Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ5(α)οικ. 90552/2016 υπουργικής απόφασης (Β΄ 3890) «Διατάξεις Τιμολόγησης

Print Friendly, PDF & Email

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ5(α)οικ. 90552/2016 υπουργικής απόφασης (Β΄ 3890) «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων», όπως ισχύει.

Αριθμ. Γ5(α)οικ.11601

(ΦΕΚ Β΄ 445/15.02.2017)

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ5(α)οικ. 90552/2016 υπουργικής απόφασης (Β΄ 3890) «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων», όπως ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 32 του ν. 1316/1983 «Ίδρυση, Οργάνωση και αρμοδιότητες Ε.Ο.Φ.» (Α΄ 3), όπως έχει ήδη τροποποιηθεί και ισχύει με το ν. 1965/1991 (Α΄ 146).

β. Του άρθρου 13 του ν. 3408/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄ 272).

γ. Του άρθρου 14 παρ. 3 του ν. 3840/2010 (Α΄ 53), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Του ν. 3846/2010 (Α΄ 53) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικά της παρ. 2, του άρθρου 27 του ν. 3846/2010.

ε. Του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212), περί τροποποιήσεως του Κώδικα Φ.Π.Α..

στ. Του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ζ. Των άρθρων 11, 16, 17, 19, 20, 21 και 23 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

η. Του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄ 6), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 63 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) και τις διατάξεις του άρθρου 40 και 51 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31).

θ. Του άρθρου 22 του ν. 4213/2013 (Α΄ 261), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ι. Του άρθρου 34 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228).

κ. Του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (Α΄ 29).

ια. Του άρθρου 2 παράγραφος ΣΤ του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και του αρθρ. 15 ΚΕΦ Δ΄ του ν. 4337/2015 (Α΄ 129).

ιβ. Του άρθρου 12, 13 και 17 του ν.δ. 96/1973 (Α΄ 172), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ιγ. Του ν. 4177/2013, άρθρο 48, παρ. 2.

ιδ. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

ιε. Του π.δ. 106/2014 (Α΄ 173) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

ιστ. Του π.δ. 73/2015 (Α΄ 116), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», όπως ισχύει.

ιζ. Του ν. 4446/ 2016 (Α΄ 240) και ιδίως του άρθρου 119 παρ. 3. «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη – Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις».

ιη. Του άρθρου 23 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄/2012) «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας και άλλες διατάξεις.».

2. Την υπ’ αριθμ. Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221/29.4.2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1049), «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 2001/83/ΕΚ Οδηγία «περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση» (L 311/28.11.2001), όπως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2010/84/ΕΕ, όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση (L348/31.12.2010).

3. Την υπ’ αριθμ. Γ5/οικ. 28408 (ΦΕΚ 1102/Β΄/19.4.2016), υπουργική απόφαση «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων».

4. Την με αριθμ. Πρωτ. Α1β/ΓΠοικ. 3899/19.1.2017 (ΦΕΚ 94 Β΄/2017) υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων “με εντολή Υπουργού” στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας».

5. Την υπ’ αριθμ. Γ5(α)οικ. 97012/22.12.2016 (ΦΕΚ 4215/Β΄/2016) υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ5(α)οικ. 90552/2016 υπουργικής απόφασης (Β΄ 3890) “Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων”».

6. Το με αριθμ. πρωτ. Β2β/Γ.Π11515/14.2.2017 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το οποίο η παρούσα υπουργική απόφαση δεν επηρεάζει ούτε τον κρατικό προϋπολογισμό ούτε τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ, διότι επιβάλλεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) για δαπάνες της κατηγορίας αυτής,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ5 (α) οικ.90552/ 1.12.2016 υπουργικής απόφασης (Β΄ 3890) «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων», όπως ισχύει ως κάτωθι:

Άρθρο 1

Η παρ. 4 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Γ5 (α) οικ.90552/ 2016 υπουργικής απόφασης (Β΄ 3890) «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων», όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «4. Ανώτατη νοσοκομειακή τιμή των φαρμάκων είναι η τιμή πώλησης από τους ΚΑΚ προς το Δημόσιο, τα Δημόσια νοσοκομεία, τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, τα φαρμακεία Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 3918/2011, και τις ιδιωτικές κλινικές. Η ανώτατη νοσοκομειακή τιμή καθορίζεται με βάση την τιμή παραγωγού μειωμένη κατά 8,74%.

Άρθρο 2

Η παρ. 1. του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. Γ5 (α) οικ.90552/ 2016 υπουργικής απόφασης (Β΄ 3890) «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων», όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Οι ΚΑΚ δύνανται να παρέχουν πρόσθετη έκπτωση επί της νοσοκομειακής τιμής χωρίς κανένα περιορισμό για τα φάρμακα που προμηθεύεται το Δημόσιο, τα Κρατικά νοσοκομεία, οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας που αναφέρονται στο άρθρο 37 του ν. 3918/2011, τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, και τις ιδιωτικές κλινικές, με την προϋπόθεση αναγραφής στο τιμολόγιο πώλησης. Οι ΚΑΚ δύνανται να παρέχουν έκπτωση χωρίς περιορισμό επί της τιμής παραγωγού για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα και τα φάρμακα της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 και έως 10% επί της χονδρικής τιμής, για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα που πωλούνται προς τους φαρμακέμπορους, τα φαρμακεία και τους συνεταιρισμούς, με την προϋπόθεση της αναγραφής του ποσού της έκπτωσης στο τιμολόγιο πώλησης. Στις περιπτώσεις απευθείας πώλησης προς τα φαρμακεία, η έκπτωση επί της χονδρικής τιμής συμπεριλαμβάνει και το ποσοστό μικτού κέρδους φαρμακεμπόρων, το οποίο επιστρέφεται στον ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Γ5/οικ.30468/22.4.2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 869/Β΄/19-5-2015).

Άρθρο 3

Η παρ. 7 του άρθρου 13 της υπ’ αριθμ. Γ5 (α) οικ.90552/ 2016 υπουργικής απόφασης (Β΄ 3890) «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων», όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 7. «Οι τιμές πώλησης των φαρμακευτικών προϊόντων που ισχύουν πριν την ανωτέρω ανατιμολόγηση εξακολουθούν να ισχύουν για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών για τους ΚΑΚ, τα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές, είκοσι (20) ημερών για τις φαρμακαποθήκες και συνεταιρισμούς και σαράντα πέντε (45) ημερών για τα φαρμακεία.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2017

Ο Υπουργός

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

(Visited 31 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com