Σχετικά με την δυνατότητα συγκεντρωτικής εγγραφής των εσόδων στα διπλογραφικά αρχεία.

Print Friendly, PDF & Email

Σχετικά με την δυνατότητα συγκεντρωτικής εγγραφής των εσόδων στα διπλογραφικά αρχεία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ζ/ – (Κ.Φ.Α.Σ.)

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα

Πληροφορίες: Ε. Τσιγγάνου

Τηλέφωνο: 210 3638389

FAX: 210 3641620

e-mail: d.eleg7@mofadm.gr

Αθήνα, 22/09/2015

Αρ. Πρωτ. : ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1123950

ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την δυνατότητα συγκεντρωτικής εγγραφής των εσόδων στα διπλογραφικά αρχεία.

ΣΧΕΤ.: Η από 1-9-2015 αίτησή σας. (e-mail)

Απαντώντας στην ως άνω σχετική αίτησή σας με την οποία ερωτάτε εάν υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης των διπλογραφικών αρχείων με μία συγκεντρωτική εγγραφή των μηνιαίων πωλήσεων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του ν. 4308/2014, όπως ερμηνεύτηκαν με τις παρ. 5.7.3 και 5.7.4 της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1003/2014, τα διάφορα έσοδα και έξοδα της οντότητας δύνανται να καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία του απλογραφικού λογιστικού συστήματος ή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος (ημερολόγιο, καθολικό) με συγκεντρωτική εγγραφή , εφόσον ανάλυση (απαιτούμενες αναλυτικές πληροφορίες) προκύπτει από άλλα τηρούμενα βοηθητικά αρχεία, καταστάσεις κ.λπ. της οντότητας, και με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η δυνατότητα διενέργειας οποιουδήποτε ελέγχου με αποτελεσματικό τρόπο.

Ιδιαίτερα, για τις πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2γ΄ του άρθρου 1 που χρησιμοποιούν απλογραφικό σύστημα, από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου αυτού και των διατάξεων του άρθρου 12 προκύπτει ότι για τις λιανικές πωλήσεις με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών (παράγραφοι 8 και 9 του άρθρου 12) η σχετική καταχώρηση στα λογιστικά βιβλία δύναται να διενεργείται με μία εγγραφή κατά περίοδο (τρίμηνο) και το σχετικό ποσό θα προκύπτει ως η διαφορά του σωρευτικού αθροίσματος πωλήσεων του μηχανισμού κατά την έναρξη και τη λήξη της περιόδου (μήνας ή τρίμηνο, κατά περίπτωση).

Συνεπώς, τα έσοδα μιας οντότητας μπορούν να καταχωρούνται στα διπλογραφικά λογιστικά βιβλία της με μία συγκεντρωτική εγγραφή, εφόσον υπάρχει ανάλυση από άλλα βοηθητικά αρχεία, ώστε να διασφαλίζεται η διενέργεια του ελέγχου με αποτελεσματικό τρόπο.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς

Τμήματος Διοίκησης

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΑΤΙΑΝΑ ΛΕΒΑΚΟΥ

(Visited 28 times, 1 visits today)
Please follow and like us: