Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1620πε ΕΞ 19.01.2015

Print Friendly, PDF & Email

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1620πε ΕΞ 19.01.2015
Πάγια σε αδράνεια.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΤΕ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

Ν.Π.Δ.Δ.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Βουλής 7, 5ος όροφος 10562 Αθήνα

Τηλέφωνο : 210-3242648 (εσωτ. 214)

Fax : 210-3234141

www.elte.org.gr

Αθήνα, 19.01.2015

Αριθμ. Πρωτ.:1620πε ΕΞ

ΘΕΜΑ: «ΠΑΓΙΑ ΣΕ ΑΔΡΑΝΕΙΑ».

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ερωτάται εάν έχει εκδοθεί από το Συμβούλιο Λογιστικής τυποποίησης γνωμοδότηση σχετικά με τα «ενσώματα πάγια στοιχεία σε αδράνεια» σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δεν έχει εκδοθεί τέτοια γνωμάτευση. Τα σχετικά θέματα καθορίζονται από το ΔΛΠ 16 και το ΔΠΧΑ 5.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

(Visited 12 times, 1 visits today)
Please follow and like us: