Φορολογική μεταχείριση του ττρονοιακού επιδόματος που καταβάλλεται σε άτομα με αναπηρία

Print Friendly, PDF & Email

Φορολογική μεταχείριση του ττρονοιακού επιδόματος που καταβάλλεται σε άτομα με αναπηρία.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση Κ.Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας 10184 Αθήνα

Πληροφορίες Κ.Στεφανούρη

Τηλέφωνο 210 3375318

Fax 210 3375001

E-Mail d12.a@yo.syzefxis.go

Αθήνα: 30/03/2017

Αρίθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ A 1048938 ΕΞ 2017

ΠΡΟΣ: Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση του ττρονοιακού επιδόματος που καταβάλλεται σε άτομα με αναπηρία.

ΣΧΕΤ.: Το αριθ. πρωτ. ΑΤΚΕ 0003458 ΕΞ 2017/1060/27.03.2017 υπηρεσιακό σημείωμά σας.

Απαντώντας στην με αρ. πρωτ. 1470/23.03.2017 αναφορά που κατέθεσε στην Βουλή των Ελλήνων ο βουλευτής κ. Νίκος Νικολόπουλος και σε ζητήματα δικής μας αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013, οι οποίες ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη από 01.01.2014 και μετά, το εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες εμπίπτει στις κατηγορίες εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις που απαλλάσσονται από το φόρο.

2. Για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 43Α του ν.4172/2013 ” Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα Φυσικά πρόσωπα” όπως προστέθηκαν με την παράγραφο 9 του άρθρου 112 του ν.4387/2016. Ειδικότερα, με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 43Α του ν.4172/2013, εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό(80%) και άνω.

3. Σχετικά έχει εκδοθεί η ΠΟΛ 1034/7.3.2017 (ΦΕΚ Β’759/09.03.2017) απόφαση, με την οποία καθορίστηκε ο «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2016 των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή», στην οποία έχουν δοθεί οδηγίες για τη συμπλήρωση, μεταξύ άλλων, των κωδικών 659-660 ή 619-620 όπου αναγράφεται το εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε αναπήρους.

Ο Γ ενικός Δ/ντής

της Φορολογικής Διοίκησης

Ευθ. Σαΐτης

Εκτύπωση σελίδας

(Visited 35 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com