Αίτημα για αλλαγή φορολογικής κατοικίας από έγγαμη φορολογούμενη.

Print Friendly, PDF & Email

Αίτημα για αλλαγή φορολογικής κατοικίας από έγγαμη φορολογούμενη.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Τ.Κ. : 101 84

Πληροφ. :Φ. Χαριτίδου

Τηλέφωνο : 210.3375315-6

FAX : 210.3375001

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015

Αρ. Πρ.: ΔΕΑΦΑ 1146973 ΕΞ2015

ΠΡΟΣ: ….

ΚΟΙΝ: ……

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτημα.

Σχετ: Το από 22/10/2015 ερώτημα του κου….

Σε απάντηση του ως άνω εγγράφου του φορολογούμενου, σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1058/2015 εγκύκλιο διαταγή μας, σε περίπτωση που κατά τα οριζόμενα σ’ αυτή φορολογούμενος θεωρηθεί φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, εφόσον είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα δύναται να την υποβάλλει ως φορολογικός κάτοικος εξωτερικού το αργότερο μέχρι την λήξη του φορολογικού έτους που ακολουθεί το έτος αναχώρησης (π.χ. όσοι μετέβαλαν την φορολογική του κατοικία για το φορολογικό έτος 2014 μπορούν να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα το αργότερο έως την 31/12/2015.)

Κατ’ ανάλογη εφαρμογή, για όσες έγγαμες φορολογούμενες εκκρεμούν στις Δ.Ο.Υ. αιτήματα για αλλαγή της φορολογικής τους κατοικίας, και εφόσον αυτές κριθούν φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού και έχουν υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα, υπάρχει η δυνατότητα να υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013, με το σύζυγο ,εφόσον αυτός είναι κάτοικος εξωτερικού, το αργότερο μέχρι τη λήξη του φορολογικού έτους που ακολουθεί το έτος αποχώρησης και εφόσον έχουν μεταβάλλει την φορολογική τους κατοικία για το φορολογικό έτος 2014, το αργότερο έως 31/12/2015.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑÏΤΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(Visited 28 times, 1 visits today)
Please follow and like us: