Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. σε διαφημιστικές υπηρεσίες προς λήπτη υποκείμενο στο φόρο με έδρα σε τρίτη

Print Friendly, PDF & Email

Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. σε διαφημιστικές υπηρεσίες προς λήπτη υποκείμενο στο φόρο με έδρα σε τρίτη χώρα.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α’ «ΦΠΑ»

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4 106

Ταχ. Κώδικας: 72 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Θ. Παπαδόπουλος

Τηλέφωνο: 210 – 3645832

Fax: 210 – 3645413

e-mail: dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2015

Αρ. Πρωτ: Δ14Β 1095769 ΕΞ 2015

Πρωτ. Εισ.: Δ14 1078817 ΕΙ 2015

Δ14 1092646 ΕΙ 2015

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ:

Θέμα: Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. σε διαφημιστικές υπηρεσίες προς λήπτη υποκείμενο στο φόρο με έδρα σε τρίτη χώρα.

Σχετ.: Τα e-mail σας με αριθμό πρωτοκόλλου Δ14 1078817 ΕΙ 2015 και Δ14 1092646 ΕΙ 2015.

Στα ανωτέρω έγγραφά σας, μας αναφέρετε ότι η εταιρεία σας, -διαφημιστική εταιρεία ………….-, παρέχει διαφημιστικές υπηρεσίες σε εταιρεία με έδρα τρίτη χώρα (…………), οι οποίες σχετίζονται με την προβολή της σε διαφημιστικά μέσα (τηλεόραση – ραδιόφωνο – εφημερίδες – περιοδικά – internet) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Μας διευκρινίζετε ότι οι διαφημιστικές υπηρεσίες παρασχέθηκαν από 01.01.2015 και έπειτα. Δεν μας διευκρινίζετε εάν ο λήπτης της υπηρεσίας διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στο εσωτερικό της Ελλάδας. Μας ζητάτε να σας γνωρίσουμε το κατά πόσον πρέπει να επιρρίψετε Φ.Π.Α. για τις ανωτέρω υπηρεσίες.

1. Σύμφωνα με το γενικό κανόνα της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του Άρθρου 14 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, που ενεργεί με την ιδιότητα αυτή, είναι ο τόπος όπου το εν λόγω πρόσωπο έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας. Ωστόσο, εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε μόνιμη εγκατάσταση του υποκείμενου στο φόρο προσώπου που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο όπου έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας, ως τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκεται η μόνιμη εγκατάστασή του.

2. Σύμφωνα με την περίπτωση α’ της παραγράφου 15 του Άρθρου 14 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 3 του Άρθρου 104 του Ν. 4316/2014 (ΦΕκ 270 Α’) και ισχύει από 01.01.2015, για τις υπηρεσίες για τις οποίες ο τόπος παροχής είναι εκτός Ένωσης σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 12, 13 και 14 περίπτωση ζ’, ο τόπος παροχής είναι το εσωτερικό της χώρας, στην περίπτωση που η χρήση και εκμετάλλευση των υπηρεσιών αυτών πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας. Στις ανωτέρω υπηρεσίες δεν περιλαμβάνονται οι διαφημιστικές υπηρεσίες προς λήπτη υποκείμενο στο φόρο.

3. Με βάση τα ανωτέρω, και εφόσον ο πελάτης σας δεν διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στο εσωτερικό της Ελλάδας, τότε ο τόπος παροχής των ανωτέρω διαφημιστικών υπηρεσιών, είναι ο τόπος όπου ο πελάτης σας έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας, ήτοι η ……….. Σε αυτή την περίπτωση, δεν οφείλετε να επιρρίψετε ελληνικό Φ.Π.Α. και στο τιμολόγιο αναγράφεται η ένδειξη «Ο Φ.Π.Α. καταβάλλεται στον τόπο του λήπτη – Άρθρο 14.2 α’ του Κώδικα Φ.Π.Α.». Για να εξακριβώσετε κατά πόσον υφίστανται οποιασδήποτε φύσης, φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας σας στην ………, οφείλετε να απευθυνθείτε στις …………. φορολογικές αρχές.

4. Στην περίπτωση που ο πελάτης σας διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στο εσωτερικό της Ελλάδας τότε, για το σκοπό της φορολογικής αντιμετώπισης της εν λόγω συναλλαγής, θα πρέπει να λάβετε υπόψιν σας τις προβλέψεις των Άρθρων 21 και 22 του Κανονισμού 282/2011 του Συμβουλίου, τα οποία και εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου 2011.

5. Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος των πραγματικών περιστατικών, επί όλων των ανωτέρω, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της οικείας Δ.Ο.Υ. στην οποία και κοινοποιείται το παρόν.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς

Ιωάννης Μπάκας

Ο Γενικός Διευθυντής Φορολογικής

Διοίκησης

(Visited 4 times, 1 visits today)
Please follow and like us: