Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2016

Print Friendly, PDF & Email

Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2016.

Αριθμ. ΔΕΛ Β 1161529 ΕΞ 2015

(ΦΕΚ Β΄ 2873/29.12.2015)

Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2016.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄170) όπως ισχύει.

2. Την αριθ. ΑΝ. ΥΠ.ΟΙΚ. 0003412ΕΞ 2015/22.10.2015 (ΦΕΚ Β΄2294) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων».

3. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Το έτος 2016 θα διενεργηθούν τέσσερις χιλιάδες (4.000) πλήρεις φορολογικοί έλεγχοι και δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ, και ΔΟΥ.

2. Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν το πενήντα τοις εκατό (50%) θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας (2011−2015).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2015

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

Ι. ΜΠΑΚΑΣ

(Visited 22 times, 1 visits today)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com