Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του ν. 4412/2016 σχετικά με τη διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών.

Print Friendly, PDF & Email

Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του ν. 4412/2016 σχετικά με τη διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &

ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ

TMHMA A

Ταχ. Δ/νση Μεσογείων 119,

Ταχ. Κώδικας 115 26 – ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες Ε. Αλευροπούλου

Τηλέφωνο 210 6969 303

τηλεομοιότυπο 210 6969732

ηλ. ταχυδρομείο e.alevropoulou@prv.ypeka.gr

Αθήνα 16/05/2017

ΕΓΚΥ ΚΛ ΙΟΣ 1

Αρ.Πρωτ. : Οικ.23932

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: “Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του ν. 4412/2016 σχετικά με τη διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών”.

ΣΧΕΤ.:

1) η Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ με αρ.πρωτ.οικ. 26804 (ΦΕΚ 1427/Β/16.6.2011) “Νέο πλαίσιο διενέργειας αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. 22186 (ΦΕΚ Β’ 1494/4.5.12) Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ

2) η Εγκύκλιος 18/19-10-2016 ΥΠΟΜΕΔΙ (ΑΔΑ: 7ΛΜ74653ΟΞ-ΖΨ7)

3) η Γνώμη 8/2017 ΕΑΑΔΗΣΥ (εισερχ. ΔΜΕΑΑ α.π. 17599/5.4.17)

Σε σχέση με ερωτήματα που επανειλημμένα έχουν υποβληθεί προς το ΥΠΕΝ από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα σχετικά με τη διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

Στην αιτιολογική έκθεση του ν. 4412/2016, στο άρθρο 376, σελ. 75, όπου περιέχονται οι μεταβατικές διατάξεις, αναφέρεται ότι “[…Η δε απλή κατάργηση της εξουσιοδοτικής διάταξης δεν συνεπάγεται αυτοδίκαια και την κατάργηση των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν βάσει αυτής.]”. Εξ αυτού συνάγεται ότι η σχετ. (1) , που βασίζεται στο ν.3316/2005, ο οποίος περιελάμβανε την εξουσιοδοτική του σχετ. (1), δεν καταργείται.

Σύμφωνα με το σχετ.( 2), παρ.2, ’’Κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν με εξουσιοδότηση των νόμων 3669/2008 και 3316/2005, οι οποίες δεν καταργούνται ρητά κατά τα οριζόμενα και δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, εξακολουθούν να ισχύουν, μέχρι την έκδοση νέων προβλεπομένων αποφάσεων..”.

Σύμφωνα με το σχετ. (3), παρ. 4, σελ. 9, προκύπτει ότι η Υ.Α. 26804 (B/1427) “Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία εκδόθηκε κατ’εξουσιοδότηση του ν.3316/2005 (άρθρο 5, παρ.6), εξακολουθεί και ισχύει καθώς οι διατάξεις της δεν αντίκεινται στις σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016 και ρυθμίζουν τους διαγωνισμούς μελετών όπως αυτοί περιγράφονται και εξειδικεύονται στους αντίστοιχους ορισμούς του άρθρου 2 του ν. 4412/2016.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι εφόσον η σχετική απόφαση και η τροποποιητική της (σχετ. 1), που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 3316/2005, οι οποίες με βάση αφ’ενός την εγκύκλιο του ΥΠΟΜΕΔΙ (σχετ.2) και αφ’ ετέρου τη γνωμοδότηση της αρμόδιας Αρχής/ΕΑΑΔΗΣΥ (σχετ.3), δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, εξακολουθούν να ισχύουν.

Συνεπώς, στο πλαίσιο των κανόνων που διέπουν τους διαγωνισμούς μελετών, όπως αυτοί περιλαμβάνονται στην ενότητα 2, στα άρθρα 111-115, του ν. 4412/2016, και ειδικότερα όσον αφορά τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, διευκρινίζεται ότι συμπληρωματικά προς αυτούς τους κανόνες εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα άρθρα: (2)” υποχρέωση διενέργειας διαγωνισμού μελετών” και (12) “κριτική επιτροπή” , της απόφασης με αρ. πρωτ.οικ. 26804/16.6.11 Υπουργού ΠΕΚΑ (σχετ. 1).

Παρακαλείται η αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΣ να κοινοποιήσει την παρούσα εγκύκλιο σε όλους τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της επικράτειας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

(Visited 21 times, 1 visits today)
Please follow and like us: