Άρθρο – Διάκριση εμπορικής και μη εμπορικής ιδιότητας

Print Friendly, PDF & Email

Διάκριση εμπορικής και μη εμπορικής ιδιότητας (κωδ. 597 Εντύπου Ε3)

Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από τις διατάξεις του ν.4254/2014 ορίζεται, ότι για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία του.

Τα ανωτέρω ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 01-01-2014 και μετά.

Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι το εισόδημα που αποκτά φυσικό πρόσωπο εξαιτίας της παροχής υπηρεσιών σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες και για το οποίο πρόσωπο συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται από την ως άνω διάταξη, εντάσσεται στην κατηγορία εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συνεπώς θα φορολογηθεί με την κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.4172/2013. (κλίμακα μισθωτών)

Με άλλα λόγια η συγκεκριμένη διάταξη ρυθμίζει τη φορολογική αντιμετώπιση των επιτηδευματιών που φορολογούνται ως μισθωτοί (μπλοκάκια).

Ο κωδικός 597 του εντύπου Ε3, επιλέγεται από τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα που έχουν την εμπορική ιδιότητα, προκειμένου να μην εφαρμοστεί η διάταξη της περ. στ’ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013. Ο κωδικός αυτός αφορά φυσικά πρόσωπα για τα οποία, δεν προέχει το στοιχείο της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, δηλαδή δεν εντάσσονταν στα επαγγέλματα που με τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν.2238/1994 χαρακτηρίζονταν ως ελευθέρια επαγγέλματα (σχετ. ΠΟΛ.1120/25.4.2014).

Έννοια εμπορικής ιδιότητας

Σύμφωνα με τον εμπορικό νόμο, την εμπορική ιδιότητα διατηρούν οι παρακάτω επιχειρήσεις:

Αγοράς προϊόντων, γης ή τέχνης με σκοπό τη μεταπώληση τους ως έχουν, ακατέργαστα, ή μετά από κατεργασία, είτε με σκοπό εκμίσθωσής τους (π.χ. λιανοπωλητές κλπ). Προσοχή! Η αγορά προς μεταπώληση ακινήτων δεν συνιστά εμπορική πράξη.
Επιχείρηση προμήθειας, δηλαδή ανάληψης υποχρέωσης παροχής αντικειμένου που θα αποκτηθεί αργότερα. Για παράδειγμα, προμήθεια κινηματογραφικών ταινιών από εταιρία διανομής τους σε κινηματογράφους, προμήθεια ξυλείας σε ξυλουργό που ο έμπορος την εισάγει από το εξωτερικό κλπ.
Επιχείρηση παραγγελίας, δηλαδή της ανάληψης έναντι ανταλλάγματος υποχρέωσης από τον παραγελιοδόχο στον παραγγελέα να διενεργήσει μία εμπορική πράξη στο όνομά του μεν, για λογαριασμό όμως του παραγγελέα. Για παράδειγμα, χρηματιστηριακές αγοροπωλησίες, παραγγελιοδοχικές πωλήσεις κλπ.
Επιχείρηση χειροτεχνίας, δηλαδή της έναντι αμοιβής επεξεργασίας ξένης πρώτης ύλης. Για παράδειγμα, κατασκευή, καθαρισμός και επιδιόρθωση ενδυμάτων και υποδημάτων, τυπογραφικές ή βιβλιοδετικές ή φωτοτυπικές εργασίες, κατασκευή, καθαρισμός και επιδιόρθωση επίπλων, βαφές, καθαρισμός και επισκευή αυτοκινήτου κλπ.
Επιχείρηση πρακτορείας, δηλαδή της με αντάλλαγμα ανάληψης υποχρέωσης παροχής στο κοινό κάθε φύσης ιδιωτικών υπηρεσιών. Για παράδειγμα, γραφεία διαχείρισης υποθέσεων, εμπορικών πληροφοριών, δακτυλογραφήσεων, εργολαβίες καθαριότητας, κέντρα αισθητικής και αδυνατίσματος, παροχή συνδέσεων στο διαδίκτυο κλπ.
Επιχείρηση μετακόμισης – μεταφοράς, δηλαδή κάθε μεταφοράς προσώπων ή πραγμάτων μέσω ξηράς ή μέσω εσωτερικών υδάτων (ποτάμια λίμνες) που διενεργείται έναντι ανταλλάγματος. Για παράδειγμα, επιχειρήσεις taxi, ιδιοκτήτες φορτηγών Δ.Χ., ταχυδρομικές υπηρεσίες, κούριερ κλπ.
Επιχείρηση πλειστηρίασης, δηλαδή της με αντάλλαγμα πώλησης με ιδιωτικό πλειστηριασμό ξένων κινητών πραγμάτων. Για παράδειγμα, επιχείρηση δημοπρασιών.
Επιχείρηση δημοσίων θεαμάτων, δηλαδή παροχής στο κοινό κάθε μορφής ψυχαγωγίας έναντι ανταλλάγματος. Για παράδειγμα, τσίρκο, θέατρο, αθλητικοί αγώνες, ιπποδρομίες, διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων κλπ. Προσοχή! Δεν είναι εμπορική πράξη όταν τη σχετική εκδήλωση τη διενεργεί ο ίδιος ο δημιουργός διότι τότε προέχει το στοιχείο της πνευματικής δημιουργίας.
Κολλυβιστικές εργασίες, δηλαδή ανταλλαγή νομισμάτων έναντι ανταλλάγματος. Ανταλλακτήρια συναλλάγματος. Για παράδειγμα, ανταλλακτήρια συναλλάγματος.
Τραπεζικές εργασίες, δηλαδή οι εργασίες που διενεργούνται από τράπεζες. Για παράδειγμα, αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων, χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων συμπεριλαμβανομένων και των πράξεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring, ν. 1905/1990), χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), υπηρεσίες πληρωμών, περιλαμβανομένης της μεταφοράς κεφαλαίων, αποστολές χρημάτων από τόπο σε τόπο κλπ.
Επιχείρηση μεσιτείας, δηλαδή η με αντάλλαγμα μεσολάβηση μεταξύ 2 υποψηφίων συμβαλλομένων ή η υπόδειξη ευκαιρίας για σύναψη σύμβασης. Για παράδειγμα, γραφείο συνοικεσίων, γραφείο ευρέσεως εργασίας (carriers office, head hunders), μεσίτες ακινήτων κλπ.
Συναλλαγές μεταξύ εμπόρων. Για παράδειγμα, χονδρικές πωλήσεις.
Παροχής τουριστικού καταλυμματος. Η εκμετάλλευση ξενοδοχείων και τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, στις οποίες, μάλιστα, παρέχεται και φροντίδα περιποίησης, όπως καθαριότητα δωματίων, παροχή και αλλαγή λευκών ειδών κ.λπ., αποτελεί, ανεξάρτητα από τη χρησιμοποίηση ή μη προσωπικού, πράξη εμπορική, η οποία ασκούμενη κατά σύνηθες επάγγελμα προσδίδει στο διενεργούν αυτήν υποκείμενο εμπορική ιδιότητα. (ΝΣΚ 200/2010)

Αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα που διατηρούν την εμπορική ιδιότητα

Διευκρινίζεται, ότι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1120/25.4.2014, οι αμοιβές που με το ν.2238/1994 χαρακτηρίζονταν ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, δηλαδή οι αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα αυτών που διατηρούν την εμπορική ιδιότητα.

Ενδεικτικά:

Αμοιβές αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών, κ.λπ. από αμοιβές ή προμήθειες για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας από αλλοδαπά εργοστάσια ή αλλοδαπούς οίκους οποιασδήποτε φύσης υλικού,
Αμοιβές μεταφορέων,
Αμοιβές μεσιτών,
Αμοιβές πρακτόρων,
Αμοιβές διαμεσολαβητών,
Αμοιβές εκτελωνιστών,
Αμοιβές φωτορεπόρτερ,
Αμοιβές διαφημιστών,
Αμοιβές επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο ασφαλιστικές δραστηριότητες (ασφαλιστικοί πράκτορες, μεσίτες ασφαλίσεων, ασφαλιστικοί σύμβουλοι κ.τ.λ.),
Αμοιβές για υπηρεσίες φασόν,
Αμοιβές για υπηρεσίες προώθησης προϊόντων (εφόσον συνιστούν επιχειρηματική δραστηριότητα και όχι περιστασιακή απασχόληση)
Τα έσοδα από την καταχώρηση αγγελιών και διαφημίσεων σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. (Έγγρ. 1004598/2003)
Η παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών.
Το αντάλλαγμα που αποκτούν οι παραγωγοί από την παραχώρηση της χρήσης μέρους ή του συνόλου της παραγωγής τους ή του αγροτεμαχίου τους για τη διενέργεια πειραμάτων, ανεξάρτητα από το αν μετά την εκτέλεση του πειράματος καταστρέφεται ή όχι η παραγωγή. (Έγγρ. 1057930/2008)
Η παραγωγή οπτικού υλικού.
Οι αμοιβές που λαμβάνει ο διαμεσολαβητής (προμήθεια) σε ιστοσελίδα, στην οποία διενεργούνται αγοραπωλησίες προϊόντων.
Ο ιδιοκτήτης κτήματος που εκμισθώνει τούτο σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που ασχολείται κατ’ επάγγελμα με τη διοργάνωση – διεξαγωγή κοινωνικών εκδηλώσεων (γάμων, βαπτίσεων κλπ.) και από τους όρους του μεταξύ τους μισθωτηρίου συμβολαίου ή ιδιωτικού συμφωνητικού προκύπτει ότι ο εκμισθωτής έχει το δικαίωμα από κοινού με το μισθωτή να εξευρίσκει πελάτες ή την επιχείρηση τροφοδοσίας, καθώς και να παρέχει από κοινού ή μεμονωμένα με το μισθωτή υπηρεσίες φύλαξης του χώρου, παρκαρίσματος και ψυχαγωγίας, με σκοπό την άριστη διεξαγωγή των εκδηλώσεων. Αντίθετα, εάν ο ιδιοκτήτης του κτήματος δεν διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει τις προαναφερθείσες ή κάθε άλλου είδους υπηρεσίες, τότε αποκτά εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων.
Το μέρισμα του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Κοινής Διανομής Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων.
Το εισόδημα που αποκτιέται από την άσκηση του επαγγέλματος «τεχνικός ασφαλείας», ανεξάρτητα αν γίνεται από μηχανικό ή όχι.
Οι επιχειρήσεις ή ιδιώτες που εκμισθώνουν σε τρίτους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και συγχρόνως τους παρέχουν υπηρεσίες περιποίησης, (φύλαξη, καθαρισμός κλπ.). Αν όμως εκμισθώνουν μόνο το χώρο, χωρίς να παρέχουν υπηρεσίες περιποίησης των μισθωτών, αποκτούν εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων.
Η προώθηση πωλήσεων επί προμήθεια με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών.
Το επάγγελμα του μουσικού παραγωγού.
Οι υπηρεσίες διαχείρισης έργων ευρυζωνικών δικτύων και έργων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων.
Το επάγγελμα του ντετέκτιβ.
Αν ο γραφίστας, εκτός από τη δημιουργία των πρωτότυπων σχεδίων (μακετών), ασχολείται περαιτέρω και με την αναπαραγωγή αυτών σε αντίτυπα και την πώληση τους στη συνέχεια σε τρίτους, τότε η δραστηριότητα αυτή αποτελεί άσκηση κερδοσκοπικού επαγγέλματος και το εισόδημα που προκύπτει από αυτό είναι εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. Η μεταπώληση των υπηρεσιών αυτών και άλλων συναφών, όπως μεταπώληση υπηρεσιών καλλιτεχνικής επιμέλειας, προγραμματισμού ιστοσελίδων, καταχώρησης ονομάτων Internet, φιλοξενίας ιστοσελίδων κλπ., αποτελεί σε κάθε περίπτωση εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.
Το εισόδημα από τη δραστηριότητα του αστρολόγου.
Το εισόδημα του αισθητικού, του μακιγιέρ, της κομμώτριας κλπ.
Το εισόδημα του εκμεταλλευτή περιπτέρου.
Οι εργασίες «υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπές υπηρεσίες σχετικές με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές», δεν εντάσσονται στις εργασίες ελευθέριου επαγγέλματος και επομένως το εισόδημα που αποκτάται αποτελεί εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.

Αμοιβές που δεν διατηρούν την εμπορική ιδιότητα

Ο κωδικός 597, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1097/28.4.2015, δεν αφορά φυσικά πρόσωπα για τα οποία, προέχει το στοιχείο της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, δηλαδή δεν εντάσσονταν στα επαγγέλματα που με τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν.2238/1994 χαρακτηρίζονταν ως ελευθέρια επαγγέλματα (σχετ. ΠΟΛ.1120/25.4.2014).

Περιπτώσεις τέτοιων αμοιβών που δεν έχουν την έννοια της εμπορικής ιδιότητας είναι οι αμοιβές του:

ιατρού,
οδοντιάτρου,
κτηνιάτρου,
φυσιοθεραπευτή,
βιολόγου,
ψυχολόγου και του παιδοψυχολόγου (E 11990 ΠOΛ 132/1983)
μαίας,
δικηγόρου,
δικολάβου,
συμβολαιογράφου,
άμισθου υποθηκοφύλακα,
δικαστικού επιμελητή,
αρχιτέκτονα,
μηχανικού,
τοπογράφου,
χημικού,
γεωπόνου,
γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου,
σχεδιαστή,
δημοσιογράφου,
συγγραφέα,
διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή,
καθηγητή ή δασκάλου,
καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη,
ηθοποιού,
εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου,
σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου,
διακοσμητή,
οικονομολόγου, αναλυτή,
προγραμματιστή,
ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων,
λογιστή ή φοροτέχνη, ορκωτού λογιστή (Γνωμ. NΣK 348/1987),
αναλογιστή,
κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού
εμπειρογνώμονα.
Τα παραϊατρικά επαγγέλματα όπως ομοιοπαθητικός, πρακτικός εναλλακτικών θεραπειών, ψυχοθεραπευτής
λογοθεραπευτής – λογοπαθολόγος – λογοπεδικός (Δ12Α 1054369 ΕΞ 28.3.2013),
οι μαλάκτες (μασέρ) (K 3825/1959),
ο θεραπευτής κάλων, οστράκων, νυχιών (M 262/1987),
Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε πραγματογνώμονες,
Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε διαιτητές,
Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε εκκαθαριστές γενικά,
Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε ελεγκτές Α.Ε.,
Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε εκτελεστές διαθηκών,
Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε εκκαθαριστές κληρονομιών και κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομίας
Αν το αντικείμενο των εργασιών του γραφίστα, περιορίζεται στο σχεδιασμό κατόπιν παραγγελίας, εντύπων (βιβλίων, περιοδικών κλπ.), την οπτικοποίηση εμπορικών μηνυμάτων (σχεδιασμός αφισών, διαφημιστικών φυλλαδίων κλπ.) καθώς και τη φιλοτέχνηση σημάτων λογοτύπων και άλλων σχεδίων στα οποία προέχουν τα στοιχεία της καλλιτεχνικής έμπνευσης και των εικαστικών δυνατοτήτων του δημιουργού σε συνάρτηση με τις απαραίτητες συναφείς επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις αυτού, οι αμοιβές που αποκτώνται αποτελούν εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα της παρ.1 του άρθρου 48 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994), με την προϋπόθεση ότι οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται αποκλειστικά και μόνο από τον ίδιο το δημιουργό, δηλαδή χωρίς την απασχόληση προσωπικού της ειδικότητας του γραφίστα. (Δ12Α 1142299 ΕΞ 2014/22-10-2014)
Το επάγγελμα του υποστηρικτή λογισμικού θεωρείται ελευθέριο επάγγελμα, καθόσον προσομοιάζει στο επάγγελμα του αναλυτή και προγραμματιστή και η εργασία του μπορεί να θεωρηθεί αναπόσπαστο στοιχείο για την ολοκλήρωση του έργου του αναλυτή και προγραμματιστή. (έγγρ. 1025952/2007)
Το επάγγελμα του περιβαλλοντολόγου. (έγγρ. 1024777/2007)
Το εισόδημα του γλύπτη αποτελεί εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, με την προϋπόθεση ότι ασκείται μόνο καλλιτεχνική δραστηριότητα, ενώ αν ασκείται εμπορική δραστηριότητα (μαζική παραγωγή και πώληση, χρηματοοικονομική οργάνωση, διαχείριση εκθέσεων κλπ.) θεωρείται εισόδημα από εμπορική επιχείρηση (έγγρ. 1011416/2007). Τα ίδια ισχύουν και για τις αμοιβές που προκύπτουν από λοιπές καλλιτεχνικές δραστηριότητες, όπως είναι του ζωγράφου, του γραφίστα κλπ.
Οι αμοιβές από την άσκηση του σχεδιαστή, σε περίπτωση που το αντικείμενο των εργασιών του είναι αποκλειστικά ο σχεδιασμός, όπου προέχει το στοιχείο της καλλιτεχνικής έμπνευσης και δεν ασχολείται με την αναπαραγωγή του πρωτότυπου σχεδίου. (έγγρ. 1110747/2008)
Η αμοιβή ειδικών επιστημόνων (έγγρ. 1122098/2007)
Η αμοιβή «πνευματικών δημιουργών», όπως οι κατονομαζόμενοι συγγραφείς και μουσουργοί. (έγγρ. 1122098/2007)

Η επιστημονική ομάδα της ASTbooks.

Πηγή: Taxpress

(Visited 39 times, 1 visits today)
Please follow and like us: