Σύσταση Επιτροπής Συντονισμού Κυβερνητικής Πολιτικής για τις επενδύσεις στη χώρα μας.

Print Friendly, PDF & Email

Σύσταση Επιτροπής Συντονισμού Κυβερνητικής Πολιτικής για τις επενδύσεις στη χώρα μας.

Αριθ. Υ221

(ΦΕΚ Β΄ 1658/06.08.2015)

Σύσταση Επιτροπής Συντονισμού Κυβερνητικής Πολιτικής για τις επενδύσεις στη χώρα μας.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 25 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

β) του Π.δ. 22/2015 «Διορισμός του Αλέξιου Τσίπρα του Παύλου, ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 18),

γ) του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20),

δ) του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 21),

ε)του Π.δ. 27/2015 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών» (Α΄31),

στ) του Π.δ. 45/2015 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών» (Α΄ 73),

ζ) του Π.δ. 54/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 83),

η) της υπ’ αριθμ. Π13/13135 από 3−4−2015 απόφασης του

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών (ΥΟΔΔ 239),

θ) της υπ’ αριθμ. 136 από 13−5−2015 απόφασης του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης (ΥΟΔΔ 363),

2) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Συνιστάται Επιτροπή με αντικείμενο το συντονισμό της κυβερνητικής πολιτικής για τις επενδύσεις στη χώρα.

2. Στην Επιτροπή μετέχουν:

α) ο Υπουργός Επικρατείας Αλέξανδρος Φλαμπουράρης ως Πρόεδρος, β) ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος γ) ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Γεώργιος Σταθάκης,

δ) ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Παναγιώτης Σκουρλέτης

ε) ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Χρήστος Σπίρτζης, στ) ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών Γεώργιος Τσίπρας και ζ) ο άμισθος ειδικός σύμβουλος στο πολιτικό γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Δημήτριος Κοντοφάκας.

3. Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο, ο οποίος καθορίζει και την ημερήσια διάταξη. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορεί να καλούνται να συμμετάσχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και άλλοι Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί, Υφυπουργοί, διοικητές Τραπεζών ή άλλων νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα, δημόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι του δημόσιου τομέα γενικά, εμπειρογνώμονες και ιδιώτες, ανάλογα με το αντικείμενο των συζητήσεων.

Οι αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες έχουν υποχρέωση να παρέχουν στην Επιτροπή κάθε πληροφορία και στοιχείο, που τους ζητείται (αρ. 25 παρ. 5 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005).

Άρθρο 2

1. Έργο της Επιτροπής είναι: α) η διαμόρφωση συγκεκριμένων και αποτελεσματικών προτάσεων για το σχεδιασμό της κυβερνητικής πολιτικής σχετικά με τις επενδύσεις, οι οποίες θα υποβάλλονται στον Πρωθυπουργό και το Υπουργικό Συμβούλιο με στόχο την λήψη των απαραίτητων πολιτικών αποφάσεων, β) ο συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών με σκοπό την επιτάχυνση της υλοποίησης των ανωτέρω αποφάσεων και γ) η παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων αυτών.

2. Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή:

α) Εκπονεί, επικαιροποιεί και συγκεκριμενοποιεί το Σχέδιο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης της χώρας σχετικά με τις επενδύσεις και μεριμνά για τη διασφάλιση δημόσιας διαβούλευσης.

β) Εισηγείται στον Πρωθυπουργό και το Υπουργικό Συμβούλιο τη δημιουργία αναπτυξιακών θεσμών που κρίνονται απαραίτητοι για την υλοποίηση του Σχεδίου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης.

γ) Επικαιροποιεί και συγκεκριμενοποιεί σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία τα σχέδια κυβερνητικής δράσης για την ανάπτυξη των διαφόρων παραγωγικών συστημάτων προτεραιότητας.

δ) Εκπονεί κυβερνητικό σχέδιο για τους τρόπους και τις δομές αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας.

ε) Εκπονεί ειδικά αναπτυξιακά – επενδυτικά σχέδια για τα προς αξιοποίηση περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου.

στ) Εισηγείται τη συγκρότηση δομών για τη συλλογή και αξιολόγηση σχεδίων για μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις.

3. Η Επιτροπή υποβάλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα έκθεση στον Πρωθυπουργό στην οποία αποτυπώνεται η δραστηριότητά της.

Άρθρο 3

Στα μέλη της Επιτροπής δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.

Άρθρο 4

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

(Visited 12 times, 1 visits today)
Please follow and like us: