Εξορθολογισμός προστίμων για την αύξηση της εισπραξιμότητας.

Print Friendly, PDF & Email

Εξορθολογισμός προστίμων για την αύξηση της εισπραξιμότητας.

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015

Εξορθολογισμός προστίμων για την αύξηση της εισπραξιμότητας

Την εκλογίκευση των προστίμων με στόχο την αύξηση της εισπραξιμότητας, αλλά και ιδιαίτερα ευνοϊκές ρυθμίσεις για εκκρεμείς υποθέσεις πλαστών και εικονικών τιμολογίων προβλέπει το πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης. Οσοι δηλαδή έχουν προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια ή στην επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών για πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί ακόμα και για πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία μπορούν να «καθαρίσουν» καταβάλλοντας ένα μικρότερο τίμημα στο ελληνικό Δημόσιο. Από την άλλη πλευρά, μειώνονται γενικώς οι ποινές για τους παραβάτες της φορολογικής νομοθεσίας, δεδομένου ότι το υφιστάμενο καθεστώς δεν απέφερε έσοδα στο Δημόσιο. Ειδικότερα, το σχέδιο νόμου προβλέπει τα εξής:

1. Καθιερώνονται νέα πρόστιμα για τη φοροδιαφυγή στον ΦΠΑ. Ειδικότερα, για παραβάσεις σχετικές με τον ΦΠΑ, οι οποίες διαπιστώνονται κατόπιν ελέγχου, θα επιβάλλονται τα ακόλουθα πρόστιμα:

• Σε περίπτωση μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς στοιχείου για πράξη που επιβαρύνεται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο 50% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο, ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα. Εξαιρείται της επιβολής κυρώσεων ο λήπτης που τελούσε καλή τη πίστει κατά τη λήψη των στοιχείων.

• Σε κάθε περίπτωση όπου διαπιστώνεται, κατόπιν ελέγχου, η υποβολή ανακριβών δηλώσεων ή η μη υποβολή δηλώσεων, με συνέπεια τη μη απόδοση ή τη μειωμένη απόδοση ή την επιπλέον έκπτωση ή επιστροφή ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με 50% επί του ποσού του φόρου που θα προέκυπτε από τη μη υποβληθείσα δήλωση ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα.

• Σε περίπτωση άσκησης οικονομικής δραστηριότητας χωρίς να έχει υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών, παρά την ύπαρξη σχετικής υποχρέωσης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό 50% επί του ποσού του ΦΠΑ που θα έπρεπε να είχε αποδοθεί για όλη τη διάρκεια λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας.

• Σε κάθε πρόσωπο μη υπόχρεο σε υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ που εκδίδει φορολογικά στοιχεία με ΦΠΑ, χωρίς να έχει τέτοια υποχρέωση, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό 50% επί του αναγραφόμενου φόρου που δεν αποδόθηκε.

2. Θα ασκείται ποινική δίωξη για μεγάλα αδικήματα φοροδιαφυγής, ανεξαρτήτως του εάν ο φορολογούμενος έχει ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ή προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια.

3. Καταργείται το ανώτατο όριο προστίμου των 30.000 ευρώ στις περιπτώσεις μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβών φορολογικών στοιχείων.

4. Μειώνονται τα πρόστιμα για την υποβολή συνοπτικού πίνακα πληροφοριών και φακέλων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών. Ενδεικτικά το κατώτατο πρόστιμο για την εκπρόθεσμη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς/ ατελούς υποβολής του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών για τις ενδοομιλικές συναλλαγές μειώνεται από 1.000 ευρώ σε 500 ευρώ, ενώ επίσης δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο στις τροποποιητικές δηλώσεις εφόσον μεταβάλλονται τα ποσά των συναλλαγών και οι συνολικές διαφορές είναι κάτω των 200.000 ευρώ.

5. Μειώνεται στο μισό και συγκεκριμένα από το 100% στο 50% το πρόστιμο που προβλέπεται σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση καταβολής φόρου.

6. Μειώνονται ορισμένα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση διαπίστωσης από τη φορολογική διοίκηση ότι ο φόρος που προέκυψε από τη φορολογική δήλωση είναι μικρότερος από τον φόρο που έπρεπε κανονικά να προκύψει. Ειδικότερα, αν το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση φορολογική δήλωση υπολείπεται του ποσού του φόρου που προκύπτει με βάση τον διορθωτικό προσδιορισμό φόρου που πραγματοποιήθηκε από τη Φορολογική Διοίκηση, το πρόστιμο επί της διαφοράς στο οποίο υπόκειται ο φορολογούμενος διαμορφώνεται ως εξής:

• Παραμένει στο 10% του ποσού της διαφοράς, εάν το ποσό αυτής ανέρχεται σε ποσοστό από 5% έως 20% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση.

• Μειώνεται από 30% σε 25% του ποσού της διαφοράς, αν το ποσό αυτής υπερβαίνει το 20% και φθάνει μέχρι το 50% του φόρου που προκύπτει βάσει της φορολογικής δήλωσης.

• Μειώνεται από 100% σε 50% του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό αυτής υπερβαίνει σε ποσοστό το 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση και αποδεικνύεται ότι η ανακρίβεια οφείλεται σε πρόθεση του φορολογουμένου.

Εκκρεμείς υποθέσεις

Γλιτώνουν τα τσουχτερά πρόστιμα όσοι είχαν προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια ή στην επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών μέχρι 31/12/2013. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, για όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις παραβάσεων που διαπράχθηκαν μέχρι την 31-12-2013 και αφορούν την έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων και την έκδοση ή αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων, ανεξάρτητα από τον χρόνο διαπίστωσής τους, δεν εφαρμόζονται τα υπέρογκα πρόστιμα του ν. 2523/1997 εφόσον ο φορολογούμενος καταβάλλει εφάπαξ:

α) Για παραβάσεις έκδοσης πλαστών φορολογικών στοιχείων ποσό ίσο με το 50% της αξίας κάθε στοιχείου.

β) Για παραβάσεις που αφορούν έκδοση εικονικών ή λήψη εικονικών στοιχείων ή νόθευση αυτών, καθώς και καταχώριση στα βιβλία αγορών ή εξόδων χωρίς παραστατικά, ποσό ίσο με το 40% της αξίας κάθε στοιχείου.

γ) Οταν δεν δύναται να προσδιορισθεί η μερικώς εικονική αξία, ποσό ίσο με το 20% της αξίας του στοιχείου.

δ) Οταν η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη, ποσό ίσο με το 20% της αξίας του στοιχείου.

ε) Στην περίπτωση λήπτη εικονικού φορολογικού στοιχείου, ποσό 10% της αξίας του στοιχείου για κάθε παράβαση.

Πηγή: http://www.kathimerini.gr/

(Visited 26 times, 1 visits today)
Please follow and like us: