Αγορά πελατειακής βάσης – Άυλα περιουσιακά στοιχεία.

Print Friendly, PDF & Email

Αγορά πελατειακής βάσης – Άυλα περιουσιακά στοιχεία.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Αθήνα, 16.12.2015

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) Αριθμ. Πρωτ.:2551 ΕΞ

ΘΕΜΑ: « ΑΓΟΡΑ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ – ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ »

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ένας Πελάτης μας που έχει κατάστημα XXX αγοράζει τη πελατειακή βάση ενός άλλου dealer της XXX (αυτός δεν έχει κατάστημα, είναι επιχείρηση CallCenter).

Η αγορά αυτή συνίσταται στο ότι μεταφέρονται όλες οι τηλεφωνικές γραμμές ως βάση δεδομένων από τον έναν στον άλλον (με τη συναίνεση της XXX – αφού σε αυτή ανήκουν πραγματικά), άρα τα ποσοστά του αερόχρονου (αυτά τα πληρώνει η XXX με αυτοτιμολόγηση κάθε μήνα στον Πελάτη μας) θα τα εισπράττει πλέον ο δικός μας Πελάτης.

Το ερώτημα είναι κατά πόσο αυτή η συναλλαγή συνιστά απόκτηση ασώματης ακινητοποίησης σύμφωνα με τα ΕΛΠ ή απλά αποτελεί έξοδο της επιχείρησης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με τα ΕΛΠ, η πελατειακή βάση αποτελεί άυλο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο αναγνωρίζεται αρχικά στο κόστος κτήσης του και στη συνέχεια επιμετράται στο κόστος κτήσης μείον απόσβεση και απομείωση, βάσει των αρχών του νόμου.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

(Visited 11 times, 1 visits today)
Please follow and like us: