ΠΟΛ 1185/09.12.2016 Έλεγχος παραγραφόμενων υποθέσεων Φορολογίας Κεφαλαίου.

Print Friendly, PDF & Email

ΠΟΛ 1185/09.12.2016

Έλεγχος παραγραφόμενων υποθέσεων Φορολογίας Κεφαλαίου.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1) Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄, Α΄

2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8

Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 3375063, -871, -890

Fax: 210 3375847

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2016

ΠΟΛ. 1185

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Έλεγχος παραγραφόμενων υποθέσεων Φορολογίας Κεφαλαίου.

Με την εγκύκλιο διαταγή ΠΟΛ.1265/16.12.2013 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων δόθηκαν οδηγίες για την επιλογή προς έλεγχο υποθέσεων Φορολογίας Κεφαλαίου που παραγράφονταν την 31.12.2013.

Για την επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων Φορολογίας Κεφαλαίου που παραγράφονται την 31.12.2016 σας παραπέμπουμε στις οδηγίες που δόθηκαν με την ως άνω εγκύκλιο διαταγή. Δεδομένου δε του ήδη μεγάλου αριθμού των υποθέσεων που έχει χρεωθεί κάθε ελεγκτής, ο προϊστάμενος της ελεγκτικής υπηρεσίας θα αναθέσει προς έλεγχο δύο (2) υποθέσεις σε κάθε ελεγκτή με βάση τα κριτήρια που τέθηκαν στην ως άνω διαταγή.

Υπενθυμίζεται δε ότι, κατ΄ εφαρμογή των οριζόμενων στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 37 του ν.4141/2013 (ΦΕΚ 81Α΄), από τις ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων, των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι το χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων, επιβολής του φόρου και λοιπών καταλογιστικών πράξεων, ήτοι έως 31.12.2016, παρατείνεται το δικαίωμα αυτό για δύο (2) ακόμη έτη πέραν του χρόνου που ορίζεται από τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις. Ως εκ τούτου, οι εντολές θα πρέπει να εκδοθούν έως την ως άνω ημερομηνία, ώστε να επιτευχθεί η διετής παράταση της παραγραφής των εν λόγω υποθέσεων.

Διευκρινίζεται ότι, οι υπόλοιπες υποθέσεις Φορολογίας Κεφαλαίου, οι οποίες παραγράφονται και οι οποίες δεν θα χρεωθούν προς έλεγχο, είτε γιατί δεν πληρούν τα κριτήρια της ΠΟΛ.1265/16.12.2013 είτε γιατί υπερβαίνουν τον αριθμό των προς έλεγχο υποθέσεων, θα αρχειοθετηθούν (ως παραγεγραμμένες) χωρίς να θεωρηθούν ως περαιωθείσες (κάτι που – όπως πληροφορούμαστε – συμβαίνει).

Προς διευκόλυνσή σας, σας αποστέλλουμε συνημμένη την ως άνω προαναφερόμενη εγκύκλιο ΠΟΛ.1265/16.12.2013.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Ως κείμενο.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

(Visited 10 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com