, όσο και αυτούς του εξωτερικού.

Ειδικότερα, έως τη λήξη της παράτασης, στις 7 Σεπτεμβρίου, δίνεται το περιθώριο χρόνου για την χρησιμοποίηση των παρακάτω εργαλείων:

· Υποβολή αντιρρήσεων επί του χαρακτήρα των εκτάσεων στον αναρτημένο δασικό χάρτη

· Υποβολή αιτήματος πρόδηλου σφάλματος για διόρθωση στον χάρτη

· Υποβολή αιτήματος εξαγοράς ή έγκρισης επέμβασης για τις καλλιεργούμενες εκτάσεις που είχαν στο παρελθόν δασικό ή χορτολιβαδικό χαρακτήρα, είναι άλλης μορφής σήμερα και είναι ενταγμένες στο ΟΣΔΕ.

· Οριοθέτηση επί του χάρτη από τους Δήμους των οικισμών και των οικιστικών πυκνώσεων

Όσον αφορά το τελευταίο, πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι και σήμερα, δύο μέρες πριν την λήξη της προηγούμενης πια καταληκτικής ημερομηνίας, υπάρχουν ακόμα 20 Δήμοι που δεν έχουν διασφαλίσει τα συμφέροντα των πολιτών τους. Οι Δήμοι αυτοί είναι:

1. ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

2. ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

3. ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

4. ΔΟΞΑΤΟΥ

5. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

6. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

7. ΔΩΔΩΝΗΣ

8. ΚΙΜΩΛΟΥ

9. ΜΗΛΟΥ

10. ΜΥΚΟΝΟΥ

11. ΣΙΦΝΟΥ

12. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

13. ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

14. ΣΚΟΠΕΛΟΥ

15. ΟΙΧΑΛΙΑΣ

16. ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ

17. ΣΠΕΤΣΩΝ

18. ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

19. ΣΙΘΩΝΙΑΣ

20. ΧΙΟΥ

Τέλος, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ευχαριστεί τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την έως σήμερα συνεργασία στο ζήτημα της ανάρτησης των δασικών χαρτών.

Please follow and like us:

Απόδοση Εισφορών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Απόδοση Εισφορών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

Αριθμ. οικ. 28119/1583

(ΦΕΚ Β΄ 2562/25.07.2017)

Απόδοση Εισφορών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

Α. Του άρθρου 45 παρ. 5 του ν.4387/2016 (Α’85) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος-Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο δεύτερο της παρ. 7 του ν.4393/2016 (ΦΕΚ Α΄106).

Β. Του άρθρου 75 και 77 του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/ Α΄/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

Γ. Της αριθ. 111482/0092/30.11.2016 (ΦΕΚ 4005/Β/2016) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη».

Δ. Της αριθ. 124459/0092/13.12.2016 (ΦΕΚ 4074/Β/2016) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μεταφορά αρμοδιότητας πληρωμής συντάξεων του Δημοσίου στον Ε.Φ.Κ.Α.».

Ε. Της αριθμ. 2041609/1011/0022/5-6-1997 (ΦΕΚ 486/Β/1997) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Διαδικασία τρόπου πληρωμής αποδοχών υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών, Δ/νσης Κρατικών Λαχείων, Μ.Τ.Π.Υ. και Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται απ’ αυτό και μισθοδοτούνται σύμφωνα με το νέο σύστημα πληρωμής ν. 2303/1995, καθώς και των υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου».

ΣΤ. Της υπ’ αριθμ. 2/37345/0004/4-6-2010 (ΦΕΚ 784/Β/2010) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Απογραφή προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (Ε.ΑΠ.)» όπως ισχύει.

Ζ. Των άρθρων 41 παρ. 3 και 5 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

Η. Του π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α’2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

Θ. Του π.δ/τος 113/2014 (Α’ 180) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»,όπως ισχύει.

Ι. Του άρθρου 27 του ν.4320/2015 (Α’29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, και την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις».

Κ. Του π.δ/τος 125/2016 (Α’210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την υπ’ αριθμ. οικ. 54051/Δ9.14200 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 44549/Δ9.12193 από 8-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» (Β’ 3801).

3. Την υπ’ αριθμ. Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168/Β’2015) απόφαση του πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

4. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ0010218 ΕΞ2016(3696/Β’2016) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

5. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου ε’ της παραγράφου 4 του άρθρου 14, της παρ. 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7, καθώς και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού.

6. Την ανάγκη απόδοσης των επιβαλλομένων εισφορών υπέρ σύνταξης επί της καταβληθείσας μισθοδοσίας των υπαλλήλων της Γενικής Κυβέρνησης πλην Κεντρικής Διοίκησης, της παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 4387/2016 του Ελληνικού Δημοσίου, όπως ισχύει, στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία για λόγους τεχνικούς και διαδικαστικούς δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί άμεσα στον Ε.Φ.Κ.Α.

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού καθώς οι επιστροφές δημοσίων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα δεν αποτελούν δημόσια δαπάνη,

αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνεται, από 01.01.2017, η απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), των επιβαλλομένων εισφορών υπέρ σύνταξης επί της καταβληθείσας μισθοδοσίας των υπαλλήλων της Γενικής Κυβέρνησης πλην Κεντρικής Διοίκησης, οι οποίες εμφανίζονται στις καταστάσεις πληρωμής μισθοδοσίας, στους Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων (Κ.Α.Ε.) 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, και 0827 του Κρατικού Προϋπολογισμού.

2. Η απόδοση των ανωτέρω εισφορών, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο σύστημα πληρωμών της Ε.Α.Π. πραγματοποιείται με εντολή της Διεύθυνσης Λογαριασμών Δημοσίου ή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου αυτής οργάνου.

3. Η απόδοση των εισφορών, οι οποίες εμφανίζονται στους οικείους Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων για πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω Δ.Ο.Υ., διενεργείται με ευθύνη της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή της αρμόδιας Διεύθυνσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με εντολές των νόμιμα εξουσιοδοτημένων οργάνων αυτών.

4. Η παρούσα απόφαση αποτελεί παραστατικό απόδοσης των εν λόγω ποσών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2017

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός

Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Υφυπουργός Οικονομικών

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Please follow and like us:

Πώς θα λειτουργήσει η πλατφόρμα του εξωδικαστικού.

Πώς θα λειτουργήσει η πλατφόρμα του εξωδικαστικού.

Τρίτη 25 Ιουλίου 2017

Πώς θα λειτουργήσει η πλατφόρμα του εξωδικαστικού

Ρεπορτάζ: Χριστούλιας Δημήτρης

Πρεμιέρα αναμένεται να κάνει στις 3 Αυγούστου ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.

Ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου και ο γενικός γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Φώτης Κουρμούσης παρουσίασαν σήμερα την πλατφόρμα, η οποία θα λειτουργήσει σε τρία στάδια.

Στις 3 Αυγούστου, οι επιχειρήσεις που θα θελήσουν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό θα βρουν προσυμπληρωμένες τις οφειλές που έχουν στα ασφαλιστικά ταμεία.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα καταχωρηθούν στην πλατφόρμα τα στοιχεία από τις τράπεζες και την εφορία και στις αρχές Οκτωβρίου από τους υπόλοιπους πιστωτές, οπότε και θα υπάρχει το σύνολο των οφειλών προσυμπληρωμένο στην πλατφόρμα.

Ωστόσο, εάν κάποια επιχείρηση θελήσει να κάνει την αίτησή της από τις 3 Αυγούστου, θα πρέπει να συμπληρώνει η ίδια τις οφειλές που έχει στις τράπεζες, στην εφορία και σε λοιπούς πιστωτές, καταχωρώντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώτη Κουρμούση, 400.000 επιχειρήσεις αναμένεται να μπορέσουν να επωφεληθούν από τη λειτουργία του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Εκτιμάται, επίσης, ότι όσες επιχειρήσεις έχουν οφειλές έως 2 εκατ. ευρώ θα μπορέσουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους έως το τέλος του έτους, ενώ για μεγαλύτερες οφειλές θα χρειασθεί περισσότερος χρόνος.

Πηγή: http://www.real.gr/

Please follow and like us:

Επίσπευση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου των υποκειμένων που έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και είτε πραγματοποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, είτε είναι κάτοχοι «άδειας Α.Ε.Ο. Authorised Economic Operator» ή «αδειών απλουστευμένων διαδικασιών»

ΠΟΛ 1103/07.07.2017

Επίσπευση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου των υποκειμένων που έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και είτε πραγματοποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, είτε είναι κάτοχοι «άδειας Α.Ε.Ο. Authorised Economic Operator» ή «αδειών απλουστευμένων διαδικασιών».

 

Αριθμ. ΠΟΛ. 1103

(ΦΕΚ Β΄ 2536/21.07.2017)

Επίσπευση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου των υποκειμένων που έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και είτε πραγματοποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, είτε είναι κάτοχοι «άδειας Α.Ε.Ο. Authorised Economic Operator» ή «αδειών απλουστευμένων διαδικασιών».

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ

ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 42 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ( ν. 4174/2013 – ΦΕΚ 170 Α΄) και ειδικότερα της παρ. 5, όπως ισχύουν.

β) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14, και του άρθρου 41.

γ) Της παρ. 3 του άρθρου 32, της παρ. 1 του άρθρου 34 καθώς και του άρθρου 57 του Κώδικα ΦΠΑ (κύρωση με το ν. 2859/2000 – ΦΕΚ 248 Α΄/7.11.2000), όπως ισχύουν.

δ) Του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ( ν. 4174/2013 – ΦΕΚ 170 Α΄) και ειδικότερα των άρθρων 12, 36, 44, 48 παρ. 2, όπως ισχύουν.

ε) Του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α΄ 265/22.11.2001).

στ) Των άρθρων 3 και 83 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε. – ν.δ. 356/1974, ΦΕΚ 90 Α΄), όπως ισχύουν.

ζ) Της περίπτωσης 2 της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 της Παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85).

η) Του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα καν. (ΕΕ) αριθμ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 269/10.10.2013), τις κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεις και τις διατάξεις εφαρμογής του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα – καν. (ΕΕ) αριθμ. 2446/2015 της Επιτροπής (L 343/29.12.2015) και καν. (ΕΕ) αριθμ. 2447/2015 της Επιτροπής (L 343/29.12.2015) καθώς και τις διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση καν. (ΕΕ) αριθμ. 341/2016 της Επιτροπής (L 69/15.03.2016) όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία, και την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής.

θ) Των ΑΥΟ ΠΟΛ 1090/2012 (ΦΕΚ 1146 Β΄/10.4.2012) «Διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ προς τις επιχειρήσεις και επιτηδευματίες» και ΠΟΛ 1067/2013 (ΦΕΚ 775 Β΄/ 3.4.2013) «Διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ προς τις επιχειρήσεις και επιτηδευματίες -Τροποποίηση των ΑΥΟ ΠΟΛ 1090/2012 και ΠΟΛ 1073/2004 – Κατάργηση των ΑΥΟ ΠΟΛ 1016/2010 και 1108/2010.».

ι) Της ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1212/2014 (ΦΕΚ Β΄ 2602/30.9.2014) «Επίσπευση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ και έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους».

κ) Της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (Β΄ 968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

2. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Την ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας επιστροφής ΦΠΑ σε υποκείμενους που είναι κάτοχοι «άδειας Α.Ε.Ο. Authorised Economic Operator» ή κάτοχοι «αδειών απλουστευμένων διαδικασιών», σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα, καθώς θεωρούνται χαμηλού κινδύνου, με σκοπό την μείωση του διοικητικού κόστους της φορολογικής διοίκησης.

5. Την ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας επιστροφής ΦΠΑ σε εξαγωγικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που δεν επιβαρύνουν τις πράξεις που πραγματοποιούν με ΦΠΑ, που λόγω του μεγέθους τους είναι χαμηλού κινδύνου, με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς και τη μείωση του διοικητικού κόστους της φορολογικής διοίκησης.

6. Την ανάγκη καθορισμού κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου για τις επιχειρήσεις, οι οποίες αιτούνται υψηλά ποσά επιστροφής ΦΠΑ ετησίως, λόγω πραγματοποίησης κυρίως πράξεων που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, με δικαίωμα έκπτωσης και εμφανίζουν υψηλό βαθμό συμμόρφωσης και οι οποίες θα περιλαμβάνονται σε ειδικό κατάλογο επιχειρήσεων, με σκοπό την άμεση επιστροφή χωρίς έλεγχο.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Προϋποθέσεις και κριτήρια διεκπεραίωσης αιτήσεων επιστροφής κατά προτεραιότητα και χωρίς έλεγχο

1. Οι υποκείμενοι στο φόρο οι οποίοι:

α) είναι κάτοχοι «άδειας Α.Ε.Ο. Authorised Economic Operator» ή κάτοχοι «αδειών απλουστευμένων διαδικασιών», σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα, εξαιρουμένων των άμεσων και έμμεσων τελωνειακών αντιπροσώπων, που έχουν άδειες σε ισχύ, ή

β) πραγματοποιούν πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του κύκλου εργασιών τους για σκοπούς ΦΠΑ κατά το προηγούμενο ημερολογιακό δωδεκάμηνο, εντάσσονται σε κατάλογο υποκειμένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση και οι αιτήσεις τους διεκπεραιώνονται κατά προτεραιότητα και χωρίς έλεγχο, καθώς θεωρούνται για τους σκοπούς της ανάλυσης κινδύνου που ορίζεται στις ΑΥΟ ΠΟΛ 1090/2012 και ΠΟΛ 1067/2013 ως εξαιρετικά χαμηλού κινδύνου.

2. Οι υποκείμενοι της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 κατατάσσονται με βάση το συνολικό ύψος του αιτούμενου ποσού τους για το προηγούμενο ημερολογιακό δωδεκάμηνο, κατά φθίνουσα σειρά και εντάσσονται στον ανωτέρω κατάλογο μέχρι εξαντλήσεως ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικά αιτούμενου προς επιστροφή ποσού, από όλους τους υποκείμενους για το ίδιο ημερολογιακό διάστημα.

3. Οι υποκείμενοι της παραγράφου 1, εντάσσονται στον κατάλογο της παραγράφου αυτής, μόνο εφόσον έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών και κατά τα τελευταία τρία (3) φορολογικά έτη, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος, πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

α) Έχουν ελεγχθεί για τουλάχιστον τρείς (3) φορολογικές περιόδους και το σύνολο των επιστραφέντων κατόπιν ελέγχων ποσών δεν διαφέρει από το συνολικά αιτούμενο ποσό σε ποσοστό άνω του πέντε τοις εκατό (5%).

β) Δεν έχουν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις του παραρτήματος Ι της παρούσας, καθώς και σε τελωνειακές παραβάσεις του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στα μηχανογραφικά συστήματα «TAXIS» και «ICIS» αντίστοιχα.

γ) Δεν χαρακτηρίζονται ως ύποπτοι για συμμετοχή σε απάτη που αφορά στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, τα οποία εξετάζονται σε κεντρικό επίπεδο αποκλειστικά και δεν δημοσιοποιούνται.

4. Σε κάθε περίπτωση κατά την εξόφληση των εκκαθαρισμένων επιστροφών (Ατομικών Φύλλων Έκπτωσης – Α.Φ.ΕΚ.) τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις περί συμψηφισμού και αποδεικτικού ενημερότητας κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και των άρθρων 12, 42 παρ. 1, άρθρου 48 παρ. 2 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπως ισχύουν. Επίσης, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της περίπτωσης 2 της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) σχετικά με τη υποχρεωτική διενέργεια συμψηφισμών με οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση Β/7/35889/2582/17.10.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2795), όπως ισχύουν.

Άρθρο 2

Κατάρτιση καταλόγου υποκείμενων στο φόρο

1. Ο κατάλογος υποκειμένων καθορίζεται κάθε εξάμηνο, το μήνα Φεβρουάριο και το μήνα Αύγουστο εκάστου έτους και ισχύει για τις αιτήσεις που καταχωρούνται στο σύστημα TAXIS από την 1η των μηνών αυτών και έως την δημιουργία του επόμενου καταλόγου. Τυχόν καθυστέρηση για τον καθορισμό του καταλόγου σε κάποιον από τους ανωτέρω μήνες δεν μεταβάλλει χρονικά τον καθορισμό του επόμενου καταλόγου.

Το μήνα Φεβρουάριο ο κατάλογος καθορίζεται με βάση το σύνολο των ισχυουσών αδειών AEO και αδειών απλουστευμένων διαδικασιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, των υποβληθεισών δηλώσεων ΦΠΑ που αφορούν φορολογικές περιόδους για το δωδεκάμηνο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου φορολογικού έτους, καθώς και τις αιτήσεις επιστροφής που υποβλήθηκαν το δωδεκάμηνο αυτό. Το μήνα Αύγουστο ο κατάλογος καθορίζεται κατ’ αναλογία, με βάση το δωδεκάμηνο που αρχίζει την 1η Ιουλίου του προηγούμενου φορολογικού έτους και ολοκληρώνεται την 30η Ιουνίου του τρέχοντος φορολογικού έτους. Ο κατάλογος υπόκειται σε αναθεώρηση εντός της περιόδου ισχύος του σε περιπτώσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

Η συμμετοχή των υποκειμένων στον κατάλογο, καθώς και η τυχόν διαγραφή τους, γνωστοποιείται σε αυτούς μέσω του πληροφορικού συστήματος TAXISnet.

2. Οι υποκείμενοι που πληρούν ταυτόχρονα τις προϋποθέσεις και των δύο περιπτώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1, εντάσσονται στον κατάλογο της παραγράφου αυτής, λόγω της πραγματοποίησης πράξεων που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του κύκλου εργασιών τους κατά το προηγούμενο ημερολογιακό δωδεκάμηνο.

3. Σε περίπτωση που για έναν ή περισσότερους από τους υποκείμενους του καταλόγου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι δεν πληρούται ένα τουλάχιστον εκ των κριτηρίων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, ή ότι δεν διαθέτουν άδεια ΑΕΟ ή άδεια απλουστευμένων διαδικασιών της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, ο υποκείμενος διαγράφεται από τον κατάλογο.

Η διαγραφή γίνεται οποτεδήποτε εντός της περιόδου ισχύος του καταλόγου και άμεσα με την ανωτέρω διαπίστωση. Η κατοχή άδειας ΑΕΟ ή άδειας απλουστευμένων διαδικασιών εξετάζεται μόνο για τους υποκείμενους που έχουν ενταχθεί στον κατάλογο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 λόγω της ιδιότητάς τους αυτής.

4. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο αρμόδιος Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. διαθέτει στοιχεία από τα οποία προκύπτουν ισχυρές ενδείξεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας από τον υποκείμενο, υποχρεούται να εισηγηθεί τη διενέργεια ελέγχου πριν την επιστροφή. Το αίτημα, με πλήρη αιτιολόγηση, υποβάλλεται προς έγκριση στη Δ/ νση Ελέγχων, μέσω του συστήματος ELENXIS, η οποία εγκρίνει ή απορρίπτει το αίτημα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης του αιτήματος.

5. Μετά τη διενέργεια της επιστροφής διενεργείται ετησίως δειγματοληπτικός έλεγχος των υποκειμένων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της παραγράφου 1 του άρθρου 1. Το εν λόγω δείγμα προσδιορίζεται από τη Δ/νση Ελέγχων και καλύπτει τουλάχιστον το δέκα τοις εκατό (10%) των υποκειμένων αυτών.

6. Η παρούσα απόφαση ισχύει για αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ που καταχωρούνται στο σύστημα TAXIS από 1.7.2017 και εφεξής.

7. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή, ο κατάλογος των υποκειμένων ισχύει και για όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ αυτών, που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα TAXIS από 1.1.2016 έως και 30.6.2017. Ως εκκρεμείς αιτήσεις για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου λογίζονται οι αιτήσεις, οι οποίες έχουν επιλεγεί για έλεγχο και δεν έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου έως τη δημοσίευση της παρούσας, με εξαίρεση τις αιτήσεις, επιστροφής που έχουν επιλεγεί για έλεγχο κατόπιν εισήγησης του αρμοδίου Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., για τις οποίες η επιστροφή διενεργείται μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου. Στις εκκρεμείς αιτήσεις της παρούσας παραγράφου η επιστροφή του φόρου πραγματοποιείται άμεσα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που συντρέχει παραγραφή της αξίωσης προς επιστροφή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο αρμόδιος Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. διαθέτει στοιχεία, από τα οποία προκύπτουν ισχυρές ενδείξεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας από ευρήματα του διενεργούμενου ελέγχου ή από άλλα στοιχεία, αυτός υποχρεούται να ολοκληρώσει τον έλεγχο πριν την επιστροφή, λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων περί παραγραφής.

 

Παράρτημα Ι

Κατάλογος φορολογικών παραβάσεων, για την εφαρμογή της παραγράφου 3.β. του άρθρου 1.

1. Μη έκδοση φορολογικού στοιχείου ή ανακριβής έκδοσή του ή μη καταχώρηση σερβιρισθέντων ειδών στα δελτία παραγγελίας.

2. Έκδοση πλαστών, έκδοση – λήψη εικονικών (μερικώς ή ολικώς) ή λήψη ανακριβών φορολογικών στοιχείων.

3. Μη καταχώρηση ή ανακριβής καταχώρηση στοιχείων ή καταχώρηση ανύπαρκτης αγοράς, πώλησης, εσόδου, εξόδου.

4. Μη καταχώρηση ή ανακριβής καταχώρηση ως προς την ποσότητα στο Βιβλίο Απογραφών εμπορεύσιμου περιουσιακού στοιχείου ή καταχώρηση ανύπαρκτου στοιχείου απογραφής.

5. Νόθευση στοιχείων.

6. Μη εξόφληση στοιχείων πώλησης με τον προσήκοντα τρόπο.

7. Μη έκδοση στοιχείου παράδοσης κτισμάτων.

8. Παρεμπόδιση του προληπτικού ελέγχου με θετικές ενέργειες ή μη συνεργασία στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου.

9. Μη ανταπόκριση σε αίτηση της φορολογικής διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή μη επίδειξη βιβλίων και στοιχείων για δεύτερη και επόμενη φορά.

10. Μη τήρηση βιβλίων πρωτογενών καταχωρήσεων ή τήρηση κατώτερης κατηγορίας ή μη τήρηση ισοζυγίου γενικού αναλυτικών καθολικών.

11. Μη τήρηση πρόσθετων βιβλίων της παρ. 5 του άρθρου 10 του ΚΒΣ ή της παρ. 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. ή του βιβλίου κοστολογίου οικοδομών καθώς και η μη καταχώρηση ή ανακριβής καταχώρηση στα βιβλία αυτά.

12. Μη διαφύλαξη βιβλίων, στοιχείων και άλλων δικαιολογητικών εγγραφής καθώς και φορολογικών μηχανισμών.

13. Παραβίαση ή παραποίηση φορολογικών μηχανισμών, καθώς και η υποβολή ανακριβών στοιχείων για χορήγηση άδειας καταλληλότητας φορολογικών μηχανισμών.

14. Έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης από μη εγκεκριμένο ή μη δηλωμένο ή παραβιασμένο φορολογικό μηχανισμό.

15. Έκδοση στοιχείου με ΦΠΑ από μη υπόχρεο.

16. Μη υποβολή ή υποβολή ανακριβών δηλώσεων ΦΠΑ.

17. Μη αποστολή δεδομένων συστήματος ΕΙΣΡΟΩΝ- ΕΚΡΟΩΝ.

18. Άσκηση οικονομικής δραστηριότητας χωρίς έναρξη.

Παράρτημα ΙI

Κατάλογος τελωνειακών παραβάσεων, για την εφαρμογή της παραγράφου 3.β. του άρθρου 1.

1. Η εντός του τελωνειακού εδάφους εισαγωγή ή εξ αυτού εξαγωγή εμπορευμάτων υποκειμένων σε δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις που εισπράττονται στα Τελωνεία, χωρίς τη γραπτή άδεια της αρμοδίας Τελωνειακής Αρχής ή σε άλλο από τον ορισμένο παρ’ αυτής τόπο ή χρόνο.

2. Οποιαδήποτε ενέργεια, που αποσκοπεί να στερήσει το Ελληνικό Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση των υπ’ αυτών εισπρακτέων δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων από τα εισαγόμενα ή εξαγόμενα εμπορεύματα, και αν ακόμη αυτά εισπράχθηκαν κατά χρόνο και τρόπο διάφορο εκείνου που ορίζει ο νόμος.

3. Η διάθεση στην κατανάλωση, χωρίς έγγραφη άδεια της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής και πληρωμή του εισαγωγικού δασμού, φόρου και λοιπών επιβαρύνσεων, εμπορευμάτων τα οποία έχουν εισαχθεί δυνάμει νόμου ή σύμβασης, ατελώς ή με μειωμένες επιβαρύνσεις για ορισμένες ειδικές χρήσεις ή χρησιμοποίηση αυτών των εμπορευμάτων σε άλλες χρήσεις εκτός των ορισμένων ειδικών τοιούτων.

4. Η εξαγωγή ή η εισαγωγή εμπορευμάτων των οποίων, κατά νόμο ή με απόφαση της αρμόδιας Αρχής, είναι απαγορευμένη η εξαγωγή ή η εισαγωγή.

5. Κάθε έλλειψη εμπορευμάτων από αποθήκες αποταμίευσης με σκοπό να στερήσει το Δημόσιο από τους εισπρακτέους δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις επί των ελλειπόντων.

6. Η ύπαρξη εμπορευμάτων σε πλοία ανεξαρτήτως χωρητικότητας τα οποία παραπλέουν στην ακτή και κατευθύνονται σε ελληνικό λιμάνι χωρίς να αναφέρονται στο δηλωτικό του πλοίου.

7. Η ύπαρξη εμπορευμάτων έστω και αναγεγραμμένων στο δηλωτικό, σε πλοίο, πλοιάριο ή πλωτό μέσο ανεξαρτήτου χωρητικότητας, το οποίο έχει προσορμήσει χωρίς ανώτερη βία σε λιμάνι ή όρμο του κράτους, στο οποίο δεν επιτρέπεται η προσέγγιση.

8. Η κατά την ώρα της αναχώρησης από το πλοίο έλλειψη εμπορευμάτων, που φορτώθηκαν για το εξωτερικό ή για άλλο λιμάνι του κράτους, με παραστατικό διαμετακόμισης.

9. Η αγορά, πώληση και κατοχή εμπορευμάτων που έχουν εισαχθεί ή τεθεί στην κατανάλωση κατά τρόπο που συνιστά το αδίκημα της λαθρεμπορίας.

10. Η με οποιαδήποτε τρόπο αφαίρεση του αριθμού πλαισίου από αυτοκίνητο ή παραποίηση αυτού και η με οποιοδήποτε τρόπο τοποθέτηση του, ενσωμάτωση του σε άλλο αυτοκίνητο, για το οποίο δεν έχουν καταβληθεί οι οφειλόμενοι δασμοί και λοιποί φόροι.

11. Η υποτιμολόγηση ή υπερτιμολόγηση εισαγόμενων ή εξαγομένων εμπορευμάτων, εφόσον συνεπάγεται απώλεια δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων.

12. Η παράνομη εισαγωγή ή μεταφορά ειδών και δειγμάτων άγριας πανίδας και χλωρίδας που κινδυνεύουν με εξαφάνιση και προστατεύονται από Κοινοτικές ή Διεθνείς συμβάσεις.

13. Η με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση στην κατανάλωση εμπορευμάτων που τελούν υπό καθεστώς κοινοτικής διαμετακόμισης.

14. Η χωρίς άδεια εξαγωγή ειδών πολιτιστικής κληρονομιάς.

15. Η χρήση πλαστού ή νοθευμένου πιστοποιητικού ταξινόμησης καθώς και κάθε άλλη ενέργεια ή τέχνασμα με σκοπό την μη καταβολή του τέλους ταξινόμησης παντός οχήματος.

16. Η δήλωση ψευδών στοιχείων ή παραποίηση των κατατιθεμένων παραστατικών ή χρήση ιδιαίτερου τεχνάσματος με αποτέλεσμα την μη είσπραξη ή την είσπραξη μειωμένων φορολογικών ή δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στο όχημα.

17. Κατοχή ή κυκλοφορία οχήματος τρίτης χώρας που έχει τεθεί σε ανάλωση χωρίς ταυτόχρονη καταβολή του οφειλόμενου τέλους ταξινόμησης πέραν των τριών μηνών αφότου το τέλος κατέστη απαιτητό χωρίς ο υπόχρεος να προσέλθει στη τελωνειακή αρχή για την νόμιμη τακτοποίηση.

18. Η με οποιονδήποτε τρόπο διαφυγή ή απόπειρα διαφυγής της καταβολής των οφειλομένων φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων που προβλέπονται για τα προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης με σκοπό τη μη καταβολή των ως άνω φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων.

Άρθρο 3

Τελικές διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1212/2014 (ΦΕΚ Β΄ 2602/30.9.2014).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2017

Ο Διοικητής

Please follow and like us:

Φορολογική μεταχείριση δαπανών τις οποίες μία επιχείρηση επαναχρεώνει σε συνδεδεμένες σε αυτή εταιρείες ή σε τρίτες εταιρείες (πελάτες της).

Φορολογική μεταχείριση δαπανών τις οποίες μία επιχείρηση επαναχρεώνει σε συνδεδεμένες σε αυτή εταιρείες ή σε τρίτες εταιρείες (πελάτες της).

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΑΔΕ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Φ.Φανάρα

Τηλέφωνο: 210 – 3375311

Fax: 210 – 3375001

E-Mail: d12.b@yo.syzefxis.gov.gr

Url: www.aade.gr
Αθήνα, 20 Ιουλίου 2017

Αρ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Β 1111174 ΕΞ 2017

ΠΡΟΣ

Ως Π.Δ.
ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση δαπανών τις οποίες μία επιχείρηση επαναχρεώνει σε συνδεδεμένες σε αυτή εταιρείες ή σε τρίτες εταιρείες (πελάτες της).

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4172/2013, κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα των φυσικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, οι οποίες πληρούν αθροιστικά τα ακόλουθα κριτήρια, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 και της παραγράφου 4 του άρθρου 48, αναφορικά με τις δαπάνες που κατά ρητή διατύπωση του νόμου δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, εκπίπτουν οι δαπάνες που: α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της, β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή, η αξία της οποίας δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση, γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

2. Με την ΠΟΛ. 1113/2015 εγκύκλιό μας διευκρινίστηκε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 22 τίθεται ο γενικός κανόνας για την έκπτωση των επιχειρηματικών δαπανών, με την έννοια ότι κατ’ αρχήν εκπίπτουν όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης και επιπροσθέτως πληρούν τα λοιπά κριτήρια που τίθενται στο άρθρο αυτό, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 και της παραγράφου 4 του άρθρου 48, αναφορικά με τις δαπάνες που κατά ρητή διατύπωση του νόμου δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

Το αν η αξία της συναλλαγής είναι ανώτερη ή κατώτερη της αγοραίας (αρχή των ίσων αποστάσεων) είναι θέμα πραγματικό. Διευκρινίζεται ότι αυτή εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση των ενδοομιλικών συναλλαγών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 50 του Κ.Φ.Ε.

3. Επίσης, με την ίδια ως άνω εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι σε περίπτωση επαναχρέωσης φόρων στην αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση, αυτοί εκπίπτουν ως δαπάνη της επιχείρησης που τους επαναχρεώνει εφόσον το ποσό της επαναχρέωσης έχει συμπεριληφθεί στα φορολογητέα έσοδα της επιχείρησης.

4. Με βάση στοιχεία που έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας τόσο από γραπτά όσο και από προφορικά ερωτήματα προκύπτει ότι εταιρείες βάσει σύμβασης που έχουν συνάψει με πελάτες τους (ανεξάρτητες επιχειρήσεις) επαναχρεώνουν σε αυτούς δαπάνες, όπως κόστη παροχής υπηρεσιών, διοικητικά κόστη, χρηματοοικονομικά κόστη, καθώς και δαπάνες οι οποίες περιλαμβάνονται στις αναφερόμενες μη εκπιπτόμενες δαπάνες του άρθρου 23 του ν.4172/2013 (π.χ. της περ. ι΄ του άρθρου 23 που αφορούν στη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, σίτιση και διαμονή φιλοξενούμενων προσώπων). Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση εταιρειών που δεν έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του ν.89/67 και έχουν ως αποκλειστικό αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις για τις οποίες και προβαίνουν σε δαπάνες τις οποίες επαναχρεώνουν σε αυτές.

5. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι προκειμένου για την έκπτωση των δαπανών θα πρέπει να ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του ΚΦΕ, δηλαδή δαπάνες που δεν αφορούν στην επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης και τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της δεν εκπίπτουν. Οι ίδιες προϋποθέσεις ισχύουν και για τις δαπάνες εκείνες που επαναχρεώνονται προς τον πελάτη εταιρείας βάσει σχετικής σύμβασης που έχει υπογραφεί με αυτόν. Όσον αφορά δε την επαναχρέωση δαπανών προς συνδεδεμένες εταιρείες μετά την εφαρμογή των προϋποθέσεων του άρθρου 22 του ΚΦΕ εφαρμογή θα έχουν τα ειδικότερα αναφερόμενα με βάση το άρθρο 50 ΚΦΕ περί ενδοομιλικών συναλλαγών.

6. Επομένως, βάσει των ανωτέρω, η έκπτωση των δαπανών που μία εταιρεία επαναχρεώνει είτε σε συνδεδεμένες σε αυτή εταιρείες είτε σε τρίτες εταιρείες (πελάτες της) δεν εκπίπτουν λόγω της επαναχρέωσης αυτής και μόνο, αλλά εξαρτάται από το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του ΚΦΕ ή όχι, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 και της παραγράφου 4 του άρθρου 48, αναφορικά με τις δαπάνες που κατά ρητή διατύπωση του νόμου δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια, δαπάνες που επαναχρεώνονται και περιλαμβάνονται στις περιοριστικά κατονομαζόμενες μη εκπιπτόμενες δαπάνες του άρθρου 23 δεν εκπίπτουν.

Είναι προφανές ότι οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 εφαρμόζονται και για τις εταιρείες εκείνες που δέχονται την επαναχρέωση. Ωστόσο τονίζεται ότι σκόπιμη και προς διευκόλυνση του ελέγχου, προκειμένου για την έκπτωση των δαπανών, θα ήταν η επαναχρέωση κάθε δαπάνης διακεκριμένα και όχι του συνόλου αυτών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Please follow and like us:

Από κόσκινο θα περάσουν οι εκπτώσεις ΕΝΦΙΑ.

Από κόσκινο θα περάσουν οι εκπτώσεις ΕΝΦΙΑ.

Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Από κόσκινο θα περάσουν οι εκπτώσεις ΕΝΦΙΑ

Σε επανεξέταση και επανέλεγχο των εκπτώσεων κατά 50% από τον ΕΝΦΙΑ που θα χορηγηθούν φέτος σε όσους φορολογούμενους έχουν δηλώσει πολύ χαμηλά εισοδήματα για το 2016, καθώς επίσης και των απαλλαγών ΕΝΦΙΑ που θα χορηγηθούν σε τρίτεκνους και πολύτεκνους θα προχωρήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τον Φεβρουάριο του 2018, διασταυρώνοντας εξονυχιστικά τα δεδομένα των εμπρόθεσμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται φέτος.

Οι επανέλεγχοι θα γίνουν συνολικά στις δηλώσεις φόρου εισοδήματος 1,3 εκατομμυρίων νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα.

Στις περιπτώσεις που θα διαπιστωθούν μεταβολές στα στοιχεία για τα εισοδήματα των φορολογουμένων, οι οποίες θα θέτουν εκτός προϋποθέσεων απαλλαγής (εκτός εισοδηματικών ορίων) φορολογούμενους που έλαβαν τις συγκεκριμένες απαλλαγές, αυτές θα ακυρώνονται και θα εκδίδονται νέες πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ με τις οποίες οι φορολογούμενοι θα καλούνται να καταβάλουν ολόκληρα τα ποσά του φόρου.

Η διάταξη

Συγκεκριμένα, στο νέο πολυνομοσχέδιο που κατέθεσε χθες στη Βουλή η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, περιελήφθη διάταξη (παράγραφος 2 του άρθρου 13) με την οποία προβλέπεται ότι ειδικά για τον ΕΝΦΙΑ του 2017 οι εκπτώσεις που θα χορηγηθούν με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια σε οικονομικά ασθενείς ομάδες του πληθυσμού θα επανεξεταστούν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2018 με βάση τις εμπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 και, σε περίπτωση μεταβολών, θα εκδοθεί νέα πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου για το έτος αυτό. Οι έλεγχοι αυτοί αναμένεται να οδηγήσουν σε αναδρομική ανάκληση αποφάσεων χορήγησης εκπτώσεων και απαλλαγών κυρίως σε βάρος όσων φορολογουμένων θα έχουν καταφέρει να λάβουν τις απαλλαγές υποβάλλοντας εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλαδή μετά την 21η Ιουλίου 2017 (σήμερα), που λήγει η προθεσμία υποβολής των φετινών δηλώσεων.

Κατά τα λοιπά, με άλλες διατάξεις του πολυνομοσχεδίου:

* Προβλέπεται όριο ακατάσχετου υπολοίπου 1.250 ευρώ όχι μόνο για λογαριασμό σε τραπεζικό ίδρυμα, αλλά και για τα «ηλεκτρονικά πορτοφόλια» και τις προπληρωμένες κάρτες. Σήμερα, οι φορολογούμενοι μπορούν να δηλώνουν ως ακατάσχετο από οφειλές που έχουν προς το Δημόσιο ένα λογαριασμό καταθέσεων έως του ποσού των 1.250 ευρώ.

* Προβλέπεται ότι η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων παραμένει η 31η Ιουλίου 2017.

* Μεταφέρονται κι άλλες κατηγορίες αγαθών στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% από τον κανονικό συντελεστή 24% που βρίσκονται σήμερα, μεταξύ των οποίων και τα αγροτικά εφόδια και αναλώσιμα και μηχανήματα που χρησιμοποιούν άτομα με αναπηρία, τα οποία εκ παραδρομής δεν είχαν περιληφθεί στον τελευταίο νόμο του υπουργείου Οικονομικών.

* Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ των ετών 2017 και 2018 ακίνητα που βρίσκονται εντός των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Λέσβου, εφόσον έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημίες από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017.

* Απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος των 500-1.000 ευρώ τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν σε ξεχωριστούς χώρους αλλά με ενιαία άδεια λειτουργίας.

* Επανακαθορίζονται τα πρόστιμα-παράβολα για όσους εντοπίζονται να κυκλοφορούν με ανασφάλιστα οχήματα, βάσει της ακόλουθης κλίμακας:

α) 100 ευρώ για δίκυκλα οχήματα έως 250 κ.εκ.

β) 150 ευρώ, για δίκυκλα οχήματα από 251 κ.εκ. και άνω

γ) 200 ευρώ για αυτοκίνητα έως 1.000 κ.εκ.

δ) 250 ευρώ για αυτοκίνητα από 1.001 κ.εκ. και άνω.

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του διοικητή της ΑΑΔΕ, μπορεί να προβλέπεται, υπό προϋποθέσεις, εξαίρεση από την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης σε περιπτώσεις κήρυξης περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

* Ακυρώνονται τα παράβολα των 250 ευρώ που έχουν ήδη εκδοθεί για ανασφάλιστα οχήματα και προβλέπεται η επιστροφή των ποσών στους φορολογούμενους οι οποίοι ήδη τα πλήρωσαν, επειδή εντοπίστηκαν με ανασφάλιστα οχήματα. Το ποσό με το οποίο θα χρεωθεί το Δημόσιο υπολογίζεται σε 3,2 εκατ. ευρώ.

* Επέρχονται μεταβολές στις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου που καθορίζουν τις δαπάνες μετακινήσεων υπαλλήλων με εντολή φορέων του Δημοσίου.

Γιώργος Παλαιτσάκης

gpalaitsakis@e-typos.com

Πηγή: http://www.eleftherostypos.gr/

Please follow and like us:

Οι αλλαγές στο τέλος επιτηδεύματος, στην φορολογία εισοδήματος, στον ΕΝΦΙΑ, στον Κώδικα κληρονομιών, στα ανασφάλιστα κλπ με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Οι αλλαγές στο τέλος επιτηδεύματος, στην φορολογία εισοδήματος, στον ΕΝΦΙΑ, στον Κώδικα κληρονομιών, στα ανασφάλιστα κλπ με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο
Taxheaven Newsroom

[21.07.2017]
, Τελευταία τροποποίηση 21.07.2017

 

Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην βουλή («Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» ) επέρχονται μεταβολές στο τέλος επιτηδεύματος, στην φορολογία εισοδήματος , στον ΕΝΦΙΑ, και στον Κώδικα Διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών.

Αναλυτικά :

 

 

► Τέλος επιτηδεύματος

Αιτιολογική έκθεση
Άρθρο 12: Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού δίνεται ο ορισμός της έννοιας του υποκαταστήματος, για τις ανάγκες επιβολής του τέλους επιτηδεύματος, ενώ ορίζονται
ρητό οι περιπτώσεις επαγγελματικών εγκαταστάσεων που δεν λογίζονται ως υποκαταστήματα, καθώς σε αυτές ασκείται ενιαία με την έδρα το σύνολο της δραστηριότητας της επιχείρησης.

Σχέδιο νόμου
Άρθρο 12
Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 1

Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.3986/2011 (Α’ 152) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Ως υποκατάστημα, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, νοείται κάθε επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία στην ημεδαπή, εκτός της έδρας της επιχείρησης, στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα. Δεν λογίζονται ως υποκαταστήματα, για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος, οι προσωρινοί εκθεσιακοί χώροι και οι πρόσκαιρες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, που λειτουργούν για χρονικό διάστημα μέχρι τριάντα (30) ημέρες, οι επαγγελματικές εγκαταστάσεις που στεγάζονται σε διαφορετικούς ορόφους, συνεχόμενους ή μη, του ίδιου κτιριακού συγκροτήματος, οι εγκαταστάσεις τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων, σύμφωνα με το π.δ.33/1979 (Α’ 10), που λειτουργούν σε ξεχωριστά κτίρια, αλλά με ενιαία άδεια λειτουργίας, η οποία εντάσσεται ως ενιαία
εγκατάσταση στην ίδια τουριστική μονάδα, καθώς και οι αγροτικές καλλιέργειες».

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 και επόμενων.

 

► Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2017 και 2018 των κτισμάτων τα οποία βρίσκονται στις δημοτικές ενότητες του δήμου Λέσβου της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από το σεισμό της 12η Ιουνίου 2017.
Διόρθωση τυχόν σφαλμάτων της διοίκησης κατά τη χορήγηση εκπτώσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του ν.4223/2014 , λόγω νέων στοιχείων που προκύπτουν από δηλώσεις εισοδήματος φορολογικού έτους 2016, οι οποίες υποβάλλονται μεν εμπρόθεσμα αλλά μετά την πρώτη ηλεκτρονική έκδοση των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2017

 

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 13:
1.Στα πλαίσια του κράτους πρόνοιας με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 1 επιχειρείται η ανακούφιση των πληγέντων στις δημοτικές ενότητες του δήμου Λέσβου της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, μέσω της φορολογικής ελάφρυνσης.

2.Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 2 επιδιώκεται η διόρθωση τυχόν σφαλμάτων της διοίκησης κατά τη χορήγηση εκπτώσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7, λόγω νέων στοιχείων που προκύπτουν από δηλώσεις εισοδήματος φορολογικού έτους 2016, οι οποίες υποβάλλονται μεν εμπρόθεσμα αλλά μετά την πρώτη ηλεκτρονική έκδοση των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2017.

Σχέδιο νόμου

Άρθρο 13
Τροποποίηση άρθρων 3 και 7 του ν. 4223/2013
1. Μετά το τέταρτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α’ 287) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται στις δημοτικές ενότητες του δήμου Λέσβου της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από το σεισμό της 12η Ιουνίου 2017, απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα έτη 2017 και 2018.»

2. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 προστίθεται νέα παρ. 4 ως εξής και οι επόμενες παράγραφοι 4 και 5 αναριθμούνται σε 5 και 6 αντίστοιχα:
«4. Ειδικά για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2017, οι εκπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, που χορηγήθηκαν με πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2017, επανεξετάζονται μέχρι το τέλος Φεβρουάριου 2018 με βάση τις εμπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 και, σε περίπτωση μεταβολών, εκδίδεται νέα πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου για το έτος αυτό.»
►  Ρύθμιση δόσεων νομικών προσώπων για τις δηλώσεις φορολογικού έτους 2016

 

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 14:
Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 1 γίνεται νομοτεχνική προσθήκη στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του ν.4172/2013,
προκειμένου η καταβολή του φόρου εισοδήματος να μην εκτείνεται πέραν του φορολογικού έτους υποβολής της δήλωσης.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 2 ρυθμίζεται ο χρόνος καταβολής των δόσεων για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών
οντοτήτων φορολογικού έτους 2016
Σχέδιο νόμου

Άρθρο 14
Τροποποίηση των άρθρων 68 και 72 του ν. 4172/2013
1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν.4172/2013 (ΑΊ67) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η καταβολή του φόρου γίνεται σε έξι (6), κατ’ ανώτατο όριο, ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και οι υπόλοιπες πέντε (5) μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών, η οποία δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους.»

2. Στο τέλος του άρθρου 72 του ν.4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 41 ως εξής:
«41. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες με φορολογικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουάριου 2016 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους η καταβολή του φόρου σύμφωνα με το άρθρο 68 γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνάς Ιουλίου 2017 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε επόμενων μηνών.»

3. H παρ. 1 έχει εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουάριου 2017 και μετά.
►  Διάταξη κώδικα Κώδικα Διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών.

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 15: Με την προτεινόμενη διάταξη, ύστερα από καταδικαστική σε βάρος της Ελλάδας απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (Δ.Ε.Ε.), η οποία εκδόθηκε επί προσφυγής που ασκήθηκε κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (υπόθεση C-98/16), διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα νομικών προσώπων που φορολογούνται με τον ευνοϊκό φορολογικό συντελεστή 0,5% για την αιτία θανάτου απόκτηση περιουσίας και καταλαμβάνει πλέον
αυτός και τα αντίστοιχα νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και φορολογούνται στην Ελλάδα.
Η προτεινόμενη διάταξη έχει εφαρμογή και στην κτήση περιουσίας αιτία δωρεάς από τα ανωτέρω πρόσωπα δυνάμει της διάταξης της
περίπτωσης α’ της ενότητας Β’ του άρθρου 43 του Κώδικα Διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών.

Σχέδιο νόμου

Άρθρο 15
Τροποποίηση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια.
Η περίπτ.(β) της παρ. 3 του άρθρου 25 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2961/2001 (Α’ 266) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, τα οποία υπάρχουν ή συνιστώνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και τα λοιπά αντίστοιχα αλλοδαπά με τον όρο της αμοιβαιότητας και οι περιουσίες του άρθρου 50 του ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α’), εφόσον επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς εθνικούς ή θρησκευτικούς ή φιλανθρωπικούς ή εκπαιδευτικούς ή πολιτιστικούς ή γενικά επωφελείς για την κοινωνία εν άλω ή εν μέρει κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 4182/2013.»

 

►  Τροποποίηση προστίμων για ανασφάλιστα οχήματα

 

 

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 31: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποσκοπούν στον αναλογικό προσδιορισμό του ύψους του παράβολου βάσει των κυβικών εκατοστών και του είδους του οχήματος. Επιπλέον, διαλαμβάνουν εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης
με την οποία ορίζονται εξαιρέσεις και ορίζουν αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή της διαδικασίας.

 

Σχέδιο νόμου

Άρθρο 31
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 237/1986
1.    Το τελευταίο εδάφιο της περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 5α του π.δ. 237/1986 (Α’ 110), που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν. 4141/2013 (Α ’ 81), αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση στην ασφαλιστική επιχείρηση της ειδοποιητήριας επιστολής και παράβολου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το ύψος του οποίου ορίζεται κατά κατηγορία οχήματος ως εξής:
Εκατό (100) ευρώ για δίκυκλα οχήματα έως 250 cc .
Εκατόν πενήντα (150) ευρώ για δίκυκλα οχήματα από 251 cc και άνω.
Διακόσια (200) ευρώ για αυτοκίνητα έως 1000 cc.
Διακόσια πενήντα (250) ευρώ για αυτοκίνητα από 1001 cc και άνω.»

2.    Στο άρθρο 5α του π.δ. 237/1986 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4.Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), μπορεί να προβλέπεται, υπό προϋποθέσεις,
εξαίρεση από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου σε περιπτώσεις κήρυξης περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης».

3.    Όπου στο άρθρο 5α του π.δ. 237/1986 αναφέρεται ως αρμόδια υπηρεσία η «Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ» του Υπουργείου Οικονομικών νοείται η «Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε..

4.    Το άρθρο αυτό ισχύει από την κατάθεση του παρόντος νόμου στη Βουλή.

 

 

 

►      Κυρώνεται η συμφωνία μεταξύ ελληνικού Δημοσίου και εφοπλιστικής κοινότητας, για την παράταση για ακόμη ένα έτος, το 2018, της καταβολής της οικειοθελούς παροχής τους.

 

 

Αιτιολογική έκθεση Άρθρο 32:Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις κυρώνεται η από 28 Ιουνίου 2017 Πρόσθετη Πράξη στο από 18.07.2013 Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας όπως ισχύει μετά την από 31.07.2014 Πρόσθετη Πράξη
αυτού. Στο πλαίσιο της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, την οποία διέρχεται η χώρα μας η Ναυτιλιακή Κοινότητα οικειοθελώς συμφώνησε να συνδράμει οικονομικά την Ελληνική Δημοκρατία για ένα επιπλέον έτος. Με την από 28 Ιουνίου 2017 Πρόσθετη Πράξη
τροποποιήθηκε το από 18.07.2013 Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και συμφωνήθηκε η καταβολή της οικειοθελούς παροχής των Ελλήνων εφοπλιστών και για το έτος 2018, παράλληλα με τις ισχύουσες
φορολογικές υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη φορολογία πλοίων οτα πλοία με ελληνική και ξένη σημαία.

 

Σχέδιο νόμου

Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο από 18.07.2013 Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας όπως τροποποιήθηκε με την από 31.07.2014 Πρόσθετη Πράξη αυτού και κυρώθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4301/2014 Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 28 Ιουνίου 2017 Πρόσθετη Πράξη στο από 18.07.2013 Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας, όπως ισχύει μετά την από 31.07.2014 Πρόσθετη Πράξη αυτού, που κυρώθηκαν με το άρθρο 42 του ν. 4301/2014 (Α’ 223), της οποίας το κείμενο έχει ως
εξής:
«ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΟ ΑΠΟ 18/7/2013 ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ
31/7/2014 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 42 ΤΟΥ
Ν.4301/2014 (Α’ 223)

Στην Αθήνα σήμερα την 28η Ιουνίου 2017 αφενός
1.    Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης κύριο Αλέξιο Τσίπρα (στο εξής το «Ελληνικό Δημόσιο») και αφετέρου 2.    Ατομικώς ένα έκαστο από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφαίνονται στο Παράρτημα I του Συνυποσχετικού, τα οποία δραστηριοποιούνται στη ναυτιλία, όπως εκπροσωπούνται ειδικώς
για την υπογραφή της παρούσας από τον κύριο Θεόδωρο Βενιάμη, στον οποίο συντρέχει η ιδιότητα του Προέδρου της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών (στο εξής η «Ναυτιλιακή Κοινότητα») καλούμενοι στην παρούσα νέα Πρόσθετη Πράξη, ένας έκαστος «Συμβαλλόμενο Μέρος», από κοινού «Συμβαλλόμενοι»,

Συμφωνούν, συναποδέχονται και συνομολογούν τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του από 18 Ιουλίου 2013 Συνυποσχετικού (στο εξής «Συνυποσχετικό») μεταξύ των Συμβαλλόμενων όπως ισχύει μετά την πρόσθετη πράξη της 31 Ιουλίου 2014 και κυρώθηκε με το άρθρο 42 του ν.4301/2014 (Α’ 223), στην παρούσα νέα Πρόσθετη Πράξη, οι Συμβαλλόμενοι προβαίνουν σε τροποποίηση των άρθρων
3 «Υπολογισμός Οικειοθελούς Παροχής» και 4 «Χρόνος Καταβολής της Οικειοθελούς Παροχής», κατά τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα της παρούσας Πρόσθετης Πράξης.

 

Άρθρο 2
1. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Συνυποσχετικού, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 3 παρ. 1 της από 31 Ιουλίου 2014 Πρόσθετης Πράξης, η φράση «καταβάλλεται κατ’ έτος επί τετραετία» αντικαθίσταται με τη φράση «καταβάλλεται κατ’ έτος επί πενταετία».

 

2.    Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Συνυποσχετικού, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 3 παρ. 2 της από 31 Ιουλίου 2014 Πρόσθετης Πράξης η φράση «καταβάλλεται κατ’ έτος επί τετραετία» αντικαθίσταται με τη φράση «καταβάλλεται κατ’ έτος επί πενταετία».

 

3.    Στη παράγραφο 5 του άρθρου 3 του Συνυποσχετικού, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 της από 31 Ιουλίου 2014 Πρόσθετης Πράξης, η φράση «μέχρι και το τέλος του έτους 2016» αντικαθίσταται με τη φράση «μέχρι και το τέλος του έτους 2017».

 

4.    Η παράγραφος 6 του άρθρου 3 του Συνυποσχετικού, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 της από 31 Ιουλίου 2014 Πρόσθετης Πράξης αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση που τα καταβληθέντα ποσά της Οικειοθελούς Παροχής μέχρι και το τέλος του έτους 2017, υπερβαίνουν τα ποσά που ορίζονται στο σημείο Γ’ του προοιμίου του παρόντος η διαφορά θα προσμετράται για το έτος 2018. Στην περίπτωση κατά την οποία, το καταβληθέν ποσό της Οικειοθελούς Παροχής για τα έτη 2014-2018 υπερβεί απολογιστικά το ποσό που ορίζεται στο σημείο Γ’ του προοιμίου, τότε η διαφορά αυτή, μετά από κοινή συμφωνία της Κυβέρνησης με τη Ναυτιλιακή Κοινότητα, θα διατεθεί υπέρ του ειδικού σκοπού του Κεφαλαίου της Ναυτικής Εκπαίδευσης.»
5.    Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Συνυποσχετικού, όπως ισχύει μετά την από 31 Ιουλίου 2014 Πρόσθετη Πράξη, η φράση «κατά το χρονικό διάστημα 2014-2017» αντικαθίσταται με τη φράση «κατά το χρονικό διάστημα 2014-2018».

Άρθρο 3
Στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Συνυποσχετικού, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 της από 31 Ιουλίου 2014 Πρόσθετης Πράξης, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στο άρθρο 43Α του ν.4172/2013, και για όλη τη διάρκεια ισχύος του Συνυποσχετικού, για τους μετόχους των πλοιοκτητριών εταιρειών η εισφορά αλληλεγγύης επί των ναυτιλιακών μερισμάτων τους επιβάλλεται στο ποσό αυτών που εισάγεται στην Ελλάδα. Για τον υπολογισμό του ποσού της Οικειοθελούς Παροχής λαμβάνεται υπόψη το ποσό που καταβάλλεται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης κατά τα ως άνω».

 

Άρθρο 4
Όλοι οι λοιποί συμβατικοί όροι, συνθήκες και προϋποθέσεις του Συνυποσχετικού και της από 31 Ιουλίου 2014 Πρόσθετης Πράξης αυτού, εκτός αυτών που ορίζονται από τα άρθρα της παρούσας νέας Πρόσθετης Πράξης, παραμένουν αναλλοίωτοι και εν ισχύ.

 

Άρθρο 5
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Συνυποσχετικού «Έναρξη και λήξη ισχύος του Συμφωνητικού», η έναρξη ισχύος της παρούσας νέας Πρόσθετης Πράξης είναι η ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης νόμου με τον οποίο θα κυρώνεται η παρούσα νέα Πρόσθετη Πράξη, και ως ημερομηνία λήξης αυτής ορίζεται ο συμβατικός χρόνος αποπληρωμής της
Οικειοθελούς Παροχής, όπως ορίζεται στο Συνυποσχετικό, που τροποποιείται με την παρούσα. Η παρούσα Πρόσθετη Πράξη υπογράφεται ως έχει σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα.

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τη Ναυτιλιακή Κοινότητα
Για το Ελληνικό Δημόσιο
Ο Πρόεδρος
της Κυβέρνησης
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΝΙΑΜΗΣ».

 

 

 

 

 

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/36104

Please follow and like us:

Η απειλή προστίμου αύξησε κατά 445.000 τα ασφαλισμένα Ι.Χ.

Η απειλή προστίμου αύξησε κατά 445.000 τα ασφαλισμένα Ι.Χ..

Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017

Η απειλή προστίμου αύξησε κατά 445.000 τα ασφαλισμένα Ι.Χ.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

Κατά 445.000 αυξήθηκαν τα ασφαλισμένα οχήματα από τις αρχές Ιουνίου μέχρι και την περασμένη Παρασκευή, ημέρα που έληξε η προθεσμία που είχε δώσει το υπουργείο Οικονομικών για την ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων που εντοπίστηκαν ως ανασφάλιστα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Πηγές, πάντως, του υπουργείου Οικονομικών διευκρινίζουν ότι παρά τη λήξη της προθεσμίας, η νέα διασταύρωση των οχημάτων που είναι ασφαλισμένα με αυτά που φέρουν πινακίδες και κυκλοφορούν, δεν θα γίνει πριν επικαιροποιηθεί η λίστα του υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου αυτή τη φορά να μην υπάρξουν λάθη. Να σημειωθεί ότι εξαιτίας της μη επικαιροποίησης της λίστας του υπουργείου Οικονομικών με όσα αυτοκίνητα είχαν κλαπεί, καταστραφεί, ή είχαν αποσυρθεί, υπήρξε πλήθος λαθών, που ανέβασε τον αριθμό των ανασφάλιστων οχημάτων στο 1,1 εκατομμύριο. Εκτός από την παραπάνω κατηγορία, σημαντικός ήταν επίσης και ο αριθμός των οχημάτων που ενώ ήταν ασφαλισμένα, υπήρχαν λάθη στην αποτύπωση των ακριβών στοιχείων είτε του κατόχου είτε του οχήματος. Ο εντοπισμός αυτών των λαθών ήταν και η αιτία για τη χορήγηση παράτασης, προκειμένου να δοθεί χρόνος στους ενδιαφερόμενους να προσκομίσουν τα απαραίτητα στοιχεία, που να πιστοποιούν ότι είτε το αυτοκίνητο δεν είναι πλέον στην κατοχή τους είτε ότι διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη.

Παρά το αλαλούμ που δημιουργήθηκε, η αύξηση των ασφαλισμένων οχημάτων κατά μισό εκατομμύριο περίπου μέσα σε περίπου ενάμιση μήνα δείχνει ότι η επιβολή του προστίμου από την αρμόδια αρχή λειτούργησε σωφρονιστικά. Να σημειωθεί ότι από την αρχή του χρόνου, η αύξηση των ασφαλισμένων οχημάτων προσεγγίζει τις 600.000 και αποδίδεται επίσης στην κινητοποίηση των κατόχων ανασφάλιστων οχημάτων ενόψει της απειλής για την επιβολή του προστίμου.

Σε κάθε περίπτωση, τα ασφαλισμένα οχήματα με βάση πλέον τα στοιχεία από τις ίδιες τις ασφαλιστικές εταιρείες, φθάνουν τα 6,2 εκατ. έναντι 5,6 εκατ. που ήταν στα τέλη του 2016. Πρόκειται για το υψηλότερο νούμερο ασφαλισμένων οχημάτων που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, επιβεβαιώνοντας ότι ο αριθμός των ανασφάλιστων ήταν σημαντικός και ότι το πρόβλημα της απώλειας εσόδων από την πλευρά των εταιρειών και των επιπτώσεων που προκαλούνταν από την τυχόν εμπλοκή αυτών των οχημάτων σε ατυχήματα, ήταν επίσης σοβαρό.

Στοιχεία από την ασφαλιστική αγορά δείχνουν ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες ανταποκρίθηκαν στην αυξημένη ζήτηση για ασφαλιστική κάλυψη, προσφέροντας μειωμένα τιμολόγια που ενσωμάτωναν εκπτώσεις της τάξεως του 10% ή μεγαλύτερες. Να σημειωθεί ότι τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων είναι ήδη χαμηλά τα τελευταία χρόνια, λόγω της υποχώρησης των τιμών, που έχει πυροδοτήσει ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών, αλλά και η μείωση της συχνότητας στα ατυχήματα.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, μεγάλο μέρος της ζήτησης προκλήθηκε από δίκυκλα οχήματα (με βάση κάποιες εκτιμήσεις πάνω από τα μισά οχήματα που ασφαλίστηκαν ήταν δίκυκλα), οι κάτοχοι των οποίων έσπευσαν να ασφαλιστούν προκειμένου να αποφύγουν το πρόστιμο.

Η ασφαλιστική αγορά εκφράζει, πάντως, τον προβληματισμό της για την αποφασιστικότητα της πολιτείας να συνεχίσει τη μάχη κατά των ανασφάλιστων οχημάτων, των οποίων η –χωρίς συνέπειες– κυκλοφορία συνεπάγεται σημαντική οικονομική επιβάρυνση για το Επικουρικό Κεφάλαιο.

Πηγή: http://www.kathimerini.gr/

Please follow and like us:

Δωρεάν «κουπόνι» μέχρι 300 ευρώ για γρήγορη σύνδεση στο Ιnternet.

Δωρεάν «κουπόνι» μέχρι 300 ευρώ για γρήγορη σύνδεση στο Ιnternet.

Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017

Δωρεάν «κουπόνι» μέχρι 300 ευρώ για γρήγορη σύνδεση στο Ιnternet

Πρόγραμμα στήριξης της ζήτησης ευρυζωνικών συνδέσεων, με στόχο να ενισχύσει τις επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και νέα επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς. Σε εφαρμογή από το πρώτο τρίμηνο του 2018.

Με κουπόνια ύψους 200-300 ευρώ, τα οποία θα καλύπτουν το αρχικό κόστος εγκατάστασης και τμήμα της μηνιαίας συνδρομής μιας γρήγορης σύνδεσης στο Διαδίκτυο για δύο χρόνια, ετοιμάζεται η κυβέρνηση να στηρίξει την ανάπτυξη των δικτύων νέας γενιάς (NGN).

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο που επεξεργάζονται στο υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής προβλέπει ενίσχυση της ζήτησης για γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις στο Διαδίκτυο, με ταχύτητες τουλάχιστον 100 Mbps, με έναρξη της πρωτοβουλίας ακόμα και από το πρώτο τρίμηνο του 2018.

Ηδη ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Βασίλης Μαγκλάρας (φωτό) έστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επιστολή με την οποία εξειδικεύεται το πρόγραμμα. Στην επιστολή προβλέπεται πως θα πραγματοποιηθεί σε δύο κύκλους, ο πρώτος από τους οποίους θα αρχίσει στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους. Στόχος είναι να καλυφθούν μέχρι και 1.500.000 νοικοκυριά.

Το πρόγραμμα ενίσχυσης της ζήτησης θεωρείται απαραίτητο, ώστε να αξιοποιηθούν καλύτερα οι μεγάλες επενδύσεις των παρόχων, αλλά και για να προχωρήσουν άλλα σχέδια ανάπτυξης δικτύων νέας γενιάς. Ειδικά στην Ελλάδα όπου, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, ένας στους τρεις πολίτες δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το Διαδίκτυο!

Δικαιούχοι του κουπονιού θα είναι όλοι οι πολίτες που θέλουν να αποκτήσουν μία νέα, γρήγορη ευρυζωνική σύνδεση (με δυνατότητα «κατεβάσματος» -downloading- τουλάχιστον 100 Mbps) ή να αναβαθμίσουν μια υφιστάμενη σύνδεση στο Διαδίκτυο στα 100 Mbps. Το κουπόνι θα εξαργυρώνεται από τον δικαιούχο κατά την υπογραφή της σύμβασης για τη νέα σύνδεση ή για την αναβάθμιση.

Προτεραιότητα στην επιδότηση της ζήτησης μέσω κουπονιού θα έχουν οι περιοχές για τις οποίες δεν έχουν κατατεθεί σχέδια ανάπτυξης δικτύων νέας γενιάς με βάση την τεχνολογία vectoring. Ετσι θεωρείται πως οι πάροχοι έχουν ένα κίνητρο για να επενδύσουν και σε αυτές τις περιοχές. Αλλά και στις περιοχές που ήδη αναπτύσσουν οι πάροχοι τα νέα δίκτυα με βάση το vectoring, θα μπορεί να υπάρξει επιδότηση με το κουπόνι, αρκεί να το αιτηθούν οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών.

Για την εφαρμογή του προγράμματος, το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής θα προχωρήσει σε λεπτομερή χαρτογράφηση των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων. Ετσι θα προσδιοριστούν οι περιοχές που ήδη εξυπηρετούνται ή σχεδιάζεται να εξυπηρετηθούν μέσω ιδιωτικών επενδύσεων σε χρονικό ορίζοντα τριών ετών.

Για τον έλεγχο του κουπονιού θα απαιτείται η ταυτοποίηση του τελικού χρήστη (εξετάζονται διάφορες λύσεις μεταξύ των οποίων και η χρήση των κωδικών του Taxis). Θα προβλέπεται, επίσης, και η δυνατότητα δειγματοληπτικών επιτόπιων ελέγχων στους παρόχους, ώστε να εξακριβωθεί η ορθή χρήση των κουπονιών.

Φώτης Κόλλιας

fotisk2@euro2day.gr

Πηγή: http://www.euro2day.gr/

Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com