Monthly Archives: December 2016

ΠΟΛ 1201/28.12.2016 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 47 του ν.4410/2016 σχετικά με το ειδικ

ΠΟΛ 1201/28.12.2016

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 47 του ν.4410/2016 σχετικά με το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, και παροχή σχετικών διευκρινίσεων.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄ – Φ.Π.Α.

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2 – 4

Ταχ. Κώδικας : 106 72 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Φ. Αθανασάκη,

Τ. Σφελινιώτη

Τηλέφωνο : 210 – 3645832, 3627717

Fax : 210 – 3645413

e-mail : dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr

Αθήνα, 28/12/2016

ΠΟΛ. 1201

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 47 του ν.4410/2016 σχετικά με το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, και παροχή σχετικών διευκρινίσεων.

Κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 47 του ν.4410 /2016 (ΦΕΚ Α΄ 141/03.08.2016), οι οποίες ισχύουν από 1.1.2017 με τις οποίες , αντικαθίσταται το άρθρο 41 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), με σκοπό τη βελτίωση και απλοποίηση του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ αγροτών και την πλήρη εναρμόνισή του με το κοινοτικό δίκαιο και παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του: Με τις νέες διατάξεις το ειδικό καθεστώς αγροτών καθίσταται πιο αποτελεσματικό και δίκαιο, δεδομένου ότι σε αυτό εντάσσονται οι σχετικά μικροί αγρότες οι οποίοι ασκούν αποκλειστικά αγροτική εκμετάλλευση και δυσκολεύονται να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ.

Εν συντομία, οι βασικές αλλαγές που επέρχονται στο ειδικό καθεστώς των αγροτών είναι οι ακόλουθες:

· Ως προς τον προσδιορισμό των ορίων που αποτελούν τα κριτήρια για την παραμονή στο ειδικό καθεστώς ή τη μετάταξη στο κανονικό καθεστώς, με σαφήνεια ορίζεται ότι στις 15.000 ευρώ περιλαμβάνεται η αξία όλων των παραδόσεων αγροτικών προϊόντων ιδίας παραγωγής και των παροχών αγροτικών υπηρεσιών προς κάθε πρόσωπο, που πραγματοποιήθηκαν στο προηγούμενο φορολογικό έτος, και στις 5.000 ευρώ περιλαμβάνεται κάθε είδους επιδότηση που έλαβαν οι αγρότες.

· Προβλέπεται η υποχρέωση έκδοσης ειδικού στοιχείου από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος για παραδόσεις των προϊόντων τους ή παροχές αγροτικών υπηρεσιών προς άλλους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ή προς πρόσωπα μη υποκείμενα στο φόρο και η υποχρεωτική εγγραφή των εν λόγω αγροτών στο ειδικό καθεστώς, ακόμη και στην περίπτωση που αποκλειστικά πραγματοποιούν αυτές τις πράξεις.

· Ορίζεται η υποχρεωτική υπαγωγή της αγροτικής εκμετάλλευσης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ στις περιπτώσεις που οι αγρότες παράλληλα ασκούν και άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων που πωλούν τα προϊόντα τους στις λαϊκές αγορές ή από δικό τους κατάστημα ή τα εξάγουν ή τα παραδίδουν ενδοκοινοτικά ή διαχειρίζονται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή λειτουργούν αγροτοτουριστικές μονάδες.

· Επακόλουθα, καταργείται η επιστροφή ΦΠΑ με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή 3% στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος που δικαιούνταν της επιστροφής αυτής.

· Σε περίπτωση προαιρετικής μετάταξης από το ειδικό καθεστώς αγροτών στο κανονικό καθεστώς, η υποχρεωτική παραμονή σε αυτό είναι πλέον τριετής αντί πενταετής.

Αναλυτικότερα, σε σχέση με τις κυριότερες τροποποιήσεις, διευκρινίζονται τα εξής:

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ προβλέπονται τα κριτήρια για την ένταξη των αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, στο ειδικό καθεστώς εντάσσονται οι αγρότες οι οποίοι κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών αξίας κατώτερης των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις συνολικής αξίας κατώτερης των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ

Τα προαναφερόμενα κριτήρια λαμβάνονται σωρευτικά, δηλαδή θα πρέπει να συντρέχουν και τα δύο προκειμένου τα εν λόγω πρόσωπα να εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς. Σε περίπτωση που δεν πληρούται είτε το ένα είτε το άλλο κριτήριο, οι αγρότες εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και παράλληλα έχουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα ΕΛΠ ως προς την τήρηση λογιστικών βιβλίων και την έκδοση στοιχείων.

Με τις νέες διατάξεις στον προσδιορισμό του ορίου των 15.000 ευρώ περιλαμβάνεται το συνολικό ποσό, που προέρχεται από την παράδοση αγροτικών προϊόντων των αγροτών από δική τους αγροτική εκμετάλλευση ή παροχή αγροτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της αγροτικής τους εκμετάλλευσης, όχι μόνο προς άλλους υποκείμενους στο φόρο και προς απαλλασσόμενα πρόσωπα (νοσοκομεία, κλινικές κλπ) αλλά και σε άλλους αγρότες του ειδικού καθεστώτος και σε πρόσωπα μη υποκείμενα στο φόρο (ιδιώτες, ΝΠΔΔ, δημόσιο, δήμοι κλπ), όπως το ποσό αυτό προκύπτει από τα τιμολόγια αγοράς που εκδίδουν στον πωλητή αγρότη οι υποκείμενοι στο φόρο αγοραστές των αγροτικών προϊόντων, καθώς και από τα ειδικά στοιχεία που εκδίδει ο αγρότης του ειδικού καθεστώτος.

Ειδικότερα, όμως, για το έτος 2016, δεδομένου ότι δεν υπήρχε υποχρέωση, για τον αγρότη του ειδικού καθεστώτος, έκδοσης «ειδικού στοιχείου» για τις παραδόσεις των προϊόντων του και τις παροχές των υπηρεσιών του, για τον προσδιορισμό του ορίου των 15.000 ευρώ λαμβάνεται υπόψη οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (π.χ. απόδειξη είσπραξης, δεδομένα Ε3 της δήλωσης φόρου εισοδήματος) που αποδεικνύει την αξία των ανωτέρω πράξεων.

Στον προσδιορισμό του ορίου των 5.000 ευρώ από επιδοτήσεις, από 01.01.2017 και εφεξής, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό επιδοτήσεων ή ενισχύσεων κάθε μορφής που πράγματι καταβλήθηκε στον αγρότη εντός του προηγούμενου φορολογικού έτους, έστω και αν στο ποσό αυτό περιέχονται και ποσά επιδοτήσεων ή ενισχύσεων που αφορούν άλλα φορολογικά έτη (χρήσεις).

Διευκρινίζεται ότι στο ποσό των επιδοτήσεων, περιλαμβάνεται οποιοδήποτε ποσό επιδότησης ή ενίσχυσης καταβλήθηκε στον αγρότη, όπως πράσινη ενίσχυση, βασική ενίσχυση, ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας, συνδεδεμένες ενισχύσεις, εξισωτική, ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι κ.λ.π. Δεν θεωρούνται επιδοτήσεις ή ενισχύσεις και δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ορίου των 5.000 ευρώ, οι κάθε είδους ενισχύσεις από το κράτος για την πραγματοποίηση επενδύσεων, καθώς και οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από τον ΕΛΓΑ.

Συνεπώς, για να κριθεί το καθεστώς ενός αγρότη την 1.1.2017, λαμβάνεται υπόψη το ποσό των επιδοτήσεων που πράγματι έλαβε ο αγρότης εντός του 2016, ακόμη κι αν πρόκειται για ποσά που ανάγονται σε παλαιότερα έτη (π.χ. 2014, 2015 κλπ).

Επισημαίνεται ότι για προηγούμενα του 2016 φορολογικά έτη, δεδομένου ότι οι αγρότες πράγματι δεν γνώριζαν το ακριβές ποσό που δικαιούνταν να λάβουν για κάθε έτος, γίνεται δεκτό, για λόγους χρηστής διοίκησης, τα ποσά των επιδοτήσεων που καταβλήθηκαν αναδρομικά στους αγρότες να λαμβάνονται υπόψη, για τον προσδιορισμό του ύψους του ετήσιου ποσού επιδοτήσεων, είτε στο φορολογικό έτος στο οποίο αφορούν οι επιδοτήσεις αυτές, είτε στο φορολογικό έτος που πράγματι εισπράχθηκαν από τον αγρότη κατά ανάλογη εφαρμογή των ανωτέρω.

Παραδείγματα

1. Αγρότης του ειδικού καθεστώτος στη Μυρτέα Λακωνίας, πραγματοποίησε το φορολογικό έτος 2017 χονδρικές πωλήσεις αξίας 14.500 ευρώ και παράλληλα πραγματοποίησε λιανικές πωλήσεις (π.χ. από τις παραδόσεις 20 τενεκέδων λαδιού που τους πούλησε πόρτα –πόρτα με έκδοση ειδικού στοιχείου ) αξίας 600 ευρώ και έλαβε επιδοτήσεις 3.000 ευρώ. Από την 1.1.2018 θα ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, δεδομένου ότι οι πωλήσεις των αγροτικών προϊόντων του υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ.

2. Αγρότης του ειδικού καθεστώτος πραγματοποίησε το φορολογικό έτος 2016 χονδρικές πωλήσεις αξίας 7.000 ευρώ και παράλληλα πραγματοποίησε λιανικές πωλήσεις από την πώληση οπωροκηπευτικών σε ιδιώτες (με απόδειξη είσπραξης) αξίας 3.000 ευρώ και έλαβε αναδρομικά το έτος 2016 δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης 3.000 ευρώ που αφορούσαν το έτος 2015 και παράλληλα έλαβε δικαιώματα βασικής ενίσχυσης 4.000 ευρώ για το έτος 2016. Ο εν λόγω αγρότης από την 1.1.2017 θα ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

3. Αγρότης του ειδικού καθεστώτος πραγματοποίησε το φορολογικό έτος 2016 χονδρικές πωλήσεις αξίας 7.000 ευρώ και παροχές αγροτικών του υπηρεσιών (με λήψη εργόσημου) αξίας 3.000 ευρώ και έλαβε επιδοτήσεις 4.000 ευρώ. Ο εν λόγω αγρότης παραμένει στο ειδικό καθεστώς αγροτών από 1.1.2017.

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, προβλέπεται για πρώτη φορά η υποχρέωση έκδοσης ειδικού στοιχείου για τις παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και για παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιούν οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος σε άλλους αγρότες του ειδικού καθεστώτος και σε πρόσωπα μη υποκείμενα στο φόρο, προκειμένου η αξία των εν λόγω πωλήσεων και παροχών να συμπεριλαμβάνεται στο όριο των 15.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αποτελεί κριτήριο για την παραμονή στο ειδικό καθεστώς ή την υποχρεωτική ένταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Διευκρινίζεται ότι το ειδικό αυτό στοιχείο εκδίδεται αθεώρητο και δεν επιβάλλεται ΦΠΑ επί της αναγραφόμενης αξίας αυτού. Ο αγρότης δεν δικαιούται επιστροφής με την εφαρμογή του κατ’ αποκοπή συντελεστή 6% επί της αξίας αυτής.

Επισημαίνεται ότι οι αγρότες που διενεργούν τις ανωτέρω πράξεις (πωλήσεις σε μη υποκειμένους και αγρότες του ειδικού καθεστώτος) και υποχρεούνται στην έκδοση του ειδικού αυτού στοιχείου, εγγράφονται υποχρεωτικά στο ειδικό καθεστώς αγροτών (άρθρο 41, παραγρ. 12, τελευταίο εδάφιο) .

Συνεπώς το ειδικό καθεστώς αγροτών διευρύνεται και περιλαμβάνει, πέραν των χονδρικών πωλήσεων, οποιαδήποτε παράδοση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχή αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποίησαν οι αγρότες κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος προς οποιοδήποτε πρόσωπο.

Παράδειγμα:

Αγρότης του ειδικού καθεστώτος ο οποίος το φορολογικό έτος 2017 παραδίδει το λάδι του σε τενεκέδες λιανικώς και παράλληλα στην άκρη του χωραφιού του παραδίδει προϊόντα παραγωγής του λιανικώς έχει υποχρέωση να εγγραφεί στο ειδικό καθεστώς αγροτών και να εκδίδει το ειδικό στοιχείο για τις πωλήσεις αυτές.

3. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ προβλέπονται οι περιορισμοί υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς αγροτών και η υποχρεωτική ένταξη των αγροτών στο κανονικό καθεστώς, πλέον όχι μόνο λόγω του ότι η αγροτική δραστηριότητά τους δεν εμπίπτει στην έννοια της αγροτικής εκμετάλλευσης κατά το άρθρο 42 του Κώδικα ΦΠΑ, οπότε και εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες του ΦΠΑ, όπως εξάλλου ανέκαθεν ίσχυε ( παρ. 5, περ. α΄ και β΄ ), αλλά για πρώτη φορά και λόγω άσκησης από μέρους των αγροτών άλλης δραστηριότητας για την οποία τηρούνται λογιστικά βιβλία, μεταξύ των οποίων και η διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αγροτοτουριστικών μονάδων (παρ. 5, περ. γ΄), καθώς και λόγω πραγματοποίησης παραδόσεων των αγροτικών τους προϊόντων στις λαϊκές αγορές ή από δικό τους κατάστημα ή εξαγωγών ή ενδοκοινοτικών παραδόσεων (παρ. 5, περ δ΄).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της ανωτέρω παραγράφου, οι αγρότες οι οποίοι, παράλληλα με την αγροτική εκμετάλλευση, ασκούν και άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται στην τήρηση λογιστικών βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά), μεταξύ των οποίων και η διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων, υπάγονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για την αγροτική τους εκμετάλλευση, έχοντας όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από το καθεστώς αυτό.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω υποχρέωση αφορά όχι μόνο επαγγελματίες που για την άσκηση της δραστηριότητάς τους υπάγονται σε ΦΠΑ (π.χ. λογιστές) αλλά και επαγγελματίες που απαλλάσσονται από το ΦΠΑ (π.χ. γιατροί, ασφαλιστικοί πράκτορες κ.λ.π)

Επίσης, σημειώνεται ότι ως άλλη, κι όχι αγροτική, δραστηριότητα, για την οποία υφίσταται υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχειών, θεωρείται και η εκμετάλλευση αγροτικών μηχανημάτων, όπως είναι οι θεριζοαλωνιστικές μηχανές, τα σπαρτικά μηχανήματα που προσαρτώνται σε τρακτέρ, κλπ, επομένως αγρότες οι οποίοι παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες υποχρεούνται να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και για την αγροτική τους εκμετάλλευση.

Παραδείγματα :

1. Γιατρός, ο οποίος ταυτόχρονα με την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, κατά το φορολογικό έτος 2016 ασκεί και αγροτική εκμετάλλευση, ανεξαρτήτως ορίου για την εν λόγω αγροτική εκμετάλλευση θα υποχρεωθεί από 1.1.2017 να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για την αγροτική του δραστηριότητα, εφόσον εξακολουθήσει να την ασκεί.

2. Αγρότης που καλλιεργεί και πουλά ακτινίδια λιανικώς και παράλληλα παρέχει υπηρεσίες με τη θεριζοαλωνιστική μηχανή του, ανεξαρτήτως της αξίας των παραδόσεων των ακτινιδίων παραγωγής του, θα υποχρεωθεί από 1.1.2017 να εντάξει στο κανονικό καθεστώς και την αγροτική του εκμετάλλευση (καλλιέργεια ακτινιδίων).

3. Συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος το φορολογικό έτος 2016 έχει αγροτική εκμετάλλευση (καλλιέργεια και παραγωγή λαδιού) από την οποία εισέπραξε, από χονδρικές πωλήσεις, 12.000 ευρώ και έλαβε επιδότηση αξίας 3.000 ευρώ . Ο εν λόγω συνταξιούχος θα μπορεί να είναι αγρότης του ειδικού καθεστώτος και από 01.01.2017.

4. Αγρότης, ο οποίος παράλληλα με την αγροτική του εκμετάλλευση ασχολείται και με τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW, για την οποία τηρεί απλογραφικά βιβλία, ανεξάρτητα του ύψους των πωλήσεων του κατά το φορολογικό έτος 2016 από την αγροτική του εκμετάλλευση καθώς και των επιδοτήσεων που έλαβε, από την 1.1.2017 θα υπάγεται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και θα τηρεί βιβλία όχι μόνο για τη δραστηριότητα της διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και για την αγροτική του εκμετάλλευση.

Επίσης, σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της εν λόγω παραγράφου, από 1.1.2017 υπάγονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς για το σύνολο της αγροτικής τους δραστηριότητας οι αγρότες οι οποίοι παραδίδουν προϊόντα παραγωγής τους από λαϊκές αγορές ή από δικό τους κατάστημα ή πραγματοποιούν εξαγωγές ή παραδόσεις των προϊόντων τους προς άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. Πρόκειται για τις περιπτώσεις των αγροτών που έως και 31.12.2016 είχαν δικαίωμα επιστροφής ΦΠΑ με το συντελεστή 6% για τις πωλήσεις τους προς άλλους υποκειμένους στο φόρο και με το συντελεστή 3% για τις λοιπές, ως άνω, πωλήσεις των προϊόντων τους. Από 1.1.2017 με τις νέες διατάξεις οι αγρότες εφαρμόζουν τους γενικούς κανόνες του ΦΠΑ για κάθε είδους παραδόσεις των αγροτικών τους προϊόντων, όπως και για ενδεχόμενες παροχές αγροτικών υπηρεσιών.

Παραδείγματα

1. Αγρότης, κατά το φορολογικό έτος 2016, πραγματοποίησε πωλήσεις στη λαϊκή αγορά αξίας 8.000 ευρώ και χονδρικές πωλήσεις εκτός λαϊκής αγοράς αξίας 4.000 ευρώ και, επίσης, έλαβε επιδοτήσεις 2.000 ευρώ. Από την 1.1.2017 θα εντάξει στο κανονικό καθεστώς όχι μόνο τις πωλήσεις των προϊόντων του στη λαϊκή αγορά αλλά και τις πωλήσεις των προϊόντων του εκτός λαϊκής αγοράς.

2. Αγρότης του ειδικού καθεστώτος, παράλληλα με την αγροτική του εκμετάλλευση διατηρεί και ένα πάγκο εκτός οργανωμένων λαϊκών αγορών και πωλεί αγροτικά προϊόντα παραγωγής του. Κατά το φορολογικό έτος 2016 πραγματοποίησε πωλήσεις από τον πάγκο αξίας 6.000 ευρώ και χονδρικές πωλήσεις αξίας 10.000 ευρώ και έλαβε επιδοτήσεις 6.000 ευρώ. Από την 1.1.2017 θα ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ δεδομένου ότι δεν πληρούνται τα κριτήρια της παραγράφου 1του άρθρου 41.

Όσον αφορά στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 41, παρόλο που δεν περιλαμβάνουν νέους περιορισμούς ως προς την ένταξη στο ειδικό καθεστώς των αγροτών, εντούτοις για λόγους ορθής εφαρμογής τους κρίνεται αναγκαίο να επισημανθούν, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα:

Περίπτωση α΄ : ορίζεται ότι δεν εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς, αλλά υπάγονται στο κανονικό καθεστώς, οι αγρότες οι οποίοι ασκούν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και παρέχουν τις αγροτικές υπηρεσίες που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 42 του Κώδικα ΦΠΑ (ν2859/2000), με τη μορφή εταιρείας οποιουδήποτε τύπου ή αγροτικών συνεταιρισμών.

Παράδειγμα:

Αγρότης του ειδικού καθεστώτος συστήνει εταιρεία με άλλους αγρότες με σκοπό την καλλιέργεια μανιταριών. Η εταιρεία για τη δραστηριότητα αυτή δεν θα υπάγεται στο ειδικό καθεστώς. Στην περίπτωση που ο εν λόγω αγρότης διατηρεί και ατομική αγροτική εκμετάλλευση μανιταριών, υπάγεται στο ειδικό καθεστώς αγροτών και δικαιούται επιστροφής με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή για τις πωλήσεις που πραγματοποιεί από την ατομική του αυτή αγροτική δραστηριότητα, καθόσον η εταιρεία αποτελεί διαφορετικό πρόσωπο. Επισημαίνεται ότι σε μια τέτοια περίπτωση η διάκριση των περιουσιακών στοιχείων και των συναλλαγών της ατομικής αγροτικής εκμετάλλευσης και της εταιρείας πρέπει να είναι σαφής και αποτελεί αντικείμενο ελέγχου.

Περίπτωση β΄: σύμφωνα με τη συγκεκριμένη περίπτωση, ο αγρότης που προβαίνει σε επεξεργασία των προϊόντων του και η εν λόγω επεξεργασία προσδίδει σε αυτά το χαρακτήρα βιομηχανικών ή βιοτεχνικών προϊόντων δεν εμπίπτει στο ειδικό καθεστώς αγροτών για τα προϊόντα που επεξεργάζεται και διαθέτει ως βιομηχανικό ή βιοτεχνικό προϊόν και οι πωλήσεις του κατ’ αρχήν υπάγονται στο ΦΠΑ.

Διευκρινίζεται ότι ο αγρότης εξακολουθεί να υπάγεται στο ειδικό καθεστώς, έστω και αν πωλεί τα προϊόντα του ύστερα από κάποια στοιχειώδη επεξεργασία που γίνεται με συνηθισμένα μέσα, στα πλαίσια της αγροτικής του παραγωγής, και εφόσον μετά την επεξεργασία αυτή, τα προϊόντα του δεν χαρακτηρίζονται ως βιομηχανικά ή βιοτεχνικά .

Στο πλαίσιο αυτό π.χ. ο ελαιοπαραγωγός που πωλεί το λάδι σε τενεκέδες ή ο αγρότης που πωλεί εμφιαλωμένο κρασί ή τσίπουρο, το οποίο δεν έχει υποστεί ιδιαίτερη επεξεργασία, αλλά είναι προϊόν φυσικής ζύμωσης, ή ο κτηνοτρόφος που παρασκευάζει τυρί με συνήθη μέσα, καθώς και ο αγρότης που μαζεύει διάφορα βότανα και τα συσκευάζει σε μικρά σακουλάκια, δεν μπορεί να αποκλειστεί από το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών.

Σχετική, με το εν λόγω θέμα, είναι η εγκύκλιος ΠΟΛ.1132/1996, η οποία κοινοποίησε τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ 783/95, σύμφωνα με την οποία, εφόσον οι μεταποιητικές δραστηριότητες του αγρότη δεν φέρουν τα χαρακτηριστικά της βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας, έτσι ώστε να δημιουργείται νέο προϊόν και, εφόσον δεν έχουμε μαζική παραγωγή, τότε οι μεταποιητικές δραστηριότητες του αγρότη, βάσει του άρθρου 42, παρ. 3, περ. ε΄, του Κώδικα ΦΠΑ, εντάσσονται στο πλαίσιο των αγροτικών δραστηριοτήτων και ο εν λόγω αγρότης παραμένει στο ειδικό καθεστώς αγροτών.

Παράδειγμα

Αγρότης, ιδιοκτήτης 100 στρεμμάτων στην περιοχή της Βέροιας, καλλιεργεί 80 στρέμματα με βερύκοκα, τα οποία στη συνέχεια τα επεξεργάζεται περαιτέρω για την παραγωγή κομπόστας σε κονσέρβες. Στα υπόλοιπα 20 στρέμματα καλλιεργεί καλαμπόκι το οποίο διαθέτει στην αγορά αυτούσιο

Ο αγρότης αυτός, δεδομένου ότι για την παραγωγή και επεξεργασία του βερύκοκου σε κονσέρβες δεν μπορεί να ανήκει στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών, δεν εμπίπτει στο ειδικό καθεστώς ούτε για την παραγωγή του καλαμποκιού του, οπότε από 1.1.2017 θα ανήκει στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για το σύνολο της εκμετάλλευσης του (παραγωγή και επεξεργασία βερύκοκων και παραγωγή καλαμποκιού).

4. Με την παράγραφο 6 ρυθμίζεται η προαιρετική μετάταξη από το ειδικό καθεστώς αγροτών στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, η υποχρεωτική ένταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ λόγω μη πλήρωσης των κριτηρίων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 41, καθώς και η προαιρετική μετάταξη από το κανονικό καθεστώς στο ειδικό καθεστώς αγροτών.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις μετατάξεις αυτές αναφέρουμε τις εξής περιπτώσεις:

α) Προαιρετική μετάταξη υφίσταται :

· από το κανονικό στο ειδικό καθεστώς και

· από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς.

Η προαιρετική μετάταξη από το κανονικό στο ειδικό καθεστώς πραγματοποιείται μόνο από την έναρξη του φορολογικού έτους με την υποβολή δήλωσης μεταβολών εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ( ν.4174/2013, άρθρο 10), όπως ισχύουν .

Η προαιρετική μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς πραγματοποιείται είτε από την έναρξη του φορολογικού έτους με την υποβολή δήλωσης μεταβολών εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, κατά τα ανωτέρω, ή κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους με την υποβολή δήλωσης μεταβολών και ισχύει από την ημερομηνία υποβολής της εν λόγω δήλωσης. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση της προαιρετικής μετάταξης από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς, οι αγρότες υποχρεούνται να παραμείνουν σε αυτό για μια τριετία. Η τριετία υπολογίζεται από την αρχή του φορολογικού έτους στην περίπτωση που η δήλωση μεταβολών για τη μετάταξη στο κανονικό καθεστώς υποβάλλεται στην αρχή του φορολογικού έτους, ενώ, εάν η μετάταξη πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους, η τριετία υπολογίζεται από την αρχή του επόμενου από τη μετάταξη φορολογικού έτους. Μετά την πάροδο της τριετίας ο αγρότης εξακολουθεί να παραμένει στο κανονικό καθεστώς, εκτός αν με δήλωση μεταβολών εκφράσει αντίθετη βούληση.

Παράδειγμα:

Αγρότης του ειδικού καθεστώτος μετατάσσεται προαιρετικά στο κανονικό καθεστώς υποβάλλοντας δήλωση μεταβολών στις 19.7.2017. Σε αυτή την περίπτωση η μετάταξη στο κανονικό καθεστώς ισχύει από 19.7.2017 και η τριετία για την παραμονή στο κανονικό καθεστώς υπολογίζεται από 1.1.2018.

β) Υποχρεωτική μετάταξη υφίσταται από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς, λόγω μη πλήρωσης των κριτηρίων της παραγράφου 1.

H μετάταξη αυτή, για την οποία επίσης υποβάλλεται δήλωση μεταβολών εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έναρξη του φορολογικού έτους, πραγματοποιείται από την έναρξη του φορολογικού έτους. Σε περίπτωση που η δήλωση μεταβολών υποβληθεί μετά το πέρας της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται εκπρόθεσμη και επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 54, παρ. 2 του ΚΦΔ. Η μη υποβολή της δήλωσης μεταβολών δεν επηρεάζει την υποχρεωτική μετάταξη στο κανονικό καθεστώς από την αρχή του φορολογικού έτους.

Στην περίπτωση της ανωτέρω υποχρεωτικής μετάταξης, δεν υφίσταται κάποιος χρονικός περιορισμός για υποχρεωτική παραμονή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, πέραν του τρέχοντος φορολογικού έτους, και από την έναρξη του επόμενου φορολογικού έτους ο υποκείμενος στο φόρο μπορεί να επιλέξει τη μετάταξή του στο ειδικό καθεστώς, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα κριτήρια της παραγράφου 1 και δεν υφίστανται οι περιορισμοί των περιπτώσεων α΄ έως και δ΄ της παραγράφου 5.

5. Γενικά για τις περιπτώσεις των προσώπων που εντάσσονται στο κανονικό ή στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, σύμφωνα με τις νέες τροποποιήσεις, επισημαίνονται τα εξής:

(i) Αγρότης o οποίος το φορολογικό έτος 2016 πραγματοποιεί αποκλειστικά και μόνο λιανικές πωλήσεις (π.χ. πωλεί τα προϊόντα σε ένα πάγκο που έχει στην άκρη του χωραφιού του), χωρίς να έχει δικαίωμα επιστροφής με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή 6% για τις πωλήσεις αυτές, εντάσσεται υποχρεωτικά στο ειδικό καθεστώς πριν την πρώτη πώληση που θα πραγματοποιήσει εντός του φορολογικού έτους 2017. Αν η πρώτη πώληση προηγηθεί της ένταξης, η ένταξη θεωρείται εκπρόθεσμη.

Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση που ο αγρότης επιλέξει την υπαγωγή του στο κανονικό καθεστώς.

(ii) Οι αγρότες οι οποίοι, παράλληλα με την αγροτική εκμετάλλευση, ασκούν και άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται στην τήρηση λογιστικών βιβλίων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που διαχειρίζονται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή λειτουργούν αγροτοτουριστικές μονάδες, υποχρεούνται στην ένταξη της αγροτικής τους εκμετάλλευσης στο κανονικό καθεστώς. Προς το σκοπό αυτό θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση μεταβολών εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έναρξη του φορολογικού έτους. Η υποχρέωση υποβολής δήλωσης μεταβολών δεν καταλαμβάνει τους αγρότες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς και παράλληλα διαχειρίζονται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως 100 KW ή λειτουργούν αγροτοτουριστικές μονάδες έως 10 δωματίων, καθώς η ένταξη της αγροτικής τους εκμετάλλευσης στο κανονικό καθεστώς από 1.1.2017 θα πραγματοποιηθεί κεντρικά από τις αρμόδιες για τα πληροφοριακά συστήματα υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης.

(iii) Για τις περιπτώσεις των αγροτών που παραδίδουν προϊόντα παραγωγής τους από λαϊκές αγορές ή από δικό τους κατάστημα ή πραγματοποιούν εξαγωγές ή παραδόσεις των προϊόντων τους προς άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε, από 1.1.2017 υπάγονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς για το σύνολο της αγροτικής τους εκμετάλλευσης. Προς το σκοπό αυτό δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης μεταβολών από μέρους των αγροτών αυτών, καθώς η ένταξη του συνόλου της δραστηριότητάς τους στο κανονικό καθεστώς θα πραγματοποιηθεί κεντρικά από τις αρμόδιες για τα πληροφοριακά συστήματα υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης. Ωστόσο, οι εν λόγω αγρότες έχουν δυνατότητα προαιρετικής μετάταξης στο ειδικό καθεστώς, εφόσον από 1.1.2017 επιλέξουν την παύση των πωλήσεων στη λαϊκή ή από δικό τους κατάστημα ή των εξαγωγών ή των ενδοκοινοτικών παραδόσεων και πληρούνται και τα κριτήρια της παραγράφου 1. Για τη μετάταξή τους στο ειδικό καθεστώς αγροτών οφείλουν να υποβάλουν δήλωση μεταβολών εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 30 ημερών από την έναρξη του φορολογικού έτους 2017.

Παράδειγμα

Αγρότης που παρέδιδε ορισμένα από τα προϊόντα παραγωγής του σε λαϊκές αγορές, μέχρι 31.12.2016 ταυτόχρονα υπαγόταν στο κανονικό καθεστώς για τις πωλήσεις των προϊόντων του στη λαϊκή και στο ειδικό για τις πωλήσεις των προϊόντων του προς άλλους υποκειμένους στο φόρο. Από 1.1.2017 υπάγεται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς για το σύνολο της δραστηριότητάς του. Αν αυτός ο αγρότης αποφασίσει από 1.1.2017 να διακόψει τις πωλήσεις του στην λαϊκή αγορά και με βάση τα κριτήρια της παραγρ. 1 του άρθρου 41 μπορεί να υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς αγροτών, τότε θα πρέπει εντός ανατρεπτικής προθεσμίας από 1.1.2017 έως και 30.1.2017 να υποβάλει δήλωση μεταβολών προκειμένου να μεταταχθεί στο ειδικό καθεστώς αγροτών.

(iv) Για τους νέους αγρότες, δηλαδή για τους αγρότες που για πρώτη φορά ξεκινούν την άσκηση αγροτικής εκμετάλλευσης, δεν εφαρμόζεται η προϋπόθεση της παρ. 1 του άρθρου 41 για την ένταξη στο ειδικό καθεστώς. Σε κάθε περίπτωση μπορούν να επιλέξουν την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Στην περίπτωση, δε, που επιλέξουν το κανονικό καθεστώς, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση έναρξης και να παραμείνουν σε αυτό τουλάχιστον για μια τριετία.

.

(v) Οι αγρότες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου και πραγματοποιούν αποκλειστικά παραδόσεις ή και παροχές προς άλλους υποκειμένους στο φόρο, πριν την υποβολή της δήλωσης- αίτησης επιστροφής του φόρου εγγράφονται στο καθεστώς αυτό με δηλούμενη ημερομηνία τουλάχιστον την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου φορολογικού έτους, προκειμένου να έχουν δικαίωμα επιστροφής για το φορολογικό αυτό έτος, όπως ορίζεται στην παράγραφο 12 του άρθρου 41.

6. Διευκρινίζεται ότι για την επιστροφή του φόρου στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, με την εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστή έξι τοις εκατό (6%) στην αξία των παραδιδόμενων αγροτικών προϊόντων και των παρεχόμενων αγροτικών υπηρεσιών προς άλλους υποκείμενους στο φόρο, ισχύει η διαδικασία που έχει ορισθεί με την ΠΟΛ.1066/2013, όπως έχει τροποποιηθεί με τις ΠΟΛ.1089/2015 και ΠΟΛ.1021/2016.

Ο Γενικός Γραμματέας

Δημοσίων Εσόδω

Please follow and like us:

Δικαστικό στοπ στις συνεχείς παρατάσεις των φοροελέγχων.

έμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016

Δικαστικό στοπ στις συνεχείς παρατάσεις των φοροελέγχων

«Στον αέρα» κινδυνεύουν να βρεθούν χιλιάδες φορολογικοί έλεγχοι και οι συνακόλουθοι καταλογισμοί πρόσθετων φόρων, καθώς η Δικαιοσύνη ξανακτυπά το καμπανάκι της παραγραφής θέτοντας ζήτημα αντισυνταγματικότητας όσον αφορά τις συνεχείς παρατάσεις που δίνει επί χρόνια το κράτος, διαιωνίζοντας στην πράξη τους ελέγχους και ένα καθεστώς ομηρείας για τους φορολογουμένους.

Με απόφαση-σοκ μόνο για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, αλλά απολύτως αναμενόμενη για τους νομικούς, μετά τη «βραδυφλεγή βόμβα» της απόφασης 1623/16 του ΣτΕ που δικαίωσε τον Αλ. Μητρόπουλο, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, ως φυσική συνέχεια, ακύρωσε καταλογισμό κύριων και πρόσθετων φόρων 2 εκατ. ευρώ, που έκανε πέρυσι, σε μια μόνο υπόθεση, η εφορία για τις χρήσεις 2001-08 με αφορμή επανελέγχους στο πλαίσιο των γνωστών λιστών με καταθέτες σε ξένες τράπεζες.

Η δικαστική απόφαση βάζει φρένο στις συνεχείς παρατάσεις των προθεσμιών παραγραφής που γίνονται με νέες νομοθετικές ρυθμίσεις κάθε χρόνο υψώνοντας σοβαρά εμπόδια στους αέναους αναδρομικούς ελέγχους ανοίγοντας τον δρόμο για πολλαπλές δικαστικές ακυρώσεις πρόσθετων φόρων και υπέρογκων προστίμων.

Το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς του Δημοσίου ότι δεν μπορεί να τεθεί ζήτημα παραγραφής ξεπερνώντας τις συνηθισμένες δικαιολογίες ενώ απέκρουσε διάφορα συνηθισμένα τεχνάσματα που κάνουν οι φορολογικές Αρχές για να δικαιολογήσουν επανελέγχους βάσει νεότερων «συμπληρωματικών στοιχείων».

Ξεκαθάρισε ότι δεν μπορούν να θεωρηθούν ως τέτοια στοιχεία οι τραπεζικές καταθέσεις που έχουν οι φορολογούμενοι σε ελληνικές τράπεζες γιατί αυτές ήταν πάντα στην διάθεση των φορολογικών Αρχών θα μπορούσαν ανά πάση στιγμή να τις διερευνήσουν με άρση του τραπεζικού απορρήτου και συνεπώς δεν μπορεί να γίνει λόγος για στοιχεία άγνωστα στις Αρχές που επιβάλλουν επανέλεγχο.

Τις προειδοποιητικές επισημάνσεις της νομολογίας ανέφερε η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής κατά την ψήφιση του νόμου 446/16 την περασμένη εβδομάδα, καθώς έδινε νέες παρατάσεις σε παραγραφή (με αφορμή εισαγγελικές παραγγελίες και τις ρυθμίσεις για τα αδήλωτα εισοδήματα).

Η δικαστική απόφαση 3820/16 κρίνει ότι πρέπει να εφαρμόζεται και στις συγκεκριμένες υποθέσεις κατ’ αρχήν η 5ετής παραγραφή και ότι για να ξανανοίξει έλεγχος για το διάστημα πριν το 2007 πρέπει να έχει προηγηθεί έλεγχος εντός 5ετίας, να έχει κοινοποιηθεί φύλλο ελέγχου, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί να επεκταθεί ο έλεγχος στη 10ετία με εντολή συμπληρωματική αν έχει ήδη παραγραφεί η συγκεκριμένη χρήση.

Το δικαστήριο υπογραμμίζει ότι δεν μπορεί να τίθεται σε αμφιβολία επ’ αόριστον το αν τηρήθηκαν οι φορολογικές υποχρεώσεις και ο καταλογισμός των παραβάσεων πρέπει να γίνεται μέσα στα όρια μιας παραγραφής που είναι επαρκώς προβλέψιμη με παράταση που οφείλει να έχει εύλογη διάρκεια για να μην μένουν οι φορολογούμενοι έκθετοι σε μακρά περίοδο ανασφάλειας και στον κίνδυνο να μην μπορούν να αμυνθούν αποτελεσματικά μετά την πάροδο πολλών ετών αλλά και με το Δημόσιο να μην μπορεί να εισπράξει τυχόν βεβαιούμενους φόρους.

Τονίζει ο περιορισμός των συνεχών παρατάσεων της παραγραφής έχει συνταγματικό στήριγμα στις αρχές του κράτους δικαίου, της ασφάλειας δικαίου, της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος, κ.λπ.

Πηγή: http://www.enikonomia.gr/

Please follow and like us:

Όλα τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση προκαταβολής επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξ

Όλα τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση προκαταβολής επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011
[23.12.2016]

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 135056/16.12.2016, μετά και το από 19/12/2016 δελτίο τύπου, σχετικά με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση προκαταβολής για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 77 του ν. 4399/2016.

Αναλυτικά:

Η χορήγηση προκαταβολής επιχορήγησης γίνεται μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έβδομο (1/7) της προβλεπόμενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής επιχορήγησης, εφόσον έχει υλοποιήσει εγκεκριμένα επενδυτικά έργα συνολικού ύψους τουλάχιστον ίσου με το ένα έβδομο (1/7) του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης και τα σχετικά παραστατικά δαπανών έχουν εξοφληθεί.

Η ανωτέρω προκαταβολή παρέχεται άπαξ, είναι μέρος της συνολικά καταβαλλόμενης επιχορήγησης, και αποτελεί την καταβολή της πρώτης δόσης της εγκεκριμένης επιχορήγησης, χωρίς την εφαρμογή των προϋποθέσεων υλοποίησης του 50% του επενδυτικού σχεδίου, της υποβολής αιτήματος ελέγχου για την πιστοποίηση της υλοποίησης του εν λόγω 50% του επενδυτικού σχεδίου και της πραγματοποίησης επιτόπιου ελέγχου για την πιστοποίηση της υλοποίησης του. Σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής της επιχορήγησης, δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήματος ελέγχου για την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του επενδυτικού σχεδίου.

Το αίτημα για τη χορήγηση της προκαταβολής υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε) – Ιδιωτικές Επενδύσεις, μέσω της ενέργειας «ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ» και συνοδεύεται:

– από αναλυτική κατάσταση των παραστατικών δαπανών που ο φορέας έχει υλοποιήσει και των πληρωμών τους,

– από τα παραστατικά δαπανών των επενδυτικών έργων που ο φορέας έχει υλοποιήσει, και τα παραστατικά εξόφλησής τους,

– από υπεύθυνη δήλωση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, με την οποία θα δηλώνει ότι i) έχει υλοποιήσει εγκεκριμένα βάσει της απόφασης υπαγωγής επενδυτικά έργα συνολικού ύψους τουλάχιστον ίσου με το ένα έβδομο (1/7) του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης, και ii) τα παραστατικά δαπανών και τα παραστατικά εξόφλησης τους που υποβάλλει συνημμένα, αφορούν το εγκριθέν ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου, και

– από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εκταμίευση της προκαταβολής, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία για την καταβολή ενισχύσεων των αναπτυξιακών νόμων, και γνωστοποιούνται με ανακοίνωση στον ιστότοπο της υπηρεσίας ιδιωτικών επενδύσεων.

Μετά την υποβολή του αιτήματος, η αρμόδια υπηρεσία ελέγχει τα ως άνω υποβληθέντα παραστατικά και δικαιολογητικά. Ειδικότερα η υπηρεσία ελέγχει εάν τα παραστατικά δαπανών και τα παραστατικά εξόφλησης τους αφορούν στο εγκριθέν ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής, και εάν το συνολικό ύψος των δαπανών είναι τουλάχιστον ίσο με το ένα έβδομο (1/7) του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης. Το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή του αιτήματος εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου οργάνου για την καταβολή της προκαταβολής.

Σε περίπτωση που με τον τακτικό έλεγχο για την πιστοποίηση του 50% της επένδυσης ή την ολοκλήρωση της επένδυσης και την πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας, ή από έκτακτο έλεγχο, δεν επιβεβαιωθούν τα δηλωθέντα με το αίτημα χορήγησης προκαταβολής και την υπεύθυνη δήλωση που το συνοδεύει στοιχεία, επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4399/2016.

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/32873

Please follow and like us:

Ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν τη ρύθμιση των 100 δόσεων από το νέο έτος.

Ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν τη ρύθμιση των 100 δόσεων από το νέο έτος.

Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016

Ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν τη ρύθμιση των 100 δόσεων από το νέο έτος

Από την Πρωτοχρονιά, χιλιάδες φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν εντάξει παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς το Δημόσιο στη ρύθμιση του ν. 4321/2015, προκειμένου να τις εξοφλήσουν τμηματικά έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις, θα τίθενται εκτός της ρύθμισης αυτής, αν, για 2η φορά μέσα στους τελευταίους έξι μήνες, αφήσουν απλήρωτη -έστω και για μία μέρα μετά τη λήξη της κανονικής προθεσμίας καταβολής- οποιαδήποτε νέα οφειλή τους προς την εφορία.

Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με το foroline, οι αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες θα διεκδικούν το σύνολο των ανεξόφλητων υπολοίπων των ρυθμισμένων έως και σε 100 δόσεις οφειλών τους, εφαρμόζοντας σε βάρος τους όλα τα προβλεπόμενα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, δηλαδή προχωρώντας σε κατασχέσεις εισοδημάτων, καταθέσεων και περιουσιακών τους στοιχείων.

Ήδη, από την 1η Ιουλίου όσοι έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση του ν. 4321/2015 των 100 δόσεων τίθενται εκτός της ρύθμισης αυτής, εφόσον καθυστερήσουν να πληρώσουν για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών οποιαδήποτε νέα οφειλή προς το Δημόσιο έχει βεβαιωθεί ή βεβαιώνεται στο όνομά τους από τις 15 Δεκεμβρίου 2015 και μετά. Αν προλάβουν να πληρώσουν ολόκληρη τη νέα οφειλή μέσα στο 15νθήμερο ή εάν προλάβουν να τη ρυθμίσουν έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις με την «πάγια ρύθμιση» πριν καταστεί ληξιπρόθεσμη, τότε γλιτώνουν από την απώλεια της ρύθμισης των 100 δόσεων.

Από την 1η Ιανουαρίου 2017, όμως, τίθεται σε εφαρμογή ένα ακόμη πιο αυστηρό καθεστώς, το οποίο προβλέπει ότι εάν ο οφειλέτης που έχει ενταχθεί στις «100 δόσεις» καθυστερήσει να εξοφλήσει (δεν εξοφλήσει εμπρόθεσμα) μια οποιαδήποτε νέα οφειλή του προς το Δημόσιο για δεύτερη φορά μέσα στους τελευταίους έξι μήνες, τότε θα χάνει άμεσα τη ρύθμιση των «100 δόσεων»!

Αν, δηλαδή, τη δεύτερη φορά μέσα στους τελευταίους 6 μήνες καθυστερήσει έστω και για μία μέρα να πληρώσει εμπρόθεσμα νέα οφειλή προς το Δημόσιο, θα τίθεται αυτόματα εκτός ρύθμισης για τις πιο παλιές οφειλές του.

Όπως γίνεται αντιληπτό, από το επόμενο έτος τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες του Δημοσίου, καθώς όχι μόνο δεν υπάρχει περίπτωση να νομοθετηθεί νέα ευνοϊκή ρύθμιση τύπου «100 δόσεων», αλλά ακόμη και η ήδη υφιστάμενη θα είναι πιο εύκολο να απολεσθεί από όσους έχουν ενταχθεί σ’ αυτήν.

Πιο αναλυτικά, με βάση το άρθρο 4 του «μνημονιακού» νόμου 4346/2015:

1) Η ρύθμιση του ν. 4321/2015 για τις «100 δόσεις» χάνεται εφόσον προκύψουν νέες οφειλές προς το Δημόσιο και δεν εξοφληθούν εντός 15 ημερών από τη λήξη της κανονικής προθεσμίας καταβολής τους.

2) Από την 1η-1-2017 μέχρι την 31η-12-2017, η ρύθμιση του ν. 4321/2015 για τις «100 δόσεις» απόλλυται σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης νέων οφειλών, εάν δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από την προηγούμενη καθυστέρηση εξόφλησης.

3) Η ρύθμιση του ν. 4321/2015 για τις «100 δόσεις» δεν χάνεται εάν ο οφειλέτης υπαγάγει τη νέα οφειλή του προς το Δημόσιο στην πάγια ρύθμιση των 12 μηνιαίων δόσεων, που προβλέπεται από το άρθρο 43 του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ν. 4174/2013), πριν η οφειλή αυτή γίνει έστω και εν μέρει ληξιπρόθεσμη!

Η αίτηση υπαγωγής στην «πάγια ρύθμιση» του άρθρου 43 του ΚΦΔ θα πρέπει, δηλαδή, να υποβληθεί πριν από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής έστω και μίας δόσης της νέας οφειλής.

Η δυνατότητα υπαγωγής στην «πάγια ρύθμιση» του άρθρου 43 του ΚΦΔ παρέχεται μόνο εφόσον ο φορολογούμενος προσέλθει αυτοπροσώπως στην αρμόδια ΔΟΥ και υποβάλει ένα πολυσέλιδο έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης στο οποίο θα πρέπει να αναγράψει αναλυτικά στοιχεία για τα μηνιαία εισοδήματά του και την περιουσιακή του κατάσταση προκειμένου να γίνει αποδεκτό το αίτημά του για αποπληρωμή των νέων οφειλών σε 12 δόσεις.

Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση των 12 δόσεων του άρθρου 43 του ΚΦΔ δεν παρέχεται στους φορολογούμενους μέσω του συστήματος ΤΑΧΙSNET.

4) Από την 1η-1-2018 η ρύθμιση του ν. 4321/2015 για τις «100 δόσεις» θα χάνεται εφόσον ο οφειλέτης δεν εξοφλεί τις νέες, μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του παρόντος νόμου, οφειλές του, εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους. Αν, δηλαδή, ο οφειλέτης καθυστερήσει έστω και μια μέρα την πληρωμή ενός νέου χρέους, θα χάνει αυτόματα τη ρύθμιση των «100 δόσεων»

Πηγή: http://www.enikonomia.gr/

Please follow and like us:

Η Microsoft επιδιώκει να αναπτύξει έναν κβαντικό υπολογιστή

COMPUTERS

Η Microsoft επιδιώκει να αναπτύξει έναν κβαντικό υπολογιστή

 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Στον κόσμο των κβαντικών υπολογιστών φαίνεται ότι προσπαθεί να εισέλθει η Microsoft αφού έχει ξεκινήσει τη διαδικασία κατασκευής ενός τέτοιου μηχανήματος, το οποίο θα μπορούσε να αντιμετωπίσει προβλήματα πέραν από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας.

Στον τεχνολογικό κόσμο υπάρχει, το τελευταίο διάστημα, αισιοδοξία ότι είναι πλέον δυνατή η ανάπτυξη κβαντικών υπολογιστών. Εφόσον αναπτυχθεί και λειτουργήσει ένα τέτοιο μηχάνημα, θα έχει τρομερή επιρροή σε τομείς όπως ο σχεδιασμός φαρμάκων και η τεχνητή νοημοσύνη, ενώ θα προσφέρει καλύτερη κατανόηση των θεμελίων της σύγχρονης φυσικής.

Η απόφαση της Microsoft να προχωρήσει από την έρευνα σε μια ιδιαίτερα δαπανηρή προσπάθεια για την ανάπτυξη ενός τέτοιου μηχανήματος, δείχνει την ανάγκη της να ανταγωνιστεί άλλες εταιρείες, όπως η Google και η IBM, οι οποίες έχουν κάνει σημαντικές επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα.

Ωστόσο, η Microsoft έχει επιλέξει να ακολουθήσει μια διαφορετική πορεία από τους ανταγωνιστές της. Η προσέγγιση της εταιρείας βασίζεται στο «πλέξιμο» σωματιδίων, γνωστά ως anyon -τα οποία οι φυσικοί περιγράφουν ότι υπάρχουν σε μόνο δύο διαστάσεις- ώστε να δημιουργηθούν τα δομικά στοιχεία ενός υπερ-υπολογιστή, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλεύεται τις ασυνήθιστες φυσικές ιδιότητες των υποατομικών σωματιδίων.

Όπως αναφέρει σε άρθρο της η αμερικανική εφημερίδα New York Times, κορυφαίοι ερευνητές αναγνωρίζουν τα εμπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν για την ανάπτυξη λειτουργικών κβαντικών υπολογιστών, τόσο στο επίπεδο των βασικών αρχών της φυσικής, όσο και στην ανάπτυξη νέου λογισμικού.

Η Microsoft είχε αρχίσει τη χρηματοδότηση της έρευνας στον συγκεκριμένο τομέα το 2005, όταν είχε δημιουργήσει ένα εργαστήριο γνωστό ως Station Q και στον οποίο επικεφαλής ήταν ο μαθηματικός Μάικλ Φρίντμαν. Η εταιρεία πιστεύει σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ ότι πλέον βρίσκεται αρκετά κοντά στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός πλήρους και λειτουργικού υπολογιστή, δήλωσε στην εφημερίδα ο Τοντ Χόλμνταλ ο οποίος θα διευθύνει την προσπάθεια της Microsoft.

«Μόλις καταφέρουμε να κατανοήσουμε το πρώτο qubit, τότε θα έχουμε ένα χάρτη που θα μας επιτρέπει να φτάσουμε σε χιλιάδες qubits με έναν μάλλον απλό τρόπο», δήλωσε ο Χόλμνταλ.
Ωστόσο, το ερώτημα μεταξύ φυσικών και επιστημόνων στον τομέα της Πληροφορικής παραμένει για το εάν θα είναι ποτέ δυνατή η δημιουργία ενός κβαντικού υπολογιστή ο οποίος θα είναι σε θέση να εκτελεί χρήσιμους υπολογισμούς.

Please follow and like us:

Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Οκτώβριο του 2016 εμφάνισε πλεόνασμα 846 εκατ. ευρώ

Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Οκτώβριο του 2016 εμφάνισε πλεόνασμα 846 εκατ. ευρώ

alt

0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Share to FacebookFacebookShare to Facebook MessengerFacebook MessengerShare to TwitterTwitterShare to LinkedInLinkedInShare to Google+Google+Share to GmailGmailShare to E-mailE-mailShare to PrintFriendlyPrintFriendlyShare to ΕκτύπωσηΕκτύπωση

Σύμφωνα με Δελτίο τύπου της Τράπεζας της Ελλάδος ,το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Οκτώβριο του 2016 εμφάνισε πλεόνασμα 846 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 18,5% έναντι πλεονάσματος 714 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Ειδικότερα, αύξηση κατά 14,2% κατέγραψαν τον Οκτώβριο του 2016 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.026 εκατ. ευρώ, έναντι 899 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2015, ενώ μείωση κατά 2,7% παρατηρήθηκε στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Οκτώβριος 2016: 180 εκατ. ευρώ, Οκτώβριος 2015: 185 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 17,3%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 1,7%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 64,0% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 71,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2016, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 11.318 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 5,5% έναντι πλεονάσματος 11.983 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα τόσο της μείωσης των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 576 εκατ. ευρώ ή 4,2% όσο και της αύξησης των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 89 εκατ. ευρώ ή 5,2%. H μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στη μείωση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 9,0%, καθώς η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 4,7%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 84,3% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 77,9% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες. Ταξιδιωτικές εισπράξεις Τον Οκτώβριο του 2016, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 14,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 23,0% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 (Οκτώβριος 2016: 699 εκατ. ευρώ, Οκτώβριος 2015: 568 εκατ. ευρώ), ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ-28 μειώθηκαν κατά 0,9% (Οκτώβριος 2016: 264 εκατ. ευρώ, Οκτώβριος 2015: 267 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 73 εκατ. ευρώ ή 39,6%, όπως και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 15,1% (Οκτώβριος 2016: 443 εκατ. ευρώ, Οκτώβριος 2015: 385 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 36,7% και διαμορφώθηκαν στα 273 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 13,8% και διαμορφώθηκαν στα 57 εκατ. ευρώ. Αύξηση κατά 73,2% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 191 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά 4,0% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 22 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 19,1% και διαμορφώθηκαν στα 69 εκατ. ευρώ. Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2016 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν μείωση κατά 4,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 και διαμορφώθηκαν στα 13.111 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται τόσο στη μείωση κατά 1,2% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 9.088 εκατ. ευρώ, όσο και στη μείωση κατά 12,7% των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.542 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 5,9% και διαμορφώθηκαν στα 5.536 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 7,1% και διαμορφώθηκαν στα 3.552 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 6,2% και διαμορφώθηκαν στα 2.071 εκατ. ευρώ και οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 23,7% και διαμορφώθηκαν στα 899 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης μειώθηκαν κατά 1,2% και διαμορφώθηκαν στα 1.954 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, αύξηση κατά 4,8% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 432 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 23,8% και διαμορφώθηκαν στα 697 εκατ. ευρώ. Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Οκτώβριο του 2016 διαμορφώθηκε στις 2.174 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 26,3%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών μειώθηκε κατά 10,9%. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της αύξησης της ταξιδιωτικής κίνησης τόσο από τις χώρες της ΕΕ-28 (κατά 23,3%) όσο και από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28 (κατά 3,5%). Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε στις 932 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 22,4%, ενώ αύξηση κατά 24,7% εμφάνισε και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ (Οκτώβριος 2016: 666 χιλ., Οκτώβριος 2015: 534 χιλ.). Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 45,6% και διαμορφώθηκε στις 504 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 30,6% και διαμορφώθηκε στις 103 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 81,8% και διαμορφώθηκε στις 352 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά 16,3% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία, η οποία διαμορφώθηκε στις 45 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 82,0% και διαμορφώθηκε στις 93 χιλ. ταξιδιώτες. Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2016 αυξήθηκε κατά 4,7% και διαμορφώθηκε στις 23.519 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 22.470 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 8,6%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών μειώθηκε κατά 5,7%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-28 διαμορφώθηκε στις 16.436 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28 μειώθηκε κατά 12,1% και διαμορφώθηκε στις 7.083 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 8,4% και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 20,9%. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 11,2% και διαμορφώθηκε στις 3.040 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 13,5% και διαμορφώθηκε στις 1.290 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 21,2% και διαμορφώθηκε στις 2.808 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε κατά 15,1% και διαμορφώθηκε στις 570 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ και αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 3,3% και διαμορφώθηκε στις 734 χιλ. ταξιδιώτες.

Please follow and like us:

2,4% αυξήθηκαν οι ευρυζωνικές συνδέσεις το πρώτο εξάμηνο

2,4% αυξήθηκαν οι ευρυζωνικές συνδέσεις το πρώτο εξάμηνο

 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Συνεχίζεται η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα. Τα στοιχεία που έδωσε χθες η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) δείχνουν αύξηση των ευρυζωνικών συνδέσεων, τόσο στις σταθερές όσο και τις κινητές επικοινωνίες.

Σε ό,τι αφορά τις ευρυζωνικές συνδέσεις σταθερού σημείου, σύμφωνα με την εξαμηνιαία έκθεση της ΕΕΤΤ για την Πορεία της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα στο α΄ εξάμηνο του έτους, ο αριθμός των ευρυζωνικών συνδέσεων τον Ιούνιο του 2016 ανήλθε σε 3,52 εκατομμύρια. Σημειώθηκε έτσι αύξηση κατά 5,7% σε ετήσια βάση και αύξηση 2,4% σε εξαμηνιαία βάση. Ετσι, η διείσδυση των ευρυζωνικών συνδέσεων στον πληθυσμό, στο τέλος του περασμένου Ιουνίου ανήλθε σε 32,43% και είναι αυξημένη κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον Ιούνιο του 2015 (30,3%).

Στη θετική αυτή πορεία συνέβαλε η διάδοση των ευρυζωνικών συνδέσεων τεχνολογίας VDSL που πλέον αντιστοιχούν στο 6,5% του συνόλου των ευρυζωνικών συνδέσεων. Πριν από ένα χρόνο οι συνδέσεις VDSL αντιστοιχούσαν στο 4,1% και τον Δεκέμβριο του 2013 στο 1,7%. Υπενθυμίζεται ότι οι συνδέσεις VDSL αναβαθμίζουν τις γνωστές συνδέσεις ADSL, προσφέροντας ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων 30 έως 50 Mbps.

O ΟΤΕ που έχει επενδύσει συστηματικά στην τεχνολογία VDSL, είναι ο βασικός κερδισμένος από την εξέλιξη αυτή. Πάνω από το 80% των συνδέσεων VDSL ελέγχονται από τον ίδιο, δίδοντάς του την ευκαιρία ν’ αυξήσει το μερίδιό του στην ευρυζωνική αγορά. Το μερίδιο τους τελευταίους 12 μήνες (Ιούλιος ’15 – Ιούνιος ’16) αυξήθηκε κατά περίπου δύο ποσοστιαίες μονάδες και ανήλθε από 42,6% σε 44,4%. Αντίθετα υποχώρηση σημείωσε το μερίδιο των εναλλακτικών που ανήλθε σε 54,1% από 56,4% που ήταν τον Ιούνιο του 2015.

Σε ό,τι αφορά την κινητή τηλεφωνία, το σύνολο των ενεργών συνδρομητών που έκαναν χρήση υπηρεσιών δεδομένων στο Διαδίκτυο τον Ιούνιο του 2016 ανερχόταν σε 5,38 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 12,1% σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Από τις συνδέσεις αυτές, περίπου 465.000 αφορούσαν σε κάρτες σύνδεσης φορητών Η/Υ (datacards). Ο αριθμός τους είναι αισθητά μειωμένος σε σχέση με ένα χρόνο πριν (-21%) και όλα δείχνουν ότι σύντομα οι datacards θα τεθούν εντελώς στο περιθώριο. Οι νέοι Η/Υ έρχονται με ενσωματωμένα τσιπς για επικοινωνία μέσω δικτύων κινητής επικοινωνίας 3ης (3G) και 4ης γενιάς (4G).

Τέλος, σύμφωνα με την ΕΕΤΤ, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας προσφέρουν σχεδόν επαρκή κάλυψη στη χώρα. Το 99,9% του πληθυσμού καλύπτεται σε υπηρεσίες δεύτερης γενιάς (φωνή), το 99,3% σε υπηρεσίες 3G και το 83% σε υπηρεσίες 4G. Πάντως, η δικτυακή κίνηση ευρυζωνικής πρόσβασης 4ης γενιάς αντιστοιχεί μόλις στο 14,1% της συνολικής κίνησης στο Διαδίκτυο μέσω κινητού. Αυτό σημαίνει αφενός μεν ότι η κοινότητα χρηστών Internet μέσω κινητού στην Ελλάδα αξιοποιεί μάλλον ξεπερασμένες συσκευές κινητής τηλεφωνίας, αφετέρου δε ότι τα δίκτυα 4ης γενιάς πρέπει να εξαπλωθούν περ

AFP, A.P.

Please follow and like us:

Οι τεχνολογικές τάσεις που σημάδεψαν το 2016 δίνουν ιδέες για χριστουγεννιάτικα δώρα

GADGETS

Οι τεχνολογικές τάσεις που σημάδεψαν το 2016 δίνουν ιδέες για χριστουγεννιάτικα δώρα

 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Ξένη δημοσίευση

Η χρονιά του VR

Χωρίς αμφιβολία το 2016 ήταν η χρονιά του VR, τάση που θα συνεχιστεί ακόμα πιο έντονα το επόμενο διάστημα. Εδώ και πολλά χρόνια οι εταιρείες μας κρατούσαν σε αγωνία ανακοινώνοντας τις εντυπωσιακές τους προτάσεις για το χώρο της εικονικής πραγματικότητας. Επιτέλους, το 2016 η αγωνία έλαβε τέλος και τα πρώτα αυτόνομα VR headsets ξεκίνησαν να κυκλοφορούν κανονικά στα καταστήματα. Με τη λέξη «αυτόνομα» εννοούμε τα headsets τα οποία ενσωματώνουν hardware και οθόνη και συνδέονται σε παιχνιδομηχανή ή PC. Ωστόσο, υπάρχουν και τα απλά VR headsets τα οποία διαθέτουν μόνο δύο ειδικούς φακούς και απαιτούν την τοποθέτηση ενός smartphone για να λειτουργήσουν.

Κάμερες/drones

Η ταχύτατη ανάπτυξη του VR παρέσυρε και μια σειρά από άλλες τεχνολογίες και συσκευές, όπως για παράδειγμα τις κάμερες 360 μοιρών, τις action cams και τα drones. Μέσα στο 2016, πολλές εταιρείες του χώρου ανακοίνωσαν τα νέα τους προϊόντα. Η GoPro κυκλοφόρησε τη νέα σειρά Hero5, αλλά και το πρώτο της drone, ενώ οι εταιρείες Parrot και η DJI απάντησαν με τα δικά τους drones τα οποία έρχονται εξοπλισμένα που με ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει. Την επόμενη χρονιά θα δούμε τον ανταγωνισμό να μεγαλώνει ακόμα πιο πολύ, ενώ από όλη αυτή τη… φρενίτιδα, κερδισμένος θα βγει ο καταναλωτής με περισσότερες επιλογές στη διάθεσή του.

Η τάση στα smartphones είναι dual cam

Φέτος, δύο από τους κορυφαίους κατασκευαστές smartphones στον κόσμο κυκλοφόρησαν τα καινούρια τους μοντέλα. Η Apple ανακοίνωσε τα iPhone 7 και iPhone 7 Plus και η Huawei τα P9 και P9 Plus. Αν και διαφέρουν σε σημαντικό βαθμό, τα δυο κορυφαία smartphones έχουν ένα κοινό: διαθέτουν dual camera. Βέβαια, και εδώ η προσέγγιση των δύο εταιρειών είναι εντελώς διαφορετική σε ότι αφορά τον τρόπο χρήσης των δύο καμερών.

Τα καλύτερα gadgets της χρονιάς, τα καλύτερα δώρα

Μέσα στην εικονική πραγματικότητα

Εάν επιθυμείς το καλύτερο VR headset ανεξαρτήτως κόστους, η λύση είναι μία: Oculus Rift. Πρόκειται για την απόλυτη μάσκα εικονικής πραγματικότητας από την εταιρεία που τα ξεκίνησε όλα. Έπειτα από αρκετά χρόνια ερευνών, δοκιμών, εκδόσεων για developers και εξαγορών (το Facebook πλήρωσε 2 δις για να την εξαγοράσει) η Oculus κυκλοφόρησε επιτέλους το καταναλωτικό Oculus Rift.

Το Oculus Rift είναι εξοπλισμένο με οθόνη OLED ανάλυσης 2160 x 1200 pixels, ρυθμό ανανέωσης εικόνας 90 Hz και εύρος γωνίας οπτικού πεδίου 110 μοίρες, ώστε οτιδήποτε βλέπεις να εκτυλίσσεται ομαλά χωρίς να κουράζει και να κάνει την εμπειρία σου μέσα στον εικονικό κόσμο ανεπανάληπτη.

Είναι συμβατό με PC και Xbox και στη συσκευασία περιλαμβάνονται όλα όσα χρειάζονται για να μπεις στο μαγικό κόσμο της εικονικής πραγματικότητας.

Οι κάτοχοι του Sony PlayStation 4, έχουν τη δική τους μάσκα εικονικής πραγματικότητας. Πρόκειται για το PlayStation VR, το οποίο διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη OLED ανάλυσης 1920 x 1080 pixels, με ρυθμό ανανέωσης 120 Hz και εύρος γωνίας οπτικού πεδίου 100 μοίρες.

Το σημαντικό με το PlayStation VR είναι ότι υποστηρίζεται από πολλούς τίτλους παιχνιδιών, ενώ βρίσκονται υπό ανάπτυξη περισσότεροι από 75 τίτλοι. Το μέλλον του VR αναμένεται ακόμα πιο συναρπαστικό.

Action cam σημαίνει GoPro

alt

Χαράς ευαγγέλια για τους απανταχού χρήστες action cams, αφού η εταιρεία που είναι συνυφασμένη με τη συγκεκριμένη κατηγορία συσκευών εικόνας κυκλοφόρησε τη σειρά Hero 5. Η νέα σειρά αποτελείται από δύο μοντέλα, ένα μεγάλο με έγχρωμη οθόνη αφής 2 ιντσών, την Hero5 Black κι ένα μικροσκοπικό σε σχήμα κύβου, την Hero5 Session.

Η βασική καινοτομία των δύο νέων μοντέλων είναι ότι υπακούουν σε φωνητικές εντολές, ενώ είναι και πλήρως αδιάβροχες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε βάθος έως 10 μέτρα.

Η Black διαθέτει αισθητήρα 12 Megapixels και η Session 10. Και τα δύο μοντέλα τραβούν βίντεο ανάλυσης 4Κ στα 30fps, ενώ υποστηρίζουν κι άλλους συνδυασμούς αναλύσεων/fps φτάνοντας έως τα 120fps σε Full HD για βίντεο αργής κίνησης που κόβουν την ανάσα. Επιπλέον, υποστηρίζουν Wi-Fi και Bluetooth, ενώ όπως είναι φυσικό, είναι συμβατά με όλα τα υφιστάμενα περιφερειακά και αξεσουάρ της GoPro. Ρίξε μια ματιά στη μεγάλη γκάμα που διαθέτουν τα Public.

Λήψεις από αέρος με ένα drone

alt

Τα drones έχουν εξελιχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό σε σχέση με το παρελθόν και όλα δείχνουν ότι τα μοντέλα της επόμενης χρονιάς θα έχουν ακόμα περισσότερους αυτοματισμούς για να αποφεύγουν εμπόδια και να πετάνε μόνα τους, προσφέροντας στο χειριστή τους, τέλειες κινηματογραφικής ποιότητας λήψεις.

Οι DJI και Parrott είναι δύο από τις κορυφαίες εταιρίες του χώρου με μεγάλη γκάμα επαγγελματικών και μη μοντέλων.

Το Mavic Pro αποτελεί τη νέα προσθήκη της DJI. Πρόκειται για ένα μοντέλο που δεν θυμίζει καθόλου τα πασίγνωστα Phantom σε εμφάνιση. Ωστόσο, παρά το μέγεθός του (οι βραχίονές του διπλώνουν και γίνεται τόσο μικρό που χωρά στην παλάμη σου), είναι γεμάτο αυτοματισμούς και σύγχρονη τεχνολογία.

Η αυτονομία του Mavic Pro ανέρχεται σε 27 ολόκληρα λεπτά και έχει μέγιστη εμβέλεια 7km, ενώ διαθέτει ενσωματωμένη κάμερα 12 Megapixels η οποία τραβάει βίντεο ανάλυσης 4Κ @30fps. Η κάμερα είναι προσαρμοσμένη σε ειδικό γυροσκοπικό μηχανισμό για απόλυτα σταθερές λήψεις ανεξάρτητα από την κίνηση του drone.

Μια από τις μεγάλες καινοτομίες του Mavic Pro είναι ότι είναι σε θέση να εντοπίζει και να αποφεύγει τα εμπόδια χωρίς παρέμβαση από το χειριστή του, ενώ στα πολλά έξυπνα χαρακτηριστικά που διαθέτει, περιλαμβάνονται λειτουργίες αυτόνομης πτήσης σε προσχεδιασμένη πορεία και η πτήση σε σταθερή απόσταση από το έδαφος τραβώντας παράλληλα βίντεο.

Ενώ τα περισσότερα drones πετούν όπως τα ελικόπτερα το Parrot Disco Drone FPV ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Δεν έχει τέσσερις, ούτε έξι έλικες, αλλά μόνο έναν και αυτόν στο πίσω μέρος. Με απλά λόγια είναι drone-αεροπλανάκι!

Με τον αεροδυναμικό σχεδιασμό και τον ισχυρό κινητήρα του είναι σε θέση να πετά με μέγιστη ταχύτητα 80km/h, ενώ έχει εμβέλεια δύο χιλιομέτρων και αυτονομία 45 λεπτών! Στη συσκευασία περιλαμβάνεται κι ένα VR headset για να τοποθετήσεις το κινητό σου τηλέφωνο και να βλέπεις ζωντανή εικόνα μέσα από τη θέση του… πιλότου.

Η ενσωματωμένη κάμερα τραβά βίντεο 1080p και κάνει live streaming στο κινητό σου σε ανάλυση 720p.

Δύο κάμερες είναι καλύτερες από μία

Εκεί που αναρωτιόμασταν τι άλλο θα σκεφτούν να προσθέσουν οι εταιρείες στα smartphones, μέσα στο 2016 εμφανίστηκε μια νέα τάση – εκείνη των dual cam. Διπλές κάμερες λοιπόν, διπλή χαρά για τους απλούς χρήστες, αλλά και τους επίδοξους φωτογράφους που έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τα φωτογραφικά τους ταλέντα.

Τα δύο κορυφαία smartphones της χρονιάς, iPhone 7 Plus και Huawei P9 διαθέτουν δύο κάμερες στο πίσω μέρος, ενώ ο τρόπος που τις χρησιμοποιούν είναι διαφορετικός.

iPhone 7 Plus

Η dual cam του iPhone 7 Plus λειτουργεί ως μία. Πιο συγκεκριμένα η συσκευή είναι εξοπλισμένη με δύο φακούς των 12MP, έναν ευρυγώνιο (28mm) κι έναν τηλεφακό (56mm). Το αποτέλεσμα είναι ακόμα καλύτερης ποιότητας ζουμ από μεγαλύτερες αποστάσεις. Στα προηγούμενα προσθέτουμε και την οπτική σταθεροποίηση εικόνας, το διάφραγμα ƒ/1,8 και τον φακό 6 στοιχείων, τα οποία εγγυώνται ακόμα πιο ποιοτικές φωτογραφίες και βίντεο (εγγραφή υψηλής ανάλυσης έως 4K), σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Huawei P9 και P9 plus

Η ναυαρχίδα της Huawei διαθέτει και αυτή δύο κάμερες. Οι κάμερες αυτές όμως κάνουν διαφορετικά πράγματα, ταυτόχρονα. Η μία διαθέτει παραδοσιακό αισθητήρα RGB για έγχρωμες φωτογραφίες, ενώ η δεύτερη διαθέτει μονόχρωμο για ασπρόμαυρες. Η λογική πίσω από αυτό είναι πως το P9 θα μπορεί να χρησιμοποιήσει ακόμα περισσότερες πληροφορίες προς επεξεργασία. Η ίδια η Huawei ισχυρίζεται πως η χρήση των δύο αισθητήρων επιτρέπει στο P9 να συλλάβει 270% περισσότερο φως από ότι ένα iPhone 6S, αλλά και 70% από ένα Galaxy S7. Και εάν αυτά δεν επαρκούν, τότε η συμμετοχή της θρυλικής γερμανικής εταιρίας οπτικών και φωτογραφικών μηχανών Leica θα σε πείσει για τη σοβαρότητα του εγχειρήματος.

Polaroid: Ο θρύλος επιστρέφει

Η εταιρεία που έμεινε στην ιστορία με την φωτογραφική μηχανή στιγμιαίας εμφάνισης, επανέρχεται δυναμικά στην ψηφιακή εποχή με προϊόντα που συνδυάζουν το κλασσικό με το μοντέρνο.

Με τη φωτογραφική μηχανή Polaroid Snap Touch η εταιρεία ξαναζεί τις ένδοξες εποχές της στιγμιαίας αναλογικής φωτογραφίας. Πρόκειται για μία ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, η οποία ενσωματώνει έναν εκτυπωτή τεχνολογίας ZINK και όλα αυτά σε ένα μικρό και όμορφο «πακέτο» που χωρά στην παλάμη του χεριού σου. Η κάμερα διατίθεται σε διάφορα χρώματα για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει.

Στην «πλάτη» της διαθέτει οθόνη αφής 3,5 ιντσών, η οποία μάλιστα ανοίγει για να τοποθετήσεις τα ειδικά χαρτιά ZINK διάστασης 2×3’’, ενώ στο επάνω μέρος υπάρχει ένα αναδιπλούμενο φλας.

Τέλος, ο αισθητήρας της είναι 13 Megapixels και πραγματοποιεί λήψη βίντεο 1080p.  Ο εκτυπωτής ZINK που αναφέραμε πιο πάνω, κυκλοφορεί και ως ξεχωριστή συσκευή. Πρόκειται για τον Polaroid Zip POLMP01B. Έχει διαστάσεις 7,4 x 12 εκ. και βάρος μόλις 186 γραμμάρια και τυπώνει έγχρωμες φωτογραφίες διάστασης 2×3 ιντσών (περίπου 5×8 εκατ.). Το εντυπωσιακό με τη συγκεκριμένη συσκευή είναι ότι δεν χρησιμοποιεί μελάνια, αλλά τα ειδικά αυτοεμφανιζόμενα χαρτιά ZINK (Zero Ink).  Ο Polaroid Zip POLMP01B είναι ασύρματος. Για να εκτυπώσεις τις αναμνήσεις σου από το κινητό θα πρέπει να κατεβάσεις το ειδικό δωρεάν app (διατίθεται για Android και iOS) και να συνδεθείς στον εκτυπωτή μέσω Bluetooth. Η ποιότητα των φωτογραφιών που εκτυπώνει ο Polaroid Zip POLMP01B είναι κορυφαία και θυμίζουν την παλιά καλή εποχή της αναλογικής φωτογραφίας.

Please follow and like us:

Όλες οι αλλαγές στα όρια συνταξιοδότησης το 2017 – Οι μεγάλοι χαμένοι.

Όλες οι αλλαγές στα όρια συνταξιοδότησης το 2017 – Οι μεγάλοι χαμένοι.

Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016

Όλες οι αλλαγές στα όρια συνταξιοδότησης το 2017 – Οι μεγάλοι χαμένοι

Νέα όρια ηλικίας για 150.000 ασφαλισμένους, που κατοχυρώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέσα στο 2017.

Η επιβάρυνση είναι από 3 έως 21 μήνες με μεγάλους χαμένους τις μητέρες ανηλίκων και όσους έβγαιναν με μειωμένη σύνταξη πριν τα 62.

Όπως αναφέρει το «Έθνος», οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν για όσους ασφαλισμένους είχαν τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης μέχρι το τέλος του 2012, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2013 ισχύει ενιαίο καθεστώς και πλήρης σύνταξη καταβάλλεται στα 67 (ή στα 62 με 40 έτη ασφάλισης).

Με το νέο σύστημα, που είναι ήδη σε ισχύ, η ηλικία συνταξιοδότησης συνδέεται άμεσα με το παλαιό όριο. Δηλαδή οι ασφαλισμένοι που πιάνουν εντός του 2017 το όριο που ίσχυε με τον προηγούμενο νόμο θα δουν πως διαμορφώνεται η νέα ηλικία συνταξιοδότησης και θα αποχωρήσουν όποτε τη συμπληρώσουν.

Προσοχή, καθώς αν το παλαιό όριο συμπληρώνεται από το 2018 και μετά ισχύουν διαφορετικές ρυθμίσεις, καθώς αυξάνεται περαιτέρω η ηλικία συνταξιοδότησης. Συνολικά 27 συνταξιοδοτικές διατάξεις αλλάζουν τη νέα χρονιά και οδηγούν σε παράταση του εργάσιμου βίου. Οι 14 από αυτές τις διατάξεις εφαρμόζονται στο Δημόσιο, ενώ αντιθέτως στο ΟΑΕΕ το πλαίσιο συνταξιοδότησης είναι ήδη αυστηρό και δεν υπάρχουν περιθώρια για σημαντικές αλλαγές.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το δημοσίευμα, για την ταχύτερη έξοδο στη σύνταξη οι ασφαλισμένοι μπορούν να αξιοποιήσουν πλασματικά έτη, όπως ο στρατός και οι σπουδές.

Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι όσοι επιλέξουν την πρόωρη συνταξιοδότηση καθώς επιβάλλεται «πέναλτι» που οδηγεί σε χαμηλότερη σύνταξη. Στις ΔΕΚΟ και στις τράπεζες, τέσσερις είναι οι βασικές διατάξεις για την έξοδο στη σύνταξη το 2017.

Αναλυτικά προβλέπονται:

Μητέρες με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης και ανηλικότητα παιδιού μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010 εφόσον συμπληρώνουν το 50ό έτος της ηλικίας τους το 2017 θα φύγουν σε ηλίκία 58 ετών και 5 μηνών.

Μητέρες με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης και ανηλικότητα παιδιού το 2011 εφόσον συμπληρώνουν το 52ο έτος της ηλικίας τους τ0 2017 θα αποχωρήσουν σε ηλικία 58 ετών και 5 μηνών.

Μητέρες με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης και ανηλικότητα παιδιού το 2012 εφόσον συμπληρώνουν όριο το 2017 θα φύγουν με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών.

Άνδρες ασφαλισμένοι πριν από το 1983 μπορούσαν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη με 35ετία χωρίς όριο ηλικίας.

Ωστόσο εφόσον συμπληρώσουν την 35ετία το 2017, θα μπορούν να φύγουν με πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 59 ετών και 6 μηνών.

OAEE: Νέα δεδομένα για την 35ετία

Στον ΟΑΕΕ οι ασφαλισμένοι μπορούσαν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη με 35ετία στα 60, εφόσον είχαν συμπληρώσει τα 35 έτη ασφάλισης μέχρι το 2012. Ωστόσο εφόσον συμπληρώνουν το 60ό έτος της ηλικίας τους το 2017, θα πρέπει να κάνουν υπομονή και να ανοίξουν την πόρτα εξόδου στην ηλικία των 60 ετών και 9 μηνών

Πηγή: http://www.eleftherostypos.gr/

Please follow and like us:

ΙΚΑ: Ποιοι δικαιούνται μειωμένη σύνταξη με αναγνώριση πλασματικών χρόνων

ΙΚΑ: Ποιοι δικαιούνται μειωμένη σύνταξη με αναγνώριση πλασματικών χρόνων.

Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016

ΙΚΑ: Ποιοι δικαιούνται μειωμένη σύνταξη με αναγνώριση πλασματικών χρόνων

Οι άνδρες ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μπορούν να συμπληρώσουν τις 10.000 ημέρες ασφάλισης, με αναγνώριση πλασματικών χρόνων, με βάση το άρθ. 40 του Ν. 3996/2011, προκειμένου να λάβουν μειωμένη σύνταξη, εφόσον η αίτηση αναγνώρισης και η αίτηση για σύνταξη έχει υποβληθεί έως την 31/12/2013. Αυτό προβλέπει εγκύκλιος του ΙΚΑ, την οποία υπογράφει ο διοικητής του Ιδρύματος, Διονύσης Καλαματιανός.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, οι άνδρες ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν είχαν δικαίωμα να αναγνωρίσουν για τη θεμελίωση δικαιώματος μειωμένης σύνταξης, λόγω γήρατος, με 10.000 ημέρες ασφάλισης, τους πλασματικούς χρόνους του άρθρου 40 του Ν. 3996/2011, αλλά μόνο αυτούς που ορίζονται από το άρθρο 40 του Ν. 2084/1992. Επίσης, είχε γίνει δεκτό για λόγους χρηστής διοίκησης, ότι οι ανωτέρω ασφαλισμένοι θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν πλασματικούς χρόνους με βάση το άρθρο 40 του Ν. 3996/2011, για να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μειωμένης σύνταξης γήρατος, εφόσον οι αιτήσεις της αναγνώρισης είχαν υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους, μέχρι και την 30-04-2013 και το δικαίωμα χορήγησης της μειωμένης σύνταξης γήρατος, με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 12 του Ν. 3863/2010, είχε θεμελιωθεί, μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Συνεπώς, οι ασφαλισμένοι που θα θεμελίωναν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα για τη μειωμένη σύνταξη γήρατος, από 01-05-2013 μέχρι 31-12-2013, δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν τους πλασματικούς χρόνους του άρθρου 40 του Ν. 3996/2011. Ειδικότερα δε, η εν λόγω κατηγορία ασφαλισμένων θα μπορούσε να πάρει μειωμένη σύνταξη γήρατος με τη διάταξη του άρθρου 28§1α και 3α του Α.Ν. 1846/1951 (στην ηλικία των 60 ετών και 4500 ΗΕ). Μετά την έκδοση και εφαρμογή σχετικού εγγράφου, η διοίκηση του Ιδρύματος έγινε δέκτης διαμαρτυριών-αναφορών από περιπτώσεις ασφαλισμένων και υπομνημάτων από τη ΓΣΕΕ και το Συνήγορο του Πολίτη.

Οι διαμαρτυρόμενοι ασφαλισμένοι, οι οποίοι, πριν από την έκδοση του εγγράφου, είχαν υποβάλει ήδη αίτηση για αναγνώριση του πλασματικού χρόνου και πολλοί από αυτούς είχαν εξοφλήσει τις εισφορές εφάπαξ, παρά την προσδοκία τους ότι θα πάρουν τη μειωμένη σύνταξη γήρατος, διαψεύσθηκαν, με την αιτιολογία ότι δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τους πλασματικούς χρόνους, διότι το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα θεμελιώθηκε από 01-05-2013 και μετά. Ακόμη, πολλοί από τους ενδιαφερόμενους είχαν διακόψει την εργασία τους, ενώ υπήρξαν και άλλες περιπτώσεις για τις οποίες ήδη είχε χορηγηθεί προσωρινή σύνταξη με έναρξη, μετά την ημερομηνία της 30-04-2013 και ζητείτο να επιστραφούν τα ποσά των προσωρινών συντάξεων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, «με τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων που είχαν θεμελιώσει το συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01-01-2013 μέχρι 30-04-2013, αιφνιδιάστηκαν οι άλλοι ασφαλισμένοι, οι οποίοι μπορούσαν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01-05-2013 μέχρι 31-12¬2013, για να πάρουν τη μειωμένη σύνταξη γήρατος με την αναγνώριση του πλασματικού χρόνου ασφάλισης και των οποίων διαψεύσθηκε η προσδοκία που τους είχε δημιουργηθεί, με αποτέλεσμα να δεχθούν σοβαρότατη οικονομική και ηθική ζημία, κατάσταση πραγματική που προσκρούει στις αρχές της χρηστής και εύρυθμης διοίκησης».

Η διοίκηση του Ιδρύματος, επανεξετάζοντας τη θέση της, τροποποιεί σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, τις οδηγίες που δόθηκαν με το Σ40/97/23.4.2013 Γ.Ε. Κατά συνέπεια, πρέπει να αρθεί η αιτίαση του αιφνιδιασμού από τους ασφαλισμένους που είχαν ενεργήσει με βάση την αρχή της καλής πίστης και να γίνει δεκτό ότι θα συνυπολογισθούν οι πλασματικοί χρόνοι του άρθρου 40 του Ν. 3996/2011, προκειμένου να συμπληρωθούν οι απαιτούμενες 10.000 ημέρες ασφάλισης για τη λήψη μειωμένης σύνταξης από άνδρες ασφαλισμένους, στις περιπτώσεις που τόσο η αίτηση αναγνώρισης πλασματικών χρόνων, όσο και η αίτηση για σύνταξη, είχαν υποβληθεί, μέχρι την 31/12/2013, ανεξάρτητα από το λόγο ότι το δικαίωμα της μειωμένης σύνταξης γήρατος είχε θεμελιωθεί από 01-05-2013 μέχρι 31-12-2013.

Επομένως, όπως ορίζει η εγκύκλιος, δεν θα γίνεται ανάκληση τυχόν συνταξιοδοτικών αποφάσεων που ήδη είχαν εκδοθεί και αφορούσαν την προσωρινή απονομή συντάξεων ή, σε διαφορετική περίπτωση, θα επανέρχονται σε ισχύ, χωρίς να τίθεται πλέον θέμα επιστροφής ποσών συντάξεων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. Τέλος, εάν τυχόν έχουν απορριφθεί αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν από 01/05/2013-31/12/2013 θα πρέπει να επανεξετασθούν, εφόσον υποβληθεί αίτηση-όχληση από τους ενδιαφερόμενους με τα οικονομικά αποτελέσματα να ανατρέχουν στην ημερομηνία της αρχικής αίτησης συνταξιοδότησης.

Πηγή: http://www.enikonomia.gr/

Please follow and like us: