Φορολόγηση ειδικού επιδόματος ΟΑΕΔ του ν.3526/07.

Print Friendly, PDF & Email

Φορολόγηση ειδικού επιδόματος ΟΑΕΔ του ν.3526/07.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2

Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες :Ε.Ευδωρίδου

Τηλέφωνο : 210.32.35.132

210.32 34 735

FAX: 210.32.35.135

Αθήνα, 19/9/2016

Αριθ.Πρωτ: /2223/ΑΤΚΕ 0007843 ΕΞ 2016

ΠΡΟΣ : Τη Βουλή των Ελλήνων

Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου ‘ Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: -Βουλευτή κ.Θ.Παραστατίδη

Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την αριθμ.πρωτ.7527/4-8-2016 ερώτηση.

Σε απάντηση της με αριθμ.πρωτ.7527/4.8.16 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ.Θ.Παραστατίδης, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 23 (Ρύθμιση θεμάτων της «Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε.» Θεσσαλονίκης) παρ.4 του ν.3526/2007 όπως αυτές ίσχυαν πριν την κατάργησή τους (από 1.1.2013) από τις διατάξεις του ν.4093/2012, μεταξύ άλλων, οριζόταν ότι το μηνιαίο επίδομα της ειδικής επιδότησης ανεργίας θα είναι ίσο με το 80% του καταβαλλόμενου κατά τη λύση της σύμβασης μηνιαίου μισθού ή του εικοσιπενταπλασίου του καταβαλλόμενου ημερομισθίου και δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 1.500 ευρώ. Η μηνιαία αυτή ειδική επιδότηση ανεργίας θα αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος κατά το ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΣΥΕ αρχής γενομένης από 1.1.2007.

2. Με τις προϊσχύουσες διατάξεις της παρ.5 του προαναφερόμενου άρθρου και νόμου οριζόταν, ότι κατά το διάστημα της ειδικής επιδότησης ανεργίας συνεχίζεται η ασφάλιση των επιδοτουμένων στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης και για όλους τους κλάδους στους οποίους ασφαλίζονται ως μισθωτοί. Υπόχρεος για την παρακράτηση και απόδοση των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους κλάδους είναι ο Ο.Α.Ε.Δ. Ο παραπάνω χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη, καθώς και των απαιτούμενων από την παρ.1 του άρθρου 10 του ν.825/1978, όπως ισχύει κάθε φορά, χρονικών προϋποθέσεων. Περαιτέρω, με τις διατάξεις αυτές ορίζεται επίσης ότι θα εξακολουθήσει η καταβολή των εισφορών καθ’ όλη τη διάρκεια της ειδικής επιδότησης.

3. Συνεπώς, το ποσό της ανωτέρω ειδικής επιδότησης ανεργίας αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις του ΚΦΕ, καθόσον προσιδιάζει με τακτικές αποδοχές. Ο ισχυρισμός ότι, σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 23 του ν.3526/2007 για την ένταξη και επιδότηση των μισθωτών στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης ανεργίας, πέραν των παραπάνω διατάξεων, ισχύουν οι διατάξεις περί επιδοτήσεως των κοινών ανέργων από τον Ο.Α.Ε.Δ., δεν επιφέρει τη μη φορολόγηση της εν λόγω επιδότησης, καθόσον στη συγκεκριμένη περίπτωση τα ποσά που καταβάλλει ο ΟΑΕΔ δεν αποτελούν τα κλασικά επιδόματα ανεργίας με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις, αλλά δίνονται ως εισοδηματική ενίσχυση στους πρώην εργαζόμενους της ΒΦΛ εξαιτίας του ότι απώλεσαν τις αποδοχές τους από την εταιρία στην οποία εργάζονταν.

4. Περαιτέρω, με τις προϊσχύουσες διατάξεις της παρ.8 του άρθ.23 του ν.3526/2007 οριζόταν, ότι στους μισθωτούς των οποίων θα καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας ή θα παραιτηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.12 του παρόντος άρθρου, στα πλαίσια της εξυγίανσης της εταιρίας, καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ, πέραν από την αποζημίωση απολύσεως που έλαβαν ήδη από τη ΒΦΛ Α.Ε., ένα επιπλέον βοήθημα. Το επιπλέον αυτό βοήθημα φορολογείται σύμφωνα με την παρ.1 του άρθ.14 του ν.2238/1994 ως συμπληρωματική της αποζημίωσης απόλυσης που έλαβαν ήδη από τη ΒΦΛ Α.Ε.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

(Visited 9 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com