Οι αλλαγές στο τέλος επιτηδεύματος, στην φορολογία εισοδήματος, στον ΕΝΦΙΑ, στον Κώδικα κληρονομιών, στα ανασφάλιστα κλπ με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Print Friendly, PDF & Email

Οι αλλαγές στο τέλος επιτηδεύματος, στην φορολογία εισοδήματος, στον ΕΝΦΙΑ, στον Κώδικα κληρονομιών, στα ανασφάλιστα κλπ με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο
Taxheaven Newsroom

[21.07.2017]
, Τελευταία τροποποίηση 21.07.2017

 

Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην βουλή («Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» ) επέρχονται μεταβολές στο τέλος επιτηδεύματος, στην φορολογία εισοδήματος , στον ΕΝΦΙΑ, και στον Κώδικα Διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών.

Αναλυτικά :

 

 

► Τέλος επιτηδεύματος

Αιτιολογική έκθεση
Άρθρο 12: Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού δίνεται ο ορισμός της έννοιας του υποκαταστήματος, για τις ανάγκες επιβολής του τέλους επιτηδεύματος, ενώ ορίζονται
ρητό οι περιπτώσεις επαγγελματικών εγκαταστάσεων που δεν λογίζονται ως υποκαταστήματα, καθώς σε αυτές ασκείται ενιαία με την έδρα το σύνολο της δραστηριότητας της επιχείρησης.

Σχέδιο νόμου
Άρθρο 12
Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 1

Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.3986/2011 (Α’ 152) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Ως υποκατάστημα, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, νοείται κάθε επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία στην ημεδαπή, εκτός της έδρας της επιχείρησης, στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα. Δεν λογίζονται ως υποκαταστήματα, για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος, οι προσωρινοί εκθεσιακοί χώροι και οι πρόσκαιρες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, που λειτουργούν για χρονικό διάστημα μέχρι τριάντα (30) ημέρες, οι επαγγελματικές εγκαταστάσεις που στεγάζονται σε διαφορετικούς ορόφους, συνεχόμενους ή μη, του ίδιου κτιριακού συγκροτήματος, οι εγκαταστάσεις τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων, σύμφωνα με το π.δ.33/1979 (Α’ 10), που λειτουργούν σε ξεχωριστά κτίρια, αλλά με ενιαία άδεια λειτουργίας, η οποία εντάσσεται ως ενιαία
εγκατάσταση στην ίδια τουριστική μονάδα, καθώς και οι αγροτικές καλλιέργειες».

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 και επόμενων.

 

► Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2017 και 2018 των κτισμάτων τα οποία βρίσκονται στις δημοτικές ενότητες του δήμου Λέσβου της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από το σεισμό της 12η Ιουνίου 2017.
Διόρθωση τυχόν σφαλμάτων της διοίκησης κατά τη χορήγηση εκπτώσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του ν.4223/2014 , λόγω νέων στοιχείων που προκύπτουν από δηλώσεις εισοδήματος φορολογικού έτους 2016, οι οποίες υποβάλλονται μεν εμπρόθεσμα αλλά μετά την πρώτη ηλεκτρονική έκδοση των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2017

 

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 13:
1.Στα πλαίσια του κράτους πρόνοιας με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 1 επιχειρείται η ανακούφιση των πληγέντων στις δημοτικές ενότητες του δήμου Λέσβου της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, μέσω της φορολογικής ελάφρυνσης.

2.Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 2 επιδιώκεται η διόρθωση τυχόν σφαλμάτων της διοίκησης κατά τη χορήγηση εκπτώσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7, λόγω νέων στοιχείων που προκύπτουν από δηλώσεις εισοδήματος φορολογικού έτους 2016, οι οποίες υποβάλλονται μεν εμπρόθεσμα αλλά μετά την πρώτη ηλεκτρονική έκδοση των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2017.

Σχέδιο νόμου

Άρθρο 13
Τροποποίηση άρθρων 3 και 7 του ν. 4223/2013
1. Μετά το τέταρτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α’ 287) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται στις δημοτικές ενότητες του δήμου Λέσβου της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από το σεισμό της 12η Ιουνίου 2017, απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα έτη 2017 και 2018.»

2. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 προστίθεται νέα παρ. 4 ως εξής και οι επόμενες παράγραφοι 4 και 5 αναριθμούνται σε 5 και 6 αντίστοιχα:
«4. Ειδικά για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2017, οι εκπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, που χορηγήθηκαν με πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2017, επανεξετάζονται μέχρι το τέλος Φεβρουάριου 2018 με βάση τις εμπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 και, σε περίπτωση μεταβολών, εκδίδεται νέα πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου για το έτος αυτό.»
►  Ρύθμιση δόσεων νομικών προσώπων για τις δηλώσεις φορολογικού έτους 2016

 

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 14:
Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 1 γίνεται νομοτεχνική προσθήκη στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του ν.4172/2013,
προκειμένου η καταβολή του φόρου εισοδήματος να μην εκτείνεται πέραν του φορολογικού έτους υποβολής της δήλωσης.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 2 ρυθμίζεται ο χρόνος καταβολής των δόσεων για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών
οντοτήτων φορολογικού έτους 2016
Σχέδιο νόμου

Άρθρο 14
Τροποποίηση των άρθρων 68 και 72 του ν. 4172/2013
1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν.4172/2013 (ΑΊ67) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η καταβολή του φόρου γίνεται σε έξι (6), κατ’ ανώτατο όριο, ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και οι υπόλοιπες πέντε (5) μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών, η οποία δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους.»

2. Στο τέλος του άρθρου 72 του ν.4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 41 ως εξής:
«41. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες με φορολογικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουάριου 2016 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους η καταβολή του φόρου σύμφωνα με το άρθρο 68 γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνάς Ιουλίου 2017 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε επόμενων μηνών.»

3. H παρ. 1 έχει εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουάριου 2017 και μετά.
►  Διάταξη κώδικα Κώδικα Διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών.

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 15: Με την προτεινόμενη διάταξη, ύστερα από καταδικαστική σε βάρος της Ελλάδας απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (Δ.Ε.Ε.), η οποία εκδόθηκε επί προσφυγής που ασκήθηκε κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (υπόθεση C-98/16), διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα νομικών προσώπων που φορολογούνται με τον ευνοϊκό φορολογικό συντελεστή 0,5% για την αιτία θανάτου απόκτηση περιουσίας και καταλαμβάνει πλέον
αυτός και τα αντίστοιχα νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και φορολογούνται στην Ελλάδα.
Η προτεινόμενη διάταξη έχει εφαρμογή και στην κτήση περιουσίας αιτία δωρεάς από τα ανωτέρω πρόσωπα δυνάμει της διάταξης της
περίπτωσης α’ της ενότητας Β’ του άρθρου 43 του Κώδικα Διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών.

Σχέδιο νόμου

Άρθρο 15
Τροποποίηση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια.
Η περίπτ.(β) της παρ. 3 του άρθρου 25 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2961/2001 (Α’ 266) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, τα οποία υπάρχουν ή συνιστώνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και τα λοιπά αντίστοιχα αλλοδαπά με τον όρο της αμοιβαιότητας και οι περιουσίες του άρθρου 50 του ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α’), εφόσον επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς εθνικούς ή θρησκευτικούς ή φιλανθρωπικούς ή εκπαιδευτικούς ή πολιτιστικούς ή γενικά επωφελείς για την κοινωνία εν άλω ή εν μέρει κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 4182/2013.»

 

►  Τροποποίηση προστίμων για ανασφάλιστα οχήματα

 

 

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 31: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποσκοπούν στον αναλογικό προσδιορισμό του ύψους του παράβολου βάσει των κυβικών εκατοστών και του είδους του οχήματος. Επιπλέον, διαλαμβάνουν εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης
με την οποία ορίζονται εξαιρέσεις και ορίζουν αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή της διαδικασίας.

 

Σχέδιο νόμου

Άρθρο 31
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 237/1986
1.    Το τελευταίο εδάφιο της περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 5α του π.δ. 237/1986 (Α’ 110), που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν. 4141/2013 (Α ’ 81), αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση στην ασφαλιστική επιχείρηση της ειδοποιητήριας επιστολής και παράβολου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το ύψος του οποίου ορίζεται κατά κατηγορία οχήματος ως εξής:
Εκατό (100) ευρώ για δίκυκλα οχήματα έως 250 cc .
Εκατόν πενήντα (150) ευρώ για δίκυκλα οχήματα από 251 cc και άνω.
Διακόσια (200) ευρώ για αυτοκίνητα έως 1000 cc.
Διακόσια πενήντα (250) ευρώ για αυτοκίνητα από 1001 cc και άνω.»

2.    Στο άρθρο 5α του π.δ. 237/1986 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4.Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), μπορεί να προβλέπεται, υπό προϋποθέσεις,
εξαίρεση από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου σε περιπτώσεις κήρυξης περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης».

3.    Όπου στο άρθρο 5α του π.δ. 237/1986 αναφέρεται ως αρμόδια υπηρεσία η «Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ» του Υπουργείου Οικονομικών νοείται η «Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε..

4.    Το άρθρο αυτό ισχύει από την κατάθεση του παρόντος νόμου στη Βουλή.

 

 

 

►      Κυρώνεται η συμφωνία μεταξύ ελληνικού Δημοσίου και εφοπλιστικής κοινότητας, για την παράταση για ακόμη ένα έτος, το 2018, της καταβολής της οικειοθελούς παροχής τους.

 

 

Αιτιολογική έκθεση Άρθρο 32:Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις κυρώνεται η από 28 Ιουνίου 2017 Πρόσθετη Πράξη στο από 18.07.2013 Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας όπως ισχύει μετά την από 31.07.2014 Πρόσθετη Πράξη
αυτού. Στο πλαίσιο της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, την οποία διέρχεται η χώρα μας η Ναυτιλιακή Κοινότητα οικειοθελώς συμφώνησε να συνδράμει οικονομικά την Ελληνική Δημοκρατία για ένα επιπλέον έτος. Με την από 28 Ιουνίου 2017 Πρόσθετη Πράξη
τροποποιήθηκε το από 18.07.2013 Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και συμφωνήθηκε η καταβολή της οικειοθελούς παροχής των Ελλήνων εφοπλιστών και για το έτος 2018, παράλληλα με τις ισχύουσες
φορολογικές υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη φορολογία πλοίων οτα πλοία με ελληνική και ξένη σημαία.

 

Σχέδιο νόμου

Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο από 18.07.2013 Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας όπως τροποποιήθηκε με την από 31.07.2014 Πρόσθετη Πράξη αυτού και κυρώθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4301/2014 Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 28 Ιουνίου 2017 Πρόσθετη Πράξη στο από 18.07.2013 Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας, όπως ισχύει μετά την από 31.07.2014 Πρόσθετη Πράξη αυτού, που κυρώθηκαν με το άρθρο 42 του ν. 4301/2014 (Α’ 223), της οποίας το κείμενο έχει ως
εξής:
«ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΟ ΑΠΟ 18/7/2013 ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ
31/7/2014 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 42 ΤΟΥ
Ν.4301/2014 (Α’ 223)

Στην Αθήνα σήμερα την 28η Ιουνίου 2017 αφενός
1.    Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης κύριο Αλέξιο Τσίπρα (στο εξής το «Ελληνικό Δημόσιο») και αφετέρου 2.    Ατομικώς ένα έκαστο από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφαίνονται στο Παράρτημα I του Συνυποσχετικού, τα οποία δραστηριοποιούνται στη ναυτιλία, όπως εκπροσωπούνται ειδικώς
για την υπογραφή της παρούσας από τον κύριο Θεόδωρο Βενιάμη, στον οποίο συντρέχει η ιδιότητα του Προέδρου της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών (στο εξής η «Ναυτιλιακή Κοινότητα») καλούμενοι στην παρούσα νέα Πρόσθετη Πράξη, ένας έκαστος «Συμβαλλόμενο Μέρος», από κοινού «Συμβαλλόμενοι»,

Συμφωνούν, συναποδέχονται και συνομολογούν τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του από 18 Ιουλίου 2013 Συνυποσχετικού (στο εξής «Συνυποσχετικό») μεταξύ των Συμβαλλόμενων όπως ισχύει μετά την πρόσθετη πράξη της 31 Ιουλίου 2014 και κυρώθηκε με το άρθρο 42 του ν.4301/2014 (Α’ 223), στην παρούσα νέα Πρόσθετη Πράξη, οι Συμβαλλόμενοι προβαίνουν σε τροποποίηση των άρθρων
3 «Υπολογισμός Οικειοθελούς Παροχής» και 4 «Χρόνος Καταβολής της Οικειοθελούς Παροχής», κατά τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα της παρούσας Πρόσθετης Πράξης.

 

Άρθρο 2
1. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Συνυποσχετικού, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 3 παρ. 1 της από 31 Ιουλίου 2014 Πρόσθετης Πράξης, η φράση «καταβάλλεται κατ’ έτος επί τετραετία» αντικαθίσταται με τη φράση «καταβάλλεται κατ’ έτος επί πενταετία».

 

2.    Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Συνυποσχετικού, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 3 παρ. 2 της από 31 Ιουλίου 2014 Πρόσθετης Πράξης η φράση «καταβάλλεται κατ’ έτος επί τετραετία» αντικαθίσταται με τη φράση «καταβάλλεται κατ’ έτος επί πενταετία».

 

3.    Στη παράγραφο 5 του άρθρου 3 του Συνυποσχετικού, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 της από 31 Ιουλίου 2014 Πρόσθετης Πράξης, η φράση «μέχρι και το τέλος του έτους 2016» αντικαθίσταται με τη φράση «μέχρι και το τέλος του έτους 2017».

 

4.    Η παράγραφος 6 του άρθρου 3 του Συνυποσχετικού, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 της από 31 Ιουλίου 2014 Πρόσθετης Πράξης αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση που τα καταβληθέντα ποσά της Οικειοθελούς Παροχής μέχρι και το τέλος του έτους 2017, υπερβαίνουν τα ποσά που ορίζονται στο σημείο Γ’ του προοιμίου του παρόντος η διαφορά θα προσμετράται για το έτος 2018. Στην περίπτωση κατά την οποία, το καταβληθέν ποσό της Οικειοθελούς Παροχής για τα έτη 2014-2018 υπερβεί απολογιστικά το ποσό που ορίζεται στο σημείο Γ’ του προοιμίου, τότε η διαφορά αυτή, μετά από κοινή συμφωνία της Κυβέρνησης με τη Ναυτιλιακή Κοινότητα, θα διατεθεί υπέρ του ειδικού σκοπού του Κεφαλαίου της Ναυτικής Εκπαίδευσης.»
5.    Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Συνυποσχετικού, όπως ισχύει μετά την από 31 Ιουλίου 2014 Πρόσθετη Πράξη, η φράση «κατά το χρονικό διάστημα 2014-2017» αντικαθίσταται με τη φράση «κατά το χρονικό διάστημα 2014-2018».

Άρθρο 3
Στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Συνυποσχετικού, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 της από 31 Ιουλίου 2014 Πρόσθετης Πράξης, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στο άρθρο 43Α του ν.4172/2013, και για όλη τη διάρκεια ισχύος του Συνυποσχετικού, για τους μετόχους των πλοιοκτητριών εταιρειών η εισφορά αλληλεγγύης επί των ναυτιλιακών μερισμάτων τους επιβάλλεται στο ποσό αυτών που εισάγεται στην Ελλάδα. Για τον υπολογισμό του ποσού της Οικειοθελούς Παροχής λαμβάνεται υπόψη το ποσό που καταβάλλεται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης κατά τα ως άνω».

 

Άρθρο 4
Όλοι οι λοιποί συμβατικοί όροι, συνθήκες και προϋποθέσεις του Συνυποσχετικού και της από 31 Ιουλίου 2014 Πρόσθετης Πράξης αυτού, εκτός αυτών που ορίζονται από τα άρθρα της παρούσας νέας Πρόσθετης Πράξης, παραμένουν αναλλοίωτοι και εν ισχύ.

 

Άρθρο 5
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Συνυποσχετικού «Έναρξη και λήξη ισχύος του Συμφωνητικού», η έναρξη ισχύος της παρούσας νέας Πρόσθετης Πράξης είναι η ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης νόμου με τον οποίο θα κυρώνεται η παρούσα νέα Πρόσθετη Πράξη, και ως ημερομηνία λήξης αυτής ορίζεται ο συμβατικός χρόνος αποπληρωμής της
Οικειοθελούς Παροχής, όπως ορίζεται στο Συνυποσχετικό, που τροποποιείται με την παρούσα. Η παρούσα Πρόσθετη Πράξη υπογράφεται ως έχει σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα.

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τη Ναυτιλιακή Κοινότητα
Για το Ελληνικό Δημόσιο
Ο Πρόεδρος
της Κυβέρνησης
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΝΙΑΜΗΣ».

 

 

 

 

 

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/36104

(Visited 28 times, 1 visits today)
Please follow and like us: