Απόδοση Εισφορών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Print Friendly, PDF & Email

Απόδοση Εισφορών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

Αριθμ. οικ. 28119/1583

(ΦΕΚ Β΄ 2562/25.07.2017)

Απόδοση Εισφορών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

Α. Του άρθρου 45 παρ. 5 του ν.4387/2016 (Α’85) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος-Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο δεύτερο της παρ. 7 του ν.4393/2016 (ΦΕΚ Α΄106).

Β. Του άρθρου 75 και 77 του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/ Α΄/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

Γ. Της αριθ. 111482/0092/30.11.2016 (ΦΕΚ 4005/Β/2016) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη».

Δ. Της αριθ. 124459/0092/13.12.2016 (ΦΕΚ 4074/Β/2016) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μεταφορά αρμοδιότητας πληρωμής συντάξεων του Δημοσίου στον Ε.Φ.Κ.Α.».

Ε. Της αριθμ. 2041609/1011/0022/5-6-1997 (ΦΕΚ 486/Β/1997) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Διαδικασία τρόπου πληρωμής αποδοχών υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών, Δ/νσης Κρατικών Λαχείων, Μ.Τ.Π.Υ. και Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται απ’ αυτό και μισθοδοτούνται σύμφωνα με το νέο σύστημα πληρωμής ν. 2303/1995, καθώς και των υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου».

ΣΤ. Της υπ’ αριθμ. 2/37345/0004/4-6-2010 (ΦΕΚ 784/Β/2010) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Απογραφή προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (Ε.ΑΠ.)» όπως ισχύει.

Ζ. Των άρθρων 41 παρ. 3 και 5 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

Η. Του π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α’2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

Θ. Του π.δ/τος 113/2014 (Α’ 180) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»,όπως ισχύει.

Ι. Του άρθρου 27 του ν.4320/2015 (Α’29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, και την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις».

Κ. Του π.δ/τος 125/2016 (Α’210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την υπ’ αριθμ. οικ. 54051/Δ9.14200 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 44549/Δ9.12193 από 8-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» (Β’ 3801).

3. Την υπ’ αριθμ. Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168/Β’2015) απόφαση του πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

4. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ0010218 ΕΞ2016(3696/Β’2016) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

5. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου ε’ της παραγράφου 4 του άρθρου 14, της παρ. 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7, καθώς και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού.

6. Την ανάγκη απόδοσης των επιβαλλομένων εισφορών υπέρ σύνταξης επί της καταβληθείσας μισθοδοσίας των υπαλλήλων της Γενικής Κυβέρνησης πλην Κεντρικής Διοίκησης, της παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 4387/2016 του Ελληνικού Δημοσίου, όπως ισχύει, στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία για λόγους τεχνικούς και διαδικαστικούς δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί άμεσα στον Ε.Φ.Κ.Α.

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού καθώς οι επιστροφές δημοσίων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα δεν αποτελούν δημόσια δαπάνη,

αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνεται, από 01.01.2017, η απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), των επιβαλλομένων εισφορών υπέρ σύνταξης επί της καταβληθείσας μισθοδοσίας των υπαλλήλων της Γενικής Κυβέρνησης πλην Κεντρικής Διοίκησης, οι οποίες εμφανίζονται στις καταστάσεις πληρωμής μισθοδοσίας, στους Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων (Κ.Α.Ε.) 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, και 0827 του Κρατικού Προϋπολογισμού.

2. Η απόδοση των ανωτέρω εισφορών, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο σύστημα πληρωμών της Ε.Α.Π. πραγματοποιείται με εντολή της Διεύθυνσης Λογαριασμών Δημοσίου ή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου αυτής οργάνου.

3. Η απόδοση των εισφορών, οι οποίες εμφανίζονται στους οικείους Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων για πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω Δ.Ο.Υ., διενεργείται με ευθύνη της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή της αρμόδιας Διεύθυνσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με εντολές των νόμιμα εξουσιοδοτημένων οργάνων αυτών.

4. Η παρούσα απόφαση αποτελεί παραστατικό απόδοσης των εν λόγω ποσών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2017

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός

Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Υφυπουργός Οικονομικών

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

(Visited 17 times, 1 visits today)
Please follow and like us: