Monthly Archives: January 2016

FT: Κατάργηση των κανόνων του Δουβλίνο ΙΙ σχεδιάζει η Κομισιόν.

FT: Κατάργηση των κανόνων του Δουβλίνο ΙΙ σχεδιάζει η Κομισιόν.

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016

FT: Κατάργηση των κανόνων του Δουβλίνο ΙΙ σχεδιάζει η Κομισιόν

Σύμφωνα με τις πηγές των «Financial Times», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το σύστημα του Δουβλίνο ΙΙ είναι «άδικο» και «παρωχημένο», και συνεπώς σχεδιάζει την τροποποίησή του μέσω πρότασης που θα καταθέσει τον Μάρτιο.

Την κατάργηση του κανόνα της συνθήκης Δουβλίνο ΙΙ που υπαγορεύει ότι ο κάθε πρόσφυγας που εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να καταθέσει αίτηση ασύλου μόνο στη χώρα εισόδου ετοιμάζει η Κομισιόν, όπως μεταδίδουν οι «Financial Times».

Σύμφωνα με τις πηγές των FT, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το σύστημα του Δουβλίνο ΙΙ είναι «άδικο» και «παρωχημένο», και συνεπώς σχεδιάζει την τροποποίησή του μέσω πρότασης που θα καταθέσει τον Μάρτιο.

Αν και το περιεχόμενο των νέων προτάσεων δεν είναι ακόμα γνωστό, σύμφωνα με τους FT οι αλλαγές δεν αποκλείεται να αναγκάσουν ορισμένες βορειοευρωπαϊκές χώρες να φιλοξενήσουν περισσότερους πρόσφυγες, αφού θα γίνει πιο δύσκολο – ή αδύνατο – να στέλνουν τους αφιχθέντες πίσω στη χώρα εισόδου.

Η πολιτική της «χώρας εισόδου» αποτελεί σήμερα πυλώνα της ευρωπαϊκής προσφυγικής πολιτικής, όμως τη στιγμή που η Ευρώπη είναι διαιρεμένη αναφορικά με τη διαχείριση της μεγαλύτερης προσφυγικής κρίσης από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, το Δουβλίνο ΙΙ έχει αποδειχτεί πολιτικά τοξικό μεταξύ των ευρωπαίων ηγετών.

Οι κανόνες του Δουβλίνο ΙΙ ούτως ή άλλως κατέρρευσαν στα μέσα του 2015, όταν η Γερμανία αποφάσισε εθελοντικά να δεχτεί τις αιτήσεις για άσυλο εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων που είχαν φτάσει στο έδαφός της, αντί να προωθήσει τους αιτούντες στις χώρες εισόδου, δηλαδή την Ελλάδα και την Ιταλία. Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης δέχτηκε περισσότερους από 1 εκατομμύρια πρόσφυγες το 2015.

Η Ελλάδα επί χρόνια ζητά την κατάργηση του μοντέλου της «χώρας εισόδου», όμως ούτως ή άλλως οι επαναπροωθήσεις στη προσφύγων χώρα μας έχουν ουσιαστικά απαγορευτεί από το 2011, αφότου το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε ότι η χώρα μας δεν έχει τις απαραίτητες υποδομές ώστε να χειριστεί τους αιτούντες άσυλο, πριν καν αρχίσει η παρούσα κρίση.

Πηγή: http://www.skai.gr /

Please follow and like us:

Καθορισμός κατηγορίας άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι κατείχαν άδειες παραμονής ή δε

Καθορισμός κατηγορίας άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι κατείχαν άδειες παραμονής ή δελτία ταυτότητας αλλοδαπού που χορηγήθηκαν από τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.

Αριθ. 123

(ΦΕΚ Β΄ 35/18.01.2016)

Καθορισμός κατηγορίας άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι κατείχαν άδειες παραμονής ή δελτία ταυτότητας αλλοδαπού που χορηγήθηκαν από τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 136 παρ. 9 του Ν. 4251/2014 (Α΄ 80), «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις».

β) Του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

γ) Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (Β΄ 116), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

δ) Την υπ’ αριθ. Υ. 10/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄ 2109) για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ιωάννη Μουζάλα.

ε) Την υπ’ αριθ. Υ.6/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄ 2109) για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νικόλαο Τόσκα.

στ) Την υπ’ αριθ. Υ. 56/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄ 2291) για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ουρανία Αντωνοπούλου.

ζ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγείται άδεια διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, που κατείχαν άδειες παραμονής ή δελτία ταυτότητος αλλοδαπού, τα οποία είχαν εκδοθεί από τα Τμήματα Αλλοδαπών, για τους διαμένοντες στην περιοχή δικαιοδοσίας των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και από τις Υπηρεσίες που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών στις έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων εφόσον:

• Οι άδειες παραμονής ή τα δελτία ταυτότητας αλλοδαπού έληξαν ή δεν ανανεώθηκαν μέχρι την ημερομηνία έναρξης της παρούσας και

• ο πολίτης τρίτης χώρας συνεχίζει να παραμένει στην Ελλάδα μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

2. Η αίτηση για χορήγηση της άδειας διαμονής κατατίθεται στην υπηρεσία μιας στάσης της αρμόδιας Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αιτούντος.

3. Η άδεια διαμονής, υπό την επιφύλαξη συνδρομής στο πρόσωπο του αιτούντος λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας, εκδίδεται με διάρκεια ισχύος ενός έτους, παρέχει πρόσβαση στην μισθωτή εργασία, στην παροχή υπηρεσιών ή έργου, καθώς και σε επιχειρηματική δραστηριότητα και ανανεώνεται ανά διετία, για τον ίδιο λόγο. Η ανωτέρω άδεια διαμονής μπορεί να ανανεωθεί και για έναν από τους λόγους του Ν. 4251/2014, εφόσον πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις.

4. Άδεια διαμονής χορηγείται και στους/στις συζύγους, τους κατιόντες σε ευθεία γραμμή και στους απευθείας ανιόντες του αιτούντος, εφόσον διέμεναν στη χώρα έως την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας.

5 Σε ανήλικους κατιόντες, χορηγείται άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 70 του Ν. 4251/2014.

Άρθρο 2

1. Για τη χορήγηση άδειας διαμονής για τον ανωτέρω σκοπό, ο ενδιαφερόμενος ή το μέλος της οικογένειας οφείλει να προσκομίσει:

α. Έντυπο αίτησης.

β. Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000.

γ. Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας, με εξαίρεση τους πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι είναι αντικειμενικά στερούμενοι διαβατηρίου, οι οποίοι αντί του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρονται οι ιδιαίτερες συνθήκες ή καταστάσεις για την υφιστάμενη προσωρινή ή μόνιμη αντικειμενική αδυναμία κατοχής του και σχετικά έγγραφα που το αποδεικνύουν.

Στα αναγνωρισμένα από τη χώρα μας ταξιδιωτικά έγγραφα περιλαμβάνονται και τα «British overseas citizen passport» διαβατήρια που φέρουν μια εκ των ακολούθων ενδείξεων: «British Nationals (Overseas)», «British Overseas Territories Citizens», «British Overseas Citizens», «British Subjects» ή «British Protected Persons».

δ. Αντίγραφο προηγούμενης άδειας παραμονής ή δελτίου ταυτότητας αλλοδαπού για τους συντηρούντες.

ε. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γάμου ή ληξιαρχική πράξη γέννησης για την απόδειξη της ιδιότητας μέλους οικογένειας του αιτούντος και

στ. Αποδεικτικά διαμονής στη χώρα για τα μέλη οικογένειας.

ζ. Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4251/2014.

η. Βιβλιάριο υγείας σε ισχύ ή βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

2. Για την ανανέωση της ανωτέρω άδειας διαμονής, ο ενδιαφερόμενος ή το μέλος της οικογένειας οφείλει να προσκομίσει:

α. Έντυπο αίτησης.

β. Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000.

γ. Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας με εξαίρεση τους πολίτες τρίτων χωρών αντικειμενικά στερούμενων διαβατηρίου, οι οποίοι αντί του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρονται οι ιδιαίτερες συνθήκες ή καταστάσεις για την υφιστάμενη προσωρινή ή μόνιμη αντικειμενική αδυναμία κατοχής του και σχετικά έγγραφα που το αποδεικνύουν.

δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη μεταβολής της οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος.

ε. Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4251/2014.

στ. Βιβλιάριο υγείας σε ισχύ ή βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

Άρθρο 3

Άδεια διαμονής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση μπορεί να χορηγηθεί σε αλλοδαπό που επικαλείται ομογενειακή ιδιότητα αλλά δεν κατέχει προηγούμενο τίτλο διαμονής από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, εφόσον δεν υφίσταται δυνατότητα υπαγωγής του στο ρυθμιστικό πλαίσιο για τους ομογενείς που προέρχονται από την Αλβανία, την Τουρκία ή χώρες της πρώην ΕΣΣΔ, για τους οποίους ισχύουν οι επιμέρους ειδικότερες διατάξεις.

Ο ανωτέρω τίτλος χορηγείται και στα μέλη οικογένειας, όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει για τον σκοπό αυτό να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 2 παρ. 1, πλην του προηγούμενου τίτλου διαμονής.

Για τους δικαιούχους αυτής της κατηγορίας η ομογενειακή ιδιότητα αποδεικνύεται με δημόσια έγγραφα ελληνικών αρχών ή αρχών του εξωτερικού, όπως εγγραφές σε δημοτολόγια ή προξενικά μητρώα, καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο με το οποίο αποδεικνύεται η ελληνική καταγωγή του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Please follow and like us:

Οι αλλαγές της φετινής φορολογικής δήλωσης – Τι θα ισχύσει για αποδείξεις και ποιοι θα είναι υπόχρεο

Οι αλλαγές της φετινής φορολογικής δήλωσης – Τι θα ισχύσει για αποδείξεις και ποιοι θα είναι υπόχρεοι

Δημοσιεύθηκε: Ενημερώθηκε:

FOROLOGIKES DILOSEIS

Εκτύπωση

 
 

Χωρίς τον κωδικό 049 του πίνακα 7 στον οποίο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι δήλωναν τα προηγούμενα χρόνια την συνολική αξία των αποδείξεων που είχαν μαζέψει, προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση φόρου έως και 2.100 ευρώ, αναμένεται να εκδοθεί από το υπουργείο Οικονομικών το νέο έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Όπως μεταδίδει το dikaiologitika.gr ο λόγος είναι ότι με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, έπαψε να ισχύει από την 1η-1-2015 η διάταξη που προέβλεπε ότι για να δικαιούνται έκπτωσης φόρου έως 2.100 ευρώ οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι πρέπει να μαζέψουν αποδείξεις συνολικής αξίας ίσης με το 10% του ετησίου εισοδήματός τους και να δηλώσουν την αξία αυτή το επόμενο έτος στις φορολογικές τους δηλώσεις.

Δηλαδή φέτος οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι δεν θα κληθούν να αναγράψουν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος το ποσό των δαπανών που πραγματοποίησαν εντός του 2015 για αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών βάσει των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών που έλαβαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, καθώς η υποχρέωση συλλογής και διακράτησης των αποδείξεων αυτών προκειμένου να δηλωθεί η συνολική αξία τους και να κατοχυρωθεί έκπτωση φόρου έως 2.100 ευρώ καταργήθηκε από τις αρχές του 2015 οπότε δεν ισχύει στις φορολογικές δηλώσεις του 2016.

Στο έντυπο Ε1 της φετινής φορολογικής δήλωσης θα υπάρχει και μία ακόμη αλλαγή: στους πίνακες της σελίδας 2, όπου δηλώνονται τα εισοδήματα από ακίνητα θα υπάρχει ένας νέος κωδικός στον οποίο οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων θα κληθούν να αναγράψουν τα συνολικά ποσά των ενοικίων που δεν κατάφεραν να εισπράξουν από τους ενοικιαστές τους κατά τη διάρκεια του 2015, προκειμένου να μην φορολογηθούν για τα ποσά αυτά.

Σε κάθε περίπτωση, η δήλωση ανείσπρακτων ενοικίων στο νέο αυτό κωδικό θα επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι έως την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θα έχει εκδοθεί εις βάρος του ενοικιαστή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή θα έχει ασκηθεί εναντίον του αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Τα ενοίκια τα οποία θα δηλωθούν ως «ανείσπρακτα» στο νέο αυτό κωδικό θα φορολογηθούν στο φορολογικό έτος που θα εισπραχθούν.

Νωρίτερα φέτος η υποβολή των δηλώσεων-Υπόχρεοι όλοι οι 18άρηδες

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2015 λήγει στις 30 Απριλίου 2016.

Ποιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση

Όσον αφορά τους υπόχρεους υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς επίσης και τον τρόπο συμπλήρωσης των δηλώσεων η ισχύουσα νομοθεσία πάντα σύμφωνα με τα dikaiologitika.gr προβλέπει τα εξής:

* Κάθε πολίτης που έχει συμπληρώσει μέχρι και τις 31-12-2015 το 18° έτος της ηλικίας του και έχει αποκτήσει εντός του 2015 έστω και 0,01 ευρώ εισόδημα υποχρεούται να υποβάλει φέτος δήλωση φορολογίας εισοδήματος, στην οποία πρέπει να δηλώσει άπαντα τα εισοδήματά του, πραγματικά ή τεκμαρτά, φορολογούμενα με οποιονδήποτε τρόπο (βάσει κλιμακίων ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενα. Αυτό σημαίνει, ότι δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης τα ενήλικα τέκνα (π.χ. φοιτητές κ.λπ.), που αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου, εφόσον το προηγούμενο έτος απέκτησαν εισόδημα από τόκους καταθέσεων έστω και 0,01 ευρώ!

* Από την υποχρέωση να υποβάλουν φορολογική δήλωση απαλλάσσονται μόνο οι φορολογούμενοι που κατά τη διάρκεια του 2015 δεν απέκτησαν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Αυτό σημαίνει ότι  δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση όσοι το 2015 δεν είχαν καθόλου εισοδήματα ούτε περιουσιακά στοιχεία που να αποτελούν τεκμήρια (κατοικία, αυτοκίνητο κλπ), εφόσον φιλοξενήθηκαν σε σπίτια συγγενών ή φίλων.

* Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος σε κάθε περίπτωση.

* Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος πρέπει να δηλωθούν αναλυτικά στοιχεία για όλα ανεξαιρέτως τα εισοδήματα ακόμη και για τις υπεραξίες από πωλήσεις ακινήτων, επιχειρήσεων, μετοχών, εντόκων γραμματίων, ομολόγων, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων.

* Η Εφορία θα λαμβάνει υπόψη ως τεκμήρια για τον προσδιορισμό των εισοδημάτων των φορολογούμενων και τις δαπάνες που κατέβαλαν αυτοί εντός του 2015 για την ανέγερση οικοδομών, για την αγορά ακινήτων, επιχειρήσεων, μετοχών, εντόκων γραμματίων, ομολόγων και λοιπών τίτλων, για τη σύσταση επιχειρήσεων ή τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών.

* Όσοι φορολογούμενοι απέκτησαν το 2015 εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες θα πρέπει πρώτα να συμπληρώσουν και να υποβάλουν το έντυπο Ε3, προκειμένου να προσδιοριστούν τα εισοδήματα αυτά λογιστικά (έσοδα μείον έξοδα) και μετά να προχωρήσουν στη συμπλήρωση και υποβολή του βασικού εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης.

Please follow and like us:

Μείωση 5,5% έως 19% στις αντικειμενικές τιμές των ακινήτων.

Μείωση 5,5% έως 19% στις αντικειμενικές τιμές των ακινήτων.

Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016

Μείωση 5,5% έως 19% στις αντικειμενικές τιμές των ακινήτων

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Σχεδόν ένα στα δύο ακίνητα σε ολόκληρη την επικράτεια θα διατηρήσει τις ίδιες αντικειμενικές αξίες που ισχύουν από το 2007. Σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο έχει υπογραφεί από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδης, οι νέες αντικειμενικές αξίες θα έχουν αναδρομική ισχύ από τις 22 Μαΐου 2015, με στόχο να λήξουν στα τέλη του τρέχοντος έτους προκειμένου να εφαρμοσθεί (το 2017) το νέο αυτοματοποιημένο σύστημα που θα συνδέεται με τις εμπορικές αξίες.

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, στο 43% των ακινήτων όπου η τιμή ζώνης δεν ξεπερνάει τα 600 ευρώ οι τιμές θα παραμείνουν αμετάβλητες, όπως και στο 0,25% όπου οι τιμές ζώνης ξεπερνούν τα 4.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν ότι όλοι οι φόροι που υπολογίζονται με βάση τις αντικειμενικές αξίες θα τροποποιηθούν, εκτός από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Για παράδειγμα, στις περιπτώσεις που πραγματοποιήθηκε μεταβίβαση ακινήτου μετά την 22α Μαΐου 2015 θα επιστραφεί ο σχετικός φόρος. Επί της ουσίας, ο επιπλέον φόρος που καταβλήθηκε από τον υπόχρεο θα συμψηφιστεί με νέες υποχρεώσεις του. Αντίστοιχες διαδικασίες θα ακολουθηθούν από τις φορολογικές αρχές και σε άλλες περιπτώσεις φόρων που υπολογίζονται με τις αντικειμενικές αξίες.

Οι νέες τιμές αναμένεται να δημοσιοποιηθούν τις προσεχείς μέρες και να τεθούν, όπως προαναφέρθηκε, αναδρομικά σε ισχύ. Οι μειώσεις στις τιμές ξεκινούν από το 5,5% και φθάνουν μέχρι το 19%. Ειδικότερα, οι νέες αναπροσαρμοσμένες τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

1. Σε περιοχές με τιμές ζώνης έως 600 ευρώ οι αντικειμενικές αξίες θα παραμείνουν αμετάβλητες. Τα ακίνητα με τιμή έως και 600 ευρώ αποτελούν το 43% του συνόλου.

2. Εως 7% μειωμένες θα είναι οι τιμές της εφορίας σε περιοχές όπου η τιμή ζώνης κυμαίνεται από 600 έως 1.000 ευρώ το τετραγωνικό.

3. Σε περιοχές με τιμή ζώνης από 1.000 έως 1.500 ευρώ η μείωση θα είναι της τάξης του 15,5%.

4. Σε περιοχές με τιμή ζώνης από 1.500 έως 2.000 ευρώ η μείωση θα είναι της τάξης του 19%.

5. Σε περιοχές με τιμή ζώνης από 2.000 έως 2.500 ευρώ το τετραγωνικό η μείωση θα είναι 18,5%.

6. Σε περιοχές από 2.500 έως 3.000 ευρώ το τετραγωνικό η μείωση θα είναι 16,5%.

7. Σε περιοχές από 3.000 έως 3.500 ευρώ το τετραγωνικό, μείωση 9%.

8. Σε περιοχές με τιμή ζώνης από 3.500 έως 4.000 ευρώ η μείωση δεν θα ξεπερνάει το 5,5%.

9. Από τις 4.000 ευρώ και πάνω οι αντικειμενικές αξίες διατηρούνται στα ίδια επίπεδα.

Από την ανωτέρω κλίμακα γίνεται αντιληπτό ότι η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων έχει γίνει με πολιτικά κριτήρια και όχι με βάση τις πραγματικές διαφοροποιήσεις που καταγράφονται στα ακίνητα ανά περιοχή. Για παράδειγμα, στις ακριβές περιοχές όπου οι αντικειμενικές αξίες είναι υψηλότερες έως και 50% από τις εμπορικές τιμές το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να τις μειώσει κατά 5,5% ή να τις διατηρήσει αμετάβλητες. Αντίθετα, στις φθηνές περιοχές οι τιμές παραμένουν αμετάβλητες ή προβλέπονται μειώσεις έως και 7% όταν η εμπορική αξία είναι σημαντικά υψηλότερα από την αντικειμενική. Δηλαδή, γι’ αυτές τις περιπτώσεις θα έπρεπε να αυξηθούν οι τιμές της εφορίας.

Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες είναι ότι το 2016 θα πληρώσουν για τα ακίνητα που διαθέτουν συνολικά το ποσό των 3,2 δισ. ευρώ (εισπράξιμο ποσό 2,65 δισ. ευρώ). Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να τροποποιηθούν οι συντελεστές υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ ή να εφαρμοσθεί το 2016 ένας νέος φόρος, στα πρότυπα του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, που θα αποφέρει στα ταμεία του Δημοσίου το ποσό των 2,65 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών είχε ανακοινώσει πριν από μερικές μέρες πως επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η ελάφρυνση των μικρών περιουσιών και η μεταφορά των φορολογικών βαρών στους έχοντες πολύ μεγάλη περιουσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις προθέσεις του οικονομικού επιτελείου είναι η επιστροφή στη βασική ιδέα του φόρου ακίνητης περιουσίας με τη θέσπιση αφορολόγητου ορίου ύψους 50.000 ευρώ.

Πηγή: http://www.kathimerini.gr/

Please follow and like us:

Τριετής μεταβατική περίοδος για τις εισφορές

Τριετής μεταβατική περίοδος για τις εισφορές

ΡΟΥΛΑ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Ασφαλιστικό

Τριετή μεταβατική περίοδο, ώστε οι αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών για τους αυτοαπασχολούμενους να ολοκληρωθούν το 2019, αλλά και χαμηλή εισφορά για τους νέους επαγγελματίες εξετάζει το υπουργείο Εργασίας μετά το κύμα αντιδράσεων, που λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις. Οι αγρότες είναι επί ποδός πολέμου, ενώ γιατροί, δικηγόροι και μηχανικοί βρίσκονται ήδη σε κινητοποιήσεις για το νέο σύστημα εισφορών, το οποίο θεωρούν εξοντωτικό. Μετά και τη χθεσινή πολύωρη σύσκεψη στο Μαξίμου, στο υπουργείο Εργασίας επεξεργάζονται δέσμη τουλάχιστον τριών μέτρων, με στόχο «και τα αναγκαία έσοδα για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης να εισπράττονται και η επιβάρυνση να μην έχει δημευτικό αποτέλεσμα για το εισόδημα των επαγγελματιών».

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Κ», μεταξύ των μέτρων που κοστολογούνται είναι η μεταβατική εφαρμογή των αλλαγών στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών, ώστε από το 2019 και μετά όλοι οι ασφαλισμένοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι και μισθωτοί (μαζί με τους εργοδότες), να καταβάλλουν για κύρια ασφάλιση 20% και για υγεία 6,9% επί του φορολογητέου εισοδήματός τους. Το σχέδιο του κ. Γ. Κατρούγκαλου προβλέπει μεταβατική περίοδο για τις αλλαγές στους αγρότες, με την αρχή να γίνεται από το 2016. Συγκεκριμένα, οι εισφορές των αγροτών για την κύρια ασφάλιση από 7% αυξάνονται εντός του τρέχοντος έτους σε 10% και φθάνουν το 20% το 2019. Βέβαια, από το 2017 και μετά οι κρατήσεις θα γίνονται επί του πραγματικού εισοδήματος των αγροτών. Πηγές του υπουργείου Εργασίας αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο να προβλεφθεί αντίστοιχη μεταβατική περίοδος και για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, υπό την προϋπόθεση ότι στο μεσοδιάστημα δεν θα υπάρξει μείωση των εσόδων των Ταμείων.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο για τους νέους επιστήμονες (έως 30 ετών) και τους ελεύθερους επαγγελματίες με επιχειρηματική δραστηριότητα έως 5 χρόνια να υπάρξει κατώτατο όριο βάσει του οποίου θα υπολογίζονται οι εισφορές. Για τους αγρότες, το σχέδιο προβλέπει τα 486 ευρώ τον μήνα, έναντι 568 ευρώ, που ορίζει για τους υπολοίπους. Πλέον, δεν αποκλείεται το όριο αυτό να πέσει χαμηλότερα, με τους εκπροσώπους των επιστημονικών φορέων, με τους οποίους συναντήθηκε χθες η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, να ζητούν κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα τα 400 ευρώ τον μήνα.

Οπως, άλλωστε, έχει αποκαλύψει η «Κ», η κυβέρνηση εξετάζει την επιβολή πλαφόν στη συνολική επιβάρυνση από ασφαλιστικές εισφορές και φόρους, με στόχο κυρίως την προστασία των αυτοαπασχολούμενων με μεσαίο και υψηλό εισόδημα. Στον αντίποδα, υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Εργασίας απορρίπτουν το ενδεχόμενο επιβολής πλαφόν στο τελικό ποσό που θα αντιστοιχεί στην εισφορά υπέρ του ΕΟΠΥΥ.

Έντυπη

Please follow and like us:

Υπαγωγή ή μη σε Φ.Π.Α. της παροχής υπηρεσιών με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Υπαγωγή ή μη σε Φ.Π.Α. της παροχής υπηρεσιών με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α’ «Φ.Π.Α.»

Ταχ. Δ/νση Σίνα 2-4

Ταχ. Κώδικας 106 72 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες Θ. Παπαδόπουλος

Τηλέφωνο 210 – 3645832

Fax 210 – 3645413

e-mail dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr

Αθήνα, 13.01.2016

Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1005510 ΕΞ 2016

Πρωτ. Εισ.: 0009203/07.11.2014

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ.:

Θέμα: Υπαγωγή ή μη σε Φ.Π.Α. της παροχής υπηρεσιών με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Σχετ.: Το από 07.11.2014 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο έγγραφό σας, το Ίδρυμα ………. (…..), το οποίο είναι Ν.Π.Ι.Δ. της Γενικής Κυβέρνησης εποπτευόμενο από το Υπουργείο ………. (…..), απασχολεί μεγάλο αριθμό συμβασιούχων με συμβάσεις μίσθωσης έργου στα πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων (Ε.Σ.Π.Α., Εθνικών Πόρων και προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Τίθεται το ερώτημα εάν οι υπηρεσίες των ανωτέρω συμβασιούχων με μίσθωση έργου υπάγονται σε Φ.Π.Α.

2. Σύμφωνα με την περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000), όπως ισχύει, στο φόρο υπόκειται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό ή ένωση προσώπων, εφόσον ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης, τον επιδιωκόμενο σκοπό ή το αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής.

3. Ωστόσο, όπως ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), όπως ισχύει, δεν θεωρείται ότι ασκούν οικονομική δραστηριότητα κατά τρόπο ανεξάρτητο οι μισθωτοί και λοιπά φυσικά πρόσωπα, τα οποία συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση εργασίας ή με οποιαδήποτε άλλη νομική σχέση που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης, όσον αφορά τους όρους εργασίας ή την αμοιβή και συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη.

4. Σύμφωνα με τις προφορικές διευκρινίσεις που παρείχε υπάλληλος του ………, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας, τα ανωτέρω προγράμματα δεν έχουν ερευνητικό χαρακτήρα, συνεπώς δεν μπορεί να ακολουθηθεί η ειδική διαδικασία της ΑΥΟ 1040588/1700/ΠΟΛ. 1128/08.04.1997, ακόμα και εάν τα προγράμματα αυτά χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

5. Σύμφωνα με τις Α.Υ.Ο. Σ.800/129/ΠΟΛ. 68/04.03.1987 και Σ.866/139/ΠΟΛ. 74/10.03.1987 καθώς και την εγκύκλιο ΕΔΥΟ Σ.1166/182/ΠΟΛ. 116/06.04.1987, η παροχή υπηρεσιών βάσει συμβάσεων μίσθωσης έργου, από φυσικά πρόσωπα προς το Δημόσιο, τους Δήμους, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δεν υπάγεται στο Φ.Π.Α. υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η υπηρεσία παρέχεται με τρόπο που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης μεταξύ του παρέχοντος την υπηρεσία και του εργοδότη του.

Προκειμένου να θεωρηθεί ότι δημιουργούνται δεσμοί εξάρτησης, μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη, πρέπει να διαπιστωθεί ότι συντρέχουν αθροιστικά τουλάχιστον οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

η εργασία να παρέχεται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο,
να εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες, τις εντολές, και την εποπτεία του εργοδότη,
την ευθύνη για το αποτέλεσμα της εργασίας να την έχει ο εργοδότης,
να υπάρχει διαρκής απασχόληση και φυσική παρουσία του παρέχοντος την υπηρεσία στους χώρους του εργοδότη,
η αμοιβή να καταβάλλεται περιοδικά (π.χ. μηνιαία).

6. Όπως αναφέρεται στην παράγραφο ….. του άρθρου …. του Ν. …../….. (ΦΕΚ Α’ …..), το ………., έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και συνεπώς εντάσσεται στο ρυθμιστικό πεδίο των ΑΥΟ που αναφέρονται στο σημείο 5.

7. Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος των πραγματικών περιστατικών για τη διαπίστωση του κατά πόσον συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της εκάστοτε Δ.Ο.Υ., στην οποία υπάγεται ο κάθε συμβασιούχος με μίσθωση έργου.

Ακριβές Αντίγραφο Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Αικ. Σταυροπούλου

Τμήματος Διοίκησης

Please follow and like us:

Τα λεφτά που… κρύφτηκαν στα στρώματα το καλοκαίρι βγαίνουν τώρα στην επιφάνεια

Τα λεφτά που… κρύφτηκαν στα στρώματα το καλοκαίρι βγαίνουν τώρα στην επιφάνεια.

Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016

Τα λεφτά που… κρύφτηκαν στα στρώματα το καλοκαίρι βγαίνουν τώρα στην επιφάνεια

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ, ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

alt

Τα μετρητά που απέσυραν οι πολίτες στα σπίτια τους πριν από την 28η Ιουνίου 2015, οπότε επεβλήθησαν τα capital controls, κάνουν ήδη την εμφάνισή τους στις καθημερινές συναλλαγές μέσω χαρτονομισμάτων των 100, 200 και 500 ευρώ. Το χρήμα που βγαίνει δειλά δειλά στην επιφάνεια σηματοδοτεί και την τάση για σταδιακή αποθησαύριση των νοικοκυριών, που ανασύρουν χρήματα από τα σεντούκια για την πληρωμή πάσης φύσης υποχρεώσεων. Την ίδια στιγμή οι συνεχιζόμενες πωλήσεις χρυσών λιρών Αγγλίας το 2015, που ήταν περισσότερες από τις αγορές, αποτυπώνουν, σε μεγάλο βαθμό, την έλλειψη ρευστότητας των μέσων νοικοκυριών για το νέο οικονομικό έτος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το χρήμα που κυκλοφορεί σε φυσική μορφή στην ελληνική αγορά και έφτασε στο ζενίθ την περίοδο την «μεγάλης διαπραγμάτευσης», ξεπερνώντας τα 50 δισ. ευρώ, έχει αρχίσει να ξοδεύεται και, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για τον Νοέμβριο του 2015, περιορίστηκε στα 48,6 δισ. ευρώ. Τον ίδιο μήνα οι καταθέσεις των νοικοκυριών μειώθηκαν περαιτέρω και συρρικνώθηκαν στα 100,9 δισ. ευρώ από 102,9 δισ. ευρώ τον Ιούλιο (πρώτο μήνα επιβολής των capital controls), αλλά, σύμφωνα με τις αναλύσεις, ο ρυθμός μείωσης των καταθέσεων την περίοδο κορύφωσης των φορολογικών υποχρεώσεων είναι δυσανάλογα μικρός με τις ανάγκες των νοικοκυριών. Οι απώλειες από τον περασμένο Νοέμβριο αγγίζουν τα 35,2 δισ. ευρώ –μόνο για τα νοικοκυριά– και είναι προφανές ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που αποσύρθηκε από τις τράπεζες κατευθύνθηκε στα σπίτια. Αυτός είναι, άλλωστε, και ο λόγος που η κυκλοφορία του φυσικού χρήματος εκτινάχθηκε από τα 30,1 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2014 στα 50,2 δισ. ευρώ τον Αύγουστο του 2015. Οι Ελληνες, που είναι επισήμως στη λίστα των πιο φτωχών Ευρωπαίων, είναι, με αυτό τον τρόπο, μεταξύ των λαών με τα περισσότερα μετρητά στο χέρι.

Τα χρήματα που απέσυραν από τις τράπεζες την επίμαχη περίοδο παραμένουν ακόμη στα σεντούκια και χρησιμοποιούνται κυρίως για πληρωμές φορολογικών υποχρεώσεων, αλλά και για να συντηρείται η ιδιωτική κατανάλωση. Η ισχύς των περιορισμών στις αναλήψεις από τους λογαριασμούς αποτρέπει κάθε διάθεση από τους πολίτες να επανατοποθετήσουν τα χρήματα αυτά στις τράπεζες, στον βαθμό που θα υπόκεινται στους περιορισμούς των capital controls.

Απαγορευτική παραμένει την ίδια στιγμή και η τοποθέτησή τους σε ασφαλιστικά επενδυτικά προϊόντα, τα οποία κυριάρχησαν στις επιλογές των πολιτών το πρώτο εξάμηνο του 2015, αλλά, μετά την επιβολή των capital controls, γνωρίζουν πραγματική καθίζηση. Το γεγονός ότι τα ασφαλιστικά προϊόντα επενδυτικού τύπου τοποθετούνται σε αγορές του εξωτερικού μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων τα καθιστά πλέον εξαγωγή κεφαλαίου, με συνέπεια οι εναλλακτικές επιλογές να είναι πλέον περιορισμένες.

Σύμφωνα, άλλωστε, με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, συνολικά το 2015 η ΤτΕ αγόρασε 61.518 χρυσές λίρες, ενώ αντίθετα πούλησε 43.057 χρυσές λίρες στους ιδιώτες. Είναι αξιοσημείωτο οτι το τρίτο τρίμηνο του 2015 που ισχύουν οι περιορισμοί των capital controls οι Ελληνες ιδιώτες προχώρησαν στην πώληση 7.291 χρυσών λιρών έναντι αγοράς 10.827 χρυσών λιρών. Πρόκειται για το μοναδικό τρίμηνο που οι αγορές υπερβαίνουν τις πωλήσεις. Αντίθετα, το τελευταίο τρίμηνο του 2015 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος), που έχουν ελαφρώς χαλαρώσει οι περιορισμοί των capital controls, αλλά κυρίως κορυφώνεται η καταβολή φόρων (ΕΝΦΙΑ, τέλη κυκλοφορίας, προκαταβολή ΦΠΑ), οι πωλήσεις χρυσών λιρών από τους ιδιώτες είναι διπλάσιες και ανέρχονται σε 15.130 τεμάχια από 8.102 τεμάχια, που ήταν οι αγορές χρυσών λιρών από τους ιδιώτες.

Οπως προκύπτει από τα σχετικά στοιχεία, στη διάρκεια της επταετούς ύφεσης (2008-2015), εάν εξαιρεθεί το 2011, οπότε οι αγορές χρυσών λιρών αυξήθηκαν –προφανώς λόγω φόβου των πολιτών για τη χρεοκοπία της χώρας και επιστροφή της δραχμής– όλες τις υπόλοιπες χρονιές οι πωλήσεις χρυσών λιρών Αγγλίας ήταν σχεδόν διπλάσιες από τις αγορές.

Πηγή: http://www.kathimerini.gr /

Please follow and like us:

ΠΟΛ 1008/13.01.2016 Δασμολογική κατάταξη και συντελεστής Φ.Π.Α. σε ροφήματα με βάση το γάλα.

ΠΟΛ 1008/13.01.2016   

Δασμολογική κατάταξη και συντελεστής Φ.Π.Α. σε ροφήματα με βάση το γάλα.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

Α) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ A’ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜ.ΑΞΙΑΣ

Β) Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ Δ ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

T. Κ: 10 101 84 Αθήνα

Πληροφορίες: Ε.Μπίρμπιλα, Γ. Χαβουτσάς, Χρ.Γεώργα, Μ.Κουνάβη

Τηλέφωνο: 210-69.87.484, -409, -448

FAX: 210-69.87.477, -408

Email : gdt-dasmo@otenet. gr vat-customs@2001. syzefxis.gov. gr

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2016

Αρ. Πρωτ:ΠΟΛ. 1008

ΠΡΟΣ: Όπως Π. Δ.

ΘΕΜΑ: «Δασμολογική κατάταξη και συντελεστής Φ.Π.Α. σε ροφήματα με βάση το γάλα».

Αναφορικά με το θέμα, και σε συνέχεια σχετικών ερωτημάτων τόσο από τελωνειακές και φορολογικές αρχές όσο και από οικονομικούς φορείς, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα, με σκοπό την ομοιόμορφη εφαρμογή του Κοινού Δασμολογίου καθώς και του Ν. 2859/00 (Κώδικας ΦΠΑ) για τα εν λόγω προϊόντα:

Α. Γενικές παρατηρήσεις ως προς τον εφαρμοζόμενο συντελεστή Φ.Π.Α. και τη δασμολογική κατάταξη.

1. Σύμφωνα με το άρθρο 98 της οδηγίας 2006/112 του Συμβουλίου «σχετικά με το κοινό σύστημα του φόρου προστιθέμενης αξίας», αναφορικά με την εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τη Συνδυασμένη Ονοματολογία για να οριοθετούν επακριβώς την οικεία κατηγορία των αγαθών για την οποία εφαρμόζονται οι μειωμένοι συντελεστές φόρου προστιθεμένης αξίας.

2. Οι διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας ΦΠΑ ενσωματώνονται στο εθνικό μας δίκαιο με το άρθρο 21 σε συνδυασμό με το Παράρτημα ΙΙΙ του ν. 2859/00 «Κώδικας ΦΠΑ» στο οποίο τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ προσδιορίζονται πέραν της περιγραφής τους και με την αντίστοιχη Δασμολογική κλάση (ΔΚ) του Δασμολογίου της Ε.Ε

3. Συνεπώς με την χρήση της Συνδυασμένης ονοματολογίας καθίσταται σαφής η βούληση του νομοθέτη για την υπαγωγή συγκεκριμένων προϊόντων σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ και διασφαλίζει ομοιόμορφη εφαρμογή συντελεστών ΦΠΑ από φορολογικές, τελωνειακές και ελεγκτικές αρχές καθώς και οικονομικούς φορείς

Ευνόητο είναι με βάση τα ανωτέρω ότι οι σχετικές με τους συντελεστές ΦΠΑ διατάξεις εφαρμόζονται με βάση τις διατάξεις του νόμου περί ΦΠΑ (ν.2859/00) και της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και όχι με βάση άλλες διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας (π.χ. κώδικας τροφίμων και ποτών).

Επιπλέον όπως είναι γνωστό οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι δεν έχουν νομικά δεσμευτική ισχύ και δεν υποκαθιστούν τον νόμο.

4. Ειδικότερα σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) « Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο συντελεστής του ΦΠΑ ορίζεται σε είκοσι τρία τοις εκατό (23%) στη φορολογητέα αξία. Κατ’ εξαίρεση, για τα αγαθά που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, του νόμου αυτού ο συντελεστής ΦΠΑ ορίζεται σε δεκατρία τοις εκατό (13%).

Για τα αγαθά για τα οποία υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο Παράρτημα ΙΙΙ, ο συντελεστής φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).

Β. Ως προς την δασμολογική κατάταξη.

1. Όπως είναι γνωστό, η δασμολογική κατάταξη όλων των εμπορευμάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση τα προβλεπόμενα στο Κοινό Δασμολόγιο της Ευρ. Ένωσης [Κανονισμός (ΕΟΚ) 2658/87, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό αριθμ.1101/2014 (Συνδυασμένη Ονοματολογία-Σ.Ο.) για το έτος 2015], τους Γενικούς Κανόνες ερμηνείας αυτού καθώς και με τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο.) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων.

Γενικά, τα προϊόντα κατατάσσονται στο Δασμολόγιο σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά τους κατά την εισαγωγή ή την πώληση (παράδοση) στην εσωτερική αγορά και όχι σύμφωνα με την χρήση τους.

2. Συνεπώς, για τη δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων δεν έχει προσδιοριστική και νομικά δεσμευτική αξία η περιγραφή οποιουδήποτε προϊόντος στην υπόλοιπη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πλην της προαναφερόμενης Συνδυασμένης Ονοματολογίας), αλλά ούτε και στην εθνική νομοθεσία των Κρατών Μελών (π.χ. Κώδικας Τροφίμων, ΕΟΦ κ.λπ. ).

3. Σε ό, τι αφορά ειδικότερα τα σοκολατούχα γάλατα, τα γάλατα με γεύση καφέ και παρόμοια ροφήματα με βάση το γάλα, με βάση τα αναφερόμενα στον Γενικό Ερμηνευτικό Κανόνα 1 της Σ.Ο., αυτά μπορούν να καταταγούν νόμιμα σύμφωνα με το κείμενο των κλάσεων και των σημειώσεων των τμημάτων ή των Κεφαλαίων της Σ.Ο. Επομένως, σύμφωνα με το Γενικό Κανόνα 1, λαμβάνεται αρχικά υπόψη το κείμενο της δασμολογικής κλάσης 0402 [«Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών»].

Ειδικότερα:

– Σύμφωνα με το κείμενο της δασμολογικής κλάσης 0402, αυτή περιλαμβάνει το γάλα και την κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Κατά συνέπεια, το πεδίο εφαρμογής της κλάσης αυτής δεν επεκτείνεται σε όλα τα προϊόντα που έχουν ως βάση ή περιέχουν γάλα, αλλά περιορίζεται στο γάλα και την κρέμα γάλακτος που είτε είναι συμπυκνωμένα, είτε περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά.

Για το λόγο αυτό, και κατ’ εφαρμογή του γενικού κανόνα 1, δεν δύναται να υπαχθούν στην κλάση αυτή προϊόντα με βάση το γάλα που περιέχουν άλλες ουσίες πλην αυτών που κατονομάζονται ρητά στο κείμενο της κλάσης, όπως είναι π.χ. το κακάο ή ο καφές, ή άλλες ουσίες όπως βανίλια ή εκχυλίσματα φρούτων κλπ.

– Σύμφωνα, εξάλλου, με τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Ε.Σ. του Π.Ο.Τ. για την κλάση 22.02, εξαιρούνται από την κλάση 0402 «τα ποτά που αποτελούνται από γάλα αρωματισμένο με κακάο ή άλλες ουσίες (κλάση 22.02)». Ομοίως, για την κλάση 2202 οι προαναφερόμενες Επεξηγηματικές Σημειώσεις αναφέρουν ότι στην κλάση αυτή περιλαμβάνονται «ορισμένα άλλα ποτά έτοψα για κατανάλωση, όπως εκείνα, με βάση τα γάλα ή το κακάο».

– Όπως γίνεται κατανοητό, με τις συγκεκριμένες σημειώσεις δεν αμφισβητείται το γεγονός ότι το συγκεκριμένο προϊόν είναι ένα «γαλακτοκομικό προϊόν» με βάση το γάλα, ωστόσο διευκρινίζεται ότι αυτό εξαιρείται από το Κεφάλαιο 4 και κατατάσσεται στο Κεφάλαιο 22, ανεξαρτήτως μάλιστα από την αναλογία του γάλακτος στο τελικό προϊόν.

– Επισημαίνεται ότι, η διευκρίνιση αυτή στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις του Π.Ο.Τ. σε καμία περίπτωση δεν έρχεται σε αντίθεση με το νομικό κείμενο των κλάσεων 0402 και 2202, καθώς σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, η κλάση 0402 δεν δύναται να συμπεριλάβει προϊόντα με βάση το γάλα που περιέχουν ουσίες άλλες από τη ζάχαρη και λοιπά γλυκαντικά. Κατά συνέπεια, τέτοια προϊόντα πρέπει να κατατάσσονται στη δασμολογική κλάση 2202, ως άλλα μη αλκοολούχα ποτά, σύμφωνα με το κείμενο της εν λόγω κλάσης.

– Τέλος εφιστούμε την προσοχή ότι, στις περιπτώσεις των συγκεκριμένων ειδών, δεν μπορεί να γίνει αναφορά στο γενικό κανόνα 3β) για τη νομική αιτιολόγηση της κατάταξης τους στη Δ.Κ. 0402 (σύνθετα – αναμεμειγμένα είδη των οποίων ο ουσιώδης χαρακτήρας δίνεται από το γάλα), καθώς η κατάταξή τους στη Δ.Κ. 2202 πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή του (ιεραρχικά ανώτερου) Γενικού Κανόνα 1, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

4. Όσον αφορά τη νομική ισχύ των προαναφερόμενων επεξηγηματικών σημειώσεων του Ε.Σ. του Π.Ο.Τ., διευκρινίζεται ότι:

– Οι επεξηγηματικές σημειώσεις του Ε.Σ. του Π.Ο.Τ. γίνονται αποδεκτές από την Ε.Επιτροπή μέσω της δημοσίευσης του αριθμού αναφοράς τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., σειρά C, και αποτελούν βάση για την ανάκληση Δεσμευτικών Δασμολογικών Πληροφοριών.

– Σύμφωνα με πάγια νομολογία του Δικαστηρίου Ε.Ε., η οποία πρέπει να εφαρμόζεται υποχρεωτικά τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από τα όργανα και τους θεσμούς της Ε.Ε., οι εν λόγω επεξηγηματικές σημειώσεις, παρά το γεγονός ότι δεν δημοσιεύονται στη σειρά L (Νομοθεσία) της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε., εντούτοις αποτελούν σημαντικό μέσο για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή του κοινού δασμολογίου και επομένως παρέχουν αξιόπιστα στοιχεία για την ερμηνεία του (βλ. ενδεικτικά απόφαση του Δικαστηρίου της Ε.Ε. της 12ης Ιουνίου 2014 στην υπόθεση C-330/13, αποφάσεις Kloosterboer Services, C-173/08, EU:C:2009:382, σκέψη 25, και Agroferm, C-568/11, EU:C:2013:407, σκέψη 28).

Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με το Δ.Ε.Ε., οι Επεξηγηματικές Σημειώσεις του Εναρμονισμένου Συστήματος του ΠΟΤ, εφόσον δεν αντιβαίνουν τα οριζόμενα στο νομικό κείμενο της Σ.Ο., υιοθετούνται και τηρούνται απαρέγκλιτα από όλες τις Τελωνειακές Αρχές των Κρατών Μελών της Ε.Ε.

Οι εν λόγω Σημειώσεις αναφέρονται εξάλλου και στα κείμενα της νομικής αιτιολογίας των Κανονισμών κατάταξης που ψηφίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ανάλογα ισχύουν και για τη νομική ισχύ των επεξηγηματικών σημειώσεων της ΣΟ (βλ. αποφάσεις Develop Dr. Eisbein, C-35/93, EU:C:1994:252, σκέψη 21, και British Sky Broadcasting Group και Pace, EU:C:2011:248, σκέψη 92).

5. Συμπερασματικά:

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα σοκολατούχα γάλατα, τα ροφήματα γάλακτος με γεύση καφέ καθώς και παρόμοια ροφήματα με βάση το γάλα, τα οποία περιέχουν ουσίες άλλες από αυτές που προσδιορίζονται σαφώς στο κείμενο της Δ.Κ. 0402, εξαιρούνται από το Κεφάλαιο 4 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και κατατάσσονται στη δασμολογική κλάση 2202 αυτής, κατ’ εφαρμογή του γενικού κανόνα 1 για την ερμηνεία της Σ.Ο.

Γ. Ως προς το φόρο προστιθέμενης αξίας, Φ.Π.Α.

Όσον αφορά τον εφαρμοστέο συντελεστή ΦΠΑ για τα σοκολατούχα γάλατα και τα ροφήματα γάλακτος με γεύση καφέ καθώς και παρόμοια ροφήματα με βάση το γάλα, τα οποία περιέχουν άλλες ουσίες από αυτές που προσδιορίζονται σαφώς στο κείμενο της Δ.Κ 0402, που αποτελούν αντικείμενο εξέτασης στο παρόν έγγραφο, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

• Σύμφωνα με το άρθρο 21 σε συνδυασμό με την παράγραφο 03 του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», για τα γάλατα και τα προϊόντα γαλακτοκομίας του Κεφ. 4, μεταξύ άλλων εκείνα που σύμφωνα με τα ανωτέρω κατατάσσονται στην Δ.Κ 0402 ήτοι, γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ο συντελεστής Φ.Π.Α. που εφαρμόζεται είναι 13%,

• Σύμφωνα με το άρθρο 21 σε συνδυασμό με το Παράρτημα ΙΙΙ του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», για τα προϊόντα που σύμφωνα με τα ανωτέρω κατατάσσονται στην Δ.Κ 2202 ήτοι, σοκολατούχα γάλατα, ροφήματα γάλακτος με γεύση καφέ καθώς και παρόμοια ροφήματα με βάση το γάλα, ο συντελεστής Φ.Π.Α. που εφαρμόζεται είναι 23% .

Δ. Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω αναφορικά με τη δασμολογική κατάταξη και το συντελεστή Φ.Π.Α. των γαλακτοκομικών προϊόντων και ειδικά των ροφημάτων γάλακτος με γεύση καφέ, σοκολατούχου γάλακτος και παρόμοιων ροφημάτων με βάση το γάλα, που αναφέρονται στην παρούσα.

Οι αρμόδιες Τελωνειακές και Φορολογικές Αρχές καθώς και οι αρμόδιες Ελεγκτικές Αρχές, στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να λάβουν υπόψη τους τα διαλαμβανόμενα σε αυτή, προκειμένου να προχωρήσουν, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, σε διεξαγωγή εκ των υστέρων ελέγχων στις περιπτώσεις όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, αναφορικά με τη διαπίστωση της ορθής δασμολογικής κατάταξης και του εφαρμοζόμενου συντελεστή Φ.Π.Α. στα εν λόγω είδη.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

ΕΙΡ.ΓΙΑΛΟΥΡΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο/Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ /Η

ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Please follow and like us:

Σχετικά με παρακρατήσεις επιστροφής ΦΠΑ σε αγρότες για μελλοντικές δόσεις φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙ

Σχετικά με παρακρατήσεις επιστροφής ΦΠΑ σε αγρότες για μελλοντικές δόσεις φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2

Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Ε. Πρεβεζάνου

Τηλέφωνο: 210.33.75.066

210.32.24.997

FAX: 210.32.35.135

Αθήνα 04/01/2016 – 09:09

Αριθ.Πρωτ:1000731/576

ΠΡΟΣ : Τη Βουλή των Ελλήνων

ΚΟΙΝ:

Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

Βουλευτή κ. Γ. Καρασμάνη

Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθ. 1883/11.12.15 ερώτηση.

Σε απάντηση της αριθμ. 1883/11.12.15 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ.Γ. Καρασμάνη ς, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η έννοια και οι προϋποθέσεις του συμψηφισμού ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/74 (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύει και συμπληρώνονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα άρθρο 440 επόμενα, οι οποίες κοινοποιήθηκαν με την ΠΟΛ 1022/24.01.2012, καθώς και στις διατάξεις του άρθρου 48 του ν.4174/2013 – Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, (ΑΊ70) – όπως ισχύουν.

Με τις ανωτέρω διατάξεις, συμψηφισμός απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, έναντι βεβαιωμένων οφειλών προς αυτό, δύναται να αντιταχθεί σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία ο οφειλέτης έχει βεβαία χρηματική απαίτηση κατά του Δημοσίου, εκκαθαρισμένη και αποδεικνυόμενη από τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή από δημόσιο έγγραφο. Οι απαιτήσεις που προτείνονται σε συμψηφισμό πρέπει να είναι αμοιβαίες (μεταξύ δύο προσώπων), δηλαδή ο οφειλέτης της μιας απαίτησης να είναι δανειστής της άλλης και μάλιστα κατά τον ίδιο χρόνο και πιο συγκεκριμένα οι οφειλές πρέπει να είναι βεβαιωμένες στο στενό Δημόσιο και οι απαιτήσεις του οφειλέτη να προέρχονται από το εν στενή έννοια Δημόσιο και όχι από τρίτα πρόσωπα (π.χ. Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., ευρύτερο Δημόσιο Τομέα) και τέλος απαιτείται να έχει εκδοθεί, κατά τις κείμενες δημοσιολογιστικές διατάξεις, χρηματικό ένταλμα πληρωμής ή άλλος τίτλος πληρωμής.

Ο συμψηφισμός διενεργείται είτε αυτεπαγγέλτως από το αρμόδιο όργανο της Φορολογικής Διοίκησης στην οποία είναι βεβαιωμένες οι οφειλές (ληξιπρόθεσμες, μη ληξιπρόθεσμες, ευρισκόμενες σε αναστολή ή ρυθμισμένες), είτε μετά από δήλωση του οφειλέτη, ώστε να εξεταστεί από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. η συνδρομή των προϋποθέσεων του συμψηφισμού, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Επίσης, με τις διατάξεις της περίπτωσης 2, της Υποπαραγράφου ΙΑ.2, της Παραγράφου ΙΑ, του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 (Α’ 85) ποσά που προέρχονται από επιστροφές φόρων προστιθέμενης αξίας και εισοδήματος, για τα οποία έχει εκδοθεί και εκκαθαριστεί ατομικό φύλλο έκπτωσης, συμψηφίζονται υποχρεωτικά και με οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και αποδίδονται υπέρ των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών.

Η απόσβεση οφειλής που διενεργείται μέσω συμψηφισμού κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του ΚΕΔΕ και του άρθρου 48 του ΚΦΔ, ή παρακράτησης επί αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ΚΦΔ, καλύπτουν δόση ή δόσεις τυχόν υφιστάμενης χορηγηθείσας ρύθμισης εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις και εφόσον δεν έχει χαρακτηριστεί η εν λόγω απαίτηση του δικαιούχου ως ακατάσχετη (επί του συνόλου ή ποσοστού αυτής), κατά την κείμενη νομοθεσία.

Τέλος, σε οποιοδήποτε στάδιο υφιστάμενης ρύθμισης προκύπτει εξόφληση (λόγω συμψηφισμού ή παρακράτησης μέσω αποδεικτικού ενημερότητας) του συνόλου του ρυθμισμένου ποσού, ο οφειλέτης δύναται να αιτηθεί στην αρμόδια υπηρεσία την αλλαγή του προγράμματος και να επωφεληθεί των απαλλαγών που προκύπτουν από την πρόωρη εξόφληση των οφειλών του.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Please follow and like us:

Χαρίτσης: Τέλος η εγγυητική επιστολή για τη χρήση της προκαταβολής του ΕΣΠΑ

Χαρίτσης: Τέλος η εγγυητική επιστολή για τη χρήση της προκαταβολής του ΕΣΠΑ
HuffPost Greece | Newsroom

Δημοσιεύθηκε: 17/01/2016 5:18 μμ Ενημερώθηκε: 17/01/2016 6:01 μμ
XARITSHS

Κοινοποίηση 13
Tweet
Σχόλιο 0

Εκτύπωση

Χωρίς να απαιτείται εγγυητική επιστολή θα μπορούν πλέον οι επιχειρήσεις που θα εντάσσονται στα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ να κάνουν χρήση της προκαταβολής ώστε να διευκολύνεται η ρευστότητά τους. Τα ποσά της προκαταβολής αυτής, ύψους έως 40%, θα κατατίθενται σε λογαριασμό ο οποίος θα αποδεσμεύεται σταδιακά για πληρωμές που αφορούν στην υλοποίηση του προγράμματος .
Αυτά ανέφερε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Αγορά ο υφυπουργός Οικονομίας αρμόδιος για το ΕΣΠΑ Αλέξης Χαρίτσης, ενώ υπενθύμισε ότι οι προσκλήσεις 4 δράσεων του νέου ΕΣΠΑ για τις οποίες έχει γίνει προδημοσίευση από τα μέσα Οκτωβρίου, θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες.

Ο υφυπουργός εστιάστηκε στη σημασία που δίνει το υπουργείο στην απλοποίηση των διαδικασιών.

Όπως εξήγησε, δεν θα απαιτείται η κατάθεση όλων των δικαιολογητικών παρά μόνο εφόσον έχει εγκριθεί η ηλεκτρονική αίτηση ενώ όπως είπε «δημιουργείται μηχανισμός ώστε να γίνεται χρήση της προκαταβολής από τις επιχειρήσεις χωρίς να χρειάζεται εγγυητική επιστολή όπως στο παρελθόν. Τα λεφτά της προκαταβολής ύψους 40% θα κατατίθενται σε λογαριασμό ο οποίος θα αποδεσμεύεται σταδιακά αλλά μόνο για πληρωμές που αφορούν στην υλοποίηση του προγράμματος».

(Με πληροφορίες ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com