ΓΕΜΗ Αρ. Πρωτ. : 310/26.06.2015 Οδηγίες χειρισμού καταχώρισης τροποποίησης ΕΠΕ η οποία έγινε με ιδιω

Print Friendly, PDF & Email

ΓΕΜΗ Αρ. Πρωτ. : 310/26.06.2015
Οδηγίες χειρισμού καταχώρισης τροποποίησης ΕΠΕ η οποία έγινε με ιδιωτικό συμφωνητικό.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2015

Αρ. Πρωτ. :310

Προς :

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Αχαΐας

Κοινοποίηση :

• Γεν. Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή

– Δ/νση Εταιρειών & ΓΕΜΗ

• Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων

• Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ της ΚΕΕΕ

Θέμα :Οδηγίες χειρισμού καταχώρισης τροποποίησης ΕΠΕ η οποία έγινε με ιδιωτικό συμφωνητικό.

Σχετικά :

Επιστολή Επιμ. ΑΧΑΪΑΣ (αρ.πρωτ. 1120/05-05-2015)

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική Επιστολή, σχετικά με τον τρόπο χειρισμού καταχώρισης ΕΠΕ εταίρος της οποίας αποχώρησε με ιδιωτικό συμφωνητικό και όχι με συμβολαιογραφική πράξη, χωρίς μάλιστα ούτε δημοσίευση στο ΦΕΚ, σας γνωρίζουμε ότι η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου έχει ως εξής :

• Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3190/1955, η εταιρική σύμβαση καταρτίζεται μόνο δια συστατικού συμβολαιογραφικού εγγράφου.

• Επιπλέον, δυνάμει του άρθρου 38 παρ. 2 του ίδιου ως άνω νόμου, «επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 40 παρ. 4 η κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου απόφασις δέον να περιβληθή τον τύπον του συμβολαιογραφικού εγγράφου.» «Εξ’ άλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 159 παρ. 1 ΑΚ, δικαιοπραξία δΓ ην δεν ετηρήθη ο υπό του νόμου απαιτούμενος τύπος, εν όσω δεν ορίζεται το εναντίον, είναι άκυρος, κατά δε την τοιαύτην του αρ. 164 ΑΚ ο δια την δικαιοπραξίαν οριζόμενος υπό του νόμου τύπος απαιτείται και δια τας τροποποιήσεις αυτής» (Αποφ. 15011/1984 Πολ.Πρ.ΑΘ).

• Όπως αναφέρεται ρητά και στο με αρ. πρωτοκόλλου Κ2- 7557/2013 έγγραφο της Δ/νσης Ανωνύμων Εταιρειών & Πίστεως της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου προς το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει κοινοποιηθεί προς όλες τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ, οι τροποποιητικές αποφάσεις των ΕΠΕ πρέπει (με ποινή ακυρότητας) να περιβληθούν τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου.

• Κατά συνέπεια, η πράξη τροποποίησης ΕΠΕ που τελέστηκε χωρίς τον απαιτούμενο συμβολαιογραφικό τύπο είναι άκυρη και δεν επιφέρει έννομα αποτελέσματα.

• Επιπρόσθετα, στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν τηρήθηκε ούτε η απαιτούμενη δημοσιότητα της πράξης και, ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν μπορεί να αντιταχθεί κατά των τρίτων, ακόμη και εάν αποδειχθεί ότι εκείνοι την γνώριζαν.

• Κατά συνέπεια, ο εταίρος που φέρεται να αποχώρησε με τροποποίηση του καταστατικού της ΕΠΕ με ιδιωτικό συμφωνητικό, θα ευθύνεται έναντι των τρίτων για όλες τις υποχρεώσεις που κατά το νόμο έχει από την συμμετοχή του στην εταιρεία.

• Από όλα τα ανωτέρω προκύπτει ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να καταχωρισθεί στο ΓΕΜΗ το ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης του καταστατικού της ΕΠΕ και η αποχώρηση του εταίρου. Στην περίπτωση κατά την οποία συνταχθεί μεταγενέστερο συμβολαιογραφικό έγγραφο βάσει του οποίου η αποχώρηση του εταίρου θα περιγράφεται ως τελεσθείσα σε προγενέστερο χρόνο, το έγγραφο αυτό θα καταχωρισθεί στο ΓΕΜΗ με σημερινή ημερομηνία και θα ισχύει έναντι των τρίτων, από την ημέρα καταχώρισής του και όχι από την ημέρα που αναφέρεται ότι έλαβε χώρα η αποχώρηση, (βλ. και παρ. 1 άρθρου 15 του ν. 3419/2005 σύμφωνα με την οποία με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των νομικών γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων επέρχεται, μεταξύ άλλων, η τροποποίηση του καταστατικού). Παράλληλα, θα πρέπει κατά την άποψή μας να γίνουν και οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες ενώπιον της Δ.Ο.Υ και του Ο.Α.Ε.Ε δεδομένου ότι η ακυρότητα της πράξης συμπαρασύρει και τις σχετικές διαγραφές που συντελέστηκαν στα μητρώα των υπηρεσιών αυτών.

Ο Πρόεδρος του Εποτπικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Σφακιανάκης

(Visited 28 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com