οινοποίηση της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1101/04.07.2017 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Οροι και προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα και διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που παραλαμβάνουν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών τους»

Print Friendly, PDF & Email

ΠΟΛ 1118/27.07.2017

Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1101/04.07.2017 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Οροι και προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα και διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που παραλαμβάνουν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών τους»

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ Ε’

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,ΕΙΔΙΚΩΝ

ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ’

Ταχ. Δ/νση Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας 101 68 Αθήνα

Πληροφορίες Αικ.Μελανίτου Αικ. Κούκουνα

Τηλέφωνο 210 6987407

Fax 210 6987503

E-Mail

Url 210 6987408

vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr

d18a@2001.syzefxis.gov.gr

www.aade.gr
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2017

Αριθ. Πρωτ.:ΠΟΛ.1118

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής
Θέμα: Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1101/04.07.2017 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Οροι και προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα και διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που παραλαμβάνουν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών τους»

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1101/04.07.2017 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (ΑΔΑ: 6Ω3Ζ46ΜΠ3Ζ-0ΡΕ), η οποία δημοσιεύθηκε στο αρ. 2540 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Τεύχος Β και ισχύει από την 01/10/2017. Με την εκδοθείσα ως άνω Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία των επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα καθώς και η διαδικασία παραλαβής πρώτων και βοηθητικών υλών με απαλλαγή από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών τους και για τα οποία η οριστική απαλλαγή ή καταβολή αυτού κρίνεται με την ολοκλήρωση του έργου. Η εν λόγω διαδικασία θεσπίστηκε για λόγους διευκόλυνσης της επιχειρηματικότητας, ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου και μείωσης του διοικητικού κόστους και έχει σαν σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και απασχόλησης στη χώρα μας.

Τέλος, σημειώνεται ότι, οδηγίες εφαρμογής θα παρασχεθούν με νεότερη εγκύκλιό μας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 

Γ.ΠΙΤΣΙΛΗΣ

(Visited 15 times, 1 visits today)
Please follow and like us: