Φορολογική μεταχείριση των δραστηριοτήτων υποκείμενων στο φόρο προσώπων τα οποία παρέχουν υπηρεσίες

Print Friendly, PDF & Email

 

Φορολογική μεταχείριση των δραστηριοτήτων υποκείμενων στο φόρο προσώπων τα οποία παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄ «ΦΠΑ»

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4

Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Θ. Παπαδόπουλος

Τηλέφωνο: 210 – 3645832

Fax: 210 – 3645413

e-mail: dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr

Αθήνα, 08.09.2015

Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1117338 ΕΞ 2015

Πρωτ. Εισ.:

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ:

Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή

Πλ. Μαυροκορδάτου & Αχαρνών 17

Τ.Κ. 104 38, Αθήνα

info@gamingcommission.gov.gr

Θέμα: Φορολογική μεταχείριση των δραστηριοτήτων υποκείμενων στο φόρο προσώπων τα οποία παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου.

Σχετ.: Το από 29 Ιανουαρίου 2015 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Στο ανωτέρω έγγραφό σας, μας αναφέρετε ότι είστε συμβουλευτική εταιρεία με πελάτες εταιρείες, οι οποίες εξειδικεύονται στην παροχή υπηρεσιών στοιχήματος μέσω διαδικτύου. Ειδικότερα, μας ζητάτε να σας γνωρίσουμε κατά πόσον, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α., οι παροχές υπηρεσιών πάσης φύσεως τυχερών παιγνίων, συμπεριλαμβανομένων των τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, και κατά πόσον η όποια απαλλαγή περιορίζεται ή όχι στα εθνικής εμβέλειας τυχερά παίγνια. Επίσης, μας ζητάτε να σας γνωρίσουμε τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες προβλέπεται απαλλαγή από το φόρο για τις υπηρεσίες τυχερών παίγνιων, ειδικότερα των τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, εξαιρουμένων αυτών που παρέχονται από φορείς εθνικής εμβέλειας. Σε απάντηση των ανωτέρω, κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 13 του Άρθρου 14 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει από 01.01.2015, ο τόπος παροχής τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών, -ιδίως εκείνων που προβλέπονται στο Παράρτημα VII του Κώδικα Φ.Π.Α., στο οποίο περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους τυχερά παιχνίδια,- είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο λήπτης μη – υποκείμενος στο φόρο είναι εγκατεστημένος ή έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στο εσωτερικό της χώρας.

2. Σύμφωνα με την περίπτωση κζ΄ της παραγράφου 1 του Άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, απαλλάσσονται από το φόρο στο εσωτερικό της Ελλάδας, τα κρατικά λαχεία και τα τυχερά παίγνια και στοιχήματα που διεξάγονται από τις εταιρίες Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε., καθώς και τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα ή μέσω διαδικτύου, με βάση τις σχετικές διατάξεις του νόμου «Ρύθμιση της Αγοράς Παιγνίων» ( Ν. 4002/2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει .

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 29/1971 (ΦΕΚ 21 Α΄), στην ελληνική επικράτεια υφίσταται καθεστώς γενικής απαγόρευσης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων. Αυτό σημαίνει ότι τα τυχερά παίγνια διεξάγονται μόνο στην έκταση και με τον τρόπο που ορίζει κάθε φορά ο νόμος. Ειδικότερα σε ότι αφορά τα τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου η διεξαγωγή τους ρυθμίζεται από τις παραγράφους 1 και 3 του Άρθρου 45 στο Κεφάλαιο Η΄ «Ρύθμιση της Αγοράς Παιγνίων» του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Προκειμένου να διακριβώσετε το κατά πόσον, κάποιος πελάτης σας, που δραστηριοποιείται στην αγορά τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οφείλετε να επικοινωνήσετε με την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων προς την οποία και κοινοποιείται το παρόν.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας

Αικατερίνη Σταυροπούλου

.

UNOFFICIAL TRANSLATION

Subject: Tax treatment of activities made by taxable persons who provide online gambling services.

Concerning: Your e-mail dated 29th January 2015.

In your aforementioned document, you mentioned that you are a consulting firm whose clients are firms, specialized in the supply of betting services via the internet. More specifically, you require that we inform you whether, under national law, the supply of every kind of gambling, including the supply of online gambling, is exempt from VAT, and whether any exemption of sorts is limited, or not, in gambling of national scope. Also, you require that we inform you, on the preconditions under which there is provision of a tax exemption for gambling services, specifically for online gambling via the internet, excluding those provided by institutions of national scope. In response to the above, and within the field of our jurisdiction, we inform you on the following:

1. According to paragraph 13 of Article 14 of VAT Code (Law 2859/2000), as has been amended and is in effect from 01.01.2015, the place of supply of telecommunications, radio, television and electronically supplied services – specifically those included in Annex VII of VAT Code, in which every kind of gambling is included, is within the country, as far as the customer non – taxable person is established or has his permanent address or usually resides within the country.

2. According to case kz of paragraph 1 of Article 22 of VAT Code (Law 2859/2000), as has been amended and is in effect, are exempt from tax within Greece, state lotteries and gambling and betting, provided by companies OPAP SA and ODIE SA, as well as gambling provided with the use of gaming machines or via the internet, according to the relevant provisions of the Law «Regulation of the Gambling Market» (Law 4002/2011), as has been amended and is in effect.

3. In accordance with the provisions of Royal Decree 29/1971 (Official Government Gazette 21 A’), within Greek territory there is a regime of general prohibition in the conducting of gambling. This means that gambling is conducted only to the extent and in the manner prescribed by law each time. Specifically, as far as online gambling is concerned, their conduct is regulated by paragraphs 1 and 3 of Article 45 in Chapter H «Regulation of the Gambling Market» of Law 4002/2011 (Official Government Gazette 180 A’), as has been amended and is in effect.

4. In order to ascertain whether, one of your clients, engaged in the online gambling market lies within the scope of Law 4002/2011 (Official Government Gazette 180 A’), as has been amended and is in effect, then you have to contact the Hellenic Gaming Commission, to which this document is communicated.

(Visited 5 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com