Αγρότες: Νέα αύξηση εισφορών από το 2018.

Print Friendly, PDF & Email

Αγρότες: Νέα αύξηση εισφορών από το 2018.

Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017

Αγρότες: Νέα αύξηση εισφορών από το 2018

Νέα τροποποιητική υπουργική απόφαση για τις εισφορές των αγροτών, όπως διαμορφώνονται από το 2018 και μετά. Παραμένει στο 70% του κατώτατου μισθού το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα. Αναλυτικά τι ισχύει για οικογενειακές αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Ξεχωριστή Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφουν ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Τ. Πετρόπουλος και η υφυπουργός Οικονομικών Κ. Παπανάτσιου καθορίζει τη νέα βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών από το 2018 και μετά.

Όπως και στις περιπτώσεις των υπόλοιπων ελεύθερων επαγγελματιών, βάση υπολογισμού των εισφορών θα είναι το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την ασκούμενη δραστηριότητα, μαζί με τις καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές από το πρόσφατα εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος.

Μένει να διευκρινιστεί εάν το «καταβλητέες» είναι απλώς εκφραστικό λάθος, το οποίο υπάρχει και στην υπουργική απόφαση για τους υπόλοιπους μη μισθωτούς. Εάν δεν εννοεί «καταβληθείσες» δηλαδή τις εισφορές που καταβλήθηκαν τον προηγούμενο χρόνο, τότε οι εισφορές θα υπολογίζονται στο εισόδημα εφόσον προστεθούν και οι …εισφορές που θα καταβληθούν! Για το 2018 θα παρέχεται έκπτωση 15% στις ασφαλιστικές εισφορές. Επίσης, διατηρείται ως βάση το 70% του κατώτατου μισθού (586 ευρώ), για τους αγρότες ασφαλισμένους όπως και το ανώτατο ασφαλιστέο εισόδημα παραμένει στα 5.860 ευρώ.

Αναλυτικά η ΚΥΑ ορίζει τα ακόλουθα:

Βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών

1. Για το έτος 2017, η βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών των υπόχρεων καταβολής εισφορών που υπάγονται στην παρούσα απόφαση και στο άρθρο 40 του ν. 4387/2016, καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την ασκούμενη δραστηριότητα που δημιουργεί την υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση. Ως καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα κατά τα ανωτέρω νοείται το ποσό, όπως αυτό διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

2. Από 1.1.2018 και για κάθε επόμενο έτος, στη βάση υπολογισμού όπως περιγράφεται στην προαναφερόμενη παράγραφο, συμπεριλαμβάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές.

3. Ειδικά για το 2018, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του ποσού που αντιστοιχεί στο 85% της νέας βάσης προσδιορισμού των εισφορών.

4. Μηνιαία βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το ποσό που προκύπτει από τη διαίρεση της βάσης υπολογισμού όπως περιγράφεται για κάθε έτος δια του δώδεκα.

5. Εάν η προσδιοριζόμενη βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών είναι μικρότερη του ποσού που αντιστοιχεί στο εβδομήντα τοις εκατό (70%) του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, καθώς και στις περιπτώσεις ζημιών ή μηδενικών κερδών, ως μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνεται υπόψη το ύψος που αντιστοιχεί στο 70 % του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

6. Σε περίπτωση μη υποβολής εκ μέρους του υπόχρεου φορολογικής δήλωσης, οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται προσωρινά επί της βάσης της ανωτέρω παραγράφου (5), έως ότου καταστεί δυνατός ο εντοπισμός του φορολογητέου εισοδήματος.

7. Εάν η προσδιοριζόμενη βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών είναι μεγαλύτερη του ποσού που αντιστοιχεί στο δεκαπλάσιο του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, ως μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνεται το ύψος του δεκαπλάσιου του κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

8. Η μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών του/της συζύγου και των ενηλίκων τέκνων, στην περίπτωση οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης, αποτελεί το πηλίκο της διαίρεσης του εισοδήματος της εκμετάλλευσης – δραστηριότητας, προς τον αριθμό των μελών, διαιρούμενο περαιτέρω δια του 12. Σε καμία περίπτωση πάντως δεν δύναται η μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών εκάστου μέλους να υπολείπεται του κατώτατου ασφαλιστέου εισοδήματος (παρ.5).

9. Στις περιπτώσεις που για κάποιον αγρότη καταβάλλονται εισφορές μισθωτού (άρθρο 38 του ν.4387/2016), μηνιαία βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το άθροισμα του εισοδήματος από την παροχή των μισθωτών υπηρεσιών και του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από τη δραστηριότητά του ως αγρότης, με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων του άρθρου 38 του ν. 4387/2016.

10. Στις περιπτώσεις πολλαπλής δραστηριότητας, η κάθε μία εκ των οποίων δημιουργεί υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του ΟΓΑ, του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, μηνιαία βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το άθροισμα του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από έκαστη δραστηριότητα, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην παρ. 5 του παρόντος άρθρου.

11. Τα προβλεπόμενα από την παρ. 7 του παρόντος εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις πολλαπλής δραστηριότητας, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 10. Για την εξεύρεση της βάσης υπολογισμού σε αυτή την περίπτωση, καταρχάς λαμβάνεται το σύνολο του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος από τη δραστηριότητα που προκύπτει ότι αποτελεί τη βασική πηγή βιοπορισμού και σε αυτό προστίθεται το εισόδημα των άλλων δραστηριοτήτων κατά φθίνουσα τάξη μεγέθους, ώστε η βάση υπολογισμού όπως προκύπτει από την άθροιση των επιμέρους εισοδημάτων, να μην υπολείπεται της ελάχιστης μηνιαίας βάσης υπολογισμού.

12. Μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων της περ. δ του πρώτου άρθρου της παρούσας αποτελεί το ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του κατά τα ανωτέρω προβλεπομένου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

13. Για όσους προβαίνουν για πρώτη φορά από 1.1.2017 και εντεύθεν σε έναρξη εργασιών ή δραστηριοτήτων του άρθρου 1 της παρούσας, μηνιαία βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών τους εισφορών για τους μήνες που μεσολαβούν από το μήνα της έναρξης εργασιών έως το Δεκέμβριο του ίδιου έτους, αποτελεί το ποσό που αντιστοιχεί στο 70 % του κατά την παρ. 5 βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

14. Η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών κατά την έννοια της παρούσας απόφασης προκύπτει από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος.

15. Τυχόν διαφορά που προκύπτει μετά τον υπολογισμό των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών βάσει του πραγματικού εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους κατά την έννοια των παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος αναζητείται και συμψηφίζεται, ισομερώς κατανεμημένη, σε μηνιαία βάση, έως το μήνα Δεκέμβριο εκάστου έτους.

Ρούλα Σαλούρου

salourou@euro2day.gr

Πηγή: http://www.euro2day.gr/

(Visited 14 times, 1 visits today)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com